Vlog & Blog

Sorularla Teknik Müşavirlik Destekleri

1.Desteklerden Yararlanmak İçin Nasıl Başvuru Yapacağız?
Desteklerden Yararlanmak İsteyen Teknik Müşavirlik Firmalarının Öncelikle Destek Kapsamına Girebilmek İçin Firma Tanıtım Dosyalarını Bakanlığımıza İletmeleri Gerekmektedir.
Dosyada Firma Hakkında:

  • İmza Sirkülerinde Tatbiki İmzası Bulunan Kişiye Ait, Firmayı Temsil Ve İlzama İlişkin Yetki Belgesi,
  • Ticaret Sicili Gazetesi Örneği (Firma Kuruluşu, Unvan/Konu/Ortaklık Yapısı Vb. Değişiklikler, Son Sermaye Yapısını Gösteren),
  • İlgili Ticaret Odasından Alınacak Güncel “Faaliyet Belgesi” (Aslı),
  •  Firma Tanıtım Bilgileri (Broşür/CD),
  • Geriye Dönük 2 (İki) Yıllık Ticari Faaliyet Gelirlerinin En Az %51’ini Teknik Müşavirlik Hizmet Gelirlerinden Elde Edildiğini Gösterir Yeminli Mali Müşavirden Alınacak Belge (Son İki Seneye Ait Faaliyet Gelirleri Ve Teknik Müşavirlik Gelirlerinin Yıl Bazında Gösterildiği Bir-İki Sayfalık Bir Belge Yeterlidir),
  • 2 (İki) İş Bitirme Belgesi (Yurt İçinde Gerçek Kişilere Veya İş Deneyim Belgesi Düzenlemeye Yetkili Olmayan Her Türlü Kurum Ve Kuruluşlara Bedel İçeren Tek Bir Sözleşmeye Dayalı Olarak Gerçekleştirilen İşlerde, 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun İlgili Hükümleri Çerçevesinde Düzenlenen Fatura Aslı Veya Faturanın Noter, Yeminli Mali Müşavir, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Veya Vergi Dairesi Onaylı Suretleri Veya Serbest Meslek Makbuzu Nüshaları Ya Da Bu Nüshaların Noter, Yeminli Mali Müşavir, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Veya Vergi Dairesi Onaylı Sureti İş Bitirme Belgesi Olarak İbraz Edilebilir),
  •  Taahhütname (Genelge EK-13) Bulunması Gerekmektedir.

ÖNEMLİ NOT: Destek Başvurusunda Bulunan Veya Desteklerden Yararlanan TMŞ’ler İlk Destek Başvurularında Ve Her Takvim Yılını Takip Eden İlk Bir (1) Ay İçerisinde, Yurtdışında Üstlendikleri Projelere Ve Pazara Giriş Faaliyetlerine İlişkin Bilgileri “Yurtdışı Proje Ve Faaliyet Takip Tablosu (Genelge Ek-15)” İle Bakanlığa (ydmh@ekonomi.gov.tr) Göndermekle Mükelleftirler.
2. Bugüne Kadar Yurtdışından Teknik Müşavirlik İşi Almadık, Desteklerden Yararlanabilir Miyiz?
Yurtdışından Teknik Müşavirlik İşi Almış Olmak, Desteklerden Yararlanmak İçin Zorunlu Bir Şart Değildir. Yalnızca Proje Ve Yazılım Desteği Başvurularında Teknik Müşavirlik Firmalarının Yurtdışında İş Alıp Almadığı Dikkate Alınmaktadır.
3. Yeni Kurulmuş Bir Teknik Müşavirlik Firmasıyız. Yurtdışı Pazarlara Açılmak İstiyoruz. Desteklerden Yararlanabilir Miyiz?
İnşaat Sektörüne Yönelik Olarak En Az İki Yıl Boyunca;
• Proje Ve Sözleşme Yönetimi,
• Fizibilite, Nazım (Master) Planlama Ve Etki Değerlendirme Hizmetleri,
• Ön Araştırma Ve Programlama Hizmetleri,
• Mimarlık Ve Mühendislik Tasarım Hizmetleri, Bunlar İçin Gerekli Etütler,
• Tasarım Yönetimi Hizmetleri,
• Kredi Raporu Hazırlanması,
• Teknoloji, Malzeme Ve Teçhizat Seçimi Ve Standartlarının Belirlenmesi,
• Metraj, Keşif, Teknik Ve İdari Şartname Hazırlanması,
• İhale Yönetimi, Danışmanlığı Ve Değerlendirme Hizmetleri,
• İnşaat Yönetimi,
• Mesleki, Teknik, Mali Ve İnşaat Kontrolörlüğü Ve Denetimi,
• Çevre Etki Değerlendirme Hizmetleri,
• Haritalama Hizmetleri,
• Sanayi Tesislerini İşletmeye Alma Ve İşletme Danışmanlığı,
• Risk Analizi Ve Yönetimi,
• Sağlık Ve Güvenlik Yönetimi,
• Yangın Güvenliği Danışmanlığı,
Faaliyetlerinin Birini Veya Birden Fazlasını Yürüten Ve Gelirlerinin En Az %51’ini Bu Faaliyetlerden Elde Eden Firmalar Destek Programının Kapsamındadır.
4.Destek Başvurusu Dosyamızda Ne Tip Evraklar Talep Ediyorsunuz?
Teknik Müşavirlik Hizmetlerine Sağlanacak Devlet Yardımları Hakkında 2014/10 Sayılı Karar’ın Uygulama Usul Ve Esaslarına İlişkin Genelgenin Ekler Kısmında (www.ydmh.gov.tr (İlgili Devlet Yardımları Mevzuatı) Her Desteğe Özel Olarak Hazırlanması Gereken Evraklar “Checklist” Niteliğinde Sıralanmış Haldedir. Ayrıca Desteğe Özel Olarak Hazırlanan;
– Proje Desteği Başvuru Kılavuzu
-Yurtdışı Ofis Desteği Başvuru Kılavuzu
-Pazar Araştırması Desteği Başvuru Kılavuzu
-Yurtdışı Fuar Katılım Desteği Başvuru Kılavuzu
-Seminer Ve Konferans Katılım Desteği Başvuru Kılavuzunda
Gerekli Evraklar Sayılmaktadır.
5. Destek Başvurusunu Nereye Yapmamız Gerekiyor?
Teknik Müşavirlik Hizmetlerine Sağlanacak Devlet Yardımları Hakkında 2014/10 Sayılı Karar Kapsamı Destek Başvuruları Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım Ve Hizmetler Genel Müdürlüğü’nce Değerlendirilmektedir. Destek Başvuru Dosyalarının Tamamlanarak Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırımlar Ve Hizmetler Genel Müdürlüğü’ne Hitaben Yazılmış Bir Dilekçe Ekinde Ekonomi Bakanlığı Genel
Evrakına Elden Veya Posta Yoluyla Teslim Edilmesi Gerekmektedir. Destek Başvurusunun Dosya İle Yapılması Gerekmektedir. Dosyada Hiçbir Suretle Destek Başvurusu İle İlgisiz Evrakların Bulunmaması Gereklidir. Başvuru Dosyası Üzerinde Ve Sırtında Firmanın Açık
İsminin Ve Başvuru Dosyasının Konusunun (Örneğin Pazar Araştırması Desteği Başvurusu) Bulunması Gerekmektedir. Dosyanın, Düzgün Düzenlenmiş Olması Ve Dosya İçeriğini Gösterir Bir Kapağa Sahip Olması Gereklidir
6. Yurtdışında Kurulu Firmamız Desteklerden Yararlanabilir Mi?
Teknik Müşavirlik Firmalarının Yurtdışıdan Kurdukları Firma Faaliyetleri Üzerinden Desteklenmesi Mümkündür. Bu Durumda Türkiye’de Destek Kapsamına Alınan Teknik Müşavirlik Firması İle Yurtdışında Faaliyet Gösteren Firma Arasında Organik Bağın Bulunduğunun Tevsik Edilmesi Gerekmektedir. Türkiye’de Kurulu Firma İle Yurtdışındaki Firma Arasında Organik Bağın Olduğuna Aşağıdaki Hallerde Hükmedilmektedir:
A) Firmanın Tüzel Kişilik Olarak Yurtdışındaki Firmaya En Az % 51 Oranında Ortak Olması,
B) Firmanın En Az % 51’ine Sahip Ortak Veya Ortakların Yurtdışında Açılan Firmaya En Az % 51 Oranında Ortak Olması,
C) Firmanın Halka Açık Olması Halinde; Halka Açıklık Oranı Düştükten Sonra Firmanın % 51’ine Sahip Ortak Ya Da Ortakların Yurtdışında Açılan Firmaya % 51 Oranında Ortak Olması. Ayrıca, Firmanın Açıldığı Ülkenin Yerel Mevzuatına Göre Firmanın Çoğunluk Hissesinin Yerli
Ortaklara Ait Olması Zorunluluğunun Olduğu Hallerde, Yurtdışı Firmaya En Az % 51 Oranında Ortak Olunması Şartı Aranmamaktadır.
Destek Ödemesi, Yurtdışı Ortaklık Oranına Göre Hesaplanmaktadır.
7. Yurtdışında Ofis Kuracağız. Ofis İçin Nasıl Destek Alabiliriz?
Yurtdışı Ofis Desteğinden Yararlanabilmek İçin Yurtdışı Ofisin Açılmış Ve Çalışır Halde Olması Zorunludur. Ofis Açılmadan Önce Destek Ödemesi Yapılmamaktadır. Destekler Ancak Yapılmış Harcamalar Üzerinden Hesaplanmakta Ve Yapılmaktadır.
8. Yurtdışına Pazar Araştırmasına Gideceğiz. Nasıl Destek Alabiliriz?
Pazar Araştırmasından Önce Destek Ödemesi Yapılmamaktadır. Destekler Ancak Pazar Araştırması Sonrasında Yapılmış Harcamalar Üzerinden Hesaplanmakta Ve Yapılmaktadır. Her Halükarda Destekten Yararlanabilmek İçin Pazar Araştırmasından En Geç Bir Ay ÖncePazar Araştırması Ön-Onay Başvurusunun Yapılmış Olması Gerekmektedir.
9.Yurtdışında Teknik Müşavirlik İşi Aldık, Proje Desteğinden Yararlanabilir Miyiz?
Teknik Müşavirlik (Mühendislik Ve Mimarlık) Firmalarının Yurtdışında Açılan İhaleler Neticesinde Almış Oldukları Yurtdışı Teknik Müşavirlik Projeleri Proje Desteği
Kapsamındadır. Proje Desteği Başvuruları İhale Sonuçlanmadan Önce, Nihai Mali Teklif Verilmeden Önce Yapılmak Zorundadır. Hâlihazırda (Destek Başvurusu
Değerlendirilmeden) Üstlenilmiş Projeler İçin Yapılan Proje Destek Başvuruları Değerlendirilmeye Alınmamaktadır.
10.Müteahhit Firması İle Mimarlık İşi İçin Pazarlıktayız, Proje Desteğinden
Yararlanabilir Miyiz? Teknik Müşavirlik (Mühendislik Ve Mimarlık) Firmalarının Yurtdışında Açılan İhaleler Neticesinde Almış Oldukları Yurtdışı Teknik Müşavirlik Projeleri Proje Desteği Kapsamındadır. Proje Desteği Başvuruları İhale Sonuçlanmadan Önce, Nihai Mali Teklif Verilmeden Önce Yapılmak Zorundadır. İhale Süreci Belgelenemeyen (İşveren İle Gayri Resmi Pazarlıkla Görüşme Neticesinde Verilen) Projeler İçin Yapılan Destek Başvuruları Değerlendirilmeye Alınmamaktadır. Proje Desteği Başvurularının Değerlendirmeye Alınabilmesi İçin Projenin Şartları
Taşıması Gerekmektedir;
(1) Projenin Türk Müteahhitlik Ve/Veya Mal İhracatını Artırma Potansiyelinin Olması,
(2) Proje Konusu İşi Yüklenecek Firmanın İhale İle Belirlenmesi,
(3) Başvuru Esnasında Yabancı Firmalarla Rekabetin Devam Ediyor Olması (Nihai Mali Teklifin Verilmemiş Olması).
11.Yurtdışında İş Üstlendik Ancak Proje Desteği Başvurumuz Kabul Edilmedi 
Henüz Yurtdışından İş Almadık, Yurtdışı Ofis Desteğinden Yararlanabilir Miyiz? Yurtdışından İş Alıp Almamak Yurtdışı Ofis Desteğinden Yararlanmak İçin Zorunlu Bir Şart Değildir.
12.Teknik Müşavirlik Firmasıyız, Bugüne Kadar Yurtdışından İş Almadık, Yazılım Desteğinden Yararlanabilir Miyiz?
Yazılım Desteğinden Faydalanabilmek İçin Yurtdışında Teknik Müşavirlik İşi Alınmış Olduğunun Ticaret Müşavirlikleri/Ataşeliklerinden Alınacak İş Alındı Belgesi İle
Belgelenmesi Gerekmektedir. Yurtdışında Teknik Müşavirlik İşi Üstlenmemiş Firmaların Yazılım Desteği Başvuruları Uygun Görülmemektedir.
13. Destek Başvurusunda Bulunan Mimarlık Ve Mühendislik Firmalarının Hepsine Destek Veriyor Musunuz?
Hayır. Firmanızın, Yurtdışı Pazarlarda Kalıcı Olarak Yer Edinebilme Potansiyeli Başarısı Ön Değerlendirme Kriterimizdir. Firmanızın Yurtdışı Tecrübesi, Vizyonu Ve Kurumsallaşma Düzeyi Ayrıca Dikkat Ettiğimiz Hususlar Arasındadır.
14. Desteklerinizden Faydalanabilmek İçin Firmamın Markasını Tescil Ettirmem Gerekiyor Mu?
Destek Başvurularında Türkiye’de Ya Da Yurtdışında Marka Tescili Şart Koşulmamaktadır.
15.Yurtdışına Tesisat / Yapı Malzemesi Satmak İçin Pazar Araştırması Desteğinden Yararlanabilir Miyiz?
Teknik Müşavirlik Hizmetlerine Sağlanacak Devlet Yardımları Hakkında Karar (2014/10) Yalnızca Teknik Müşavirlik Firmalarını Kapsamakta Olup, Tesisat Yapım/Montaj Veya Yapı Malzemesi Firmaları Destek Kapsamında Yer Almamaktadır. Yapı Malzemesi İhracatçısı Firmaların Bakanlığımızın Diğer Destek Programları İle İlgili Olarak Bakanlığımız İhracat Genel Müdürlüğü İle İrtibata Geçmelerinde Fayda Bulunmaktadır.
16.İnşaat Firmasıyız Yurtdışında Devlet Desteklerinden Faydalanabilir Miyiz?
Teknik Müşavirlik Hizmetlerine Sağlanacak Devlet Yardımları Hakkında Karar (2014/10) Yalnızca Teknik Müşavirlik Firmalarını Kapsamakta Olup, İnşaat Ve Yapım Firmaları Destek Kapsamında Yer Almamaktadır.
17.Gayrimenkul Geliştirme/Pazarlama Firmasıyız, Desteklerden Nasıl Yararlanabiliriz?
Teknik Müşavirlik Hizmetlerine Sağlanacak Devlet Yardımları Hakkında Karar (2014/10) Yalnızca Teknik Müşavirlik Firmalarını Kapsamakta Olup, Gayrimenkul Geliştirme/Pazarlama Faaliyetleri Karar Kapsamında Yer Almamaktadır.
18.Tesisat – İklimlendirme Firmasıyız Desteklerden Yararlanabilir Miyiz?
Yapım Ve Montaj Faaliyetlerinde Bulunmayan Ancak, Tesisat Ve İklimlendirme Sektörlerinde Projelendirme Ve Tasarım Hizmeti Veren Firmalar 2014/10 Sayılı Karar Kapsamı Desteklerden Yararlanabilmektedirler.