Vlog & Blog

Fuar destekleri nelerdir?

Uluslararası Nitelikteki Yurtiçi İhtisas Fuarlarının Desteklenmesi
Uluslararası nitelikteki yurtiçi ihtisas fuarlarının dış dünyaya tanıtımının
yapılması ve söz konusu fuarlara uluslararası düzeyde katılımın artırılması amacına yönelik bir destektir. Müsteşarlıkça belirlenecek kriterlere uygun yerli organizatörlerin fuar öncesinde ve esnasında gerçekleştirecekleri tanıtım ve promosyon faaliyetlerine ilişkin giderleri belli bir oranda DFİF’ndan karşılanmaktadır (Uluslararası Nitelikteki Yurt İçi İhtisas Fuarlarının Desteklenmesine İlişin Tebliğ, Sayı:95/7, Madde:2).
Bu destek için başvuru mercii; İhracatçı Birlikleri olup, yerli fuar organizatörleri % 50 oranında destekten yararlanmaktadırlar. Desteğin
Kapsamı: Yurt dışı tanıtım faaliyetleri 25.000 ABD Dolarına kadar % 50
oranında, önemli alıcıların ulaşım giderleri 15.000 ABD Dolarına kadar % 50oranında, fuarın konusuyla ilgili seminer, konferans, panel ve ödüllü yarışma giderleri 5.000 ABD Dolarına kadar %50 oranında desteklenmektedir.
Yurtdışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesi
Desteğin amacı, Türkiye’de yerleşik şirket, kurum veya kuruluş ile
üretici/imalatçı organizasyonlarının yurtdışı fuarlara iştiraklerine ve sektörel nitelikteki uluslararası fuarlara bireysel katılımlarına ilişkin harcamalarının belirli miktar ve oranlar çerçevesinde DFİF’ndan karşılanmasıdır (Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ, Sayı:2009/5, Madde:1).
Türkiye’de uygulanmakta olan ihracat teşvikleri yurtdışında düzenlenen fuarlara DTM tarafından verilen teşvikler organizatöre ve katılımcıya yönelik olarak düzenlenmiştir. Organizatör; DTM’ndan izin alarak fuar organize eden işletme ve kuruluşlardır. Katılımcı ise;
Yurtdışı fuarlara katılan veya Müsteşarlıkça belirlenen desteklenecek sektörel nitelikteki uluslararası fuarlar listesinde yer alan fuarlara bireysel katılımsağlayan Türkiye’de yerleşik şirket, kurum veya kuruluş ile üretici/imalatçı organizasyonunu ifade eder. DTM haricinde KOSGEB de yurtdışı fuarlara yönelik olarak katılımcıya destek sağlamaktadır.
Yurtdışı fuar organizasyonunu düzenlemek üzere Müsteşarlıkça görevlendirilen organizatöre katılımcı tarafından ödenecek katılım bedelinin%50’si katılımcıya ödenmektedir.
Destek tutarı; yurtdışı fuarın genel nitelikli Milli Katılım veya Türk İhraç
Ürünleri Fuarı olması halinde 10.000 ABD Dolarına, sektörel nitelikli Milli
Katılım, Yabancı Katılımlı Sektörel Fuar veya Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarı olması halinde ise 15.000 ABD Dolarına kadardır.
Sektörel nitelikli uluslararası fuarlara bireysel iştirak gerçekleştirilmesi
durumunda; sektörel nitelikli uluslararası fuarlar için, katılımcının ödeyeceği standart donanımlı stant kirasının ve nakliye harcamalarının % 50’si, 15.000ABD Doları’nı aşmamak üzere, sektörel nitelikli uluslararası fuarlara bireysel iştirak gerçekleştiren katılımcının sektörel Dış Ticaret Şirketi (SDŞ) olması durumunda, boş stant kirasının tamamı ve nakliye harcamalarının % 75’i,15.000 ABD Doları’nı aşmamak üzere desteklenmektedir.
Destek oranı, hedef ülkelerdeki fuarlara katılım için % 70, 30/12/2009 ile
30/12/2010 tarihleri arasındaki tüm fuar katılımları için % 60, Gen
mühendisliği/biyoteknoloji, uzay ve havacılık teknolojileri, ileri malzeme
teknolojileri, nano teknoloji, teknik tekstil, yenilenebilir enerji, donanım
(hardware), yazılım (software), bilişim ve elektronik konularında üretim yapan firmalar için % 75 olarak uygulanmaktadır.
Diğer taraftan;
Organizatör tarafından yurtdışında fuar için yapılan tanıtım faaliyetlerine
yönelik harcamalar %75 oranında; yurt dışı fuarın genel nitelikli milli katılım veya Türk İhraç Ürünleri Fuarı olması halinde 80.000 ABD Dolarına, sektörel nitelikli Milli Katılım, Yabancı Katılımlı Sektörel Fuar veya Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarı olması halinde ise en fazla 120.000 ABD Dolarına kadar, Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarları ve Sektörel nitelikli Milli Katılımlarda, Müsteşarlığa sunulacak tanıtım projesine verilecek ön uygunluğa istinaden, proje kapsamında yapılacak harcamalar azami % 75 oranında 80.000ABD Dolarına kadar karşılanmaktadır.