Vlog & Blog

İhracatta KDV İstisnası

KDV istisnasından Sanayi Bakanlığı’nca belirlenen kriterlere göre “imalatçı” olan  ihracatçılara yaptıkları teslimler, imalatçı olmasalar bile dış ticaret sermaye şirketlerine veya sektörel dış ticaret şirketlerine ihraç edilmek üzere yaptıkları teslimler, özel finans kurumlarınca ihracatçılara yapılan teslimler yararlanabilir. Ayrıca sanayi siciline kayıtlı olup, sanayi Sicil Belgesi almış olmaları, Sanayi odaları, ticaret odaları veya esnaf ve sanatkârlar derneklerine kayıtlı olmaları, imalatçı işinde en az 5 işçi çalıştırmaları, Sanayi sicil belgesinde yer alan üretim konusunda gerekli araç parkına sahip olması (araçların kiralanması halinde, bunların en az bir yıllık süreyle kiralandığının noterce onaylı sözleşme ile ispat edilmesi gerekir.) şartları gerekmektedir.
İhracat teslimleri ve bu teslimlere ilişkin hizmetler KDV’den istisnadır. Yine kanunlara göre bir teslimin ihracat teslimi sayılabilmesi için aşağıdaki iki şartın gerçekleşmesi gerekir:

 • Teslim, yurtdışındaki bir müşteriye veya serbest bölgedeki alıcıya ya da yetkili gümrük antreposu işleticisine yapılmalı veya mallar yetkili gümrük antreposu işleticisine ulaştırılmalıdır.
 • Teslim konusu mal Türkiye Cumhuriyeti gümrük bölgesinden çıkarak bir dış ülkeye veya bir serbest bölgeye ulaşması ya da yetkili gümrük antreposuna konulmalıdır.

Hangi çeşit ihracatlar KDV’ den istisna edilmiş bunları madde sıralayalım;

 • Konsinye ihracatta malların yurt dışındaki komisyoncu veya şube tarafından alıcıya satıldığı tarih itibariyle ihracat istisnası beyan edilecektir.
 • Yurt dışında müteahhitlik yapan Türk firmalarının bu işlerinde kullanılmak üzere, kesin olarak yurt dışına götürdükleri makine, ekipman ve malzemeler için de ihracat istisnası kapsamında işlem yapılması mümkündür.
 • Ticari kiralama yoluyla yapılan ihracatta, hizmet ihracı istisnasına göre işlem yapılacaktır. Kiralanan malların yurt dışında satışı halinde, satışın gerçekleştiği dönem itibariyle mal ihracı kapsamında işlem söz konusudur.
 • Sınır ve kıyı ticaretinden veya açık pazarlarda yapılan ticarette, bedel karşılığı satış halinde ihracat istisnası uygulanması mümkündür.
 • Türkiye’deki serbest bölgelere gönderilen mallar için de gümrük beyannamesi düzenlemek suretiyle ihracat istisnası uygulanacaktır.
 • Yurt dışında kurulan şubelere veya iştirak edilen şirketlere ayni sermaye olarak mallar götürülmesi halinde, bu mallar için gümrük beyannamesi düzenlemek şartıyla ihracat istisnası kapsamında işlem yapılması mümkündür.
 • Uluslararası sefer yapan yerli veya yabancı bayraklı gemilere, acenteler vasıtasıyla veya doğrudan teslim edilen su, kumanya, yakıt, teknik teçhizat gibi mallar için gümrük beyannamesi düzenlenmesi koşuluyla ihracat istisnası uygulanacaktır.
 • Yurt içi, gümrük hattı dışı eşya satış mağazalarına gönderilen mallar da ihracat istisnasına tabi tutulabilecektir. Bu durumun gümrük beyannamesi ile tevsik edilmesi gerekmektedir.
 • Gümrük beyannamesi düzenlemek suretiyle posta ile yurt dışına ticari mahiyette mal gönderilmesi de ihracat istisnasına girmektedir.