YATIRIMLARDA YATIRIM YERİ TAHSİSİ

 • Yatırım Yeri Tahsisi, birçok sektörde yapılacak yatırımlara ön izin, kullanma izni veya irtifak hakkı şeklinde Hazine taşınmazlarının tahsis edilmesidir. Bu destek unsurunu ihtiva eden bölgesel nitelikte Yatırım Teşvik Belgesine sahip olan yatırımcılar bu destekten yararlanabilmektedir. Yatırım Yeri Tahsisi başta turizm, hayvancılık ve imalat sanayi yatırımları olmak üzere çeşitli çeşitli sektörlere yapılan yatırımlara uygun yer teminini amaçlayan destek sistemidir. Bazı yatırımlar için çok geniş bir yatırım alanına ihtiyaç vardır. Yatırım yeri satın almak veya kiralamak oldukça maliyetlidir. Bu maliyetin, yatırımcının önünde engel teşkil etmesini önlemek amacıyla Yatırım Yeri Tahsisi uygulaması yürürlüğe konmuştur. Bu sayede, yatırımcılara 49 yıl süreyle çok uygun koşullarda yer sağlamak mümkündür.
 • Öncelikle, yatırım projesi ile uyumlu bir yer tespit edilir. Mümkünse, alternatif yatırım yerlerinin de tespiti yapılır. Daha sonra bu yatırım yerlerinin tahsis işlemlerine bağlamak için gerekli kurumlar nezdinde girişimlerde bulunulur. Bunlardan en önemlisi Yatırım Teşvik Belgesi teminidir. Yatırım Teşvik Belgesi, yatırım yeri tahsisi işlemleri tesis edilirken oldukça önemli avantajlar sağlamaktadır.

Yatırım Yeri Tahsisi Teşvikinden Kimler Yararlanabilir?

 • Ülkemizdeki yatırım ortamının iyileştirilmesi ve kalıcı istihdam olanaklarının artırılmasını desteklemek amacıyla özel kesim yatırımlarının artırılması için yürürlüğe konulmuş teşvik tedbirleri kapsamında olan “yatırım yeri tahsisi” desteği Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından sağlanmaktadır.
  Teşvik belgesi sahibi olan veya yatırımın karakteristik değerlerini içerecek şekilde yatırım yeri tahsis edileceğine ilişkin yazı verilmiş olan gerçek ve tüzel kişiler yararlanabilir.
 • Yatırımcı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına veya taşınmazın bulunduğu yerdeki Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne (Emlak Müdürlükleri, Millî Emlak Müdürlükleri, Millî Emlak Şeflikleri) vereceği bir dilekçe ile yapmak istediği yatırıma uygun taşınmazı kendisi belirleyerek, bu taşınmaz üzerinde kendisi lehine irtifak hakkı tesis edilmesi veya kullanma izni verilmesi talebinde bulunabileceği gibi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından belirlenen ve ilan edilen taşınmazlardan yapmak istediği yatırım için uygun olan taşınmaz üzerinde kendisi lehine irtifak hakkı tesis edilmesi veya kullanma izni verilmesi talebinde de bulunabilir.

Yatırım Yeri Tahsisi Teşvikinden Yararlanma Şartları nelerdir?

 • a) Ekonomi Bakanlığı’nca verilmiş yatırım teşvik belgesi veya yatırımın karakteristik değerlerini içerecek şekilde yatırım yeri tahsis edileceğine ilişkin yazıya sahip olmak Not: Yatırım teşvik belgelerinde, yatırım yeri tahsisinin destek unsuru olarak mutlaka belirtilmesi gerekmekte olup, şayet yoksa bu destek unsurunun teşvik belgesine ilave ettirilmesi sağlanmalıdır.
 • b) İrtifak hakkı veya kullanma iznine konu taşınmazlar üzerinde gerçekleştirilecek toplam yatırım tutarı, taşınmaz maliki idarelerce bu taşınmazlara takdir edilecek rayiç değerin tarım, hayvancılık ve eğitim yatırımı için bir, turizm yatırımları için iki, diğer yatırımlar için üç katından az olmaması (ancak, toplam sabit yatırım tutarı I ve II nci bölgelerde bir milyon Türk Lirası, III, IV, V ve VI ncı bölgelerde ise beş yüz bin Türk Lirasından az olmaması),
 • c) Talep edilen taşınmazın bulunduğu ilçenin mülkî sınırları içinde organize sanayi veya endüstri bölgesi bulunması hâlinde, bu bölgelerde yer alabilecek yatırımlar için tahsis edilecek boş parsel bulunmaması veya bu bölgelerde yapılması uygun görülmeyen yatırımlardan olması
 • ç) Taahhüt edilen yatırımın en az yüzde yirmisini karşılayacak miktarda net öz kaynağa sahip olunması
 • d) Yatırımın ne şekilde finanse edileceğinin beyan edilmesi.
 • e) Taahhüt edilen yatırımın on milyon Türk Lirasını aşması durumunda fizibilite raporu ve finansman tablosunu hazırlanması.

İrtifak Hakkı ya da Kullanma İzni:

Ön izin şartlarını yerine getiren yatırımcı lehine 49 (kırk dokuz) yıl süreli bağımsız ve sürekli nitelikli irtifak hakkı tesis edilecektir. Bu durumda irtifak hakkı bedelinin yatırılarak irtifak hakkı sözleşmesinin tapu memuru huzurunda resmi senet düzenlenmek suretiyle bağımsız ve sürekli nitelikte irtifak hakkı olarak tapuya tescil işleminin yapılması gerekmektedir. Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunması ve tapuya tescil edilememesi nedeniyle irtifak hakkı tesis edilemeyen taşınmazlar üzerinde ise, 49 (kırk dokuz) yıl süreli kullanma izni verilecektir. Bu durumda kullanma izni bedelinin yatırılarak kullanma izni sözleşmesinin imzalanması ve notere tasdik ettirilmesi gerekmektedir.

Yatırım Tahsisi Belgesi ve Yatırım Yeri Tahsisi ile ilgili projeleriniz için bizim ile irtibata geçebilirsiniz. Yatırımınız ile ilgili sorularınızı bize sorabilirsiniz.

#yatırımlardayatırımyeritahsisi #yatırımtahsisibelgesi #irtifakhakkı #yatırımteşvikbelgesi

Table of ContentsBir yanıt yazın