Vlog & Blog

İhracatta Düzenlenen Belgeler – Kalite ve Standardizasyon Belgeleri

Ticari Kalite Denetim Yeterlik Belgesi
Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Yönetmeliği ekinde yer alan standardı ihracatta zorunlu uygulamada bulunan ürünlerin ihracatında, gümrük idarelerince Kontrol Belgesi aranmamasını teminen imalatçı-ihracatçılara Ticari Kalite Denetim Yeterlik Belgesi verilmektedir. İmalatçı-ihracatçıların Belge alabilmeleri için ilgili standardın öngördüğü analizleri yapabilecek yeterlikte laboratuvar ve teçhizata sahip olmalar gerekir.
Ticari Kalite Denetim Yeterlik Belgesi’nin geçerlilik süresi 12 aydır.
Gözetim Belgesi (Inspection Certificate)
Gönderilen malın ithalatçının siparişine uygun olup olmadığını araştıran bir gözetim şirketinin hazırlamış olduğu bir belgedir. Bir başka ifade ile ticarete konu olan bir malın alıcıya tesliminin satış sözleşmesinde öngörülen miktar, kalite, ambalajlama, etiketleme, yükleme, taşıma, teslim zaman› gibi koşullara uygun olarak gerçekleştirildiğinin bir “Gözetim Şirketi” aracılığı ile alıcı ve satıcı tarafından tespit ettirilmesidir.
İhracatta Düzenlenen Belgeler – Kalite ve Standardizasyon Belgeleri
Bu işlem ile ilgili düzenlenen belgeye gözetim belgesi denir.
Borsa Tescil Beyannamesi
Tarım ürünleri ihracatında gümrüğe sunulması gereken belgelerden biri de Borsa Tescil Beyannamesi’dir.

  • Zirai ürünlerin kayıt altına alınması amacıyla vergi kayıp ve kaçaklarının önlenmesini sağlamak üzere ve bürokratik işlemlerin azaltılması, borsaların geliştirilmesi için zirai ürün gümrük çıkış işlemlerinde ihracatçıdan istenmektedir.
  • Borsa Tescil Beyannamesi, ticaret borsalarının 13 Temmuz 1995 tarih ve 22342 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan kotasyon listelerinde bulunan zirai ürünlerin ihracında talep edilmektedir.
  • İlgili ticaret borsasından temin edilen Borsa Tescil Beyannamesi ihracatçı tarafından 3 nüsha olarak doldurulur ve borsaya onaylatılmaktadır.
  1. Nüsha (beyaz) : Borsada kalır.
  2. Nüsha (yeşil) : İhraç faturasına iliştirilerek ilgili gümrüğe ibraz edilir.
  3. Nüsha (sar›) : İhracatçıda kalır.

Borsa Tescil Beyannamesinin Alınabilmesi İçin Gerekli Belgeler

  • İhraç edilecek malın faturasının aslı,
  • Alım faturası veya müstahsil makbuzlarının aslı,
  • Stopaj vergisinin yatırıldığına dair makbuzun aslı,

Gerekli belgelerin eksiksiz ibraz› halinde Borsa Tescil Beyannamesi talebi takiben verilmektedir. 
Analiz Raporu Gerektiren Ürünler – Ekspertiz Raporu ( Expertise Report)
İhraç veya ithal mallarının fiyat, miktar, kalite, bileşim katkı oran›, ticari teamül gibi hususlarında gümrük idarelerince tereddüde düşülen durumlarda, analiz belgesi hazırlanması gerekmektedir. Gümrük Kanunu ve buna bağlı diğer mevzuatlarda hangi kurum ve kuruluşların vereceği ekspertiz raporuna itibar edileceği belirtilmiştir. Ekspertiz raporlar› ticaret ve sanayi odaları tarafından verilmektedir.
365 gün İhracat Yönetişim Kitabı
İGEME- İhracatı Geliştirme Merkezi
Murat IŞIK – Selay Yorulmaz – İhracat Departman Şefi