sağlık turizmi

ULUSLARARASI SAĞLIK TURİZMİ YETKİ BELGESİ BAŞVURU VE SÜREÇ

sağlık turizmi

ULUSLARARASI SAĞLIK TURİZMİ YETKİ BELGESİ BAŞVURU VE SÜREÇ

Uluslararası sağlık turizmi alanında Bakanlıkça Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi verilebilmesi için:

 1. a) Sağlık tesisinin, Uluslararası Sağlık Turizmi Sağlık Tesisi Yetkinlik Kriterlerinde belirtilen kriterleri taşıması zorunludur.
 2. b) Aracı kuruluşun, Uluslararası Sağlık Turizmi Aracı Kuruluşu Yetkinlik Kriterlerinde belirtilen kriterleri taşıması zorunludur.

 
SAĞLIK TESİSİ İÇİN

 1. Sağlıkta kalite değerlendirmesinden en az 85 puan aldığını gösterir belge,
 2. Uluslararası Sağlık Turizmi Birimi (USTB) kurulduğuna dair yazı. (Mesul müdür imzalı olacak.)
 3. USTB’de görevli doktor ve diğer personel için yabancı dil yeterlilik belgeleri
 4. Sağlık Bakanlığı tarafından verilen ruhsat ve faaliyet izin belgesi,
 5. İmza sirküleri,
 6. Yetki belgesi başvuru formu.
 7. Sağlık turizminde hizmet verecek doktorların mesleki geçmişi hakkında bilgi veren internet sitesinin ekran görüntüleri ve taahhütname (taahhütname mesul müdür imzalı olacak.)
 8. Uluslararası sağlık turistinin gelmeden önce hastalığı ve tedavisi hakkında bilgi alabileceğini gösteren taahhütname (taahhütname mesul müdür imzalı olacak.)
 9. Hastane tüzel kişiliği adına açılmış tabancı para cinsinden (USD, EUR vb.) hesaplara ait IBAN bilgisi.
 10. Uluslararası sağlık turistine yapılan tüm işlemlerin bir otomasyon sistemi üzerinden takip edildiğini gösteren taahhütname (taahhütname mesul müdür imzalı olacak.)
 11. Madde 10 taahhütname (taahhütname mesul müdür imzalı olacak.)

 
ARACI KURULUŞU İÇİN

 1. A grubu seyahat acentesi belgesi  (Seyahat acenteleri ve Seyahat Acenteleri Birliği 1618 sayılı Kanunu uyarınca),
 2. Uluslararası Sağlık Turizmi yetki belgesi sahibi en az 3 sağlık tesisi ile imzalanan protokol örnekleri,
 3. Acentenin faaliyetlerinin yer aldığı şirket ana sözleşmesinin bulunduğu Ticaret Sicil Gazetesi,
 4. İmza sirküleri,
 5. Firmayı temsile yetkili kişilerin bulunduğu ticari sicil tasdiknamesi,
 6. Firmayı temsile yetkili kişilerin kimlik fotokopileri,
 7. Firmayı temsile yetkili kişilerin adli sicil beyanları,
 8. Vergi levhası,
 9. 2017 yılına ait mali müşavir onaylı kurumlar beyannamesi (ıslak kaşe imzalı)
 10. 2’si firmada, 2’si çağrı merkezinde olmak üzere en az 4 personele ait dil yeterlilik belgeleri (ÖSYM sınavlarından en az 65 ve eşdeğerini gösteren sınav sonuç belgesi ya da Avrupa dil portfolyosunda en az B2 dil düzeyini gösteren belge),
 11. 2’si firmada, 2’si çağrı merkezinde olmak üzere en az 4 personele ait aylık prim ve hizmet belgeleri,
 12. 1’i Türkçe, 1’i İngilizce olmak üzere en az 3 dilde yayınlanmış web sitesi (Web sitesinde Sağlık Turistine ulaşım, konaklama, çevre vb. gerekli bilgiler sağlanmalı; Anlaşmalı sağlık tesisleri ile ilgili bilgi altyapısı olmalı)
 13. Yetki Belgesi Başvuru Formu
 14. Acente unvanına ilişkin taahhütname
 15. Madde taahhütnamesi
 16. Başvuru dilekçesi

 
Yetki belgesi

 1. Yetki belgesi alabilmek için, sağlık tesisi/aracı kuruluş tarafından, hizmet verdiği faaliyet alanıyla ilgili yetki belgesi başvuru formu doldurulur, belirtilen başvuru evrakları forma eklenir ve bunlarla Müdürlüğe başvuru yapılır.
 2. Müdürlük tarafından, bu Yönetmeliğin ekindeki yetkinlik kriterlerini taşıyıp taşımadığı dosya üzerinde incelenir. İnceleme sonucunda başvuru evraklarında eksiklik veya kriterlere uygunsuzluk tespit edilmesi hâlinde, yedi iş günü içerisinde sağlık tesisine/aracı kuruluşa bildirilir.
 3. Başvuru evraklarında eksiklik veya kriterlere uygunsuzluk bulunmadığı anlaşılan sağlık tesisi/aracı kuruluş, Müdürlükçe oluşturulan inceleme ekibi tarafından yerinde incelenir. Yerinde inceleme neticesinde yetkinlik kriterleri bakımından uygunluğuna karar verilen başvurular on beş iş günü içerisinde Bakanlığa gönderilir. Bakanlıkça da uygun görülmesi halinde, sağlık tesisine ve aracı kuruluşa Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi düzenlenir.

 
 
Murat IŞIK
Adan Zye Sağlık Turizm Kitabı
#ABD #Trump #Sağlık #Tourism #Sağlıkturizmi #health #tursab #immib #thtc #murat_ışık #londra #ankara_anlaşması #hollanda #hair #laser #erdoğan #igeme #gateoftec #medicalinturkiye