Sosyal güvenlik teşviklerinden hem geçmiş dönem hem cari dönem için yararlanmanın temel şartı borcun bulunmamasıdır. Ancak borcu olan işverenlere müjde Bakanlar Kurulu’ndan mart ayının sonunda geldi.

2018/11500 Bakanlar Kurulu Kararı, 31.03.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan ve uyumlu prim borçlularına 6183 Sayılı Kanun kapsamında tecil ve taksitlendirme imkânı getirilmiştir. Bilindiği üzere, 6183 Sayılı Kanun kapsamında borçlarını tecil ve taksitlendirme yapan işverenler, SGK prim teşvikleri açısından “borçlu” sayılmamaktadır.

Uyumlu prim borçluları, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 88’inci maddesi kapsamındaki prim ve diğer borçları 6183 sayılı Kanunun 48/A maddesi uyarınca tecil ve taksitlendirilme yapabilecektir.

Bakanlar Kurulu’nun amacı, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48/A maddesi uyarınca Sosyal Güvenlik Kurumu’na olan yükümlülüklerini süresinde yerine getirmiş ancak öngörülemeyen nedenlerle son bir yıl içinde borçlarını ödeyememiş olan uyumlu prim borçlularının daha uygun şartlarda borçlarını taksitlendirerek ödeyebilmelerine imkân sağlanmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.

Tecil ve taksitlendirmeden yararlanacak olan uyumlu prim borçluları

uyumlu prim borçlusu;

– Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle yıllık gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olanlardan başvuru tarihi itibarıyla en az 3 yıldır prim ödeme yükümlüsü olan,

– Başvuru tarihinden geriye doğru 3 yıla ait prime ilişkin belgeleri sürelerinde vermiş (Kanuni süresinde verilen belgelere ilişkin olarak kanuni süresinden sonra düzeltme amacıyla verilen belgeler bu şartın ihlali sayılmaz.)

– Ancak son 1 yıl içerisinde borçlarını ödeyememiş olan borçlulardır.

Zor Durum Hali, Tecil ve Taksitlendirme Süreleri Ve Tecil Faiz Oranlarının Tespiti

6183 sayılı Kanun’un 48/A maddesi uyarınca yapılacak tecil ve taksitlendirme işlemlerinde, uyumlu prim borçlularının “çok zor durum” hali, tecil süreleri ve uygulanacak tecil faizinin tespitinde 2018/11284 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nda belirtilen kriterler esas alınır.

Çok zor durum tespiti, mali durum analiz raporlarına göre vergi mevzuatında belirlenen esaslar dikkate alınarak yapılır.

Mali durum analiz raporları

3568 sayılı Serbest Muhasebeci Malî Müşavirlik ve Yeminli Malî Müşavirlik Kanunu’na göre yetki verilmiş serbest muhasebeci malî müşavirler ile yeminli malî müşavirler tarafından işyeri kayıtlarının incelenmesi sonucunda, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun denetim yetkisi saklı kalmak kaydıyla, 2018/11284 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’yla belirlenmiş hesaplama yöntemine uygun olarak düzenlenen raporlar esas alınır.

Tecil edilecek gecikme cezası ve gecikme zammı

6183 sayılı Kanun’un 48/A maddesine göre yapılacak tecil ve taksitlendirmelerde, tecil edilecek borç tutarına uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı oranı yerine Türkiye İstatistik Kurumunun yayımladığı Yİ-ÜFE aylık değişim oranları basit usulde uygulanır.

Alacaklı diğer amme idareleri ve alacak türleri

Sosyal Güvenlik Kurumu, prim ve diğer alacakları bakımından 6183 sayılı Kanun’un 48/A maddesi kapsamında Maliye Bakanlığı’na verilen yetkileri kullanır.

2018/11500 Bakanlar Kurulu Kararı, 01/01/2018 tarihinden itibaren vadesi gelen alacaklara uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Yazar : Murat IŞIK