Vlog & Blog

İnsanlar Neden İş Kurar ?

YENİ BİR İŞLETME KURMA KARARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER
Ray ve Turpin (1987); yaptıkları bir araştırmada yeni bir işletme kurmada Japonlar’da göç hareketlerinden ziyade arkadaşlık yükümlülüğünün daha çok etkili olduğunu saptadıklarını ifade etmektedirler.

 1. Scheinberg ve I. Macmillan; 1988’de 11 ülkede yaptıkları araştırmalarda girişimcileri yeni bir işletme kurmaya sevkeden 6 değerin olduğunu saptamışlardır. Bu değerler şöyle sıralanmıştır;
 • Kabul görme ihtiyacı
 • Gelir elde etme aracı olarak görülmesi
 • Kendini geliştirme aracı olarak görülmesi
 • Bağımsız olma isteği
 • Toplumu geliştirme isteği
 • Bir çıkış yolu olarak görülmesi

Her bir ülkedeki girişimciler farklı değerler tarafından motive edildiği ifade edilmektedir. Bu araştırmalarında; ABD’de bağımsız olma ihtiyacı skorunun yüksek ve topluma katkı isteği skorunun ise düşük olduğu gözlenmiştir. Aynı değerler Avustralya için de söz konusudur. Bunların aksine İtalya’da ise topluma katkı skoru yüksek olarak saptanmıştır. Çin’de en yüksek skoru, toplum tarafından kabul görmeye ya da takdir edilme ile topluma katkı değerleri almıştır. Portekiz’de de Çin’dekine benzer sonuçlar saptanmıştır. Araştırmada ABD, İngiltere ve Avusturya’da işletme kurma nedeni olarak gelir elde etme isteği yüksek bir skora sahipken bu değer İskandinav Ülkelerinde motive edici bir faktör olarak görülmemiştir. Ayrıca paranın bayan girişimciler için yeni bir işletme kurmada pek etkili olamayan bir değer olduğu belirlenmiştir.
Scott Shane, Lars Kolvered, Paul Westhead; Çalışma 1986’da başlayıp 1989’da bitmiştir. 14 ülkede 2278 işletme kurucusu ve 1733 işletme kurucusu olamayan girişimciyi kapsamaktadır. Çalışmada yeni bir işletme kurmaya sevk eden 4 değer bulunmuştur.

 • Bağımsız olma isteği
 • Kabul edilme
 • Öğrenme isteği
 • Aile geleneğini sürdürme

Araştırmada ülkeler ve cinsiyetler arasında tercih farklılıkları olduğu görülmüş ancak, yeni bir işletmeyi kurmayı motive eden evrensel bir değerler seti olmadığı gözlenmiştir. Sadece sahip olduğu işte özgür olma değeri yönünde genel bir eğilim söz konusudur. Motivasyon nedenleri toplumdan topluma, ve hatta aynı toplum içindeki farklı gruplara ve cinsiyetlere göre değişmektedir.