Döviz Kazandırıcı Hizmetler; EĞİTİM SEKTÖRÜ DESTEKLERİ

Türkiye’de kurulu olan üniversiteler veya Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı orta öğretim kurumları yurt dışından öğrenci getirmek amacıyla yurtdışında açacakları irtibat ofislerinin kiralarını, yapacakları reklam tanıtımları ve arama motorlarına kayıtları giderlerinin %50 ile %90 arasında devletimiz tarafından karşılanmaktadır. Türkiye’nin döviz kazandırıcı hizmet gelirlerinin artırılması ve eğitim sektörünün uluslararası rekabet gücünün geliştirilmesi için, Türkiye’de yerleşik eğitim sektöründe faaliyet gösteren yararlanıcıların gerçekleştirdikleri faaliyetlere ilişkin giderlerin belirli bir kısmının Desteklenecektir. Eğitim Kurumu: 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile düzenlenmiş üniversiteleri veya Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı orta öğretim kurumlarını ya da söz konusu kurumları işleten şirketi ifade eder.

Döviz Kazandırıcı Hizmetler;

Bu Genelge, ülkemizin döviz kazandırıcı hizmet gelirlerini artırmak ve eğitim sektöründe ülkemizin uluslararası rekabet gücünü geliştirmek amacıyla eğitim sektöründe faaliyet gösteren yararlanıcılara yönelik verilen “pazara giriş”, “yurt dışı tanıtım” ve “yurt dışı birim” desteklerini kapsar. Eğitim Kurumları yurt dışından öğrenci getirmek amacıyla yurt dışına yapacağı harcamaların %50’si ile %90’ı arasında hibe yoluyla desteklenmektedir. Ancak bu destekten eğitim kurumlarının yararlanabilmeleri için ilk önce ön başvuru yapmaları ve ön onay almaları gerekmektedir. Ön onay alındıktan sonra ise yurt dışında ki harcamalarınızı önce eğitim kurumunuz bankacılık kanalıyla yapacak daha sonra devlete sunulacak gerekli incelemeden sonra devlet desteğini verecektir.

Döviz Kazandırıcı Hizmetler; FİLM SEKTÖRÜ DESTEKLERİ

Türkiye’nin döviz kazandırıcı hizmet gelirlerinin arttırılması ve film sektörünün uluslararası rekabet gücünü geliştirilmesi için, Türkiye’de yerleşik, film sektöründe faaliyet gösteren şirketler (film yapımcısı veya film dağıtıcısı) için filmlerinin Yurtdışı pazarlarda yer alması için yurtdışına yönelik yapacakları faaliyetler %50 ile %90 arasında devletimiz tarafından destek kapsamına alındı. Türkiye’nin döviz kazandırıcı hizmet gelirlerinin arttırılması ve film sektörünün uluslararası rekabet gücünün geliştirilmesi için, Türkiye’de yerleşik, film sektöründe faaliyet gösteren yararlanıcıların gerçekleştirdikleri faaliyetlere ilişkin giderlerin belirli bir kısmının Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan (DFİF) karşılanmasına dair uygulama usul ve esaslarını belirlemektir. Ülkemizin döviz kazandırıcı hizmet gelirlerini arttırmak ve film sektöründe ülkemizin uluslararası rekabet gücünü geliştirmek amacıyla film sektöründe faaliyet gösteren yararlanıcılara yönelik verilen

 •  Pazara giriş
 •  Yurt dışı tanıtım
 •  Ticaret heyeti” ve “alım heyeti

desteklerini kapsar.

Döviz Kazandırıcı Hizmetler; PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ

Bir filmin yurt dışında pazarlanmasına yönelik pazara giriş giderleri bir film için en fazla 5 (beş) kez, %50 oranında ve başvuru başına en fazla 100.000 ABD Doları tutarında karşılanır. Karşılanacak pazara giriş giderine ilişkin tutar, ilgili filmin pazarlama faaliyeti sonucunda yurt dışına satış faturasında belirtilen tutarın %50’sini geçemez. Pazara giriş giderlerinin bir sözleşme uyarınca yurt dışındaki satış acentesi tarafından yapılarak Türkiye’de yerleşik film yapımcısı veya dağıtımcısı şirkete fatura edilmesi halinde de söz konusu giderler aynı oran ve tutarda karşılanır.

Bu madde kapsamında aşağıda belirtilen pazara giriş giderleri desteklenir:
 1. Film gösterimi için gerekli olan izin/sınıflandırma belgesi giderleri
 2. Dublaj ve alt yazı giderleri
 3. Filmin gösterime girdiği ülke için hazırlanmış afiş ve basılı malzeme giderleri
 4. DVD hazırlık giderleri
 5. Görsel, yazılı ve işitsel medya ile internette yapılan reklamların giderleri

Bu madde kapsamındaki destek, söz konusu film yurt dışında gösterime girdikten veya satışa sunulduktan sonra verilir. Bir film için bir ülke veya ülke grubuna yönelik pazara giriş giderleri sadece bir kez Türkiye’nin sosyal, tarihî, kültürel ve ticarî tanıtımını yapan belgesel filmler için destek %70 oranında uygulanır.

Döviz Kazandırıcı Hizmetler; YURT DIŞI TANITIM DESTEĞİ

Yurt dışında düzenlenen fuar, kongre, konferans, festival ya da film marketi ve/veya bağımsız tanıtım programı kapsamında yapılan tanıtımlara ilişkin sponsorluk, reklam, tanıtım, danışmanlık, katılım ve organizasyon giderleri;

 •  Film dağıtımcısı veya yapımcısı şirketler için %50 oranında ve yıllık toplam en fazla 300.000
 •  işbirliği kuruluşları için ise %70 oranında ve yıllık toplam en fazla 500.000 ABD Doları
Bu madde kapsamında aşağıda belirtilen giderler desteklenir.
 1. Fuar, kongre, konferans, festival ve film marketlerinde yapılan sponsorlukların
 2. Tercümanlık giderleri,
 3. Seminer, konferans, toplantı ve ikili görüşme organizasyonlarının yapıldığı yerlerin kira giderleri (yemek ve ikram giderleri hariç),
 4. Görsel, yazılı ve işitsel medyada yapılan reklam giderleri,
 5. Halkla ilişkiler hizmetlerine ilişkin giderler,
 6. Fuar, kongre, konferans, festival ve film marketlerine katılım maliyeti, ABD Doları tutarında, tutarında karşılanır.
 7. Katalog, broşür ve tanıtım malzeme giderleri,
 8. Danışmanlık giderleri.

Halkla ilişkiler hizmeti giderlerinin kapsamına organizasyonun zaman, mekân ve etkinlikler açısından araştırma, koordinasyon ve planlamasına yönelik hizmet giderleri, eşleştirme hizmet giderleri ve reklam kampanyalarına yönelik hizmet giderleri girmektedir. Yurt dışında gerçekleştirilen görsel, işitsel ve yazılı tanıtım faaliyetlerinin kapsamına radyo, televizyon, gazete, dergi, reklam panoları ve internet sitelerinde yapılan reklamlar girmektedir. Bu yollarla gerçekleştirilecek tanıtım faaliyetlerinin süresi 3 (üç) ayı geçemez. Katalog, broşür ve tanıtım malzemelerine verilen desteğin toplam miktarı, her bir faaliyet için 5.000 ABD Dolarını aşamaz. Yapılan tanıtım faaliyetlerine ilişkin faturalarda söz konusu tanıtım faaliyetinin niteliğinin belirlenebilir olması gerekmektedir. Destek talebinde bulunulan tanıtım faaliyeti ile fatura arasında ilişki kurulamaması durumunda söz konusu harcama kalemi karşılanmaz. 10.000 ABD Dolarını aşan tanıtım giderleri için faturaya ek olarak sözleşmelerin gönderilmesi gerekir. Tek bir tanıtım faaliyeti kapsamında 10.000 ABD Dolarının altında gerçekleştirilen faaliyetler için ayrıca sözleşme aranmaz. Yapılacak yurt dışı tanıtım faaliyetinin ayrıntılı olarak projelendirilmesi, doğru hedef kitleye ulaşılması, uygun bir organizasyon mekânının seçilmesi ve tanıtım amaçlı mesajın etkin iletişim yöntemleri kullanılarak verilmesi bu madde kapsamındaki desteklerden yararlanılması açısından esastır. doğrudan veya posta ile Genel Müdürlüğe yapılır.

Döviz Kazandırıcı Hizmetler; ORGANİZASYON DESTEKLERİ

Yararlanıcının yurt dışında düzenlenen fuar, kongre, konferans, festival veya film marketlerine ilişkin katılım maliyetleri;

 • Etkinlik başına %70 oranında ve en fazla 15.000 ABD Doları tutarında karşılanır.

Bu madde kapsamında bir yararlanıcı bir takvim yılı içerisinde en fazla 10 (on) kez destek alabilir. başvurusunda bulunan yararlanıcı aynı etkinlik için bu madde kapsamında destek başvurusu

Döviz Kazandırıcı Hizmetler; ARAMA MOTORLARI DESTEĞİ

Yararlanıcının arama motorlarında yapacağı, arama ağı reklamları da dâhil olmak üzere reklam ve tanıtım giderleri; %50 oranında ve yararlanıcı başına yıllık en fazla 100.000 ABD Doları tutarında karşılanır.

Döviz Kazandırıcı Hizmetler; FİLM İÇERİĞİNDE REKLAM TANITIM GİDERLERİ

Yurt dışına yönelik pazara giriş çalışmaları çerçevesinde şirketler ile işbirliği kuruluşlarının bir filmin içeriğinde yaptırdıkları reklam giderleri; şirketler için %50, işbirliği kuruluşları için %70 oranında olmak üzere film başına en fazla 100.000 ABD Doları tutarında karşılanır. Bu madde kapsamında desteklenecek reklamlar; marka, logo, imaj veya reklam filmi şeklinde olabilir. Film içeriğinde imaj konumlandırma şeklinde yaptırılan reklam giderleri de Bu madde kapsamındaki destek, destekten yararlanacak filmin yurt dışında gösterime girmesi veya satışa sunulmasından sonra verilir. Ticaret heyeti ve alım heyeti destekleri Bir ticaret heyeti veya alım heyeti programı kapsamında; her bir katılımcının ulaşım ve konaklama giderleri ile programa ilişkin reklam, pazarlama, danışmanlık, tanıtım ve organizasyon giderleri %70 oranında ve program başına en fazla 150.000 ABD Doları tutarında karşılanır.

(2) Bu madde uyarınca aşağıda belirtilen reklam, pazarlama, tanıtım, danışmanlık, katılım ve organizasyon giderleri desteklenir.

a) Tercümanlık giderleri,
b) Seminer, konferans, toplantı ve ikili görüşme organizasyonlarının yapıldığı yerlerin kira giderleri (yemek ve ikram giderleri hariç),
c) Görsel, yazılı ve işitsel medyada yapılan reklam giderleri (söz konusu reklamlara ilişkin prodüksiyon giderleri karşılanmaz),
ç) Halkla ilişkiler ve danışmanlık hizmeti giderleri,
d) Katalog, broşür ve tanıtım malzemeleri giderleri,
e) Toplu transferler.

Döviz Kazandırıcı Hizmetler; BİLİŞİM SEKTÖRÜ DESTEKLERİ

Türkiye’nin döviz kazandırıcı hizmet gelirlerinin artırılması ve sağlık turizmi sektörünün uluslararası rekabet gücünün geliştirilmesi için Türkiye’de yerleşik, bilişim sektöründe faaliyet gösteren yararlanıcıların gerçekleştirdikleri faaliyetlere ilişkin giderlerin belirli bir kısmının Desteklenmesi amaçlanmaktadır. Bilişim şirketi: Türkiye’de yerleşik olup yazılım, internet, bilgisayar oyunu veya mikro çip alanında faaliyet gösteren şirketi, ülkemizin döviz kazandırıcı hizmet gelirlerini arttırmak ve bilişim sektöründe ülkemizin uluslararası rekabet gücünü geliştirmek amacıyla bilişim sektöründe faaliyet gösteren yararlanıcılara yönelik verilen “pazara giriş”, “yurt dışı tanıtım”, “yurt dışı birim”, “belgelendirme”, “ticaret heyeti”, “alım heyeti” ve “danışmanlık” desteklerini Bilişim şirketlerin de yurt dışında kiraladıkları ofislerinin kirasının %60’nı reklam tanıtım giderlerinin %50’ni v.b diğer desteklerden 2012/4 tebliği çerçevesinde yararlanabilirler.
Döviz Kazandırıcı Hizmetler;
Danışmanlık Bedeli 24,000+KDV’dir. + 5 Komisyon bedeli alınır.