FuarlarTeşvikler

Yurt dışı Fuar Destekleri

Tüm yurt dışı fuarlara bireysel katılımlar destek kapsamında mıdır?
Hayır. Yalnızca ekonomi bakanlığı tarafından belirlenerek ilan edilen uluslararası nitelikteki yurt dışı fuarlara bireysel katılımlar destek kapsamındadır.
Yurt dışı Fuar Destekleri – Bu destekten hangi firmalar faydalanabilir?
Bu destekten İhracatçı Birlikleri`ne üye ve yurt içinde imalat sanayi ve muhtelif üretim kollarında faaliyette bulunan firmalar ile bunların ürünlerinin pazarlamasını yapan Türkiye de yerleşik firma ve kuruluşlar faydalanabilir.
Pazarlama firmaları imalatçı ile yaptığı, imalatçının ürünlerinin tanıtımından/promosyonundan sorumlu olduğunu belirten Uygulama Usul ve Esasları`nın ekinde (EK-4) yer alan sözleşmenin veya buna uygun olarak hazırlanmış bir pazarlama sözleşmesinin aslını veya İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğinin aslına uygunluğunu onayladığı suretini fuar tarihinden önce destek müracaatında bulunacağı İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine ibraz etmelidir.
Sözleşmenin fuar öncesinde noter aracılığıyla yapılmış olması durumunda destek müracaatı sonrasında ibraz edilmesi yeterlidir.
Pazarlamacı firma katılım sağladığı fuarda sözleşme yaptığı üretici firmaların fuarın konusu sektör/sektörlerle ilgili ürünlerini sergileyebilir.
Fuar öncesinde ve sonrasındaki destek müracaatları fuarın konusuyla ilgili üye olduğu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine yapılır.
Yurt dışı Fuar Destekleri –  “Bireysel katılım” ile “Milli katılım” nedir?
“Bireysel Katılım”, ekonomi Bakanlığı tarafından belirlenerek ilan edilen yurt dışında düzenlenen sektörel nitelikteki uluslar arası fuarlara firmaların kendi girişimleri neticesinde doğrudan katılımlarını; “Milli Katılım” ise yurt dışında düzenlenen genel veya sektörel nitelikteki uluslar arası fuarlara firmaların Ekonomi Bakanlığı tarafından görevlendirilen organizatör koordinatörlüğünde gerçekleştirilen toplu katılımlarını ifade eder.
Yurt dışı Fuar Destekleri –  Bireysel katılımlarda, bu destekten faydalanabilmek için neler yapılması gerekmektedir?
Fuarın başlama tarihinden önce, Uygulama Usul ve Esasları ekinde (EK-3) yer alan dilekçenin doldurularak ekinde “Fuar idaresinden alınan ve ödenecek boş stant metrekare fiyatını gösteren yer tahsis belgeleri” (Application/Registration Form ve stand konfirmasyon yazısı, fatura vs.) ile birlikte fuarın konusuyla/üretim konusuyla ilgili üye olduğu İhracatçı Birliği Genel Sekreterliği`nde kayda aldırılması (Bu yükümlülüğünü yerine getirmeyen katılımcının destek müracaatı değerlendirmeye alınmaz) ve Fuarın bitiş tarihini müteakip en geç üç ay içerisinde Uygulama Usul ve Esasları 15.Maddesi`nde belirtilen tüm bilgi ve belgelerle birlikte müracaat edilmesi gerekmektedir.
Yurt dışı Fuar Destekleri –  Yurt dışı fuarlara milli katılımlarda hangi harcamalar destek kapsamındadır?
Milli katılımlarda, yurt dışı fuar organizasyonu düzenlemek üzere Ekonomi Bakanlığı tarafından görevlendirilen organizatöre ödenecek katılım bedelinin %50`si destek kapsamındadır. Toplam destek 15.000$`ı geçemez. Katılımcının “Sektörel Dış Ticaret Şirketi” (SDŞ) olması durumunda organizatöre ödenecek katılım bedelinin %75`i desteklenir.
Yurt dışı Fuar Destekleri –  Yurt dışı fuar desteklerinde m2 sınırlaması var mıdır?
Evet. Firmalar bu destekten asgari 9 m2 ve azami 50 m2 stant alanı harcamaları için faydalanabilir.

  • 1- Komple tesis imalatı, makine, otomotiv ana sanayi ve mobilya sektöründe faaliyet gösteren firmalar azami 50 m2 sınırından,
    2- Mücevherat sektörü`nde faaliyet gösteren firmalar asgari 9 m2 sınırından muaftır.

Katılımcı firmanın yükümlülükleri nelerdir?
1- Katılımcı firmanın stand alınlığı ve/veya stand alanında kendi ticari unvan ve/veya tescilli markası yer almalıdır. Kendi ünvanı ve/veya tescilli markası ile birlikte aralarında organik bağ bulunan ya da Uygulama Usul Esasları`nda belirtilen hükümlere uygun olarak pazarlama sözleşmesini ibraz ettiği üretici firmanın ticari ünvanı ve/veya fuarın konusuyla ilgili olmak kaydıyla tescilli markası veya logosunu bulundurabilir. Katılımcının kendisine veya aralarında organik bağ bulunan bir firmaya ait marka veya logonun tek başına bulunması durumunda marka/logo tescil belgesinin de destek müracaatı sırasında ibraz edilmesi gerekmektedir. (Tescil işlemi henüz tamamlanmamış Türk Patent Enstitüsünce olumlu görülerek işleme alınmış ise ancak katılımcı firma ünvanı ile birlikte kullanılabilir.) Katılımcının, stand alanında bu hususlara aykırılık teşkil edecek şekilde unvan, marka veya logo bulundurması; kendi ürünleri ya da pazarlamasını yaptığı Türkiye`de üretilen ürünler dışında farklı firmalara ait ürünler sergilemesi, ülkemiz itibarını ve ticari imajımızı zedeleyici pazarlama yaklaşımı göstermesi; fuar sona ermeden ürünlerini toplamak suretiyle standını boşaltması ve/veya görevli personelini çekmesi vb. söz konusu Tebliğ hükümlerine aykırılık teşkil eden durumlarda destek müracaatı değerlendirmeye alınmaz.
2- Destek kapsamında değerlendirilmesi talep edilen fatura orijinal nüshalarının mutlaka ibraz edilmesi gerekmektedir. (İşlemi tamamlandıktan iade edilmektedir.) Tüm faturaların bedellerinin doğrudan katılımcı firma tarafından bankacılık sistemi çerçevesinde ödendiğini tevsik eden ödeme belgeleri ibraz edilmelidir. Stand kira faturasının ilgili fuarın ana organizatörü tarafından düzenlenmiş olması, bedellerinin de katılımcı firma tarafından yurtdışındaki ana fuar organizatörünün hesabına ödenmesi gerekmektedir. Yurt dışındaki ana fuar idaresinin iştirakiyle Türkiye`de kurulu şirket, şube ve/veya temsilciliği dışında aracı firmalar tarafından düzenlenecek fatura, ödeme belgesi, yer tahsis belgelerini içeren destek başvuruları kabul edilmez.
3- Katılımcılar, bizzat ürünlerini standlarında sergilemek zorundadırlar. Eğer katılımcılar ürünün cinsine göre ürünlerini doğrudan sergileme olanağı bulamamaları durumunda (bazı kimyasallar ve/veya fiziki olarak sergilenemeyen ürünler), broşür, katalog vs.. ile fuar katılımlarında azami 16 m2 stand alanı için desteklenirler.
2004/6 Sayılı Tebliğ Çerçevesinde Yurtdışı Fuar Katılım Müracaatlarında İbraz Edilmesi Gereken Belgeler Nelerdir ?
Aşağıdaki belgelerin fuar bitim tarihini müteakip en geç üç ay içerisinde fuarın konusuyla ilgili üye olunan İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği`ne bir dilekçe ekinde iletilmesi ve kayda alınması gerekmektedir:
1- Fuarın ana organizatörü tarafından katılımcı adına düzenlenmiş stand kira faturasının aslı
2- Stand kira fatura bedelinin katılımcı firma tarafından doğrudan faturayı düzenleyen ana organizatöre ödendiğini gösterir ilgili banka onayı içerir swift mesajları ve banka dekontları
3- Nakliye firması tarafından düzenlenmiş nakliye faturalarının aslı ya da noterin aslına uygunluğunu onayladığı sureti
4- Nakliye faturalarının bedellerinin bankacılık sistemi içerisinde ödendiğini gösterir banka dekontları (Ödemenin katılımcı firma tarafından, nakliye firması hesabına yapıldığı görülebilmelidir.)
5- Gümrük Giriş-Çıkış Beyannameleri veya Ata Karnesi aslı ya da noterin aslına uygunluğunu onayladığı sureti (Yalnızca nakliye desteğinden faydalanma talebi olan firmaların ibraz etmesi gerekmektedir.)
6- Bağlı bulunulan meslek kuruluşundan(Sanayi ve/veya Ticaret Odası ile Esnaf ve Sanatkarlar Odası) alınan ve fuar tarihinde geçerli Kapasite Raporu aslı ya da noterin aslına uygunluğunu onayladığı sureti (Kapasite raporu ibraz edemeyen donanım(hardware), yazılım(software), tasarımcılar, moda evleri, kültür balıkçılığı, el dokuması halı, el sanatları, çiçekçilik, yaş meyve-sebze, gibi özelliği olan sektörler için faaliyet belgesi aslı ya da noterin aslına uygunluğunu onayladığı sureti)
Pazarlama firmaları imalatçı ile yaptığı, imalatçının ürünlerinin tanıtımından/promosyonundan sorumlu olduğunu belirten Uygulama Usul ve Esasları`nın ekinde (EK-4) yer alan sözleşmenin veya buna uygun olarak hazırlanmış bir pazarlama sözleşmesinin aslını veya İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğinin aslına uygunluğunu onayladığı suretini fuar tarihinden önce destek müracaatında bulunacağı İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine ibraz etmelidir.
Sözleşmenin fuar öncesinde noter aracılığıyla yapılmış olması durumunda destek müracaatı sonrasında ibraz edilmesi yeterlidir.
7- Fuar katalogu (Fuar idaresince hazırlanan ve tüm fuar katılımcılarını gösteren katalog)
8- İmza sirküleri aslı ya da noterin aslına uygunluğunu onayladığı sureti fuar süresince geçerli olmalıdır.
9- Firmayı temsil ve imzalama yetkisine sahip kişiler tarafından imzalanmış olan taahhütname ve talep mektubu (EK-1)
10- Katılımcıyı çevre standlarla, ticari unvanı/logosu ve/veya tescilli markasıyla(marka tescil belgesi ibrazı şartıyla) yer alan stand alınlığıyla ve teşhir edilen ürünleriyle net bir şekilde gösteren farklı yönlerden çekilmiş fotoğraflar
11- Üyesi olduğu ve üretim konusuyla ilgili (müracaat yılına ait) İhracatçı Birlikleri yıllık aidat makbuzu örneği (Üyeliğin fuar tarihi öncesinde başlaması gerekmektedir)
12- En son tarihli vergi levhasının bir örneği
Yurt dışı Fuar Destekleri için 0212 236 00 24