Sıkca Sorulan Sorular - İGEME

Sıkca Sorulan Sorular

Okuma Süresi: 1 Dakika
 • İhracat
 • Teşvikler
 • Fuar
Expand All | Collapse All
 • 1. Sağlık Turizmi Nedir ?
   

  Dünyada sağlık maliyetlerinin artması, bazı tedavilerin kendi ülkelerinde yapılmaması, ülkeler arasında işbirliğinin artması, ulaşımda kolaylıkların olması, sağlık hizmet kalitelerinin dünyanın farklı bölgelerinde gelişmesi ile dünyada sağlık turizmi kavramı gelişmiştir.

  Sağlık turizmi, kişilerin sağlık hizmeti almak amacı ile farklı ülkelere tedavi amaçla yaptığı seyahatlerine denir.

  Sağlık Turizmi genellikle 4 ana başlık altında toplanmaktadır.

  1- Termal sağlık turizmi

  2- Medikal Turizm

  3- Yaşlı Turizmi

  4- Engelli turizmi

  Sağlık turizmi, hastaların ve hasta ailelerinin rahatlığını sağlamak için tıbbi seçenekleri sunmayı hedeflemektedir. Gelişmiş ülkelerdeki eğitim ve refah seviyesinin yüksek olmasına paralel olarak sağlık hizmetleri sunumu da yüksek maliyetli olmaktadır. Gelişmiş ülkelerde yaşlanan nüfusun sağlık ihtiyaçları ve sağlık giderlerinin payı her geçen gün artmaktadır. Sosyal güvenlik maliyetlerinin artan giderleri sosyal güvenlik kurumlarını zorlamaktadır. Bu sıkıntıları aşmak için, gelişmiş ülkelerde bulunan sosyal güvenlik kurumları ve özel sigorta kurumlarının kaliteli tıbbi hizmet sunan ve yakında yer alan ülkelerle paket anlaşmalar yaparak sağlık hizmetlerini düşük maliyetli alma çabaları görülmektedir.

  Son yıllarda, Türkiye’nin de gelişmiş ülkelerdeki nitelikli sağlık hizmetleriyle rekabet edebilecek düzeyde sağlık hizmetleri sunmasından dolayı dünyanın dört bir yanından tedavi amacıyla turistler gelmektedir. Özellikle 1990’lı yıllar sonrasında kamu sağlık hizmetlerine ilaveten özel sektörün de sağlık hizmetlerine ciddi yatırımlar yaptığı görülmüştür.

  Bu gelişmeler sonucunda, Avrupa standartlarıyla yarışabilecek düzeyde özellikle büyük illerde özel sağlık kuruluşları artmaya başlamıştır. Yapım ve işletme bakımından yüksek maliyetleri olan söz konusu sağlık tesislerinin yurtdışı pazarlara açılması bu maliyetlerin azaltılması açısından giderek zorunlu bir durum almaktadır. Ayrıca, coğrafi konumu ve sağlık sektöründeki yetişmiş ve eğitimli insan gücü sağlık turizminde Türkiye’nin önemli avantajları arasındadır. Sağlık turizmi tıbbi amaçlı gelen hastaların yanı sıra ülkemizde ki doğal zenginlikler sayesinde kaplıca ve termal suları ile şifa sunmaktadır.

 • 2. HEDEF PAZAR SEÇİMİ
   

  İhracatçıların, dış pazarlarda sürekli bir başarı elde etmelerinde doğru ihraç ürününün seçiminin yanı sıra aşağdaki faktörlerin de göz önünde bulundurulması önemli rol oynamaktadır.

  İHRACAT EĞİLİMLERİ

  İhracatçı,bir ürünün uluslararası ticaretindeki, eğilimleri analiz etmek için bu konuda hazırlamış yayınlardan faydalanmalı ve ilgili kuruluşlar ile temasa geçerek analiz için gerekli istatiki bilgilere ulaşmalıdır. Böylece pazarlama stratejisini tasarlamak için gerekli bilgilere sahip olacaktır.

  HEDEF PAZARLAR

  Ürün hedef pazarda sadece istikrarlı değil, aynı zamanda yükselen bir talebe de sahip olmalıdır. Bu talep demografik araştırmalar ve pazar araştırması yolu ile belirlenmelidir.

  TEDARİKÇİ TABANI

  İhracatçının müşterilerinin isteklerini kesintisiz karşılayabilmesi için sürekli ve düzenli olarak ham madde alabileceği üreticilerle  ilişkide olması zorunludur.

   

   

   

  ÜRETİM KAPASİTESİ

  Kısıtlı üretim kapasitesinden dolayı, ürün teslimatında ortaya çıkacak sorunlar, ihracatçının imajını zedeleyebilir.

  ÜRETİM ADAPTASYONU (KONUMLANDIRMA)

  Bir ürünün iç ve dış pazarlardaki başarısını garanti altına almak için, ihraç pazarının ihtiyaçlarını karşılamak üzere, ürünün hedef pazara uyarlanması gereklidir. Ürünün renginde, boyutunda, tadında, ambalajlanmasında ve buna benzer konularda değişiklik gerekip gerekmediğini saptamak önemlidir.

  SATIŞ SONRASI HİZMETLER

  Eğer ihraç edilen ürün satış sonrası hizmet gerektiriyorsa, ihracatçı ya o ülkede bir servis merkezi açmalı ya da bu hizmetleri sağlayabilecek bir dağıtımcı/acenta bulmalıdır.

  Eğer ihracatçı bu hizmeti sağlamak için gerekli mali ya da teknik olanaklara sahip değilse, ürün ihracat için uygun olmayabilir.

  TİCARET KISITLAMALARI

  İhracat için seçilen ürünler, Türkiye’nin ihracat mevzuatı kapsamında ihraç edilebilir, ithal eden ülkenin ithalat mevzuatında da ithal edilebilir olmalıdır.

 • 3. İhracatçı Ürününü Hangi Pazarlarda Satabilir?
   

  Pazar araştırması, firmaların, ürünleri için hangi yabancı pazarların en fazla potansiyele sahip olduklarını belirlemesine olanak tanır.

   

  Yeni ihracata başlayan firmalar demografik ve fiziki çevreye, politik ortama, ekonomik faktörlere, sosyal ve kültürel çevreye, pazara girilebilirliğe ve ürün potansiyeline dayalı birkaç hedef pazar araştırılmalıdır.

   

  İyi bir pzara araştırması, firmanın ürünleri veya hizmetleri için talebi ve hedef pazarda ürünlerin ne kadar iyi bir performansı göztereceğini tahmin etmesine yardım eder. İki ya da üç hedef pazar belirlemek üzere, potansiyel en fazla on ülke için aşağıdaki konular teker teker incelenmelidir:

   

   

   

  Büyüme ve yoğunluk eğilimlerini gözönüne alarak, her ülke nin toplam nüfusu belirlenmelidir.

  Hedef alınan yaş grubunun, nüfusun içinde yeterli payı olup olmadığı (1-10, 11-24, 25-40, 41-60 vb.)saptanmalıdır.

  Nüfusun ne kadarının kent, banliyö ya da kırsal kesimde yaşadığı belirlenmelidir.

  Pazara girecek olanürün yada hizmeti etkileyebilecek olan iklim ve hava değişiklikleri olup olmadığı tespit edilmelidir.

  İhracat noktasından çeşitli hedef ülkelere taşıma mesafeleri öğrenilmelidir.

  Pazarda ulaşım ve haberleşme alt yapılarının düzeyi ve kalitesi göz önüne alınmalıdır.

  Pazarda yeterli nakliye, ambalajlama, boşaltma ve diğer yerel dağıtım ağlarının olup olmadığı kontrol edilmelidir.

  Devlet sisteminin özel sektöre destek olup olmadığı araştırılmalıdır.

  Devlet özel sektör iş bağlantılarına ne derece karışmaktadır?

   

  Yabancı ürünlerin ithalatına karşı devletin tutumu nedir?

  Politik sistem istikrarlı ı yoksa sık sık değişir mu?

  Devlet, kotaları, gümrük vergilerini ve diğer ticaret engellerini kaldırmaya çalışıyor mu?

  Dünya Ticaret Örgütü'ne (DTÖ-WTO) üye mi? Gümrük duvarlarını istediği zaman yükseltebilir veya ithalatına yasaklama koyabilir mi?

  İthalatın ve ihracatın daha yüksek seviyelere çıkarılması teşvik etmek konusunda ülkenin tavrı nedir?

  Pazarda ithal ürünler ne ölçüde kabul görmektedir?

  Serbest ve açık görünmesine rağmen, pazar yabancılara kapalı mı?

  Hedef ülke için tahmin edilen ekonomik büyüme nedir?

  Hedef pazarın Gayri Safi Milli Hasıla ve ödemeler dengesi nedir?

  Genel ekonomi içinde ithalat ve ihracatın yüzdeleri nelerdir?

  Hedef ülkenin ihracat ithalat oranı nedir?

  Hedef ülkede enflasyon oranı nedir? Pazar ve kambiyo mevzuatı nasıl çalışmaktadır?

  Hedef ülkenin kişi başına milli geliri nedir? Gelir düzeyleri artıyor mu?

  Gelirin yüzde kaçı tüketim maddelerine harcanıyor?

  Nüfusun yüzde kaçı okuma yazma bilmiyor? Ulaşılan ortalama eğitim seviyesi nedir?

  Nüfusun yüzde kaçı orta sınıf olarak belirlenmiştir?

  Hedef pazar ne derecede iç pazara benziyor?

  Ürün ya da hizmete ilişkin tercüme ya da adaptasyona ihtiyaç var mı?

  Hedef ülkede dağıtımcı sözleşmelerin yasal yönleri nelerdir?

  Ticaret için gerekli dökümanlar, teknik ve  çevreye ilişkin ithalat düzenlemeleri nelerdir?

  Ürün ya da hizmeti etkileyen fikri mülkiyet koruma yasaları nelerdir?

  Eğer ticari bir anlaşmazlık çıkarsa, hukuki sistem adil ve tarafsız bir inceleme olanağı sağlıyor mu?

  Vergi yasaları yabancılar için adil mi? Yurt dışına çıkacak olan ihracat gelirleri için vergi oranı nedir?

  Hedef pazarda ürün için belli bir talep varmı?

  Ürün ya da hizmet hedef pazarda anlaşılmış ve kabul edilmişmidir?

  Pazarda şu anda kaç yabancı rakip bulunmaktadır? Hangi ülkelerde?

  Hedef pazarda ürünün yüzde kaçı üretiliyor, yüzde kaçı ithal ediliyor?

 • 4. Dış Pazarlara Giriş Yolları Nelerdir?
   

  Herhangi bir pazara nasıl girileceğinin belirlenmesi, alınması gereken en önemli kararlar arasındadır.

  Giriş şekli seçilirken, ihracatçı ihraç pazarında talep edilen hizmet düzeyinin tarifeler ve nakliyenin, marka bilincinin ve rekabet avantajının iç pazardakilere benzeyip benzemediğini göz önünde bulundurmalıdırlar. Pazara giriş yollarından biri olan ihracat esas itibari ile iki şekilde mümkün olmaktadır. Doğrudan (direkt) ihracat ve dolaylı (indirekt) ihracat.

  Doğrudan (direkt) ihracat Doğrudan ihracatta, ihracatçı hiçbir aracı kullanmayarak, tüm ihracat işlemlerini kendisi yapar. Doğal olarak, doğrudan ihracatta ithalatçının bulunmasından ödemenin alınması kadar ki tüm sorumluluk ihracatçıya aittir.

   

  Doğrudan ihracat yapmak için, şirketin yurtiçi satış kısmından bağımsız bir ihracat departmanı oluşturması büyük önem taşır.  Doğrudan ihracatın çeşitli faydaları bulunmaktadır.

   

  Bunlar;

  1- Şirket, tüm ihracat aşamalarını kontrol edebilmektedir.

  2- Aracıları bertaraf ederek kar marjını artırmaktadır.

  3- Şirket alıcısıyla daha yakın ilişkiler kurabilmektedir.

  ancak diğer taraftan doğru ihracat:

  1. a) İhracatçı başarılı olabilmek için, daha fazla zaman ve kaynak harcamak zorunda kalabilmekte ve ayrıca,
  2. b) İhracatçı doğrudan risklere daha fazla maruz kalabilmektedir.

   

  Dolaylı (indirekt) İhracat İhracat yapmak isteyen ancak gerekli personel ve kaynağı olmayan şirketler, komisyoncular, acentalar, SDŞ (Sektörel Dış Ticaret Şirketleri) , DTŞ (Dış Ticaret Şirketleri), lokal alım ofisleri vasıtasıyla ihracat yapabilirler. Bunların değişik ülkelere ihracat konusunda, gerekli deneyimleri altyapıları mevcuttur.

  Dolaylı ihracatın çeşitli avantajları vardır.

   

  Bunlar;

  1. a)  Bir firma ihracatın  teknik ve hukuki yönlerini öğrenme yerine üretim konusunda  yoğunlaşabilmektedir.
  2. b) Firma, aracını bu alandaki deneyimlerinden faydalanmaktadır.

   

   

   

  Ortak Yatırım İhracatçı firma ile ithalatçı firma arasındaki hisse, teknoloji transferi, yatırım, üretim ve pazarlama alanlarından biri veya birkaçının söz konusu olduğu, bir ortaklık anlaşmasıdır. Bu ortaklık anlaşması, performans, yükümlülüklerin sınırları, kârın paylaşımı ile birlikte pazarlama anlaşmalarındaki sorumlulukları belirlemektedir. Bu tip anlaşmalar maliyeti yaymakta, riski azaltmakta, Pazar hakkındaki bilgi ve detayları öğrenmeye olanak sağlamakta ve böylece pazara girişi kolaylaştırmaktadır.

   

  Dolaylı İhracatın Dezavantajları

  1. a) Üreticinin mal üzerindeki kontrolünü kaybetme riski bulunmaktadır.
  2. b) Şirket ile hedef Pazar ile doğrudan ilişki  kurulmasını engelleyen bir yöntem  olmasından dolayı şirketin kazanacağı uluslararası pazarlama bilgisi sınırlı olacaktır.

  Lisans Anlaşmaları

  Bir firma sahip olduğu teknolojik know-how, tasarım ve fikri mülkiyet hakkını, bir  sözleşmeye bağlı olarak yabancı bir firmaya, bir ödeme şekli veya telif karşılığında devredebilir. Lisans anlaşmaları yabancı pazarlara hızlı bir girişe imkan sağlamaktadır. Sermaye yatırımına izin verilmekte ve bunun karşılığı genellikle hızla geri alınmaktadır. Ancak, lisans anlaşmaları üretim ve pazarlamadaki kontrolün kaybolmasını  ve eğer anlaşmada yasaklanmamışsa, istemeyerek de olsa teknolojik know-how’ın lisans kullanıcısı tarafından paylaşılmasını beraberinde getirmektedir.

   

  Yerinde üretim

  Bir firmanın, taşıma maliyetlerini azaltarak, yasaklayıcı tarifelerden kaçınmak, düşük işçilik ve girdi maliyetlerinden yararlanmak ve devlet teşviklerinden faydalanmak için, hedef pazarda bir yer tesis ederek imalat yapmasıdır.

   

  İhracat  Konsorsiyumları

  SDŞ ( Sektörel Dış Ticaret Şirketleri) Modeli

  Kobil’lerin birleştirerek ihracat amacıyla bir organizasyon altına toplanması ve ihracatın bu organizasyon tarafından gerçekleştirilmesi pazara girişte yararlı bir yöntem olarak görülmekte olup bu model teşvik edilmektedir.

  Sektörel Dış Ticaret Şirketi statüsü olan Kobil’lere Müsteşarlığımızca uygulanan İhracata yönelik Devlet yardımları başta olmak üzere değişik kurum ve kuruluşlarca çeşitli destekler verilmektedir.

   

  Sektörel Dış Ticaret Şirketleri, Türkiye’deki Kobi’lerin ihracata yönelik faaliyetlerinde gönüllü olarak sermayelerini, bilgilerini, üretimlerini ve tecrübelerini bir araya getirerek, ölçek ekonomisinin sağladığı avantajlara sahip olunmasını destekleyici bir modeldir.

  Söz konusu modelin, ihracatçı üyelere sağladığı faydalar şöyledir:

   

  1) Yeni pazarlara girme ve yen alıcılara ulaşma

  2) Pazarın çeşitlenmesi ve riskin azaltılması

  3) Büyük miktardaki siparişlerin birlikte hareket yolu ile kolaylıkla karşılanması

  4) Uzun dönemli yatırım ve üretim planlaması yapılabilmesi

  5) Birim, üretim ve dağıtım giderlerinde azalma

  6) İhracatta bilgi birikimi ve deneyim elde etme

  7) Döviz girdisi elde etme

  8) Endüstri alanında sesini duyurabilme

  9) Diğer aracı kurumlara alternatif olabilme

  10) İhracat giderlerinin paylaşımı nedeniyle daha az finans ile kaynak tahsisi

  11) Birlikte başarı elde etme duygusu ve bunun moral üzerine olumlu etkisi

 • 5. İnternet İhracatçıya Nasıl Yardımcı Olabilir?
   

  Günümüzde, önemli firmalar ve pek çok kamu kuruluşu veya özel sektör kuruluşu İnternet'te bulunmakta ya da diğer bir deyişle bir siteye sahip olmaktadır. İnternetin kullanımı çok hızlı bir şekilde gelişmektedir. Küçük ve orta ölçekli firmaların internette varlığı giderek daha fazla hissedilmektedir.

  İnternet ihracatçılara şu konuda yardımcı olabilir:

  Firma faaliyetlerini tanıtmak: İnternet, firmaların faaliyetlerini ayrıntılı olarak tanıtma ve müşterilerden doğrudan geri bildirim alma imkanı vereni potansiyel ticari ortaklarla temas kurmayı sağlayan ucuz bir yöntemdir.

  Ürünü ya da hizmeti tanıtmak: İhracatçı, internette ürünü yada hizmeti konusunda kolayca bilgi alınabilecek bir site oluşturabilir. Bazı ülkelerde internette bir siteye sahip olmak, güvenilirlik kazanmanın ve müşteri ile ilişkilerin devam ettirilmesinin temel unsurudur.

  Yabancı pazarları araştırma: İnternet, farklı ülkeler, uluslararası pazarlar, uluslararası ticaret, ürünler, üretim metodları, yeni icatlar, istatistiki bilgi vb. konularda bilgi alınabilecek bir kaynaktır.

   

  İnternet sürekli gelişen elektronik ticaret yöntemleri sayesinde, çok ucuz maliyetlerle uluslararası pazarlamada etkin ve ekonomik bir alternatif kanal haline gelmiştir. İnternet, firmaların tanıtım ve potansiyel müşterilerle ilişki kurabilmesinin yanı sıra, en yaygın biçimi ile on-line pazarlama/internet mağaacılığı gibi elektronik ticaret yöntemleri ile de küresel bir pazarda, 7 gün 24 saat pazarlama ve doğrudan satış olanakları sunmaktadır.

   

   

   

   

  Çok geniş ve görünüşte sınırsız bilgi alma olanakları sunan internet pazarlama odaklı kullanımı, bu konuda yeni olan küçük ve orta ölçekli firmalara zor görünebilir. Dolayısıyla interneti daha etkin kullanabilmek için, nasıl çalıştığı hakkında bazı temel bilgileri öğrenmek önem kazanmaktadır. Temel bilgiler öğrenildikten kısa bir süre sonra, ihracatçı, internetten bilgi almanın kolaylığını görecektir.

   

  Aşağıda elektronik ticaret ile ilgili bazı genel terimler verilmektedir.

  E-İş : Mevcut ve potansiyel müşterilere, rakiplere kıyasla daha üstün değer sunma amacıyla yeni bir iş sistemi yaratmak veya mevcut bir iş sürecini geliştirmek, dönüştürmek veya yeni bir icat için elektronik ağların ve bağlantı teknolojilerinin kullanımıdır.

   

  E-Ticaret : Doğrudan fiziksel bağlantı kurmaya ya da fiziksel değiş tokuş işlemine gerek kalmadan tarafların elektronik olarak iletişim kurdukları her türlü ticari iş etkinliğidir. E-Ticaret E-İş'in bölümüdür ve pazarlama ve satışla ilgili temel faaliyetlerin internet ve diğer bilgi ve iletişim teknolojileri yardımıyla yürütülmesidir.

   

  E-Pazarlama : Web pazarlama, online pazarlama veya internet marketing ürün veya servislerin internet üzerinden pazarlanmasıdır. E-Pazarlama, pazarlamanın temel amaçlarına ulaşmak için pazarla iletişim, dağıtım ve operasyonel düzeydeki görevlerin internet ve bilgi teknolojileri kullanımı ile firmalarda aşamalı olarak uygulandığı bir dizi programdan oluşur. Bu bağlamda yapılması gereken işler şunlardır: 1. Pazar araştıması, strateji oluşturma 2. E-maille müşteri bulma 3. Web sitesi kurma, yaşatma 4. Sitenin/firmanın reklamını yapmak 5.On-line Pazar yerlerinde ve B2B Pazar yerlerinde bulunmak.

   

  E-Pazaryeri (B2B E-Market Places) : Katılımcı olan alıcı ve satıcıların fiyatlar ve ürün özellikleri hakkında bilgi değişimine imkan veren kurumsal bilgi sistemidir. Çok sayıda alıcı ve satıcının ve başka katılımcıların ek hizmetlerle desteklenen dinamik ve merkezi bir pazar yeri sayesinde iletişiminde bulunmaları ve işlem yapmalrını sağlayan kurumlar arası bilgi sistemidir.

   

  Arama Motorları (Search Engines) : Kullanıcıların, bir anahtar kelime (konuyu tanımlayan bir kelime ya da kelimeler) yazarak, belli bir konu hakkında bilgi bulmasına olanak tanıyan internet hizmetidir. Genelde kullanılan arama programları Google, Yahoo, Alta Vista, Excite, ve Lycos'tur. Ayrıca, hedef pazar olan ülkelerdeki önemli arama motorlarının kullanımı da faydalı olacaktır. İnternette sitesi olan firmaların arama motorlarından faydalanmada iki alternatifi vardır: Doğal arama sonuçlarında iyi bir yer edinmek ve arama motorların sunduğu reklam imkanlarını kullanmak.

 • 6. Ürün Tanıtımında İnternetten Nasıl Faydalanılır?
   

  Firmalar, ürünlerinin yurtdışına pazarlanmasında İnternetin ne kadar etkili olabileceğini yeni yeni keşfetmeye başlamışlardır.

  İnternet, ürün ve hizmetleri dünya genelinde pazarlamak için göreceli olarak ucuz bir yoldur.

  Ürünleri yurtdışına tanıtmak için hazırlanacak iyi bir web sayfasının unsurları aşağıda verilmektedir.

   

  Az sayıda grafik ve fotoğraf kullanarak siteye giriş kolaylaştırılmalıdır.

  Site, ziyaretçilerin Web sayfalarında neler istediği dikkate alınarak hazırlanmalıdır.

  Geri bildirim alabilecek yöntemlere yer verilmelidir

  Endüstriyel eğilimleri tartışmak, soruları cevaplandırmak vs. için tartışma grupları oluşturulmalıdır.

  İş bulma ilanlarına yer verilmelidir.

  Firmanın iş felsefesi belirtilmelidir.

  İlgilenenlerin isimlerini ve elektronik posta adreslerini kaydedebilecekleri bir adres listesi oluşturmalıdırlar.

  Site adı olarak firma ismi kullanılmalı ya da site adı işle/sektörle ilgili olmalıdır.

  İş ilişkilerinden memnun kalmış olan müşterilerin yorumları için bir bölüm ayrılmalıdır.

  En çok sorulan sorular için bir bölüm ayrılmalıdır.

  E-posta mesajlarının en kısa sürede cevaplandırılmalıdır.

  Firmanın sahip olduğu her türlü kalite ve standartlara ilişkin bilgi verilmelidir.

  Ziyaretçilerin daha fazla bilgi bulabilmesi için benzer firma ve kuruluşlar ile bağlantı kurulmalıdır.

  Ürün ya da hizmet hakkında eğitici bilgi verilmelidir.

  Sitede, bir sipariş formuna yer verilmelidir.

  İlgili sanayi dalındaki gelişmeler hakkında son haberler verilmelidir.

  Ziyaretçinin bilgiye ulaşma süresini kısaltmak için, tercihen şematize edilmiş resimler veya küçük resimler kullanılmalıdır.

   

   

  İnternet, aynı zamanda iş fırsatlarından haberdar olmak için mükemmel bir buluşma yeridir.

  Günümüzde web üzerinden ticaret fırsatlarını yayınlayan sayısız site bulunmaktadır.

  Firmalar bu sitelerdeki bilgiyi izleyerek, ürünlerini satma ya da aradıkları ürünleri  satın alma olanağını bulabilirler.

   

  B2B sitelerini ekle

 • 7. İhracatta Dağıtım Kanalları nedir?
   

  Dağıtım, malların üreticiden tüketiciye ulaştırılmasını sağlayan mekanizmadır. En basit haliyle günümüz ticaret ortamında dağıtım, malların üreticiden toptancıya daha sonra da perakendecilere gönderilmesi işidir.

  Malların üreticiden tüketiciye ulaştırılması sırasında dağıtım hem fiziksel hem de fiziksel olmayan işlevler yerine getirmektedir. Fiziksel dağıtım malların fabrikadan ya da depodan araçlar vasıtası ile alıcının mağaza/depo/ardiyesine ya da perakende rafların taşınması işidir. Taşımacılık maliyetleri, paketleme ve taşımacılık şirketleri fiziksel dağıtımın en önemli unsurlarıdır. Fiziksel dağıtım, ürünlerin üretimi için gerekli giderlerin temininden, bu giderlerin işlenerek ürüne dönüştürülmesine ve paketlenerek son kullanıcıya ulaştırılmasına kadar devam eden zinciri ifade eden lojistik konusunun unsurudur.

  Bu bölümde dağıtım, fiziksel olmayan yönü ile, başka bir ifade ile uluslararası pazarlamada ticarete konu olan malların mülkiyetinin devri ve dağıtım faaliyetlerinin finansmanı yönü ile ele alınacaktır.

  Dağıtım kanalı, ürünlerin dağıtım sırasında izlediği rotadır. Bu rota üzerinde ürünlerin uğradığı her bir durak ise bir kanal seviyesi ifade etmektedir. Dağıtım kanalı seviyelerindeki aracılara kanal üyesi denir. Başka bir ifade ile dağıtım kanalı, bir ürünü ya da hizmeti tüketiciler ya da işletmeler için kullanabilir/tüketebilir hale getiren işletmeler setidir. Dağıtım kanalları ürünleri üreticiden tüketiciye ulaştırırken yukarıda bahsedildiği gibi, bazı işleri de yerine getirmektedir. Bunlar; bilgi toplama ve dağıtıma, tanıtım, müzakere, fiziksel dağıtım; finansman ve risk üstlenme gibi işlevlerdir.

  Firmanın dağıtımı yalnızca fiziksel ulaştırma, depolama ve dağıtma fonksiyonu olarak görmeleri dağıtım kanallarının rekabetçi bir silah olarak kullanılmasını önlemektedir. Oysaki firmalar müşterilerinin ihtiyaçları doğrultusunda hızlı teslimatı öne çıkararak ya da yüksek montanlı alım yaparak stok bulunduran dağıtımcılarla çalışmayı tercih ederek dağıtımı stratejik bir unsur olarak kullanabilir.

  İşletmelerin ürünlerin hedef pazarlara ulaşmasını sağlamaları için dağıtım kanalları kurmaları kaçınılmazdır. Dağıtım, ürünlerin alıcılara ulaştırılması için gerçekleştirilmesi gereken bir iştir. Firmaların müşterilerin tercihlerine uygun bir kanaldan ürünlerini pazara ulaştırmaları da ciddiyetle üzerinde durulması gereken bir konudur. Örneğin; firmanın ürününü yüksek gelir düzeyine sahip tüketicilere satmak üzere konumladırdığı takdirde, ürünün pazarda yüksek gelirli kişilerin alışveriş yaptığı yerlerde dağıtılması ve satışa sunulması gerekmektedir.

  Tüketim mallarının dağıtım kanalları belirgin, net bir görünüm ortaya koymaktadır. İhracata konu olan tüketim malları ihracatçıdan ithalatçıya, toptancılara perakendecilere, büyük mağazalara, süpermarketlere vb. ulaştırılmaktadır. İşletmeden işletmeye (B2B) satış yapan firmalar ise daha kısa kanallar üzerinden alıcılara ulaşmaktadır. Firmalar işletmeden işletmeye satışlarda, dış pazarda ürünleri için alıcılar bulmaya yardımcı olacak acentalar ya da ürünlerin dış pazarda satış, pazarlama ve dağıtımını sağlayacak distribütörler gibi aracılar ile anlaşmaktadır.

  KOBİ'ler ihracatta genellikle son kullanıcıyı hedeflememektedir. KOBİ'lerin ürünleri genellikle toptancılar ve perakendeciler gibi aracılar tarafından satın alınmaktadır. Eğer bu aracılar nihai tüketiciye erişmek için kullanılıyorsa, o zaman bu aracılar kaynaktan su taşıyan boru işlevi görürler. Yaptıkları hizmetin karşılığında ihracatçı firmadan para alırlar. Ürünün sorumluluğunu, mülkiyetini üstlendikleri takdirde ise ihracatçı firmanın pazarı/müşterisi olurlar. Bu durumda ihracatçının müşterisi nihai alıcı/kullanıcı değil, kanal üyesi olmaktadır.

  Yukarıda belirtildiği gibi aracı malların yasal mülkiyetini üstlenmiyorsa, ihracatçı firmaya yalnızca çeşitli hizmetler sunuyor demektir. Örneğin; firma adına nihai müşteriye malları taşır, geri çevrilen ürünleri firmaya geri gönderir, bilgi ve para gönderme/almada ihracatçıya yardım eder. Kısaca dağıtım kanallındaki üç büyük akışı, malların fiziksel akışını, bilgi ve destek akışını, para akışını düzenlemekte firmaya yardımcı olur.

  Satış ve dağıtım kanalları bölgelere ve ülkelere göre farklılık göstermekte olup, seçiminde ürün ve ürünün özellikleri de dikkate alınmalıdır.

 • 8. Dünyanın Değişik Piyasalarında Yaygın Olarak Kullanılan Satış/Dağıtım, Kanalları Nelerdir?
   

  Satış ve dağıtım kanallarının yapılanması bölgelere ve ülkelere göre değişiklik göstermektedir. BU nedenle ihracatçılar her bir farklı pazarda farklı dağıtım kanalı seçenekleri ile karşı karşıya kalmaktadır. Her bir ülkenin zaman içinde oluşmuş ve çok yavaş değişen kendine özgü bir dağıtım sistemi bulunmaktadır.

  Kanal sisteminin değişiklik üyelerinin önemi ülkeden ülkeye değişmektedir. Toptancıların perakendecilere karşı rolü ülkeden ülkeye ve ürüne göre değişiklik göstermektedir. Örneğin; İngiltere'de gıda ve içecek perakendeciliğinde sözleşmeli distribütörlerin ürünlerin üreticiden perakendeciye teslim edilmelerinde üstlendikleri rol İspanya, Almanya, Fransa, İtalya gibi diğer Avrupa Birliği ülkelerine kıyasla çok daha önemlidir. Yine, bu ülkelere kıyasla İngiltere'de bakkaliye ürünleri pazarında çok çeşitte perakendecinin egemenliği çok daha kapsamlı ve yaygındır. Dağıtım kanallarındaki bu ülkeler arası farklılıklar ülkenin tarihi, gelenekleri, hukuki koşulları ve verimliliğin arkasında yatan ekomomik sebeplere bağlıdır. Bu çerçevede ihracatçıların kanal seçim ve kanallarını her bir ülke pazarındakimevcur özgün yapıyı göz önünde bulundurarak belirlemeleri gerekmektedir. Bazı pazarlarda dağıtım sistemi oldukça karmaşık ve nüfuz etmesi zor bir şekilde pek çok katmandan v fazla sayıda aracıdan oluşmaktadır. Buna Japonya güzel bir örnek teşkil etmektedir. Japon dağıtım sistemi çok sayıda ve çeşitte toptancılık kanallarına sahip olması, yüksek yoğunlukta ve küçük büyüklükte perakandecilerin bulunması ile tanınmaktadır. Ülkenin dağıtım sisteminin bir diğer özelliği ise sistemde diğer ülkelerde bulunmayan çok sayıda kendine özgü geleneksel tüccarların bulunması ve yine geleneksel fiyat ve komisyon uygulamaları bulunmasıdır. Japonya'nın ekonomik ve teknolojik alanda gösterdiği başarıya rağmen ülke, tarihsel geçmişi ve geleneklerine bağlılığı nedeniyle bu geleneksel dağıtım yapısına bağlı kalmıştır. Ülkenin dağıtım ağı Japon firmalar arasındaki geleneksel sıkı bağları yansıtmaktadır. Alışverişlerde kişisel bağlar ve ilişkiler önemli rol oynamaktadır. Aynı zamanda Japon yaşam tarzı da ülkenin dağıtım sistemini önemli ölçüde etkilemektedir. Dar alanlarda yaşamak zorunda olan Japonlar, evde depolama alanları bulamadığı için haftada bir kaç kez, güvendikleri ve tanıdıkları küçük dükkanlardan alışveriş yapmayı tercih etmektedir. Japon dağıtım sisteminde bazen bir ürün üreticiden tüketiciye ulaşıncaya dek bir düzine acentadan geçebilmektedir.

  Çin ve Hindistan yüz milyonlarca insanın bulunduğu çok büyük pazarlardır. Ancak gerçekte bu pazarlar yetersiz dağıtım sistemi nedeniyle gerçekte sahip oldukları nüfustan çok daha küçük pazarlardır. Firmalar yalnızca bu ülkenin en zengin ve gelişmiş bölgelerine ve şehirlerine karlı satışlarda bulunabilirler.

 • 9. Dağıtım Kanallarının Seçiminde Nelere Dikkat Edilmelidir?
   

  Uluslararası pazarlamada dağıtım kanallarının seçimi ilave bazı karmaşıklıklara neden olmaktadır. Her bir ülkenin zaman içinde oluşmuş ve çok yavaş değişen kendine özgü bir dağıtım sistemi bulunmaktadır.

  Yeni bir pazarda bir partner seçerek işbirliğine girmek isteyen bir ihracatçı ne tür bir kanal üzerinden ürünlerinin satışını gerçekleştireceğine karar vermeden önce

  Hedef pazardaki genel pazar durumunu, daha sonra,

  - Hedef pazarda ürününe uygun pazar bölümünü,

  - Ürünlerinin yapısını,

  - Hedef pazarda aracılara erişebilirliği,

  - Finansal kaynak durumunu incelemelidir.

  Pazar araştırması yapmak ülke, ürün hitap edilen pazar bölümüne en uygun kanal üzerinden tüketiciye ulaşmasını sağlayacaktır.

  Firmanın satış yapacağı pazar bölümü ve seçilen dağıtım kanallı birbirine uygun olmalıdır. Dağıtım kanalı seçilirken aynı zamanda ürünün özellikleri, tüketicinin talep miktarı gibi hususlar dikkate alınmalıdır. Firma birden fazla bölgede, farklı pazar bölümlerine yönelik satış yapıyorsa, farklı ticari ortaklarla çalışması uygun olacaktır.

  İhracatçı firmanın aynı zamanda kendi firması üzerinden de çalışması gerekmektedir. Firmanın bu çalışmayı uluslararası sahnede rol alıp almayacağını anlaması açısından yapması zorunludur. Zira uluslararsı ticarette ticari teamüllerin ülkeden ülkeye değişiklik göstermesi, işlemlerin karmaşık olması gibi sebeplerle ihracatta deneyimsiz firmalar zorluklarla karşı karşıya kalabilmektedir. Bu nedenle firmanın doğrudan ya da dolaylı ihracat mı yapacağınada karar vermesi gerekmektedir.

  Hedef Pazardaki Genel Pazar Durumu : Hedef pazardaki genel durum, ihracatçı firmaların ürünlerini hangi kanallar üzerinden tüketiciye ulaştıracakları konusunda en önemli etkiye sahip olan unsurdur. Örneğin; elektrikli aletler üreticisi bir firma hedef dış pazardaki konut müteahhidi firmalarla ilişki kurmak firmalarla doğrudan iletişimi tercih ederken, ürünlerini  bireysel tüketiciye ulaştırmak için se ülkedeki perakendeci kuruluşlarla çalışmayı tercih edebilir. Yüksek potansiyele sahip coğrafi bölgelerle firmalar tüketiciye doğrudan ulaşmak için kendi kurdukları mağazaları kulllanabilir. Müşterilerin coğrafi olarak yoğunlaştığı ya da kurulu bir pazarın söz konusu olduğu durumlarda müşterilere pazarda bir ofis/mağaza kurarak doğrudan ulaşma yolu tercih edebilir. Ancak yeni bölgelere giriş ya da coğrafi olarak dağınık pazarlara ulaşmak için toptancılar, bayiler gibi aracılar üzerinden tüketicilere ulaşmak daha uygun olabilmektedir. Örneğin pek çok üretici hedef pazarlarındaki kurulu bölgelerinde müşterilerine kendi satış güçlerine kurarak doğrudan ulaşmaktadır. Bununla birlikte aynı ülkede farklı bir bölgede satışlara başlamak için acenta ya da distribütör kullanmayı tercih edebilmektedir. Üreticinin acentası ya da distribütörü belli bir noktaya kadar ilgili bölgede işi kurmakta, bir pazar oluşturmakta ve satışları geliştirmektedir. Daha sonra üretici firma gerek gördüğü takdirdekendi satış gücünü kurarak bölgede görevlendirme yoluna gidebilmelidir.

  Firmanın Ürüne Uygun Pazar Bölümü : Firmalar ürünlerini dış pazarlardaki alıcılara ulaştırırken hangi kanalları kullanacaklarına ürünleri için belirledikleri pazar bölümünü de göz önüne alarak karar vermelidir. Pazarı bölümleme; tüketicileri coğrafi değişkenler, demografik değişkenler (tüketicilere yönelik) ve sektör tanımlamaları (işletmelere yönelik), yaşam tarzı değişkenleri, tüketim alışkanlıkları vb. değişkenlere göre bölümlere ayırmaktadır. Böylelikle işletmeler tekliflerini daraltarak tüketicilerin ya da alıcı firmaların ihtiyaçlarına daha iyi çözüm bulabilmektedir. Dağıtım kanalına ilişkin kararlar alınırken firmanın ürününe uygun pazar bölümünün ihtiyaçları, satın alma alışkanlıkları göz önünde bulundurulduğunda (örneğin lüks tüketim malı satışı yapan bir firmanın ürünlerini zengin ve lüks tüketim alışkanlığı buluna tüketicilerin alışveriş yaptığı büyük ve lüks mağazalarda satışa sunması) pazarda başarı uzun vadeli ve sürdürülebilir olacaktır.

  Firmanın Ürünlerinin Yapısı : Firmanın ürettiği ve pazarlamayı planladığı ürünlerin yapısı dağıtım kanalına ilişkin kararı verirken etki eden diğer bir faktördür. Yüksek birim değer ve/veya geniş ürün grubu söz konusu ise firmanın pazarda kendi satış gücünü oluşturması gerekmektedir. Diğer bir ifade ile bazı ürünlerin bir birim satış değerinden elde edilen satış geliri yüksek olurken, bazı ürünlerin satışından elde edilen gelir ise ürünün birim değeri düşük olsa da ürün grubunun geniş olmasınedeni ile yüksek olmaktadır. Buna katalogla pazarlanan kozmetik ürünlerinin fiyatlarının düşük olmasına rağmen çok geniş tüketici gruplarına (kadın, erkek, çocuk vb.) geniş sayıda ürünle hitap etmelerine bağlı olarak fazla satış yapmaları ve getirisinin fazla olması örnek gösterilebilir. Çok sayıda ürün çeşidinin olması bireysel sipariş imkanını genişletmekte, bu da satışlara yansımaktadır. Bazı elektrik-elektronik eşyların satışında firmalar kendi satış güçlerini oluşturarak dış pazarlardaki tüketicilere doğrudan ulaşmayı tercih etmektedir. Bunun nedeni böyle firmaların ürünlerinin yüksek birim değere sahip olması ve bununla satışların artırılabilmesi için ürün kullanımının tüketiciye gösterilmesi ihtiyacı bulunmasıdır. Dayanıksız bazı ürünlerin de firmaların kendi satış güçlerini oluşturmalar4ı sureti ile tüketicilere ulaştırılması gerekmektedir.

  Hedef Pazarda Aracılara Erişebilirlik : Hedef pazarda aracıların varlığı da dağıtım kanallarının seçiminde önemli faktördür. Pazardaki aracılar rakip firmaların markalarını dağıtıyor ya da pazarda aracılar bulunmuyor ise üretici firmalar tüketicilere doğrudan kendilerini satış yapmak zorunda kalabilmektedir.

  Finansal Kaynak Durumu : Kanaldaki firmanın finansal kaynak durumu da önemli bir faktördür. Aracılar ile çalışmak, firmanın pazarda kendi satış gücü ve kanalını oluşturmasına göre daha az maliyetli olacaktır. Firmanın kendi satış gücünü kurması pazarda ofis/depo/mağaza açması sabit varlık alımı harcamalarına neden olacaktır. Bu harcamalar, üreticinin dış pazardaki faaliyetlerinin kapsamını aşabilmektedir.

  Kanal kararlarının tüm faktörlerin bir araya getirilip, birlikte gözden geçirilecek alınması gerekmektedir. Örneğin; yüksek birim değere sahip bir ürün üreten bir üretici kendi kendi satış kanalını oluşturmayı tercih edebilir ancak seçtiği pazar için finansal kaynaklarının yeterli olmadığına kanaat getirirse farklı bir kanal almaya yönelebilir.

   

  Kanal SEçiminde Kullanılacak Kriterler

  Firmaların etkili ve verimli bir kanaldan hedef ülke pazarına giriş yapabilmeleri için kanal seçeneklerini aşağıdaki kriterlere göre değerlendirmeleri, karalarını bu kriterlere göre ve firma kaynakalrı, ürün, firma kapasitesi ve deneyimi, pazar koşulları gibi faktörleri de göz önüne alarak vermeleri gerekmektedir.

  Ekonomik Olma : Kanal alternatiflerinin 'karlılığının' karşılaştırılmasıdır. Bu, her bir kanalın yapılabileceği satışların ve bunların maliyetlerinin karşılaştırılması anlamına gelmektedir.

  Kontrol Derecesi : Aracı kullanmak ürünlerin satışı ve promosyon üzerindeki kontrolün bir kısmını aracıya devretmek anlamına gelmektedir. Ancak bazı aracılar daha fazla kontrole sahiptir. Kontrolün mümkün olduğuna firmada kalması idealdir. Ancak ürün ve ülke koşulları da bazen kontrolün devredilmesini gerektirebilmektedir.

  Esneklik : Kanalın mümkün olduğunca esnek olması firmanın ülkedeki, pazar bölümünün zevk ve ihtiyaçlarındaki vb. değişen koşullara uyum sağlayabilmesi açısından önemlidir.

  Göz Önünde Bulundurulması Gereken Faktörler

  - Firmanın Kaynaklarının Durumu

  - Firmanın Büyüklüğü ve Kapasitesi

  - Önceki İhracat Deneyimleri

  - seçilen Pazardaki Koşullar

  Yöneticilerin hedef pazarı, bu pazardaki dağıtım sistemini, kar marjlarını incelemeden, rastgele bir partner seçerek dağıtım kanalına giriş yapmaları ne kadar derin olduğunu, ne kadar yüzeceklerini ve kıyıya ne zaman çıkacaklarını bilmedikleri bir suya dalmalarıyla eşdeğerdir.

  Dağıtım kanallarının oluşturulması kararları firmaların karşı karşıya kaldığı en en karmaşık ve zorlayıcı kararlar olmuştur. Kanal seçimi firmanın pazarlama kararlarını doğrudan etkilemektedir.

  Her bir kanal sistemi değişik bir getiri ve maliyet düzeyi yaratmakta, aynı zamanda farklı bir pazar bölümüne ulaşmaktadır.

  Kanal dizaynı firmanın hedef pazar bölümünün ihtiyaçları, firmanın kaynakları (insan, bilgi, ilişkiler, varlıklar) ve hedef pazardaki koşullar ve ürününün özelikleri çerçevesinde belirlenir. Firma daha sonra aracı türleri, aracı sayısı ve her birinin kanaldaki sorumluluğu çerçevesinde başlıca kanal alternatiflerini belirler.

  Her bir kanal alternatifi ekonomik olma, kontrol ve esneklik kriterlerine göre değerlendirilmeli ve bu kriterler çerçevesinde firmanın ürünü ve firma kaynakları ile uyumlu kanal seçilmelidir.

  Nitelikli, gerekli beceri ve donanıma sahip kanal üyeleri (aracılar) seçilmeli ve seçilen aracılar motive edilmelidir. Her bir kanal üyesi periyodik olarak değerlendirilmelidir. Değişik coğrafi pazarlarda faaliyet gösteren işletmeler her bir pazardaki koşulları göz önünde bulundurarak kanal yaklaşımları geliştirmektedir.

 • 10. Aracıların İhracattaki Rolü Nedir? Aracı Seçerken Göz Önünde Bulundurulması Gereken Kriterler Nelerdir?
   

  KOBİ'ler genelde dışarıdan gelen bir talebe bağlı olarak ihracata başlarlar. Bununla birlikte dış talep miktarı büyümeye başlayınca, firmalar, dış pazarlarda bir temsilci bulundurarak, uzun dönemli ilişkilerin kurulması yolunda düşünmek ve ciddi adımlar atmak zorunda kalmaktadır. Bu aşamada firmalar pazara girişte kendilerine uygun bir temsilcilik yöntemini seçmelidir.

  Dış pazarlara doğrudan ihracatta bulunan bir firmanın karşı karşıya kalacağı kanal alternatifleri üzerinde bulunan aracılar en genel haliyle aşağıdaki gibidir:

  Acentalar: İhracatçının müşteriyle ilişkilerini sürdürmek üzere tayin edilmiş firmalardır. Acentalar malı satın alıp, tekrar satmaz. İhracatçıya fırsatlar bularak, onun adına görüşmeleri gerçekleştirir ve sonuçlandırır. Sabit bir ücretle veya gerçekleşen satış üzerinden belli bir yüzdeyle komisyon üzerinden çalışır ancak hiç bir bilanço ve sermaye riski taşımazlar. Satış sözleşmesi, ihracatçı adına acenta tarafından da imzalanmış olsa, her zaman ihracatçıyla alıcı arasında akdedilmektedir. Ürünün satıldığı fiyat düzeyinin kontrolü ihracatçının elindedir. Acentalar satışın yapıldığı yerlerle olan direkt bağlantılarının yanı sıra, ihracatçı adına pazara araştırması da yapabilmektedir.

  Distribütörler: Distribütörler çoğu zaman bunlar toptancı veya yerel ithalatçı olarak karşımıza çıkmaktadır. Ürünü ihracatçıdan doğrudan satın alıp belirli bir karla müşterilerine satarlar. Bunlar, genelde, önceden anlaşılmış bir bölgede ve belirli bir mal gurubu için ihracatçının çıkarlarını korumaktadır. Distribütör stokları kendi tutar, yerek basın, yayın, tanıtım işleriyle kendi uğraşır. Ayrıca, gerekli durumlarda, satış sonrası hizmet de verirler. Bir distribütör ile daha derin ve doğrudan pazara giriş sağlanabilir. Eğer birde distribütör iyice tanınıyorsa, aracı olarak bir distribütör ile anlaşmak ürünün pazara güvenli ve etkin bir şekilde girmesine olanak sağlar. Bununla birlikte, bir distribütör, aynı grupta faaliyette olması gerekmeyen, birden fazla imalatçıyla da çalışabilmektedir. İhracatçı distribütörlerin pazar şartları doğrultusunda belirlediği nihai fiyatlar üzerinde etkili olmamaktadır.

  Marketlerin Pazarlama Kanalları: Zincir mağaza ve süpermarketler gibi işletmelerin satın alma konusunda kendilerine ait oturmuş kanalları mevcut olup bunlar ihracatçı için yararlı olabilmektedir.

  Katalogla Satış Yerleri: Çok fazla miktarda ihracat işlemi bu satış yoluyla gerçekleşmektedir. Bu satış şekli, ürünün tabiyatına ve pazarın yapısına bağlı olarak, KOBİ'ler için çok değerli bir ihracat yolu olabilir.

  Doğrudan Son Kullanıcıya Satış: Bir firmanın yabancı bir ülkedeki son kullanıcılara direkt satışını ifade etmektedir. Son kullanıcılar yabancı kamu kuruluşları, hastaneler, bankalar, okullar, işletmeler gibi alıcılardır. Bu tür alıcılar ticaret fuarları, uluslararası( örneğin İGEME tarafından hazırlanan) tanıtım yayınları, ağızdan ağıza bilgi taşıma veya devletçe düzenlenen alım-satım heyetleri vb. yoluyla belirlenmektedir.

  Satış Temsilciler: İhracatçı bir firmayı yabancı bir pazarda, ihcaratçının tanıtım materyallerini ve ürün örneklerini kullanarak temsil eder, Satış temsilcileri belirli bir süre geçerli olacak bir sözleşme altında komisyonla, risk ve sorumluluk üstlenmeden çalışır. Temsilcinin sözleşmesinde kapsanan bölge, satış şekli, tazminat şekli, hizmetlerin sona erdirilme nedenler vb. konular açıkça belirtilmelidir.

  Hedef bir pazara girişte, ihraç mallarının pazara ulaştırılmasını, bu pazarda fiziki olarak dağıtılmasını sağlayacak, ihracatçı firmayı pazardaki gelişmelerden haberdar edecek ve ürünlerin tanıtımından sorumlu tutulacak ticari partnerin seçimi firmanın hedef pazarındaki geleceği ve kalıcılığı açısından hayati önem taşımaktadır.

  Ticari partnerin seçiminde öncelikle dikkat edilmesi ve göz önünde bulundurulması gereken husu olması partnerin güvenilirliği olmakla birlikte ihracatçının incelemesi gereken başka bazı hususlar da bulunmaktadır.

  Önceden pazar araştırması gerçekleştirmek ve hangi tür aracı ile çalışacağına bir önceki soruda yer alan kriterlere ve faktörlere göre karar vermek, ihracatçının ürünlerinin hitap ettiği tüketici bölümüne hizmet eden dağıtım kanalı içinde çalışan bir üye ile karlı ve güvenilir bir ortaklık kurmasını kolaylaştıracaktır.

  İhracatçı firmayı ve ürünlerini doğru kanallarda tanıtabilmek ve partnerin bulunması ihracatçının başarısı için önem taşımaktadır. Son derece karmaşık olan seçim sürecinde masa başı araştırması ve sonrasında yerinde pazar araştırması problemlerin çözülmesine ve doğru kararların alınmasına yardımcı olmaktadır. Bu çerçevede, bir partner bulmayı hedefleyen ihracatçıların Ticareti Geliştirme Kuruluşları ile iş birliği içinde hedef pazarı ve bu pazardaki dağıtım kanalları sistemini yoğun olarak araştırmasında fayda görülmektedir.

  İhracatçının ürününü dış pazarlarda dağıtacak ticari ortağını seçmesi oldukça riskli ve zorlu bir süreçtir.

  Acenta, distribütör, temsilci vb. ticari partner firmayı yalnız müşterilere karşı temsil etmekle kalmazlar aynı zamanda ülkeyi ve ülke iş adamlarını da temsil ederler. ülkeye ve o ülke menşeli mallara karşı bir imaj yaratırlar. Bu sebeple ticari partnerler çok dikkatli seçmeli ve yakın ilişkiler kurularak takip edilmelidir.

  Ticari partner seçiminde öncelikle ihracatçının ürünü ile ilgilenebilecek isim listelerine ihtiyaç duyulmaktadır.

  Bilgi Kaynakları

  - Hedef pazardaki T.C Ticaret Müşavirleri

  - İGEME (Merkezimiz 'Ticari Bilgi ve Rehberlik Hizmetleri Departmanı' hedef pazarlarınızda ürününüzün olası alıcılara ulaşabilmenizi sağlayacak bilgi kaynaklarına erişim olanağına sahiptir.)

  - Hedef ülkedeki ticaret odaları

  Acenta ve dağıtıcı birliklerinin yayınları

  - Bankalar

  - Ticareti Geliştirme Kuruluşları (İGEME benzeri kuruluşlar)

  - Taşımacılık, sigorta, reklam şirketleri ve ilgili meslek kuruluşları

  - Ticaret Fuarları

  - Ticari yayınlardaki reklamlar, ticaret rehberi

  - Ticari bilgi kaynakaları (KOMPASS gibi)

  Firmalar ürünlerini pazarlayabilecekleri distribütörler ve acentalara söz konusu bilgi kaynakları üzerinden ulaşabilecekleri gibi distribütör ve acentalara hitap eden ticari dergilere ilanlar vererek de potansiyel aracılarla tanışabilirler.

  Firmaların ürünlerine ve hitap ettikleri pazar bölümüne uygun, uzun süreli ve karlı bir ilişki kurabilecekleri aracılar ile çalışabilmeleri için hedef pazarı ziyaret ederek potansiyel aracıları ile yüz yüze görüşme yapmalarında fayda görülmektedir. Hedef pazar ve firma ziyaretlerinden önce ihracatçı firmanın masa başı çalışmasını yapmış olması ve ziyaretini iyi planlamış olması çok önemlidir. Hedef pazarı ziyaret sırasında çok sayıda distribütör veya acentanın ziyaret edilmesi ve seçici olunması gerekmektedir.

 • 11. İhracatçının Bir Partner Seçerken Cevaplandırılması Gereken Sorular?
   

  Seçilecek ticari partnerin iş çevrelerinde iyi bir şöhrete sahip olması, verimli bir şekilde çalışabilecek yeterli büyüklükte bir organizasyona sahip olması ve iş çevreleri ile kurduğu ilişkiler ağının kuvvetli olması gerekmektedir. Bu nedenle ihracatçı firmaların seçim sırasında aşağıdaki hususları göz önünde bulundurması gerekmektedir.

  - Olası partnerin deneyimli ve iş çevrelerindeki şöhreti

  - Organizasyonunun yeterliliği

  - Satışları ve müşterileri

  - Diğer tedarikçileri

  Bir ihracatçının hangi tür aracı ile çalışacağı ihracat edeceği ürüne, pazara ve firmanın gerçekleştirmeyi hedeflediği amaçlara bağlıdır. Tüketim malları için, acentalar daha uygun olabilmektedir. Çünkü acentalar tüketicilerle olan yakın ilişkiler sayesinde, değişen tüketici istek ve seçimlerinin ihracatçıya ivedilikle yansıltılmasını sağlayabilmektedir. Distribütörler ise dayanıklı tüketim malları ve satış servisi gerektiren malların pazarlanması için daha uygundur.

  Acenta veya disribütör seçerken dikkate alınmasında yarar görülen kriterler şunlardır:

  Acentaların tüketiciyle doğrudan iletişimde olması istenmektedir. Bunların:

  - Yerel pazar bilgisi,

  - Teknik ürün bilgisi,

  - Kolay iletişim kurma yeteneği,

  - Hedef pazar hakkında yeterli bilgiye sahip olması,

  - Pazar araştırması yapabilme özelliklerine sahip olması gerekmektedir.

   

  Acentasını seçerken bir ihracatçının ayrıca şunları akılda tutması gerekmektedir:

  - İlgilendiği diğer mal çeşitleri, özellikle de rakip ürünler,

  - İstediği komisyon ve onunla hesaplanma şekli.

  Distribütörler, acentaların sahip olduğu özellikle ilave olarak, aşağıda sayılan özelliklere sahip olmalıdır:

  - Güvenilir bir geçmiş,

  - Sağlam bir finansal yapı,

  - Yeterli kaynaklar (çalışanlar,showroom, depolama hizmetleri vb.)

  - Zor müşterilere iyi hizmet verebilme yeteneği,

  - Satış sonrası servis hizmetleri verme imkanları,

  - Doğru rapor verebilmesi,

   

  Ticari Partner Seçerken İhtiyaç Duyulan Bilgilere İlişkin Kontrol Listesi

  - Ne kadar zamandan beri iş hayatındadır?

  - Son 3 yılda işi ne kadar büyümüştür?

  - Satış personelinin sayısı nedir? Yaş grupları ve deneyimleri nedir?

  - Satışlardaki büyüme sürekli midir? Değilse neden? Son 5 yıllık satış hacmi nedir?

  - Satış personeli başına ortalama ne kadar satış düşmektedir?

  - Temsilciliğini/distribütörlüğünü vb. yaptığı başka firmalar var mı?

  - Halihazırdaki satış bölgesi nedir? Hangi büyüklükteki bir alanı içine almaktadır? Yeterli satış elemanı var mıdır?

  - Satış bölgesinde şubeleri var  mıdır?

  - Eğer varsa, bu şubeler firmanın satış beklentilerinin en fazla olduğu yerlerde midir?

  - İlave ofisler açmayı planlamakta mıdır?

  - Firmanın ürünlerine doğrudan rakip olabilecek ya da tamamlayabilecek herhangi bir başka ürünün satışıyla da ilgilenmekte midir?

  - Gerektiği takdirde ürün karmasını firmanın ürünlerine yer vermek amacıyla değiştirmek ister miydi?

  - Yeterli depo olanakları bulunmakta mıdır?

  - Hangi stok kontrol yöntemlerini uygulamaktadır?

  - Yeterli düzeyde ofis ekipmanı, bilgisayar var mıdır?

  - Halihazırda nasıl müşterileri vardır?

  - Firmanın ürünleri ile partnerin müşterilerinin ilgi alanları uyuşmakta mıdır?

  - Promosyon ve tanıtım için hangi tanıtım araçlarını kullanmaktadır?

  İyi bir aracı ile anlaşmaya vardıktan sonra seçilen aracı ile sürekli ve iyi bir ilişki kurmak da kurulan ticari ilişkinin verimliliği ve etkinliği bakımından önem taşımaktadır. Distribütör veya acentalar diğer şirketlerin çok farklı ürünlerinide dağıtabilmektedir. Bu durum sadece kendi rakiplerinizle değil dağıtıcınızın diğer tedarikçileriyle de rekabet ettiğiniz anlamına gelmektedir. Bu nedenle ihracatçı firmanın dağıtıcısına diğer tedarikçilerden daha yakın ve çekici olması gereklidir ki dağıtıcı da ihracatçının ürünlerine daha fazla yoğunlaşarak firma için daha fazla satış yapsın. Bu sağlamanın en kolay ancak az karlı yolu, dağıtıcıya, diğer tedarikçilerin verdiği komisyondan veya marjdan daha fazlasını vermektedir. Bu ilgiyi artıran ancak daha pahalı olan bir yöntemdir.

  Daha gecerli bir yöntem ise acenta veya distribütörünüz ie sıkı temas halinde olmak ve onun işini desteklemektir. İhracatçının sağlayacağı tanıtım broşürleri firma için önemli bir destek olacaktır. Firmanın alacağı komisyon miktarı ve zamanı konusunda her iki taraf önceden anlaşmış olsa da her zaman çözülmesi gereken bazı konular bulunabilir. Aracı firma lehine biraz daha esnek olmak ihrcatçı firmaya onun desteği ve sadakatini sağlayacaktır.

  Distribütör veya acentanız iyi iş yapmıyorsa nedenini bulmaya calışınız. Performans düşüklüğü sizin düzeltemeyeceğiniz bir sebepten olabileceği gibi, sadece sizin ürününüzle ilgilenen personelin işten ayrılmasından dolayı da olabilir.

 • 12. Acenta ve Distribütörlük Sözleşmesi Nasıl Düzenlenir?
   

  İhracatçı, acenta veya distribütörlük sözleşmesinin kapsamı ve ilişkiler konusunda çok dikkatli olmalı ve sözleşmenin eksiksiz olmasına özen göstermelidir. Anlaşma sağlandıktan sonra bağlayıcı bir sözleşme imzalanmadan önce aracının performansını test etmek iyi bir fikir olabilir. Aracının performansından memnun kalınmaması halinde ilişkiyi sona erdirmek daha kolay olacaktır. Bir aracılık sözleşmesi imzalanırken aracının ülkesinde yürürlükte olan kanunlar hakkında bilgi edinmek ve bir avukata danışmak faydalı olacaktır. İptal maddelerine karşı özellikle dikkatli olmakta fayda bulunmaktadır. İptalin otuz gün önceden uyarışına ilişkin bir metin yeterlidir. Hiç kimse uyarıdan sonra hasmane olması olası bir distribütör veya acentaya uzun bir dönem yasal olarak bağlı kalmak istemez. Bazı ülkelerde mevzuat gereği sadece siz istediğiniz için dağıtım sözleşmesini iptal edemezsiniz. Yerel yasalar satılmamış malları geri almanızı ve nakliyeyi  de geri ödemenizi zorunlu kılabilir. Bir iptal halinde distribütöre yönelik tazminat hükümlerini düzenleyen yerel yasaların önceden gözden geçirilmesi gerekşir. Bir çok ülkeye dağıtım için tek bir distribütör kullanılıyor ise dağıtım ilişkilerini firmaya en uygun düzenleyen yasalara sahip ülke seçmelidir. Sözleşmenin bir avukat ya da bir uzman tarafından onaylandıktan sonra imzalanması yararlı olacaktır.

  Bir sözleşmede bulunması gereken bazı detaylar şöyle sıralanabilir:

  Anlaşma tarafları: Firmaların adları ve adres/tel/fax vs.

  Ürün Tanıtımı: İhracatçı, satıcı/aracısına makul bir gerekçe sunarak imalatı kesme hakkını elinde tutmalıdır. Rakip ürünlerin temsilciliğini ancak bazı şartlar altında serbest bırakabilir veya tamamen iptal edebilir. Bu nedenle rakip, rakip olmayan ürün kavramını açıkça belirtmelidir.

  Kapsanan Bölge: Her bçlge açıkça tanımlanmalıdır. Bu tanım tek bir kasaba sınırlarından ibaret olabileceği gibi, herhangi bir ülkenin veya eyaletin bir bölgesi veya sınırları içindeki tüm alanlar da olabilir. Bunlar enlem ve boylamlarla da tanımlanabilir.

   

  Kapsam Sınırları: Bu maddenin konulması, ihracatçının satıcı/ alıcısının bulunduğu bölgede başka bir temsilciye mal göndermesini veya işi tamamen oraya yıkmasını düzenlemek için geçerli olmaktadır.

  Anlaşma Süresi: Bu madde anlaşmanın süresini belirlemektedir.

  Yerel Reklam Sorumluluğu: Bu, ihracatçının yetkisi dahilinde bölgede yapılacak tanıtımın mahiyetini ve maliyetini düzenlemektedir.

 • 13. NEDEN İHRACAT, NEDEN İHRACATA DAYALI BÜYÜME?
   

  Herkesin ülkenin kurtuluşuna ilişkin bir fikri vardır. Herkesin hayata dair bir ön görüsü. Benim öngörüm ise üretmeyen toplumun bir çok alanda beklediği tehlikelerle baş edemeyeceğidir.

  İhracatı Geliştirme Merkezi ile ilk tanıştığım 1998 yılından beri yapılan çalışmalar ve hayata bakışım bu yöndeydi. Ancak hep muhalif bir bakış açısı ile daha iyi nasıl yapılır sorusunun karşılığını ararken gördüm ki çok uzaktayız gerçekten. Toplum genç nüfus dinamiğini kaybederken, yaşlanan nüfus üretemediği gibi inovatif yani kendini yenileyen gelişen bilginin endüstriye yönlenmesinden çok uzak. İcat çıkaramayan ülkemde her şey Avrupalının ihtiyaçlarını karşılamaya dayalı bir çalışma. Az gelişmiş ülkelere Avrupa dan geçen teknolojiyi çalışma çabası. Her yıl 500 ile 800 bin istihdam üretemezsek işsizlik ve tüketim ekonomisi altında ezilecek bir ülke var karşımızda. İnşaata dayalı ekonomi finans yada sıcak para girişinin tehlikeye girdiği her anda kriz sirenleri çaldırıyor. Çözüm; üretmek, Çözüm gelişen teknolojilerle inovatif üretim, yüksek teknolojide üretici değilsen bile geliştirici olmak, Tüm dünyada Türk markası ile değilse bile Türk üretimi ile var olmak. Her alanda satan olmak.  Üretmek zorundayız.

  Çünkü gerçek çok başka. Üretemiyorsanız yoksunuz. Üretemiyorsanız paranızın bir anlamı yok. Almanya’nın ikinci dünya savaşı yıllarında 1 milyar mark banknotu bastığını biliyoruz. 200 milyonluk banknotların bizimde basıma hazırladığımızı 30 lu ve üstü yaşlarında olanlar bilir.

  Gerçek ne mi? Gerçek şu 20 milyar $ tarım ürünü ithal ediyoruz. 20 milyar $ gıda satın alıyoruz. 60 Milyar dolarlık teknoloji pazarının içinde 7 milyar $ cep telefonu var ve burada yokuz. Çevrenize bakın kullandığınız araba yabancı, giydiğiniz kıyafet yabancı, bilgisayar, teknoloji, içindeki program, sigaranız, içeceğiniz, kaleminiz kağıdınız, çöp kovanız bile, kapınızı açan otomat, garaj kapısını kaldıran motor, bindiğiniz asansör, izlediğiniz yarışma programı, gerçek bu işte, üretmiyorsun.

  Üretmiyorsan ve hak ettiğin gibi yaşamıyorsan, bedelini ödersin.  Aldığın akıllı telefonun kilogram fiyatı 7000 dolar sattığın ihracat malınınki 1.6 dolar nasıl ara kapanacak.  Tüm ürünleri tüketen 80 milyon günde ortalama 3 saat televizyon izliyor. Kitap okumuyor. Kendisine her şeyi layık görüyor.  En iyi takım elbise, en iyi yemek, en iyi sinema, en iyi araba, en iyi ev… Sonrada insan kızıyor burada.

  Evin içindeki kazanç ve üretimi evin içinde değiştirirseniz kaynaklar bittiğinde evin içinde yoksulluk baş gösterir. Ancak eve dışarıdan karşılığını başkasının ödediği para girerse, evde üretilen dışarıya daha pahalı satılırsa, evdeki tüm fertler üretirse zenginlik olur.. Bu yüzden ihracat, Evdeki insanların doyacağı bir fırın mı daha çok iş yapar şehri ya da ülkeyi doyurmaya çalışan bir fırın mı? İhracat için yapacağınız her şey domino etkisi ile sorunları çözecektir. Yurtdışına mal satan ve devlet desteklerinden yararlanan bir işletme sanayi kayıt dışı kalamaz, kaliteli üretim yapan işletme işçi ve iş güvenliği haklarını ihlal edemez. Kalite kontrolsüz almana mal satamayan işletme Almanya da hata yapmayan Türk şoförü gibidir. Asgari ücret mi? 2000 TL reelde nasıl mı ? 300 Milyar dolar ihracat yaptığın gün… Asgari ücretin 4500 olmasını istiyorsan 500 Milyar dolar ihracat gerekiyor.

  Söylediğimin matematiksel karşılığını mı arıyorsun.2014 ihracat rakamlarına bak.. İlk 1000 ihracatçı firmada 520 bin dolayında çalışan var ( beyaz yakalı ve mavi yakalı) toplam ihracat rakamı 91 milyar dolar. Daha derin analizler için bu tabloyu iyi okumak lazım. 60 bin ihracatçı ile yapabildiğimiz ihracat 160 milyar dolar. Sadece satışları %20 artırsak, kalite ile kg fiyatımızı %25 artırsak ne olur biliyor musunuz? 250 Milyar dolar ihracat olur. Buda asgari ücreti 1400 TL ye çıkarır 1 yılda… Nasıl mı ben uzun uzun anlatırım ama sayın okuyucu sen muhtemelen buraya kadar bile okumamış olabilirsin…

  Yok…

  Okuduysan devam etmelisin çünkü nasıl ihracat yapılır nasıl teşvik alınır hangi tür teşvikler var bu kitap ve devamında öğreneceksin.

 • 14. İhracat Yapmanın Faydaları / Riskleri Nelerdir?
   

  İhracatın firmalara doğrudan katkısı şunlardır:

  Pazar payını genişletme fırsatı verir. Firmanın ihracata başlaması üretim sisteminde sağlayacağı avantaj ve buna bağlı olarak gelişen kalite ve fizibilite anlayışı ile içerde ve dışarda Pazar payına katkıda bulunacaktır.

  Eğer iç pazarda kapasite tam kullanılmıyor ise, üretimi arttırmaya imkan verir. İç pazardaki dezavantajlı durumu yurtdışına satış ile avantaja çevirebilir.

  Dış pazarlara girerek, iç pazardaki rekabeti yayma imkanı verir. Pazar içerde durma noktasına gelebilir, ekonomik nedenler, kriz yada diğer etmenler nedeni ile oluşabilecek daralmaları engeller.

  İç pazarda denenmiş ve test edilmiş ürünleri ihraç ederek dış pazara girilmesi, pazar araştırması maliyetini azaltır.

  Uluslararası pazarlarda yaşanan yoğun rekabeti, ihracatçıları, ürünlerini pazarın ihtiyaçlarına göre uyarlamak için teşvik eder. Böylece teknolojik know-how düzeyinde gelişme sağlar. İhracat firmanın belli bir tecrübe doyum ve ticari etik değerle içinde gelişmesine katkıda bulunabileceği gibi istekler doğrultusunda üretim kalite ve teknolojik olarak ilerlemeyi de sağlayacak kaldıraç etkisi gösterecektir.

  İç pazara ve dış pazara oturmanın riskleri

  İhracatta karşılaşılan risklerin pek çoğunun iç pazarda karşılaşılanlar ile aynıdır.

  Satışlar tahmin edilen seviyenin altında kalabilir.

  Rekabet beklenenin üstünde olabilir.

  Müşteriler ödeme yapmakta yavaş olabilir veya hiç ödeme yapmayabilir.

 • 15. Sadece ihracata özgü riskler nelerdir?
   

  Hedef ülkeden ihracat giderlerinin geri çıkışı kısıtlanmış veya yasaklanmıs olabilir.

  Döviz kurlarındaki dalgalanmalar karları azaltabilir, ortadan kaldırabilir, hatta kayıplara neden olabilir.

  Ödeme yapılmaması veya sözleşme ile ilgili diğer anlaşmazlıklarda, yargıya gitmekte sorunlar çıkabilir.

  Savaş, iç savaş veya yabancı devlet tarafından millileştirme gibi hedef pazardaki istikrarsızlıklara kayıplara yol açabilir.

  Ürün yabancı pazarlarda kabul görmeyebilir.

 • 16. Neden İhracat Yapmalı?
   

  Ekonomik kalkınmanın sağlanması ve yüksek milli gelire sahip olmanın çözümü olarak görünen ihracat, ülkemiz açısından da çok önemli bir role sahiptir. 1980'li yıllardan itibaren kalkınmasını, ihracata dayalı ihracata dayalı kalkınma modeli çerçevesinde belirleyen Türkiye, uygulanan politikalar sonucunda bu yolda çok önemli aşamalar kaydetmiş bulunmaktadır.

  Gelişmekte olan ülkeler genelinde bu tür politikaların ağırlık kazanması ve özellikle son dönemlerde peş peşe yaşanan ekonomik krizler uluslararası ticarette rekabetin yoğunlaşmasını, korumacılık eğilimlerinin artmasını ve sonuçta uluslararası ticaretin daha dinamik ancak daha karmaşık bir yapı kazanmasına yol açmıştır. Dünya ticaretinde jeopolitik ve jeoekonomik gelişmelerin birbirinden ayrılamaz hale geldiği günümüzde, dünya ticaretinden daha fazla pay alabilmek dünyadaki gelişmeleri dikkatle takip etmeyi ve gerekli stratejileri belirlemeyi gerektirmektedir.

  Dünyada siyasi sınırların yeniden belirlenmesi, Doğu Blokonun çöküşü, yeni tüketici pazarlarının açılması, ticari blokların kurulması, ticaret anlaşmaları ve Dünya Ticaret Örgütünün kuruluşu, ihracat için yeni fırsatlar yaratmıştır.

  Daha ucuz, daha hızlı ve kaliteli üretim yapabilen rekabetçi üreticilerin ortaya çıkmasını sağlayan teknolojiye, dünya genelinde ulaşılabilir olması, dünya ekonomisini etkilemiş, günümüzde ekonomi küreselleşmiştir.

  Daha önceleri az gelişmiş ülkeler grubunda olan ülkeler, dünyada haberleşme sistemleri ağının genişlemesi, televizyon, basılı yayın ve elektronik ortam vasıtasıyla bilgiye ulaşabilme alanlarında yaşanan patlama sayesinde, gelişmiş ekonomilere ciddi birer rakip haline gelmişlerdir.

  Belirtilen nedenlerden dolayı, ihracat yapmak bir ülkenin ve firmaların büyümesi ve rekabet gücünü artırması bakımından önemlidir.

  Satış ve Karları Artırmak: Eğer firma iç pazarda iyi bir performans gösteriyorsa, yabancı pazarlara girmesi muhtemelen karlılığı artıracaktır.

  Dünya Pazarlarından Pay Almak: Dış pazarlara açılan firma, rakiplerinin dış pazarlarda pay almak için neler yaptıklarını ve pazarlama stratejilerini öğrenecektir.

  İç Pazara Olan Bağımlılığı Azaltmak: Firma dış pazarlara açılarak, pazarlama gücünü artıracak ve iç pazardaki müşterilerine olan bağımlılığını azaltacaktır.

  Pazar Dalgalanmalarını Dengede Tutmak:  Firma dünya pazarına açılarak, iç piyasadaki genel ve mevsimsel dalgalanmalardan ve değişen tüketici taleplerinin yarattığı baskıdan kurtulacaktır.

  Atıl Kapasiteyi Kullanmak: İhracat yaparak, kapasite kullanım oranı ve üretim vardiyalarının süresi artırabilir. Böylece ortalama birim maliyetler de azalmış ve ölçek ekonomisine ulaşılmış olunur.

  Rekabet Gücünü Artırmak: İhracat, bir firmanın ve bir ülkenin rekabet gücünü artırmaktadır.

  Firma yeni teknolojilere, metodlara ve yöntemlere uyarak yarar sağlarken, ülke de ticaret dengesinin iyileşmesinden fayda sağlayacaktır.

  İstihdam Yaratmak: Mal ve hizmet ihracatı, yeni bir olanakları yaratacak, işsizliği azaltacaktır.

  Dış Ticaret Açığının Azalmasına Yardımcı Olmak: İthalatın ihracattan yüksek olması durumlarında oluşan dış ticaret açığının azalmasına katkıda bulunacaktır.

  İhracatla İlgili Uzmanlara Ulaşabilmek: Pek çok firmanın ihracat yapmama kararı, bilinmeyenin yarattığı korkuya dayanmaktadır. Ülkedeki  ticareti geliştirme kuruluşları, dış pazarlara henüz girmemiş olan şirketlere yardım etmek için kurulmuştur İGEME.

  Bu kuruluşlar, ihracat sürecinin her aşamasında firmalara yardımcı olmaktadır.

 • 17. Tipik Bir İhracat İşleminde Neler Yer alır?
   

  İhracat sürecinin üç önemli aşaması vardır;

  Fizibilite Analizi

  Dış Pazara Giriş Planlaması

  Uygulama

  Bu aşamalar 22 basamaktan oluşmaktadır.

  Fizibilite Analizi

  İç pazardaki firma performansını analiz etmek(ürün, kurumsal, mali, pazarlama vb.)

  Firmanın kapasite durumunu incelemek.

  Hedef pazarların demografik, sosyal, politik ve ekonomik faktörlerini göz önüne almak.

 • 18. İhracata Karar Vermeden Önce Hangi Sorulara Cevap Verilmelidir ?
   

  İhracat, önemli ölçüde idari, mali ve üretimle ilgili kaynakların kullanımını gerektirir. bu nedenle, ihracata karar vermeden önce iyi bir değerlendirme yapabilmek için aşağıdaki sorulara cevap aramak önem kazanmaktır.

   

  Yurtiçi Performans

  Firma iç pazarda neden başarılıdır?

  Ürünün mevcut durumunda pazar payı nedir?

  Firmanın İhracat Konusundaki Kararlılık ve Arzusu ?

  Firmanın ihracat yapmaktaki amacı nedir?

  Firmanın hiyerarşik yapısı içerisinde ihracat bölümü hangi düzeydedir?

  İhracat sürecinde firmanın hangi düzeyde elemanları görev alacaktır?

  Firmanın eleman sayısını artırmaya gerek var mıdır?

  Firmanın (veya çalışanların) dış pazarlar ve ihracat konularında deneyimleri nelerdir?

  Firma ihracat sürecinde yer almaya ne düzeyde isteklidir?

  Firma risk almaya be kadar isteklidir?

   

  Rekabet

  Yabancı bir pazarda, firmanın ürünlerinin veya hizmetlerinin rekabetçi olmasını sağlayan nedir?

  Ürünleri ve hizmetleri emsalsiz yapan nedir?

  Genel olarak rekabet avantajı( teknolojik gelişmeler, patentler, beceriler vb. avantajlar) nelerdir?

  Hedef Pazarlar

  Pazarın hangi kesimleri hedeflenmektedir?

  Dış pazarlarda ürün satmak için ne kadar stok tutmak gerekecektir?

  Firmanın dış pazarlardaki rakiplerinin performansı nasıldır?

   

  Ürün gümrük vergileri, kotalar ve diğer tarife dışı engeller tarafından kısıtlamakta mıdır?

  Ürün, yurtdışındaki tüketicilerin kültürü, gelenekleri veya inanışları ile çelişiyor mu?

  Ürünün yurtdışında patent/ ticari marka kanunları ile korunması gerekli mi?

  Ürünün etiketlenmesine ilişkin gereklilikler nelerdir?

  Çevre ile ilgili ne tür kısıtlamalar vardır, ne ölçüde uyum gerekir?

   

  Ürünün Pazarlanması

  Ürün ya da hizmetin reklamı nasıl yapılacak?

  Hangi şirketler, acentalar ya da dağıtımcılar benzer ürünler satın almıştır?

  Dış pazarlara satış yaparken firmayı kim temsil edecektir?

  İhraç pazarı ile ilgili görevleri üstlenmek üzere bir acenta ya da dağıtımcı tayin edilecek midir?

  Acenta ya da dağıtımcıya hangi bölge verilecek?

  Acenta yada dağıtımcının hangi davranışları kabul edilebilir?

  Potansiyel alıcı ürünün çalışır halde bir model ya da örneğini görebilir mi?

  Ürünün ya da hizmetin üzerine ilgiyi en iyi şekilde çekecek bir ticaret fuarı var mıdır?

  Ürünün veya hizmet hedef pazarda aynı isimle mi satılacaktır?

   

  Fiyatlandırma ve Ticari Koşullar

  Fiyat nasıl hesaplanacaktır?

  Hizmet verme koşulları nelerdir?

  Ödeme ve kredi vadeleri nelerdir?

  Ürünün garanti süresi nelerdir?

 • 19. İhracatta Planlamanın Temel Unsurları Nelerdir?
   

  İhracat planı geliştirmek dikkatli bir planlama ve zaman gerektirir. Girişilen her yeni iş için olduğu gibi, ihracat kararı da, kısa dönemli kar amacından daha çok, uzun dönemli bir iş yatırımı olarak düşünülmelidir. Uluslararası iş anlaşmaları için taahhütlere girmeden önce bir iş planının geliştirilmesi, ürünün ihracata hazır olması açısından önemli anahtar bir adımdır. İyi hazırlanmış bir plan, uluslararası pazarlarda ürünün potansiyelini tespit etmek, finansmanın daha kolay temini, ürün için pazar olup olmadığını incelemek ve ürünün ihracatının ne kadara mal olacağını tayin etmek konusunda yardımcı olacaktır. Bir iş planını oluşturan ana bölümler şunlardır:

   

   

  BÖLÜMLER                        İÇERİK

  Yönetici Özeti :                 Firmayı başarılı yapan etkenleri belirleyin ve yerli ve yabancı rakiplerine göre sahip olduğu avantajların listesini yapın.

   

  Firmanın Mevcut Durumu           Firmanın ihracat potansiyeli olan ürünlerini belirleyin.

  Amaçlar                                              Firmanın uzun vadede hedeflerini ve bu hedeflere ulaşılmasında ihracatın nasıl yardımcı olacağını belirleyin.

  Yönetim                                              Firma analizi yapın. Bunun birinci nedeni, ihracat kararının yönetimin her katında desteklediğinden emin olmak, ikinci nedeni ise hangi işleri kimin yapacağına karar vermektedir.

  Tanımlama         Ürün ve hizmetin uluslararası pazarda neden emsalsiz olduğu sorusuna cevap verin.

  Pazar Analizi                                      Bu pazarda fırsatların neler olduğunu belirleyin.

  Hedef Müşteriler            Hedef müşterilerin demografik ve sosyo-ekonomik profilini ortaya çıkarın.

  Rekabet              Firmanın sanayi içindeki rekabet edebililiğini belirlemek amacı ile bir sanayi analizi yapın.

   

   

  Örnek Grup Araştırması               Yapıcı eleştiri ve geri bildirim kazanmak için hedef pazardaki potansiyel müşterilerden oluşan küçük bir örnek grup üzerinde araştırma yapın.

  Hesaplanmış Risk            Sanayinin ve firmanın gelecek 3-5 yıl içerisindeki performansı konusunda tahminde bulunun.

  Pazarlama Stratejisi        Müşterilerin ilgisinin nasıl çekilebileceğini ve bu ilginin nasıl sürdürüleceğini belirleyin.

  Fiyatlandırma/Karlılık                    Uluslararası bir fiyatlandırma stratejisi belirleyin.

  Satış Taktikleri   Ürünü nasıl satacağınız konusunda pazarlama taktikleri geliştirin.

  Dağıtım Kanalları              Pazarlarda nelere ve nasıl, hangi dağıtım kanalını seçeceğinizi belirleyin.

  Reklam Hedef pazarların etiketleme ve paketleme kurallarını, tercüme imkanlarını, müşteri ilişkilerini irdeleyin, toplum kültürü açısından hassas olabilecek pazarlama stratejilerine ve yanlış anlamaya sebep olmamaya dikkat edin.

  Halkla İlişkiler                    Düzenli ve tutarlı güncel ürün/hizmet programı ile kuruluşa yönelik bir gazete geliştirin, teknik dergilere yazılar verin, basın bildirileri yayınlayın, müşteri toplantılarını organize edin.

  İş İlişkileri                            Kültür eğitimini de içeren uluslararası iş ilişkileri planı geliştirin.

  Üretim Planı                      Başlangıçtaki üretim miktarını, üretim hacminin genişletilmesi için nelere ihtiyaç duyulacağını, hammadde kaynaklarını, üretim yeri vb.                                       konuları saptayın.

  Mali Projeksiyonlar                        Beş yıllık bir kar ve zarar durumu tespiti yapın. Gerçekçi ve temkinli olmaya çalışın.

  Aylık Bütçe                         İhracatın birinci yılı için maliyet tahmini yapın.

  Nakit-Akışı Tahmini                        Nakit giriş ve çıkışını hesaplayın.

  Bilanço                                 Likidite ve nakit pozisyonunu saptayın.

   

   

  Başa-Baş Analizi                               Başa-baş noktası için satılması gereken ürün miktarını hesaplayın.

  Kaynak/Fon Temini                        İhracata başlamak veya geliştirmek için gerekli fonların nereden bulunacağına karar verin.

  Gelirin Kullanımı              Kazanç ve alacakların nereye yöneltileceğine karar verin.

  Sonuçlar                              İhracat hedeflerini, gerekli toplam sermayeyi, beklenen karı, planın yerine getirilmesine ilişkin takvimi ve genel yorumları belirtin.

  Ekler                                     Firmanın ihracat programında anahtar kişinin özgeçmişini yanı sıra,        önemli hususlar, potansiyel müşteriler, pazar araştırması bilgisi, çizimler, anlaşmalar ve mali tahminleri de ek olarak planın sonuna ekleyin.

 • 20. Fiyatlandırmaya Etki Eden Faktörler Nelerdir?
   

  Uluslararası pazarlarda fiyatı belirleme işi pek ok etkenden etkilenmesi dolayısı ile karmaşık bir işlemdir. Bu etkenler; tüketici davranışları, rekabet durumu, firmanın kendi maliyet yapısı ve kar hedefleri, hükümet uygulamalarıdır. Döviz kuru dalgalanmaları da bu faktörlere eklendiğinde fiyatlandırma işi, firmalar için sürekli gözden geçirilmesi ve takip edilmesi gereken bir iş halini almaktadır.

  Fiyatlandırma kararının pazarlama karmasının diğer elemanları ile etkileşim içinde olması dikkat edilmesi gereken bir husustur. Buna göre fiyatlandırma kararında belirleyici rol oynayan firma hedefleri, maliyetler( üretim, ulaştırma, pazarlama maliyetleri), talep, rekabet, hükümet politikaları, gümrük vergileri ve diğer vergiler, enflasyon, üretim hattı, gibi unsurların yanında dağıtım kanalları, ürün özellikleri, tanıtım ve tutundurma çalışmaları gibi pazarlama karması elemanları da dikkate alınmalıdır.

  En uygun ihra. fiyatının belirlenmesi, firmaların karşısına zor bir işlem olarak çıkmaktadır. Bunun nedeni ihracatta fiyat oluşturulmasında pek çok unsurun rol oynamasıdır. Bu faktörlerin bazılarının kontrol edilebilirkeb bazılarını kontrol etmenin zor olması da fiyatlandırma işini zorlaştırmaktadır. Bu nedenle fiyat kararlarının sürekli olarak gözden geçirilmesi ve denetlenmesi gerekmektedir.

  Hedef pazardaki fiyat düzeyi, arz ve talep durumu ve rekabet düzeyi işletmenin kontrol etmesi mümkün olmayan, bağımsız fiyat faktörleridir. Öte yandan, üretim maliyetleri, satış ve dağıtım maliyetleri, pazarlama desteği maliyetleri, ürün kailtesi ve imajı ve ürün iletişimi gibi faktörler işletmenin etki edebileceği değiştirebileceği faktörlerdir.

  Hem kontrol edilebilir hem de bağımsız faktörler, statik değildir ve zaman içinde değişmektedir. Söz konusu değişimler, bazen hızlı ve şiddetli olmakta, bazen de zaman içinde, aşamalı olarak gerçekleşmektedir. Bu nedenle fiyat kararlarının sıklıkla gözden geçirilmesi gerekmektedir.

  Fiyatlandırmaya ilişkin üzerinde önemle durulması gereken hususlar şunlardır:

  - Fiyat, talebi ve dolayısı ile satışları etkilemek için kullanılan başlıca araçlardan yalnızca biridir.

  - Fiyatların oluşturulmasında belli bir ölçüye kadar esneklik söz konusudur. Bunun nedeni; bir taraftan düşürülebilir maliyetler ve kaçınılmaz maliyetler arasında fiyat değişimleri için çok küçük bir marj olması, diğer taraftan pazarda belirlenen, oluşmuş olan fiyat düzeyidir.

  - Fiyat kararları maliyetlerdeki değişim, rakiplerin hareketleri ya da tüketicilerin alışkanlıklarında, davranışlarında meydana gelen değişimler sonucunda her an geçersiz hale gelebilir. Fiyat kararları bu nedenle düzenli olarak gözden geçirilmelidir.

  - Alınan yanlıs bir fiyat kararını ciddi zarar görmeksizin düzeltmek zordur. Fiyat politikasından ani dönüşler yukarı ya da aşağı doğru ticari itibar kaybına ve alıcılar ile büyük sorunlar yaşanmasına neden olabilir.

  - Fiyat oluşturmada evrensel olarak doğru ve geçerli bir yol bulunmamaktadır. Ancak akıllıca fiyat kararları alınmasına olanak sağlayan doğrı bir yaklaşım oluşturmak için dikkat edilemsi gereken önemli noktalar bulunmaktadır. Olası seçimlerin ve olanakların farkında olmak ve fiyat kararının içindeki unsurları analiz edebilmek, yerine getirilmesi gereken hedefleri iyi anlamak ve karar vermek fiyat oluştururken doğru bir yaklaşım geliştirildiği anlamına gelmektedir.

  Kontrol Edilebilir Fiyat Faktörleri

  İhracatçı tarafından küçük ya da büyük ölçüde değiştirilebilir, etki edilebilir fiyat faktörleridir.

  1. a) Ürün Maliyeti

  Firmaların bir piyasaya girebilmesi için asgari şart;

  Mal birim maliyeti uluslararası fiyatlardan küçük ve ya eşit olmalıdır.

  Ürünün birim maliyeti, belirli bir süre içinde gerçekleşen değişken ve sabit gider toplamının yine o süre içinde toplam ürün sayısına bölünmesi suretiyle bulunmaktadır. Teklif fiyatta söz konusu olan birim maliyet, malın cinsi göz önüne alınarak, ağırlık, adet, hacim, uzunluk gibi birimlere göre hesaplanabilmektedir.

  Söz konusu ihraç malı, aynı firma tarafından üretilmiş ise o malın birim maliyeti, fabrikadan çıkış maliyeti olacaktır. Örneğin; mal fabrikadan çıkışta ambalajlı olarak alınmış ise, ambalaj için ayrı bir gider kalemi açmak gerekmeyecektir.

  Ürünün üretilmesi ve paketlenmesi sırasında ortaya çıkan harcamalar (doğrudan malzeme ve işçilik, fabrika giderleri, yönetim ve faaliyet maliyetleri) yönetim kararı ve denetimine tabidir.

  1. b) Satış ve Dağıtım Maliyetleri

  İhracatta, pazardaki ulaştırma ve diğer dağıtım maliyetleri (ticari marjlar) genellikle üretim maliyetleri kadar olmaktadır. Bu maliyetler, doğru ulaştırma opsiyonlarının seçimi; doğru dağıtım kanalı ve satış organizasyonunun seçimi ile kontrol edilebilir hale gelmektedir.

  1. C) Pazarlama Desteği Maliyetleri

  Neredeyse tüm gelişmiş pazarlar, pazara ilk girişin sağlanması ve devam eden tüketimin desteklenmesi açısından reklam ve satış promosyonu talep etmektedir. Bu harcamaların fiyata dahil edilmesi gerekmektedir. İhracatçının bu faaliyetlere ne kadar para ayırabileceğine karar vermesi gerekmektedir.

  ç)Ürün Kalitesi ve İmajı

  Özgün bir ürün yüksek fiyat uygulamasına olanak sunmaktadır. Ancak bunun için sunduğu kalitenin tüketicinin ilgisini çekmesi koşulu bulunmaktadır. Aksi takdirde söz konusu ürünler  üretimi için çok para harcanmış, güzel ancak tüketilmeyen, satılamayan ürünler olarak kalırlar. Gerçekte kalite farklılıkları, ürün maliyeti farklılıkları yarattığından daha yüksek fiyat farklılaşmasına olanak sunmaktadır. Benzer şekilde ürün imajı ve fiyat arasında da bir ilişki bulunmaktadır.

  d)Ürün İletişimi

  Reklam ve diğer iletişim araçları ürününün imajını geliştirmekte ve tüketici nezdinde çekiciliğini güçlendirmektedir. Dolayısı ile kullanıcıları veya tüketicilerinin gözünde değeri artmaktadır.

  1. e) Bağımsız Fiyat Faktörleri

  Bağımsız faktörler, yöneticinin manipülasyonuna açık olmayan faktörlerdir, değiştirilemez.

  1. g) Hedef Pazardaki Fiyat Düzeyi

  İhracatçıların çoğunlupu kendilerini fiyatları bağımsız olarak belirleyemedikleri pazar koşullarında bulmaktadır. Bu durumda seçtikleri pazarda hakim olan fiyat düzeyine uyum sağlamak zorunda kalırlar. Fiyat seviyeleri üretim maliyetleri ile; türlü türlü dağıtım marjları ve dağıtım kanalı üyelerinin farklı kar hedefleri ile ve nihayet imalatçılar arasındaki rekabetin ya da piyasada varlık gösteren ikame mallarının etkisi ile belirlenmektedir.

  1. f) Pazardaki Arz Talep

  Firmanın yapacağı tüketim araştırmalarının amacı, ihraç malına karşı hedef pazardaki iç talebin büyüklüğü, ithalatla karşılanma oranını ve tüketici tercihlerini ortaya koymaktadır.

  İhraç konusu ürünün hedef pazardaki net tüketim değeri aşağıda belirtildiği şekilde hesaplanmaktadır.

  Net tüketim miktarı = (iç üretim)+(ithalat miktarı)-(ihracat miktarı)

  İthalat tüketim oranı=İthalat miktarı/Net tüketim miktarı x 100

  Net tüketim miktarı içinde ithalatın oransal payının dönem içinde büyümesi, hedef pazarda ithal mallarına olan talebin arttığını göstermektedir. Bu durumda, fiyat değişikliklerinin rasyonel yapılabilmesi ve tavan fiyatının belirlenebilmesi için talep esnekliğinin göz önüne alınması gerekecektir.

  Eğer talep esnek değilse, ürünün fiyatı yükseltildiğinde piyasa payında olumsuz bir gelişme olmamakta, aksine bir durumunda ise fiyat değişikliği piyasa payında önemli bir değişikliğe neden olabilmektedir. Malın ikamesinin güçleştiği durumlarda,fiyat esneklikle doğru orantılı olarak yükseltilebilir.

  Örneğin; gıda maddelerinde talep genelde kararlıdır ve fiyat esnekliği düşüktür. Dolayısıyla fiyat kırarak piyasaya girmek zordur. Bu nedenle, pazarlamada malın kalite ve ambalaj da önem kazanmaktadır. Ayrıca bu malların işlenmiş mamullerine olan talep giderek gelişmekte ve standart özellikler daha fazla önem taşımaktadır.

  Maliyetler ihraç fiyatlarının taban sınırını belirlerken, alıcıların tercihleri de tavan fiyatı belirlemektedir. İç pazarda olduğu gibi, dış pazarlarda da pazarın nüfus yapısı, müşterilerin örf ve adetleri, farklı dinler, ekonomik koşullar ve yaşama alışkanlıkları gibi pazara ilişkin faktörler ihraç fiyatlarının tavan sınırının belirlenmesinde firmaya yardımcı olmaktadır. Ancak burada unutulmaması gereken husus sorunun ulusal pazarda olduğu kadar basit olmadığıdır. İhracatçı firma malını ihraç ettiğ her dış pazarda farklı bir talep eğrisi ile karşı karşıya bulunmaktadır.

  1. g) Rekabet

  Ürünün üreticileri arasında rekabet düzeyi pazardaki fiyat seviyelerini ve ürün fiyatını etkilemektedir. Rekabetçi faaliyetler reklam, satış promosyonu, hizmet, kalite kontrolü gibi pazarlamanın diğer alanlarına kaymadığı sürece üreticiler arasındaki yoğun rekabet fiyatlar üzxerinde baskı oluşturmaktadır. Ayrıca ürün, ticaret ve ticaret ve tüketici için önemli avantajlar vaad etmiyor ise ihracatçının rakiplerinin fiyatları ile aynı seviyeye getirmekten başka çaresi kalmamaktadır.

  Maliyet ve talep koşullarının bilinmesi firmanın taban ve tavan fiyatlarının belirlenmesine olanak verirken, rekabet koşullarının bilinmesi de gerçek fiyatlarının belirlenmesinde yardımcı olmaktadır.

  Tam rekabet koşullarında fiyat pazarda oluştuğuna göre, ürünün üretilip satılacağı fiyat, pazar fiyatının altında bir fiyat olacaktır. Bu durumda fiyatı belirlenen firma açısından maliyetler önemli bir faktör durumunda olup, fiyatlandırma açısından en önemli sorun ürünün maliyetlerine göre mevcur pazar fiyatından satılıp satılamayacağıdır.

  Oligopol koşulları rekabet baskısının en yüksek olduğu pazar koşullarıdır. Sınırlı sayıda satıcının bulunduğu oligopolde her firma diğerlerinin davranışları etkilediği gibi, kendisi de onların davranışlarından etkilenir. Dolayısıyla birbirlerinin fiyat kararlarını da etkileyeceklerinden, her firma fiyat davranışını ayarlarken diğer firmaların fiyat davranışlarını da dikkate almak zorundadır. Oligopol koşullarında firmaların birinin bir fiyat değişikliği yapması, diğerlerini de rekabete teşvik ederek aynı yola sürüklemektedir. Sözgelimi satıcılardan birisi satışlarınmı artırmak için fiyatlarını düşürürse, rakipleride aynı davranış içine girmektedir. Fiyat düşürmeleri sektörde giderek bir fiyat savaşı biçimine dönüşebilmekte ve bunun sonucunda öbazı işletmeler pazardan çekilmek zorunda kalabilmektedir. Ancak üretilen ve satılan mamullerin benzer olmadığı, kalite ve nitelik açısından farklılıklar gösterdiği ya da alıcılar yönünde farklı olarak algılandığı durumda satıcı firmalar tekel durumuna yaklaşarak mamullrine fiyat tabanı ve tavanı arasında daha fazla serbestlik içinde fiyat saptayabilirler. Serbettliklerinin derecesi de ürünlerinin farklılaştırılmasıyla orantılıdır.

  1. h) Piyasalar arasındaki farklı enflasyon oranları, her bir piyasa için ayrı ayrı fiyat belirlenmesini gerektirmektedir. Enflasyonun yüksek olduğu pazarda ise fiyat ayarlamaları daha kısa dönemler için yapılamaktadır. Enflasyon kadar durgunluk da, ülkelerarası ticareti olumsuz yönde etkilemektedir. Durgunluk dönemlerinde fiyat düşürme politikaları izlenebilmekte, bu da elde edilen karı azaltmaktadır.

  Ülkeden ülkeye değişen farklı kur uygulamaları arasında uluslararası fiyatlandırma kararları üzerinde etkili olmaktadır. Kur politikası, normal olarak, iki piyasa arasındaki fiyat farkını ortadan kaldırmaya yöneliktir. Ancak döviz kuru, ihracatın yöneldiği piyasa için fiyatların daha cazip hale getirilmesi amacıyla kullanıldığında teşvik politikasının politikasının bir amacı olmaktadır. İhracat fiyatına etki eden cari döviz kuru, vergi iadeleri, ihracat kredileri, ihracat üzerine konan vergiler, girdi ve faiz sübvansiyonları gibi çeşitli sübvansiyonların hesaba katılmasıyla bir dolarlık ihracattan elde edilen milli para miktarı 'ihracatın efektif döviz kurunu' göstermektedir. İthalat fiyatına etki eden cari döviz kuru, ithalat teminatları faizlerinin, gümrük vergileri ve harçların hesaba katılmasıyla, milli para cinsinden bir Dolarlık ithalatın maliyetine ise 'ithalatın efekti döviz kuru' denilmektedir. Ekonomik yönden gelişmiş ülkelerin paralarında yapılan devalüasyonlar ihraç mallarının satış fiyatını etkilemektedir. Ayrıca, yabancı ülkelerin ihracat olanaklarını geliştirmek amacıyla zaman zaman paranın değerini düşürmeleri fiyatlar üzerinde olumsuz etkiye sahip olabilmektedir. Ülkeden ülkeye değişiklik gösteren yasal ve politik koşullar ihracatçıların fiyatlarını istedikleri gibi ya da pazar koşullarının gerektirdiği şekilde belirlemelerini engelleyebilmektedir. (tarifeler, ithal sınırlamaları, anti-dambing yasalar, vs. gibi) Yasal ve politik koşullar, hükümetlerin ihraç fiyatlarına müdahalesi gibi iç piyasada ihracatçının faaliyetlerini sınırlayacak şekilde olabileceği gibi, ulusşararası pazarlarda ihracatta her ülkeye göre değişen belli kurallarla faaliyetlerin sınırlandırılması şeklinde de olabilmektedir.

  Bazı ülkelerde hükümetler ithal malına ödenecek miktar ile, söz konusu ithalatın sosyal yararı arasındaki ilişkiyi değerlendirmektedir. Bu ülkelerde tüketiciler yüksek bir fiyatı ödemeye razı olsalar bile, hükümet sosyal yarar açısından gerekli olmadığını ileri sürerek bu tür bir ürüne döviz tahsisini engelleyebilmektedir. Bir çok gelişmiş ülke, yabancı firmaların fiyat düzeylerinin kendi iç piyasalarındaki fiyatlardan daha aşağı olması durumunda karşı anti-damping uygulamaları ile piyasalarını korumaktadır.

 • 21. INCOTERMS Nedir?
   

  Merkezi Paris'te bulunan Uluslar Arası Ticaret Odası (ICC), uluslararası ticaret hareketlerinde anlaşmazlıkları, uyuşmazlıkları ve hukuksal ihtilafları ortadan kaldırmak ve böylece alıcı ile satıcının gereksiz yere para ve zaman kaybını önlemek amacıyla, alım-satım işleriyle bazı kurallar getirmiş ve bu düzenlemeleri ilk kez 1936'da 'INCOTERMS'  adıyla yürürlüğe koymuştur.

  Son olarak 2000 yılında INCOTERMS değişikliğe uğramıştır.

  Herhangi bir vesaik çeşidinde (örneğin ticari fatura) teslim belirleyeceği zaman, ilgili teslim şeklinin kod harflere ve yanına da ihracatçının teslimi gerçekleştirip sorumluluğunun bittiği yerin ismi yazılır. Bu yer ismi, şehir, liman, vb. olabilir. Örneğin; EXWORK/Konya, CPT Lyon, DDP Boston, DEQNantes, FOB İzmir/Balçova, FAS İstanbul/Halkalı, ECA İskenderun, CF Bordeaus, DES Liverpool, DDU Balmonte, vb.

  Incotermsler uluslararası ticarette kullanılan, evrensel olarak standartlandırılmış sözleşme terimleridir. Değişimi yapılan malların fiyatı bu terimlerin müzakeresine dayanan bir sözleşmede belirtilir. Temelde, müzakereye konu olan terimler, ürünün taşınmasının hangi kısmını hangi tarafın ödeyeceğini gösterir. Bu terimlerin sözleşmede kullanımı zorunlu olmadığı gibi, hepsinin olmadıysa gerekmez. Ancak bu terimlerin (klozların) kullanılması, sözleşmenin dayandırılacağı hukuki zemin açısından son derece sağlıklıdır. Bu nedenle, uluslararası ticarete katılan taraflar en azından bu terimlerin bir örneğini referans için bulundurmalıdır. Dört ayrı kategoride toplanmış ve her biri üç harf kısaltması ile belirtilen 13 adet kloz vardır.

  E Grubu Terimleri

  EXW (Ex-Works): Ticari işletmede teslim. Malların alıcıya, satıcının (genel anlamda ihracatçı) bizzat kendi kuruluşunda sunması ile ilgili uygulamalardır.

  Bu terim alıcının ilgili malları satıcının adresinden gelip alması usulünü düzenlemiş olmakla birlikte, gerek Türk Parasının Kıymetinin Korunması Hakkında Kanun ve gerekse Kanuna istinaden çıkarılmış bulunan 32 sayılı karar hükümleri dikkate alınmak durumundadır.

  F Grubu Terimleri

  FCA (Free Carrier) Terimleri: Taşıyıcıya teslim. 'Taşıyıcıya Teslim' terimi, malların gümrük çıkış işlemleri tamamlanmış olarak alıcı tarafından belirtili taşıyıcıya, onun tarafından belirtilen yerde teslim edilmesiyle birlikte, satıcının mal teslim yükümlülüğünün de yerine getirilmiş olması anlamına gelir. Eğer alıcı tarafından teslim için belirli bir nokta belirtilmemiş ise , bu durumda satıcı, daha önce sınırları belirlenmiş bir alan içinde veya yerde malları taşıyıcıya devredeceği noktayı kendisi seçebilir. Mevcut ticari uygulama uyarınca, taşıyıcı ile taşıma sözleşmesinin yapılabilmesine satıcının yardımı gerekiyorsa (Örneğin; demiryolu ve havayolu taşımacılığı olduğu gibi), satıcı böyle bir durumda risk ve masrafları alıcıya ait olmak üzere kensidi harekete geçebilir.

  Bu terim, çok vasıtalı olanlar da dahil, herhangi bir taşıma işlemi kullanılabilir.

  'Taşıyıcı', bir taşıma sözleşmesi çerçevesinde malların demiryolu, karayolu, denizyolu, havayolu, nehir ya da bunların bazılarının bir arada kullanılmasıyla taşınması işlemini bizzat üzerine alan ya da bunu sağlama taahhüdünde bulunan herhangi bir şahsı tanımlar.

  Eğer alıcı yükü belirli bir şahsa, Örneğin; Kendisi bizzat taşıyıcı olmayan ancak taşıma hizmetleri sağlayan birine teslim etmesi yönünde satıcıya bir talimatta bulunmuşsa mallar bu şahsın eline geçtiği andan itibaren satıcı mal teslim yükümlülüğünü yerine getirmiş sayılır.

  'Taşıma Terminali', herhangi bir demiryolu ya da yük istasyonu, bir konteyner terminali ya da parkı, çok amaçlı bir yük terminali ya da bunlara benzer başka herhangi bir teslim alış noktası olabilir.

  'Konteyner', terimi, yükün ünitize edildiği her türlü aracı tanımlamakta kullanılır. Örneğin; her türlü konteyner ve/veya yük vagonu, treyler, swap, ro-ro aracı, iglo bu terimin kapsamına girer ve her tür taşıma biçimi için geçerlidir.

  FOB terimine benzese de ondan temel farkı, FOB'da teslim noktası sadece gemi iken, FCA'da bunun herhangi bir taşıma aracının kasası (TIR veya vagon) olabilmesidir. Çoklu taşımacılık yapılıyorsa, ilk taşıma aracı belirleyici olacaktır.

  FAS (Free Alongside Ship) : Gemi bordasında teslim. 'Gemi Bordasında Teslim' terimi, belirlenen yükleme limanında malların gemi doğrultusun da rıhtıma ya da mavnaya yerleştirilmesiyle satıcının teslim yükümlülüğünün yerine getirildiği anlamına gelir. Bu durumda, bu andan itibaren mallarla ilişkin herhangi bir kayıp ya da hasarın bütün masraf ve risklri alıcıya aittir.

  FAS terimi, malların ihraç işlemlerinin alıcı tarafından tamamlanmasını öngörür. Alıcının bu tür işlemleri doğrudan doğruya ya da aracı kullanarak dolaylı biçimde tamamlanmasının mümkün olmadığı durumlarda bu terim kullanılmamalıdır. Ayrıca bu terim, yalnızca deniz ya da nehir taşımacılığı çerçevesinde kullanılabilir.

  FOB (Free on Board): Güvertede Teslim. 'gemide masrafsız' olarak da adlandırılan bu kloz, belirtilen yükleme limanında malların küpeşteyi aşıp güverteye inmesiyle satıcının (ihracatçının) mükellefiyetinin sona erdiği anlamına gelir, Bu demektir ki, bu noktadan itibaren alıcı (ithalatçı) mallara ilişkin bütün masrafları, zayi ve hasar üstlenmek durumundadır. FOB terimi, satıcının ihracat için gümrüklemeyi yapmasını gerektirir. Hemen belirtilmelidir ki bu kloz sadece deniz (ve iç su yolu) taşımacılığında kullanılır.

  "C' Grubu Terimleri

  CFR (Cost and Freight) : Mal Bedeli ve Navlun

  'Mal Bedeli ve Navlun', işleme konu olan malların belirtilen varış yerine kadar taşınması için gerekli olan masrafları ve navlun bedelini satıcının ödemesi anlamına gelir. Ancak, mallara ilişkin kayıp ve hasar riski ile birlikte, malların gemi bordasına aktarılmasından itibaren meydana gelebilecek olaylardan kaynaklanan bütün ek masraflar, mallar yükleme limanında gemi bordasına geçtiği andan itibaren satıcıdan alıcıya devrolur.

  CFR terimi, malların ihraç işlemlerinin satıcı tarafından yapılmasını öngörür.

  Bu terim yalnızca deniz ya da nehir taşımacılığında kullanılabilir. Eğer taşıma işleminde, Örneğin; roll-on/roll-of ya da konteyner trafiğinde olduğu gibi 'gemi bordası' nın herhangi bir pratik anlamı kalmamışsa, bu duruma CPT teriminin kullanılması daha uygun olacaktır.

  CIF (Cost, Insurance, Treight) : Mal bedeli, sigorta, navlun

  "Mal Bedeli, Sigorta ve Navlun' teriminde, satıcı, CFR teriminde olan yükümlülükleri aynen üstlenmekte, ancak bunlara ek olarak taşıma sırasında malların kayıp ve hasar riskine karşı deniz sigortası sağlama yükümlülüğünü de almaktadır. Burada sigorta sözleşmesini akdetmek ve sigorta primini ödemek, satıcıya düşmektedir.

  Alıcının dikkate alması gereken husus, CIF teriminde satıcıdan yalnızca asgari düzeyde bir sigorta kapsamı sağlanmasının beklendiğidir.

  CIF terimi, malların ihraç işlemlerinin satıcı tarafından yapılmasını öngörür.

  Bu terim, yalnızca deniz ya da nehir taşımacılığında kullanılır.

  CPT (Carriage Paid To) : Taşıma ücreti ödenmiş olarak telim.

  'Taşıma ücreti ödenmiş olarak...' terimi, malların belirlenen satış yerine taşınmasında navlunun satıcı tarafından ödendiğini anlatır. Malların taşıyıcıya aktarılmasından sonra mallara ilgili kayıp ve hasar riskli, ayrıca bu teslim işleminden sonra meydana gelebilecek olayların yarattığı bütün ek masraflar satıcının alıcının üzerine geçer.

  'Taşıyıcı', bir taşıma sözleşmesi çerçevesinde malların demiryolu, karayolu, demiryolu, havayolu, nehir ya da bunlardan bazılarının bir arada kullanılmasıyla taşınması işlemini bizzat üzerine alan ya da bunu sağlama taahhüdünde bulunan herhangi bir şahsı tanımlar.

  Eğer malların belirlenen varış yerine ulaştırılması için birbiri ardına taşıyıcılar kullanılıyorsa, malların bunlardan ilk taşıyıcıya aktarılmasıyla birlikte riskde devredilmiş olur. CPT terimi, malların gümrük çıkış işlemlerinin satıcı tarafından tamamlanmasını öngörür.

  CIP (Carriage and Insurance Paid To): Taşıma ücreti ve sigorta bedeli ödenmiş olarak teslim

  'Taşıma ve Sigorta Bedeli Ödenmiş Olarak Teslim' terimi, satıcının, CPT terimi ile aynı yükümlülükleri taşıdığını, ancak bunlara ek olarak, malların taşınması sırasında kayıp ve hasar riskine karşı alıcıya yük sigortası sağlama zorunda olduğu durumu anlatır. Satıcı, sigorta sözleşmesini akdeder ve sigorta primini öder.

  Alıcının dikkate alması gereken husus, CIP teriminde satıcıdan yalnızca asgari düzeyde bir sigorta kapsamı sağlanmasının belendiğidir.

  CIP terimi,malalrın ihraç çıkış işlemlerinin satıcı tarafından yapılmasını ön görür. Bu terim, çok vasıtalı olanlar da dahil, her tür taşıma biçiminde kullanılabilir.

  'D' Grubu Terimler

  DAF (Delivered at Frontier): Sınırda Teslim

  'Sınırda Teslim' terimi, malların , gümrük çıkış işlemleri tamamlanmamış olarak sınırda, ancak bitişik ülkenin gümrük sınırından önceki, belirlenen yerde ve noktada teslime hazır hale getirilmesiyle satıcının yükümlülüklerinin sona ermesi anlamına gelir. Burada 'sınır' terimi, ihracatçının yapıldığı ülkeninki dahil her tür sınırı tanımlamak üzere kullanabilir. Dolayısıyla, sözü edilen 'sınır'ın terim içinde atıfta bulunan yerini ve noktasını mutlaka isim olarak belirterek kesinleştirmek çok büyük önem taşımaktadır. Aslında bu terim özellikle demiryolu ve karayolu taşımacılığı açısından düşünülmüşse de, herhangi bir taşıma biçiminde kullanabilir.

  DES (Dekivered Ex-Ship): Gemide Teslim

  Bu terimde, gümrükleme başta olmak üzere işlemlerin gerçekleştirilmesi ve mal varış limanına ulaşıncaya kadar navlun ve diğer masrafların karşılanmasını üstlenen satıcı, mal belirlenen varış limanında ve güvertede ithalatçıya teslim edildiği anda mükellefiyetini sonlandırır. Teslimattan sonra ithalat gümrüğüne ilişkin başta olmak üzere kalan tüm masraflar ve riskler ithalatçıya geçer.

  Sadece deniz ve su taşımacılığında kullanılabilir.

  DEQ (Delivered Ex-Quay): Rıhtımda Teslim

  Bu terimde satıcı, bir önceki terim olan DES klozundaki yükümlülüklere ek olarak, en azından malı geminin güvertesinden rıhtıma (ya da mavnalara) indirmek ve bunlara ilişkin masrafları karşılamakla sorumludur. Yanı mal gemiden indirilene kadar (indirme işlemi/ elleçleme [handling] dahil) bütün masraflar ve hasar satıcıya yani ihracatçıya aittir.

  Gümrükleme, gümrük vergisi, resim ve harçlar, ithalatçıya yanı alıcıya aittir. (bu husus sözleşme ile farklı biçimde de düzenlenebilir) ;

  DEQ duty paid: Sözleşmede bir tabir geçiyorsa gümrük giriş işlemleri ve gümrük vergisinin satıcının mükellefiyetinde olduğu anlaşılır.

  DEQ duties on buyers account: Eğer bu tabir geçiyorsa gümrük giriş işlemleri ve gümrük vergisinin alıcının mükellefiyetinde olduğu anlaşılır.

  Bu kloz sadece deniz ve su yolu taşımacılığında kullanılabilir.

  DDU (Delivered Duty Unpaid): Gümrük Resmi Ödenmemiş Olarak Teslim

  Uygulamada karayolu taşımalarında ve çoklu taşımalarda kullanılan bu kloz, gümrük vergisinin ödenmesi hariç, diğer tüm yükümlülüklerin ihracatçıya ait olmasını ifade eder.

  Bu terim kullanıldığında, gümrük vergileri ve KDV hariç tüm yükümlülüğün ihracatçının üzerinde olduğu anlaşılır.

  DDP (Delivered Duty Paid): Gümrük Resmi Ödenmiş olarak Teslim

  'Gümrük Resmi Ödenmiş Olarak Teslim' terimi, malların ithalatçı ülkede belirlenen yerde hazır bulundurulmasıyla, satıcının teslim yükümlülüğünün de yerine getirilmiş olacağını anlatır. Burada satıcı, malların gümrük giriş işlemleri tamamlanmış olarak tesliminde, gümrük resmi dahil olmak üzere, vergiler ve diğer ödemelerle birlikte bütün risk ve masrafları üstlenir.

  EXW terimi satıcı açısından yükümlülük ifade ederken, DDP terimi, tersine azami yükümlülüğü içerir.

  Eğer satıcı doğrudan ya da dolaylı biçimde ithal lisansı alamıyorsa, bu durumda bu terim kullanılmalıdır.

  Eğer taraflar malların gümrük girişinin alıcı tarafından yapılmasını, gümrük resminin de onun tarafından ödenmesini istiyorlarsa, bu durumda DDU terimi kullanılmalıdır.

  Eğer taraflar, ithal işlemlerde geçerli bazı ödemelerin (Örneğin; Katma Değer Vergisinin) satıcının yükümlülükleri açısından çıkarılmasını isterlerse, bu istek konuya açıklık getirecek şu ek sözlerle sağlanabilir:

  'Gümrük resmi ödenmiş olarak teslim, KDV hariç (varış yeri..)'

  İhracatçılar incotermlerle ilgili olarak şu hususlara dikkat etmelidir:

  " Gayri maddi hakların (intangibles), incoterm klozlarına konu olmaması; maddi hakların konu olabilmeleri,

  * Incoterms kullanımında haya yapmamaya dikkat edilmesi (çünkü bu çerçevedeki teslim akdi, [akreditif gibi] ödemeye doğrudan etki eden diğer sözleşmeleri de etkiler),

  * Tarafların sadece incoterms üzerinde mutabık kalmasının tam bir sözleşmenin akdedildiği tamamını taşımayacağı çünkü alım-satım sözleşmelerinin daha başka hususları da ihtiva etmeleri

  * Variety kullanılmasının mümkün olması

  * Dahili(iç) ticarette kullanılmamalarıdır.

  * Konu ile ilgili detaylı bigi için Merkezimize müraacat ediniz.

 • 22. Belge almak için nasıl başvuru yaparım?
   

  Firmalar tarafından istenen gerekli bilgi ve belgeler hazırlanarak Ekonomi Bakanlığı’na başvuru yapılır.

 • 23. Belgenin süresi nedir?
   

  Vergi resim harç istisnası belgelerinin süreleri azami 24 aydır.

 • 24. Dış Ticarette Kullanılan Bazı Terimlerin Anlamları Nelerdir?
   

  İhracat: Bir malın veya değerin yürürlükteki İhracat Mevzuatı ile Gümrük Mevzuatı'na uygun şekilde fiili ihracatının yapılması veya Müsteşarlıkça                       (Dış Ticaret Müsteşarlığı) ihracat olarak kabul edilecek sair çıkışlardır.

   

  Gümrük Birliği: Taraflar arasındaki ticarette mevcut gümrük vergisi, eş etkili vergiler ve miktar kısıtlamalarıyla, her türlü eş etkili tedbirinin kaldırıldığı ve ayrıca, birlik dışında kalan üçüncü ülkelere yönelik olarak da, ortak gümrük tarifesinin uygulandığı bir ekonomik entegrasyondur.

   

  Akreditif: İhraç edilen malın bedelinin ödenmesi konusunda belirli koşulların yerine getirilmesinden sonra ödemenin yapılacağına ilişkin bir çeşit teminattır. Şartlı bir ödeme taahhüdü olarak tanımlanabilir.

   

  Peşin Ödeme: İhracatçı tarafından ihraç edilen malların bedellerinin, ithalatçı tarafından malın teslim alınmasından önce, gerek bankalar yolu ile ve gerekse alıcının kendisi veya vekili ya da onun adına hareket eden üçüncğ bir kişi tarafından satıcıya peşin olarak ödenmesidir.

   

  Vesaik Mukabili Ödeme: Bir malın ihraç ülkesinden yola çıkarılmış olduğunu gösteren belgesinin ihracat bedelini ödeyerek bankadan alınması yoluyla yapılan ödeme şeklidir. Bir başka ifade ile bankanın ihraç bedelini tahsil ettikten sonra vesaikleri ithalatçıya teslim ettiği ödeme türüdür. Uluslararası ticarette yaygın olarak kullanılan bir ödeme aracıdır.

   

  Mal Mukabili Ödeme : İhraç edilen malın bedelinin, bu malın ithalatçı tarafından teslim alınmasından sonra ödenmesi şeklinde yapılan bir ödeme türüdür. İthalatçının gelen malı devralmasıyla bu malın mülkiyeti değil, ancak zilyedliği kendisine geçer. Malların mülkiyetinin devri ise ancak bu malların devir ve teslimine ilişkin belgelerin ithalatçıya teslim edilmesi ile mümkündür.

   

  Kabul Kredili Ödeme: Mal bedelinin belli bir vadede ödenmesini taahhüt eden ve bu ödemeye bir poliçenin araç olduğu ödeme şeklidir. Bir başka ifade ile kabul kredisi satılan malın bedelinin bir poliçeye bağlandığı vadede satıcıya ödendiği bir ödeme şeklidir.

   

  Serbest Bölgeler: Ülkenin siyasi sınırları içinde olmakla beraber gümrük hattı dışında sayılan, ülkede geçerli ticari, mali ve iktisadi alanlara ilişkin hukuki ve idari düzenlemelerin uygulanmadığı veya kısmen uygulandığı, sınai ve ticari faaliyetler için daha geniş teşviklerin tanındığı ve fiziki olarak ülkenin diğer kısımlarından ayrılan yerler olarak tanımlanabilir.

   

  CE İşareti: Bir ürünün, Avrupa Topluluğu tarafından hazırlanan, ortak özellikleri itibariyle sınıflandırılmış ürün gruplarının uyması gereken asgari sağlık, emniyet, çevre ve tüketicinin korunması koşullarını düzenleyen bağlayıcı mevzuata uygunluğunu gösteren işareti ifade eder.

   

  Offset: Kamu kuruluşları tarafından açılan uluslararası ihaleler çerçevesinde, ihaleyi kazanan firma veya kuruluş tarafından, Türkiye'de üretilen malların, gelir ve giderleri Türkiye'de kaybedilen yurt dışı müteahhitlik hizmetlerinin ve diğer hizmetlerin yeni alıcılara ihracatı veya mevcut alıcılara yönelik ihracat artışı ile taahhüt gereğince Türkiye'nin mevcut ihracat potansiyelinin geliştirilmesine yönelik Müsteşarlıkça onaylanan diğer işlemleri,

   

  Takas: İhraç veya ithal edilen mal veya hizmet bedelinin, kısmen veya tamamen mal, hizmet veya döviz ile karşılanması işlemini,

   

  FOB (Free on Board) : Malların belirtilen yükleme limanında gemi bordasına aktarılmasıyla satıcının teslim yükümlülüğünün yerine getirdiği anlamına gelir.

   

  CFR (Cost and Freight) : İşleme konu olan malların, belirlenen varış yerine kadar taşınması için gerekli olan masrafları ve navlun bedelini satıcının ödemesi anlamına gelir.

   

  CIF (Cost, insurance, freight) : Satıcının. mal bedeli ve navlunun yanısıra taşıma sırasında malların kayıp hasar riskine karşı deniz sigortası sağlama yükümlülüğü olduğu anlamına gelir.

   

  Serbest Dolaşımda Bulunan Eşya : Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası anlaşmalara ait hükümler saklı kalmak kaydıyla, serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutularak Türkiye Gümrük Bölgesine giren eşya ile üretimde kullanılan girdilerin yerli olup olmadığına bakılmaksızın Türk menşeli sayılan eşyayı ifade eder.

 • 25. İhracatta İş Planı Geliştirirken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Nelerdir ?
   

  Maliyetsiz veya Düşük Maliyetli Danışmanlık Hizmeti Araştırılmalıdır.

  İhracata yeni başlayan veya daha önce bilinmeyen dış pazarlara giren şirketler  uluslararası ihracat planını gerçekleştirmeden önce, ihracat konusunda bilgi ve destek veren kuruluşlardan yararlanmalıdır. Ülkemizde, bu konuda yardımcı olacak kuruluşların verdikleri hizmetler 46. soruda detaylı olarak açıklanmıştır.

   

  Üst Yönetimin Onayı Alınmalıdır.

  Araştırmayı yapmadan ve planı yazmadan önce, hedef pazara giriş stratejisi geliştirmekten sorumlu kişi, üst yönetimden onay almalıdır. böylece şirketteki anahtar kişilerin karşılaşacak olan zorlukları yenmek ve ihracat için gereken mali koşulları yerine getirmek için istekli oldukları anlaşılır. Şirketin başkanı ve muhasebe, finans, lojistik, pazarlama, araştırma ve eğitim bölümlerini kapsamak üzere tüm bölümler, firmanın ihracata başlama planlarını bilmeli ve benimsemelidir. tüm üstb yöneticilerin ayrıntılı özgeçmişleri uluslararası planına eklenmelidir.

   

  Eksiksiz Bir Pazar Araştırması Yapılmalıdır.

  Pazar araştırması yapacak olan firmaya gerekli olacak, sektör bazında ihracat/ithalat potanseli, ülke ve ürün bilgileri, yararlanılabilir kaynakları belli bir ürün almak isteyen yabancı şirketler veya ithalatçılar, pazarlama kılavuzları, tüm dünyadaki ülkelerin politik, sosyo-ekonomik koşulları ve diğer ilgili bilgilerin alınabileceği, İGEME ve diğer kuruluşların listesi Yararlı Adresler bölümünde verilmektedir.

   

  Pazar Araştırması Analiz Edilmelidir.

  Pek çok ihracat planı, pazar araştırması alanında zayıftır. Pazar araştırması ihracatçının belli bir pazarda bir ürünün satılıp kabul edilebileceği konusundaki düşüncesinin doğrulanmasıdır. Bu ürünün tasarımı, boyutu, renk ve diğer özellikleri ile ilgili tüketici tercihlerini saptamak üzere seçilmiş tüketici grupları üzerinde yapılan çalışmalar, ilgili pazara ürün numunelerini göndererek ve genellikle potansiyel yabancı müşterilerin kendilerine özgü tercihlerini araştırarak öğrenilir. 15. soruda yer alan hedef pazar değerlendirilmesi ihracat planı içinde yer almalıdır. Bu plan demografik, politik, ekonomik, sosyal, tüketim, ve rekabet faktörlerini göz önüne alan ve her ülke için saptanan özellikler baz alınarak, ihracat için en uygun olan pazarları belirlemek üzere, ülkelerin puanlamasına olanak veren 36 soru içeren bir çalışmadır.

   

  İhracat ve İthalat Akışı Belirlenmelidir.

  Pek çok firma belli bir ürünün nereye ihraç edileceğini yada nereden ithal edileceğini araştırmayı zor bulmaktadır. eğer bir ihracatçı pazarda başarılı olacaksa, bu Pazar da ürününün rekabet edip edemeyeceğini belirlemesi kesinlikle çok önemlidir. Bu tür istatistikler

  Devlet İstatistik Enstitüsünden, Dış Ticaret Müsteşarlığından veya İGEME'den temin edilebilir.

  En Uygun İhraç Fiyatı Belirlenmelidir.

  Bir ürünün fiyatını belirlemek, ihracat planı içindeki mali projeksiyonları etkileyecek olan en önemli faktördür. ihracata yeni başlayan ya da nadiren ihracat yapan ihracatçıların pek çoğu birim fiyata yansıyabilecek olan çeşitli, yeren olmayan maliyetleri hesaba katmazlar. İhracat yaparkeb düşünülmesi gereken maliyeti artırıcı faltörler arasında, satış komisyonları, taşıma şirketleri için ödenen ücretler, gerekli belgeler için yapılan masraflar, finansman maliyetleri, akreditif masrafları, ihracat için ambalajlama masrafları, etiketleme ve işaretleme masrafları ülke içinde taşıma masrafları, ürünün varış yerinde boşaltılması için gerekli masraflar, sigorta masrafları, ürüne ait belgelerin çevirisi vs. işlemler, kredi vadeleri, depolama için masraflar bulunmaktadır. Bu masrafların her birinin, mali projeksiyonlarda ve 12 aylık bütçede net olarak dile getirilmiş olduğundan emin olunmalıdır. Fiyatlandırma bölümünde konu detaylı bir şeklide incelenmelidir.

   

  Firmanın Kapasitesi Net Bir Şekilde Ortaya Konulmalıdır.

  Fiyatlandırmanın, bir alıcının bir ürün ya da hizmeti alma kararına etki eden tek faktör olmadığını vurgulamakta fayda vardır. Yönetim kabiliyeti, üretim kapasitesi, kalite kontrol sistemi, yabancı firmalarla teknik işbirliği, siparişleri karşılama sistemi, çalışan firma referanslarını içeren ihracat deneyimi ve bankalarla ilişkiler dikkate alınması gereken diğer hususlardır.

   

  Alıcının Kararını Etkileyecek Hususlara Hitap Edilmelidir.

  Alıcının karar verirken göz önüne aldığı hususlara hitap etmek önemlidir. böylece iş planını okuyanlar, firmanın yabancı alıcılar için önemli olan faktörleri bildiği kanısına varırlar. En önemlisinden, en az önemli olanına kadar, satın almada etken olan belli başlı faktörler şunlardır: Kalite, teslim planı, fiyat, garantiler, şikayet/zararın telafi edilmesi, patentlerin korunması ve ihlallerin önlenmesi, teknik yardım, gizlilik, çizimlerde/ özelliklerde değişiklik, ambalajlama, ödeme şekilleri, taşıma şekli ve talepler ile ilgili gelişmeleri bildirme yeteneği.

   

  Pazarlama

  ilk kez ihracat yapan pek çok ihracatçı, aktif olmaktan çok pasif davranan ihracatçılardır. Çünkü ihracat yapmalarının tek nedeni başka ülkeden birisinin onlarda temasa geçmiş olmasıdır. Pek çok firma ihracat yapmaz, çünkü pazarlama fırsatlarını bilemezler. Bu konuda sağlanan destek ve fırsatlar bu kitapta yer almaktadır.

   

   

   

   

  Bir Alıcının Kredibilitesi Kontrol Etmek

  İhracatçının bir iş anlaşması yapmadan önce, potansiyel alıcının, dağıtımcının vya ortağın kredibilitesini kontrol etmesi keinlikle gereklidir. En iyi kaynaklar Türkiye'deki yabancı kredi servisleri ve alıcının ülkesinde bağlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odalarıdır. Bu konu Finansman ve Ödeme bölümünde izah edilmektedir.

   

  Dağıtım Şeklinin Seçimi

  Pek çok firma, doğrudan ihracatı sadece yurtdışıyla iş yapmak olarak görür. Doğrudan ihracat, pazarlama, finansman ve ihracat pazarının büyümenin en iyi şekilde kontrolüne olanak verir. Bununla beraber, komisyonla çalışan bir satış acentası bulmak, bir SDŞ'nin ürünün satışını yapmasına izin vermek, bir satış temsilcisi bulmak, lisans vermek , ortak yatırım yapmak veya off-shore üretim gibi diğer dağıtım kanalları da mevcuttur. Bu konular ileriki bölümlerde detaylı olarak incelenmektedir.

 • 26. İhracatçılar ve Dış Pazar Bilgilerini ve Pazar Araştırmalarını Nereden Bulabilir?
   

  Hedef pazar seçimi ile ilgili kararlar verilirken işletme yöneticisi hedef pazarlara ilişkin doğru, güvenilir, güncel bilgilere ihtiyaç duymaktadır. Bilgi temini yalnızca isabetli hedef pazar seçimi için değil aynı zamanda seçilen hedef pazara uygun bir ürün konumlandırma için de önemlidir.

   

  Dış pazar bilgileri masa başında internet ve yazılı kaynakların kullanımı, saha araştırması (yerinde pazar araştırması) yöntemleri uygulanarak elde edilebilmektedir. Firmalar kaynak durumlarına, amaçlarına ve diğer koşullara göre bazen yalnızca masa başı araştırması gerçekleştirmekte bazen de hem masa başı hemde saha araştırması gerçekleştirmektedir.

   

  Masa başı araştırmasında bilgi edinilebilecek kaynaklar: Dış Ticaret Müsteşarlığı, Yurtdışındaki Ticaret Müşavirliklerimiz, İGEME, Yurtdışındaki İGEME benzeri kuruluşlar (Ticaret Geliştirme Kuruluşları), ITC, FAO, Dünya Bankası gibi uluslararası kuruluşlar Ticaret Odaları, İhracatçı Birlikleri, Büyükelçilikler Bankalar, Ticari Dergi ve Gazeteler vb. gibidir. Masa başı araştırma sırasında internet kullanımı da önemli rol oynamaktadır. Söz konusu kuruluşların web sayfaları ve yalnızca internet üzerinden bilgi dağıtımı sağlayan uzman sitelerin, veri tabalarının, bilgi portallarının etkin kullanımı da çalışma için sağlıklı veri temini sağlayacaktır.

  Yerinde pazar araştırmaları ise hedef pazarda yüz yüze görüşmeler, anket uygulamaları, mağaza ziyaretleri, gözlemler ve ürün test etme gibi yöntemlerin uygulanması ile bilgi elde etme tekniği olarak tanımlanmaktadır. Yerinde pazar araştırması tekniği ile işletmeler masa başında elde edilen genel bilgileri doğrulamaktadır. Masa başında elde edilen bilgiler büyüyen bir pazar ortaya koysa da son karar için pazar ziyaret ve firma özelinde durumu görmek başarı için önemlidir. Saha araştırmaları pazardaki tüketicilerin yada alıcıların neden rakip ürünler yerine sizin ürünlerinizi tercih edeceğine ilişkin satın alma dürtülerine odaklanmaktadır. Bu, işletmenin pazar için uygun bir konumlandırma stratejisi oluşturmasını sağlayacak ve tamamen işletmeye özel bir bilgidir. Bu nedenle saha araştırmaları çok dha derin, zaman alıcı, maliyetli ancak değerli bilgi sağlayan süreçtir.

  Ürünlerin hedef pazardaki ihracat potansiyelini sistematik ve objektif bir şekilde belirlemek ya da mevcut pazar paylarını artırmak amacı ile yerinde pazar araştırması çalışması yapmak ve mevcut pazar  araştırması raporları ve istatistiki veriler satın almak, ticaret heyetlerine katılmak, e-ticaret sitelerine üye olmak isteyen firmalar 'Pazar Araştırması ve Pazarlama Desteği' devlet yardımından yararlanabilir. Söz konusu devlet yardımı ile ilgili bilgiye İGEME WEB sitesinden ulaşılabilmektedir.

  www.igeme.com.tr

   

  Başlıca Kaynaklar

  İGEME üretici/ihracatçı firmalara, ihracat mevzuatı, pazarlama, ülkeler, ihracat pazarları ve uluslararası ticarete ilişkin çeşitli konularda bilgi sağlanmaktadır. Merkezin İzmir ve istanbulda'da yurtdışında ise Kıbrıs ve Rotterdam'da ofisleri bulunmaktadır. İGEME bu bilgileri ülke/ ürün araştırmaları, ihracat işlemleri hakkında bilgi veren ihracatta pratik bilgiler serisi, dış ticaret ve yatırım mevzuatını içeren yayınlar vb. yayınlar yolu ile üretici ihracatçıların hizmetine sunmaktadır. Ayrıca şahsen, yazıyla, telefonla veya e-mail ile başvuran ihracatçılara talep ettikleri bilgiler sağlanmaktadır. İGEME KOBİ danışma hattı bu amaca hizmet etmektedir. İGEME, ürettiği tüm ticari bilgileri web sayfasında  (www.igeme.com.tr) yayınlamaktadır.

   

  İGEME kütüphanesinde dış ticaret konusundaki yararlı olabilecek çok sayıda süreli ve süresiz yayın bulunmaktadır. İGEME kütüphanesindeki periyodiklerin listesi İGEME web sitesinde yer almaktadır. Ayrıca Ticaret Odaları, Bankalar ve İhracatçı Birliklerinin de dış pazar bilgileri veren yayınları mevcuttur.

   

  Yurtdışındaki ithalatçı adreslerin temşn edilmesi de dış pazarlarla ilgili bilgi temininde önemli bir husustur. İhracatçının İGEME'ye başvurarak ithalatçı adresleri temin etmeleri mümkündür. Merkezin Kütüphanesinde çok sayıda yerli/yabancı rehber ve katalog/CD vb. metaryellerle ithalatçı iletişim bilgisi bulunmaktadır. Ayrıca Merkezin Ticari Bilgi Rehberlik Hizmetleri bölümüne başvurarak ithalatçı adreslerinin ücretsiz olarak temini mümkündür. Bunun yanı sıra, İGEME tarafından hazırlanıp günlük olarak yayınlanan Dış Ticaret Bülteni ile yurt dışından gelen talepler İGEME WEB sitesinden güncel ve ücretsiz olarak takip edebilir.

 • 27. İşletmelerin Maliyetlerin Belirlenmesi ve Fiyatlandırma Sırasında Karşılaştıkları Başlıca Sorunlar Nelerdir?
   

  KOBİ'lerin fiyatlandırma ve üretim/ihracatla ilgili maliyetlerin hesaplanmasında karşı karşıya kaldıkları bazı ortak sorunlar bulunmaktadır. Bu sorunlar aşağıdaki gibidir:

  1- İhraç pazarlarında rekabetin giderek artması maliyet muhasebesi becerilerinin, maliyetlerin kontrolü becerilerinin önemini de artırmaktadır. Maliyetlerin kontrolü, maliyetlerin yöntemleri ve işlemleri yetersizdir. İşletmelerin bu konularda yeterli deneyime sahip olmaması fiyatlandırma ve ilgili sorunlar yaşanmasına neden olmaktadır.

  2- Yüksek maliyetler nedeni ile dış pazarlarda rekabet edilmemesi de KOBİ'ler için önemli bir sorundur. Maliyetlerin indirilmesi bu nedenle önem taşımaktadır. İhracatçıların üretim ve dağıtımla ilgili maliyetlerini detaylı olarak bilmesi, maliyetlerin nerede ve neden çok yüksek olduğunu bilmesi gerekmektedir. Bu, birim maliyetleri belirleyen faktörlerin anlaşılması demektir.

  Maliyetlerin yüksek olması, ham madde israfı, düşük verimlilik,  kapasitenin değerlendirilmemesi ( İşletme giderlerinin çıktı başına daha fazla olmasına neden olmaktadır.) gibi fiziki problemleri işaret etmektedir. Düşük verimlilik, eğitimsiz iş gücü, aşırı boş zaman, zayıf denetim, zayıf üretim planlaması, yetersiz bakım gibi nedenlere bağlı olarak oluşmaktadır. Kapasitenin değerlendirilmemesi sorunu ise işletme giderlerinin çıktı başına daha fazla olmasına neden olmaktadır. Maliyetlerin azaltılmasına dönük çalışmalardan önce bu tür fiziki sorunların ortadan kaldırılması gerekmektedir.

  Maliyetleri yükselen sebeplerin belirlenmesinden sonra, ihracatçının üretim planlaması becerilerini geliştirmesi, malzeme ziyanını azaltması, genel olarak verimliliği geliştirmesi, malzeme ziyanını azaltması, genel olarak verimliliği geliştirmesi ve satışları azaltmak için pazarlama tekniklerini kullanması ve kapasite kullanımını artırması gerekmektedir. Böylece birim maliyetlerinin düşmesi sağlanacaktır.

  3- Pazar fiyatlarına göre maliyetlerin yüksek olması sonucunda ihracat işlemlerinde kar elde edilmemesi ihracatçıların karşı karşıya kaldığı diğer bir sorundur. Maliyet düşürme çabalarının etkili yapılması halinde ihracatta karlılığın sağlanması mümkündür. Ancak söz konusu maliyetlerin kabul edilebilir olması zorunluluğu bulunmaktadır. İhraç pazarlarında pazarlama faaliyeti yürütmek iç pazarlardan farklılık göstermektedir. İhraç pazarlarında genellikle fiyat rekabeti yoğun olup, yüksek standartlı, kaliteli ürünlere olan talep oldukça yüksek düzeydedir. Böyle pazarlara ihracatta bulunacak firmaların karlı ihracat işlemleri gerçekleştirmeleri doğru pazar tahmini yapmalarına, kaynak kullanımının planlanmasına, doğru bir maliyet muhasebesi yapılmasına, seçilen pazarlara uygun bir fiyat stratejisi uygulanmasına bağlıdır.

  Maliyet muhasebesi sistemlerinin oluşturulması firmaların faaliyetleri ile ilgili maliyetlerini kayıt altına almalarını ve bölüştürmelerini sağlamaktadır. Bu bilgiler firmaların planlama yapmalarını, karar almalarını, maliyetlerini kontrol edebilmelerini ve finansal hesaplamalar yapmalarını sağlamaktadır.

 • 28. İhracat Sırasında Maliyeti Artıran Etkenler Nelerdir?
   

  - Satış komisyonları

  - Taşıma Şirketleri için ödenen ücretler

  - Gerekli belgeler için yapılan masraflar

  - Finansman maliyetleri

  - Akreditif masrafları

  - Abalajlama masrafları

  - Etiketleme ve işaretleme masrafları

  - Ülke içinde taşıma masrafları

  - Ürünün içinde taşıma masrafları

  - Ürünün varış yerinde boşaltılması için ypılan masraflar

  - Sigorta masrafları

  - Gerekli belgelerin çevirisi gibi işlemler

  - Kredi vadeleri

  - Depolama için yapılan masrafları

  İhracatçının sayılan bu masraflardan her birinin mali projeksiyonlarda ve 12 aylık bütçede dile getirilmiş olduğundan emin olması gerekmektedir.

  CIF fiyat başlangıç maliyetinin iki katı olmuştur. İhraç fiyatını etkileyecek maliyetlerin bu nedenle çok dikkatle hesaplanması gerekmektedir.

 • 29. İhraç Fiyatı Nasıl Oluşturulur ?
   

  Firmanın fiyatları  belirlemesinin ithalatçıya teslim şeklinin (FOB,CIF gibi) belirlenmesinden önce yapılması gerekmektedir. Bunun için kullanılacak en önemli araç ise fiyat yapısıdır. Fiyat yapısı, fabrika kapısından tüketici için oluşturulacak fiyata kadar tüm maliyet unsurlarının detaylı bir resmini ortaya koyması açısından  önem taşımaktadır.

  İhraç Fiyatının Yapısı İhracatçının:

  - Aşama aşama nihai fiyatı inşa etmesinde,

  - Tüm aşamalarda ihraç fiyatını rakiplerininki ile karşılaştırmasına,

  - Bir ya da birkaç fiyat unsurnda maliyet tasarrufu yapılıp yapılmayacağını anlaması için fiyatları analiz edebilmesine yardımcı olmaktadır.

   

  İhraç Fiyat Yapısı

  Ürünün fabrika maliyeti

  Üreticinin karı

  (a+b)  = Fabrika Kapısında Teslim Fiyatı

  Paketleme ve Markalama

  Fabrikada Yükleme

  Limanlara, demiryollarına veya havaalanına ulaşım

  Liman/demiryolu/havaalanı kullanım masrafları ve bedelleri

  Belge masrafları (konşimento vs.)

  Menşe Şahadetnamesi

  (a+h)  = FOB Fiyat

  Sigorta primi ve poliçe masrafı

  Deniz ya da hava taşımacılığı masrafları

  Liman/demiryolu/havaalanı kullanım masrafları

  (a+k)  = CIF Fiyat

  Varış yerinde boşaltım masrafları

  Gümrük vergileri ve diğer vergiler

  Kliring (gümrükten çekme) masrafları

  (a+n)  = Varış Fiyatı

  İthalatçının deposuna ulaşım

  İthalatçının Kar Payı

  Toptancının Kar Payı

  Perakendecinin Kar Payı

  (a+r)  = Tüketici Fiyatı

 • 30. İhraç Fiyatının Belirlenmesinde Etkili Olan Maliyet Unsurları Nelerdir?
   

  Kar sağlamak isteyen bir satıcının Ürün maliyetlerini ve ürün fiyatını ilişkilendirmesi önemlidir. Maliyetlendirme ve fiyatlandırma birbirinden ayrı işlemler olmakla birlikte, üretim ve pazarlamanın kar ile sonuçlanması koşulu sebebiyle bu ikisi birbirini etkilemektedir. Maliyetlendirme mevcut üretim koşulları altında ürünün üretimi için harcanan para iken, fiyatlandırma mevcut piyasa koşullarında ürünün satışından elde edilen paradır.

  Bir İhracat İşleminde Maliyet Akış Şeması:

  - Ürün Maliyeti

  - Doğrudan Maliyetler

  - Satış Maliyetleri

  - Kar

  - Paketleme

  - Yurtiçi Taşıma ve İhracat İşlemleri ile İlgili Maliyetler

  - Uluslararası Taşıma ve Sigorta Masrafları

  - İhraç Pazarındaki Gümrük ve Dağıtım Maliyetleri

  Bir malın üretimi için kullanılan emek, malzeme ve işletme giderleri o malın üretim maliyetlerini oluşturmaktadır. Ayrıca, ihracat söz konusu olduğunda satış, teslim ve sigorta giderleri de maliyetin önemli kalemleri arasında yer almaktadır.

  İhraç Fiyatı:

  1. F(üretim)+F(kar marjı)=Teslim Fiyatı
  2. F(teslim fiyatı)+F(ulaşım)+F(depolama)+F(banka masrafları)+F(sigorta)+F(dağıtım)=F(ihraç pazarındaki fiyat)

  Üretim miktarının artışından bağımsız olarak her işletmenin üstlenmek zorunda olduğu kira, amortisman, işletme giderleri gibi maliyetler sabit maliyetlerdir. İşletmenin üstlenmek zorunda olduğu üretim artışına bağlı olarak artan maliyetler de bulunmaktadır. Bunlar malzeme giderleri, emek giderleri, yakıt, enerji giderleri gibi değişken maliyetlerdir. Sabit ve değişken maliyetlerin toplamı, bir mal için yapılan toplam maliyet harcamaları değerini vermektedir.

  Üretim maliyeti, gerçekleşen üretim miktarına göre değişebilmektedir. Örneğin; 5000 çift ayakkabının maliyeti, 500 çift ayakkabının üretim maliyetinden daha fazladır. Fakat çift başına maliyet, üretim arttıkça düşmektedir. Bir başka deyişle, üretim miktarı arttıkça, birim maliyet düşmektedir. Bir malın üretiminden satış aşamasına kadar yapılan tüm harcamalar, üretim miktarına bölündüğünde, ortaya çıkan değer 'başa baş fiyatı' oluşturmaktadır. Söz konusu fiyatın altında yapılacak her satış firmaya zarar, bu fiyatın üstünde yapılacak her satış ise firmaya kar sağlayacaktır.

  Firma, malını düşük bir karla ihraç etmek ya da yüksek bir karla yurtiçi piyasada satmak gibi iki seçenek arasında optimal bir seçim yapmak zorundadır. Bu konuda düşük bir fiyatla firmanın ihracata yönelmesi ve bu ihracatın firmaya sağlayacağı faydaların incelenmesi gerekmektedir.

  Firma içi piyasaya yöneldiğinde kısa dönemde kar marjı yüksek olabilir. Ancak firmanın ihracata yönelmesi halinde, uzun dönemde iç piyasaya satışın yanı sıra dış piyasalara düşük kar marjı ile yapılacak satışlarla, firmanın üretim hacmi genişleyecek ve dolayısıyla birim başına ortalama maliyeti düşecektir. Firmanın dış piyasada fiyatları hangi düzeye kadar düşürebileceği, marjinal maliyetlerin firmaya getireceği ek yüklere bağlıdır. İhraç satış maliyetlerini hesaplarken, iç piyasa satışlarında kullanılan yöntemlerden vazgeçmek gerekmektedir. Firma, sabit maliyetlerini iç piyasaya yönelik satışlarla karşılayacağından, Firmanın yapması gereken analiz, dış piyasaya süreceği her mal için değişken maliyeti hesaplamaktır.

  İç piyasadaki satışlardan istediği kar düzeyini elde edebilen bir firma, neden fiyatları düşürmek yoluyla ihracata yönelsin? Böyleci bir durum, ihracat maliyet analizi yapılmadığı takdirde, birincil amaçları kar elde etmek olan firmaları ihracat yapmaktan alıkoyacaktır. Oysa gerçekte, ihraç ürünlerinin marjinal birim maliyeti, firmanın iç piyasaya yönelik üretiminin birim maliyetinden düşüktür. Bundan dolayı, birim maliyet ile eş anlamlı olan, başa baş fiyat da daha düşük olacaktır. Kısaca firma, toplam üretimini arttırmak ve dolayısıyla birim maliyeti düşürmek yoluyla yaptığı ihracatta, toplam kar marjını yükseltebilecektir.

  Uluslararası alanda zorlayıcı bir fiyat politikası izlemeyi hedeflemiş bir firma açısından, marjinal maliyetlerin olabileceğince düşük tutulması yararlı olacaktır. Ancak, uluslararası alanda ün yapmış büyük firmalar aşağıdaki nedenlerden ötürü, düşük fiyat politikalarından etkilenmeyebilirler.

  - Marka

  - Güvenilir kalite ve hizmet

  - Dağıtım kanallarının iyi olması

  - Nitelikli elemanların olması

  - Etkili ve çekici ambalajlama

  İhraç pazarında, düşük fiyat uygulamaları kısa ya da uzun dönemde elbette etkili bir piyasa aracı olabilir. Ayrıca, ürün kalitesi ve etkili bir pazarlama, pazar payının korunmasını sağlayabilir. Fakat zorlayıcı fiyat uygulamaları, uzun dönemde dış piyasada dampinge yol açabilir.

 • 31. İhracatta Fiyatlandırma Gerekli Bilgiler Nelerdir?
   

  Firmaların ürünlerini dış pazarlara satarken ne ölçüde rekabetçi olacaklarını önceden araştırmaları için bazı bilgileri kullanmaları gerekmektedir. Bu bilgiler maliyetler ve hedeflenen dış pazarlar ile ilgilidir.

  Maliyetlerin gözden kaçırılmadan belirlenmesi, her bir pazar için ihracatçının karşılaştırmalı hesaplar yapabilmesini ve seçilen pazarların her birinde ihracatçının rekabet edebilirlik derecesini göstermesini sağlayacaktır.

  Diğer taraftan ihracatçı firmanın hedef pazarı hakkında da bilgi sahibi olması gerekmektedir. Pazardaki talep büyüklüğü ve yapısı, rekabet durumu ve yoğunluğu, hedef pazardaki ürünle ilgili fiyat bilgileri ihracatçının edinmesi gereken bilgilerdir. Fiyatla ilgili temin edilen bilgilerin sıklıkla gözden geçirilmesi ve yenilenmesi dikkat edilmesi gereken bir husustur. Hem iç hem de dış pazarlarda gerçekleşen rekabetçi faaliyetlerle ilgili bilgi teminide doğru fiyatlandırma için gerekmektedir. Ayrıca rakiplerin fiyat değişimlerine gösterdikleri tepkiler de uygulanan fiyat politikasının isabetli olup olmadığı ile ilgili olarak ipuçları sunmaktadır.

  1. a) Maliyetler

  Firmaların her bir hedef pazarda ne ölçüde başarılı olabileceğini göstermesi ve karşılaştırmalar yapabilmesi için üretim, dağıtım, pazarlama desteği ve idari maliyetleri gözden geçirmesi gerekmektedir.

  Üretim Maliyetleri : Ürünlrin üretimi için yapılan doğrudan ve dolaylı harcamalardır.

  Dağıtım ve Satış Maliyetleri:  Tüm satış personeline ödenen maaşlar, seyahat harcamaları gibi harcamalar dahil olmak üzere ürünlerin satışını ilgilendiren maliyetlerdir. Satış komisyonları ve nakliye masrafları gibi bazı dağıtım ve satış maliyetleri doğrudandır. Ancak söz konusu maliyetlerin büyük çoğunluğu dolaylı harcamalardan oluşmaktadır. Bunlar satış memurlarının maaşları, reklam harcamaları, nakil araçlarının maliyetleri ve dağıtım personelinin maaşları gibi harcamalardır.

  Ürünlerin hedef pazara taşınması ile ilgili masraflar, söz konusu masraflar (kara, hava, deniz yolu) sigorta, liman ve boşaltma masrafları, döküman maliyetleri vb. masraflardan meydana gelmektedir. Bu masraflar ihraç edilen ürünün ağırlığı ve/veya değeri ile doğrudan ilgilidir. Dolayısı ile bu masraflar değişken maliyetler ya da birim başına sabit maliyetler olarak değerlendirilebilmektedir.

  İthalatçının ve dağıtım zincirindeki diğer aracıların üstlendikleri işlevler (satış, nakliye, depolama, finansman vs.) karşılığında aldıkları kar marjları. Bu marjlar, maliyet üzerinden yüzde olarak ifade edilmektedir. İthalatçılara ve diğer aracılara ödnen kar marjları genellikle sabit olup, ürün grupları arasında farklılık göstermektedir. Aynı ürün grubu içinde küçük değişiklikler olabilmektedir.

  Pazarlama Desteği Maliyetleri:  Reklam satış promosyonu ve benzeri faaliyetler için yapılan harcamaları kapsamaktadır. Pazarlama desteği maliyetleriihracatçının reklam politikasına göre değişmektedir.

  İdari Maliyetler:

  Maaşlar, ofis harcamaları, denetim vb. faaliyetler için yapılan harcamalar, kırtasiye harcamaları vs.

  1. b) Dış Pazarlar

  Talep Büyüklüğü ve Rekabet:  Hedef pazardaki rekabet durumu ve talep büyüklüğünün öğrenilmesi için gerekli veriler ihracatçının kendi ülkesindeki ve hedef ülkedeki ticaret odaları, ticareti geliştirme kuruluşları, nakliye kuruluşları, ticari ataşelikler, ticaret rehberleri, mesleki yayınlar kanalı ile öğrenilebilmektedir.

  Fiyat:  Fiyatlandırma kararlarının sıklıkla gözden geçirilmesi gerekmektedir. Modern pazarlama yaklaşımı ürünlerin fiyatlarının pazarın kaldırabileceği fiyatlardan belirlenmesi gerektiğini kabul etmektedir. Maliyetlerle belirli bir kar marjının yüklenmesi sureti ile fiyatlandırma yaparak günümüzde rekabetçi bir fiyatlandırma yöntemi olarak kabul edilmemektedir. Bu yöntemin uygulanması halinde ortaya çıkan fiyat düzeyi pazara göre çok düşükse kar kaybı olabilmekte, çıkan fiyat pazara göre yüksekse satış fırsatları kaçırılabilmektedir. Fiyatlandırmanın başarılı bir pazarlama unsuru olarak kullanılabilmesi için firmanın hedef pazarının yapısını, talep durumunu, rakiplerin fiyat değişimlerine olası teşviklerini iyi ölçmesi gerekmektedir. Ayrıca iyi bir satış personeli ile çalışarak müşterilerin şikayetlerinin neden kaynaklandığını da sıklıkla gözden geçirmelidir.

  İhracatta Fiyatlandırmada İhtiyaç Duyulan Bilgilere İlişkin Kontrol Listesi

  Fiyatlandırma için gerekli bilgilerin derlenmesinde :

  - Ürünlerin dağıtılacağı pazar,

  - Firmaların faaliyette bulunduğu sektör ve rakipleri,

  Hedef pazardaki mevzuat ve ilgili sektördeki düzenlemeler incelenmelidir.

  - Pazar ile ilgili bilgiler

  - Ürünün satılabileceği pazarlar hangileridir?

  - Önemli rakipler kimlerdir?

  - Pazar büyüklüğü ne kadardır?

  - Gelecekteki büyüme beklentileri nedir?

  - Farkli pazar bölümleri birbirini ansıl etkilemektedir?

  Rekabet ile İlgili Bilgiler

  - Rakip ürünler hangileridir?

  - Alıcıların talepleri nelerdir?

  - Fiyat değişikliği oranları ne kadardır?

  - Rakiplerin pazar payları ne kadardır?

  - Pazar payları değişmekte midir?

  - Pazardaki rakiplerin finansal durumları nasıldır?

  Pazardaki değişmeler karşısında beklenen tepkiler nelerdir?

  - Fiyat hakkında biilgi

  - Rakip ürünlerin fiyatları nasıldır?

  - Pazarda fiyat oluşumunu belirleyen lider firma/firmalar var mıdır?

  - Fiyat ve miktar arasındaki ilişki nasılsır?

  - İndirim, kredili satış olanakları, tanıtım desteği gibi alışkanlıklar, uygulamalar, pazar özellikleri var mıdır? Nasıldır?

  Devlet Politikaları Hakkında Bilgi

  - Pazar üzerindeki kamu etkisi nasıldır?

  - Firmalar kamu düzenlemelerinden nasıl etkilenmektedir?

  - Kamu keimine satışta bulunan önemli firmalar hangileridir?

  Üretim ve Maliyet Hakkında Bilgi

  - Firmanın mevcut üretim, envanter seviyesi ne durumdadır?

  - Bu seviyelerde ilgili maliyetler nedir?

  - Üretim ve envanter seviyelerindeki değişimler bu maliyetler üzerinde nasıl etki yaratmaktadır?

  - Fiyatlandırma kararı ile ilgili maliyetler nelerdir?

  Gelirler ve Kar Hakkında Bilgi

  - Kar, gelir ve maliyet ilişkileri nasıldır ve bunların diğer ürünlere etkisi nedir?

  - Ürün miktarının gelirler ve kar üzerindeki etkisi nedir?

  - Tanıtım ve reklam harcamalarının gelir ve kar üzerindeki etkisi nasıldır?

  - Firmanın kar marjları nedir? Kar marjları rakiplerinin marjlarından farklı mıdır?

  Doğru bir fiyatlandırma yaklaşımının oluşturulması için fiyatlandırma kararı alınırken yukarıdaki kontrol listesinin gözden geçirilmesinde yarar görülmektedir. Bazı pazarlara ilişkin bilgilere eişim güç olabilmektedir. Diğer taraftan elde edilen bilgilerin geçerliliğini yitirmiş olması da söz konusu olabilmektedir. Elde edilen bilgilerin doğru ve güvenilir olup olmadığına dikkat edilmesi diğer bir önemli unsurdur.

 • 32. Teslim Şekli Nedir, Nasıl Belirlenir?
   

  Bir ihraç ürününün teslim şekli belirlenirken ihracatçının tüm potansiyel maliyetleri dikkate alması gerekmektedir.

   

  Fiyatlandırma hususunda ihtiyatlı davranmayan ihracatçılar için pek çok tuzak ve gizli maliyetler söz konusu olabilmektedir.

   

  Teslim şeklinin kesin bir teklif olarak yorumlanması nedeniyle ihraç edilecek malların teslim şeklinin belirlenmesi fiyatlandırmada çok önemli bir aşamadır. Taraflar arasında teslim şeklinin belirlenmesinde, sıklıkla proforma fatura kullanılmaktadır.

   

  Proforma fatura, teklif belirten ve ticari hükmü bulunmayan bir faturadır. Proforma fatura teklifle ilgili unsurları (alıcı ve satıcının isim ve adresleri, alıcının referans numarası ve başvuru tarihi, talep edilen ürünlerin kısa tanımı ve listesi, her bir adedin fiyatı, brüt ve net ağırlıkları, ihraç için paketli hallerin hacmi ve boyutları, varsa yapılan indirim, teslim noktası, satış koşulları, ödeme şekli, sigorta ve taşıma masrafları, teklifin geçerlilik süresi, alıcı tarafından yapılacak toplam ödeme, tahmini taşıma süresi, döviz kuru) içermelidir. Teklifle ilgili söz konusu unsurların yanı sıra proforma fatura üzerinde bulunması gereken iki unsur daha bulunmaktadır. Bunlardan biri proforma fatura ibaresi, diğeri de menşe ülkedir. Proforma fatura üzerinde 'Proforma Fatura' ibaresi mutlaka bulunmalıdır.

   

  İşletmenin elde edeceği kar üzerinde önemli rol oynaması nedeniyle, teslim şekli açık, net ve düzgün bir şekilde belirtilmesi önem taşır.

   

  Fiyat belirlemelerinin standartlaştırılması amacıyla fiyatlandırmada Paris'teki Uluslararası Ticaret Odası tarafından hazırlanan INCOTERMS teslim şekilleri esas alınmaktadır.

   

  Telim şekli üzerinde anlaşan ithalatçı ve birbirlerini bir ihracat işleminin dört ana unsuru üzerinde yasal olarak bağlamış olmaktadır.

   

  Bunlar:

   

  - Hangi maliyetlerin ihracatçı, hangilerinin ithalatçı tarafından üstleneceği,

  - İhracatçının hangi belgeleri düzenleyeceği ve belge masraflarının hangi tarafça karşılanacağı,

  - Ticarete konu olan malların sorumluluğunun ve mülkiyet hakkının ihracatçıdan ithalatçıya ne zaman geçeceği,

  - Malların nerede ve ne zaman teslim edileceğidir.

   

  FCA, FAS, FOB, CIF gibi sıklıkla kullanılmakta olan teslim şekilleri hususunda ihracatçılar ve ithalatçılar tarafından farklı şekillerde yorumlanmaları nedeniyle sıklıkla yanlış anlamalar yaşanmaktadır. Bu tür yanlış anlamaların oluşmaması ve dolayısıyla sorunsuz bir ihracat işleminin gerçekleştirilebilmesi için dış ticaret sözleşmelerinde Uluslararası Ticaret Odası tarafından belirlenen ve Incoterms olarak bilinen standartların teslim şekillerine bağlı kalınması ve sözleşmelerde teslim şeklinin açık ve net bir şekilde belirtilmesi gerekmektedir.

 • 33. İhracat Sözleşmesi Nasıl Olmalıdır?
   

  Yazılı bir sözleşme, ticari bir işlem sırasında ortaya çıkacak anlaşmazlıkların tarafların hak ve yükümlülüklerini açıklığa kavuşturarak çözülmesini sağlar. Bu nedenle ticari işlemlerin sorunsuz yürümesini sağlamak amacıyla sözleşmenin dikkatli bir şekilde düzenlenmesine, ticari işlemin tüm yönlerine ilişkin, kapsamlı ve ayrıntılı terim ve koşulları içermesine dikkat edilmelidir.

  Ticari sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerin yorumlanması sözleşmeye uygulanan kanunlara göre farklılık arzedebilir. Bu nedenle BM ve ICC (Uluslararası Ticaret Odası) bazı uluslararası kabul gören kural ve düzenlemeler formüle edilmiştir. Bu kuralların kullanılması ticari işlemin kaydi kısmının kolayca tamamlanması ve çözümü güç hukuki çatışmalarının önüne geçilmesini sağlayacaktır.

  ICC standart teslim şeklini ifade eden ve ticari sözleşmelerde kullanılabilen ve bir dizi kavram geliştirmiştir. Her bir kavram tarafların ticari yükümlülüklerini açıkça ortaya koymak suretiyle terimlerin farklı yorumlanmasından kaynaklanabilecek uyuşmazlıkların çözümlenmesini amaçlamaktadır.

  BM Ulularslararası Ticaret Hukuku Komisyonu (UNCITRAL) uluslararası ticarete konu olan mallara ilişkin bir Sözleşmeler Konvansiyonu kabul etmiştir. Viyana Satım Konvansiyonu (sözleşmesi) olarak da bilinen bu belge 45 ülke tarafından onaylanmış ve 1 Ocak 1988 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Söz konusu sözleşme hükümleri taraf ülke vatandaşlarının gerçekleştirdikleri ticari sözleşmeler de ya da ticareti sözleşmede açıkça belirtilmesi durumunda otomatik olarak uygulanacak ve böylece yabancı hukuk kavramı ortadan kalmış olacaktır. Türkiye bu konferansa katılmış, sonuç bildirgesini imzalamış ve sözleşmenin onaylanması aşamasına gelmiştir.

 • 34. İhracat Sözleşmesinin Başlıca Unsurları Nelerdir?
   

  Bütün ihracat işlemleri için geçeleri olabilecek standart ve kapsamlı bir sözleşme formu oluşturmak zordur. Buna rağmen bütün ticari sözleşmelerin içermesi gereken, ticari sözleşmenin içermesi gereken, ticari sözleşmenin temek unsurlarını oluşturan, asgari koşullar şunlardır:

  Tarafların isim ve adresleri: Sözleşmenin tarafları sözleşmede açıkça belirtilmelidir.

  Ürün, standartlar ve özellikler: İhracat sözleşmesi ürünün adını, varsa teknik isimlerini, ürünün boyutlarını, uygulanması gereken ulusal ve uluslararası standartları, alıcının talep ettiği özel koşulları, numunelere ilişkin düzenlemeleri içermelidir.

  Miktar: Malın miktarı, rakam ve yazıyla ve geçerli birim ölçüsü ile açıkça belirtilmelidir.

  Gözetim: Bazı ürünlerin nakliye öncesinde belirli gözetim şirketleri tarafından denetlenmesi söz konusu ise de alıcı kendi tercih ettiği gözetim şirketini ve koşullarını belirtebilir. Bu nedeni ile taraflar incelemenin nasıl yapılacağını, hangi hususları içermesi gerektiğini ve hangi kurum tarafından gerçekleştirileceğini açıkça belirtmelidir.

  Sözleşmenin toplam değeri: Sözleşmenin toplam değeri yazıyla ve rakamla, para birimi belirtilerek yer almalıdır.

  Teslim şartları: Teslim şekilleri (Incoterms 2000'den birisi) sözleşmede belirtilmelidir.

  Vergi, Resim ve Harçları: Satıcı tarafından sunulan fiyat, ihracat vergilerini, gümrük vergilerini ve diğer ücretleri içerebilir. Her koşulda bu tür vergi, resim ve harçların kim tarafından üstlenildiği sözleşmede açıkça belirtilmelidir.

  Teslimat dönemi: Malın gönderildiği ve teslim alınacağı yer sözleşmede açık olarak belirtilmelidir. Ayrıca, teslim döneminin sözleşme tarihinden itibaren mi, satıcının peşinat olarak verilen parayı alış tarihinden mi yoksa satıcının ithalat lisansının çıktığı bildirim aldığı tarihten itibaren mi başlayacağı belirtilmelidir.

  Nakliye: Sözleşme, tarafların nakliye yöntemlerinden hangisi üzerinde anlaştıklarını açıkça belirtmelidir.

  Paketleme etiketleme, işaretleme: Paketleme, etiketleme, işaretleme koşulları sözleşmede açıkça belirtilmelidir.

  Ödeme Koşulları (Miktar, Biçim ve Para Birimi): ;Değişik ödeme koşulları belirlenirken fiyatların cari kur üzerinden mi, yoksa başka bir ülkenin döviz kuru üzerinden mi hesaplanacağı, döviz kurundaki dalgalanmaların nasıl hesaba katılacağı açıkça belirtilmelidir.

  İskonto ve Komisyonlar: İskonto ve komisyon miktarını ve bunların kimin tarafından ödeneceği sözleşmede belirtilmelidir. Gerekirse, komisyon hesabının nasıl ve hangi oran üzerinden yapılacağı da belirtilmelidir. İskonto ve komisyon oranları ihracatçı ve ithalatçı tarafından üzerinde anlaşmaya varılan ihracat dahil edilebilir veya edilmeyebilir.

  Lisans ve İzinler: İthalatçının ithalat lisansı alması güç olabilir. Bu nedenle sözleşmenin tarafları, ihracat işleminin herhangi bir ihracat ve ithalat lisansının alınmasını gerektirip gerektirmediğini; lisansların alınmasından kaynaklanan masrafların kim tarafından karşılanacağı açıklığa kavuşturulmalıdır.

  Sigorta: Sözleşme nakliye sırasında meydana gelecek kayıp ve hasarlara karşı yapılan sigortayı içermelidir. Sigorta riski ve oranlarının kapsamları da belirtilmelidir.

  Gerekli Belgeler: Uluslararası ticarette kullanılan belgeler 4 ana gruba ayrılabilir.

  - İhracat ve ardından gelen ithalat işlemleri için gereken belgeler.

  - Malın ithalatçı tarafından teslim alınması için gereken belgeler

  - Ödeme ile ilgili belgeler

  - Malın cinsine ve satış koşullarına bağlı olarak gerekebilecek özel belgeler (Örneğin; bazı mühendislik ürünleri için montaj, tamir ve bakım ile ilgili belgeler gerekebilir.)

  Genel İhracat belgeleri arasında döviz alım belgesi (bill of exchange), ticari fatura ve diğer faturalar, konşimento ya da havayolu konşimentosu, sigorta poliçesi ve akreditif yer almaktadır.

  Ürün Garantisi: Garantinin geçerli olduğu süre belirtilmelidir.

   

  Mücbir Sebepler (Fors Majör): Taraflar, sözleşme şartlarının yerine getirilmediği hangi koşullar altında sorumluluk taşımayacaklarına dair hükümleri sözleşme metninde belirtmelidir. Bu hükümlere mücbir sebep (Fors Majör) denilmektedir ve bunlar her iki taraf için de sözleşmenin geçerli olduğu dönem boyunca ortaya çıkabilecek olumsuz şartlar karşısında sorumluluktan kurtulabilme koşullarını belirlemektedir.

   

  Teslimde Gecikme: Sözleşme fors majör dışındaki nedenlerle teslimatın gecikmesinden kaynaklanacak sorumluluktan kurtulabilme koşullarını belirlemektedir.

   

  Hukuksal Çareler: Taraflardan birinin sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda diğer tarafın haklarının yerine getirilmesi için kullanılabileceği kanuni yolların sözleşmeye konulmasında fayda vardır. Bu kurallar, sözleşmeye uygulanacak ülke hukukunun hükümlerini yansıtmalıdır.

   

  Uygulanacak Hukuk: Sözleşmenin hangi ülke hukukuna göre idare edileceği sözleşmede belirtilmelidir.

   

  Hakemlik (Tahkim): Taraflar arasında oluşabilecek nalaşmazlıkların mahkemeye gitmek yerine hızlı ve dostane bir şekilde çözümlenebilmesi tercih edildiği takdirde sözleşmenin mutlaka bir hakemlik maddesi içermesi gerekmektedir. Sözleşmeye böyle bir madde konmamış olmakla beraber hakeme başvurmak tercih edildiği takdirde ayrıca yazılı bir tahkim sözleşmesi yapılarak hakeme başvurulması sağlanabilir.

   

  Tarafların İmzası: Sözleşmenin imzası iki tarafın da sözleşmenin terim ve koşulları üzerinde anlaştıklarını ifade etmektedir.

 • 35. Ticari Sözleşmenin Tarafları Arasında Çıkan Hukuki Bir Anlaşmazlığın Çözüm Yolları Nelerdir?
   

  Genelde ihracatçılar alıcıyla iki konuda anlaşmazlık içine düşmektedir. Birincisi alıcının ödeme yapmayı reddetmesi durumudur. Akreditif yönetiminin kullanılması bu konuda çatışmaların çıkmasını önleyebilir. İkincisi alıcının malların kalitesine itiraz etmesidir. Bu durumu önlemek için ihracatçı, malları yüklemeden önce bir kalite belgesi edinmelidir. Kalite belgesinin alınması alıcı ile satıcı arasındaki çatışmaları tamamen ortadan  kaldırmasa da bir önlem olarak değerlendirilebilir. Bu konuda Uluslararası Gözetim Şirketlerinden yararlanılabilir.

  Akreditif yönetimin uygulanması durumunda mallar yola çıktıktan ve bankaya gerekli dokümanlar verildikten sonra ödeme yapacaktır. Her uluslararası ticari işlemde ihracatçı, ödemenin sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla gerekli dokümanların eksiksiz ve doğru olarak doldurulduğundan emin olmalıdır.

  Taraflar arasında çıkacak bir anlaşmazlığın çözümünü sağlamak amacıyla sözleşmenin yargılama ya da tahkim konularında bir madde içermesi tavsiye edilmektedir.

  Sözleşme anlaşmazlık durumunda hangi ülke (ihracatçı ya da ithalatçının vatandaşı olduğu ülke) hukukunun uygulanacağını ifade eden bir hüküm içerebilir. Böyle bir durumda ticari sözleşmeden doğan ihtilaf açık olarak tarafların seçtikleri kanuna tabi olacaktır. Sözleşmede hangi ülke hukukunun uygulanacağı belirtilmediyse borcun ifa yeri hukuku, borcun ifa yerinin birden fazla olması halinde borç ilişkisinin ağırlığını teşkil eden edimin ifa yeri hukuku, bu yerin tespit edilemediği hallerde is sözleşmenin en yakın irtibat halinde bulunduğu yer hukuku uygulanır.

  Bundan başka taraflar ortaya çıkacakbir anlaşmazlığın uluslararası tahkim yoluyla çözülmesini kararlaştırabilirler. Tahkim kanunla düzenlenmiş bir yargı yoludur, bu itibarla uzlaştırmadan farklıdır. Tahkim, tarafların hakkında kanuni bir yasaklama bulunmayan, kamu düzenini ilgilendirmeyen, kendi istekleriyle özgürce hareket edebilecekleri işlerden dolayı aralarında çıkabilecek hukuki ihtilafların çözümünü devlet yargısına başvurmak yerine kendi tercihleri ile belirledikleri bir veya birkaç kişiye bırakmak suretiyle sağlamalarıdır.

  Bu yöntem faydası anlaşmazlığa kısa sürede güncel bir çözüm bulunmasını sağlaması, göreceli olarak düşük maliyetli olması, taraflar hakemleri doğrudan uzman kişiler arasından seçebileceğinden güvenilir olması ve duruşmalar herkese açık olmadığından tarafların ticari sır ve itibarlarının korunmasını sağlamasıdır.

  Tahkim yoluna gitmek için bu konudaki bir hükmün sözleşmede açıkça belirtilmesi gerekmektedir. Aşağıda örnek teşkil etmesi itibarıyla Uluslararası Ticaret Odası Tahkim Mahkemesi'ni yetkili kılan bir sözleşme maddesine yer verilmiştir.

  'All disputer arising in connection with the present contract shall be finally settled under the Rules of Conciliation and Arbitration of the International Chember of Commerce by one or more arbitrators appointed in accordance with the said Rules'

  'İş bu sözleşmeden doğacak bütün anlaşmazlıklar Milletlerarası Ticaret Odası'nın Uzlaştırma ve Tahkim Tüzüğü hükümlerine göre ve bu hükümler uyarınca tayin edilecek bir veya birden fazla hakem tarafından kesin olarak karara bağlanacaktır.'

  Bu tahkim kararı verildikten sonra kararın sorumlu tutulan taraf ülkesine uygulamaya geçirilmesi gerekmektedir. Yabancı bir tahkim kararının Türkiye'de uygulanabilmesi için yetkili Asliye mahkemesi tarafından tenfiz kararının verilmesi (Milletlerarası Özel Hukuk ve Asliye Usul Hukuku Hakkında Kanun ) gerekmektedir.

  Uluslararası Ticaret Odası Tahkim Mahkemesi tahkim işleminin sorunsuz bir şekilde işlemesini sağlamak amacıyla çeşitli kurallar yayınlamaktadır. Bu mahkemenin yayınladığı son kurallar 1 Ocak 1998 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bundan başka BM Uluslararası Ticaret Hukuku Komisyonu'nun kabul ettiği bazı kurallar da kabul edildikleri 1976 yılından bu yana geniş bir uygulama alanı bulmaktadır.

 • 36. İhraç Konusu Ürüne Göre İşlemler Nelerdir? İhracatçılar Hangi Kurumlardan Yardım Alırlar?
   

  İhraç konusu ürüne göre işlemler farklılık göstermekte olup, bazı ürünlerin ihracatında izlenilmesi gereken prosedür özet olarak aşağıda yer almaktadır.

  İhraç konusu mallarını yürürlükte olan denetim tüzükleri ile uygulamada bulunan zorunlu standartlarla uygun bulunduğu ve ihraç edilebilecek nitelikte olduklarını göstermek bakımından 'Dış Ticaret Müsteşarlığı Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenlikleri'nden 'Kontrol Belgesi'nin temini gerekmektedir.

  'Uluslararası Orijin ve Bitki sağlık Sertifikası' adlı belgeyi bitki, bitkisel ürün canlı hayvan, hayvansal maddeler ve deni ürünleri ihracatçısının Zirai Karantina Teşkilatı/Veteriner Müdürlükleri veya Tarım İl Müdürlükleri'nden temin etmesi gerekmektedir. Bitki, bitkisel ürün, canlı hayvan, hayvansal maddeler ve deniz ürünleri ihracatında hastalık zararlı maddeler, ilaç kalıntıları veya insan ve hayvanlara geçebilen hastalıklardan temiz olduğunu söz konusu belge göstermektedir.

  El halıları ihracatındaki hediyelik eşya ihracatında (bakırdan ve pirinçten), lületaşı, pipo, ihracatında bağlı bulunan odalardan veya ilgili müze eksperlerinden Ekspertiz Raporu alınması zorunludur.

  'İhracı Ön İzne Bağlı Mallar Listesi'nde yer alan malların ihracatında Milli Savunma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Çevre Bakanlığı, Orhan Bakanlığı veya Tarım ve Köy işleri Bakanlığı'ndan izin alınması gerekmektedir.

  İhraç konusu ürüne göre izlenecek prosedür konusunda; İhracat Geliştirme Merkezi, İhracatçı Birlikleri, Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracat Genel Müdürlüğü, Gümrük Müsteşarlığı'ndan (Gümrük İdareleri) da bilgi alınabilmektedir.

  Ayrıca ihracat işlemleri ihracat şekline (bağlı muamele, transit ticaret, bedelsiz ihracat ve benzeri) göre ve ihracat yapılacak ülkeye (Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği ülkeleri, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyin kararlarınca Ambargo uygulanan ülkeler ve benzeri) göre farklılaşmaktadır

 • 37. Nasıl İhracatçı Olunur?
   

  İhracatçı: İhraç edeceği mala göre ilgili İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine üye olan, vergi numarasına sahip gerçek veya tüzel kişiler ile tüzel kişilik statüsüne sahip olmamakla birlikte yürürlükteki mevzuat hükümlerine istinaden hukuki tasarruf yapma yetkisi tanınan ortaklıklardır.

  İhracatçı olmak için herhangi bir belge veya izin sertifikası sahibi olmak gerekmemektedir.

   

   

   

   

  İhracat Bedelleri İle İlgili Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar Nelerdir?

  - Döviz alışının ihracat bedeli olarak yapılmasının talep edildiği hallerde bankalarca dövizin yurtdışı kaynaklı olması şartı aranmaktadır.

  - İhracat bedellerinin tahsil şekilleri;

  * Bankalar aracılığıyla havale şeklinde,

  * İthalatçı, ihracatçı veya bunlar adına hareket ettiğini beyan eden Türkiye'de veya dışarıda yerleşik üçüncü kişilerce efektif olarak,

  * İthalatçı, ihracatçı veya bunlar adına kareket ettiğini beyan eden Türkiye'de veya dışarıda yerleşik üçüncü kişilerce çek olarak,

  * Kredi kartı

  - Efektif olarak getirilen ihracat bedelinin yurt dışından getirildiğinin tespiti gümrük müdürlüklerince onaylı Döviz Beyan Tutanağı (DBT) ile yapılır.

  - DBT konusu efektifin ihracat bedeli olarak alışının yapılabilmesi için gerekenler;

  * DBT'nin 'Geliş Sebebi' bölümünde efektiflerin getirilme sebebinin 'Ticari' olduğunun kayıtlı olması,

  * DBT'yi ibrazeden şahsın kimlik tespitinin yapılması,

  * İhracatçının yazılı beyanının aranılması

  - Havale olarak gelen ihracat bedelinin, bankadan efektif olarak alınması halinde bu efektifin başka bir banka tarafından ihracat bedeli olarak alışı, bu efektiflerin yurt dışından geldiğine ilişkin aracı banka yazısının ibrazı veya alış işlemini yapacak bankaca efektif konusu dövizlerin havale olarak geldiğinin bankadan teyidinin alınması kaydıyla yapılmaktadır.

  - İhracat alacağının iskonto edilmesine ilişkin talepler poliçe, bono, vadeli akreditif vb. karşılığında yerine getirilir. İhracatçı tarafından döviz veya TL olarak düzenlenen poliçe, bono, vadeli akreditif yurt içindeki veya dışındaki bankalarca iskonto ettirilebilir. Vadeli ihracat alacağının yurt içi bankalarca iskonto edilmesi işlemlerinde fon kaynağının yurt içi bankalardan sağlanması nedeniyle ödemenin TL üzerinden yapılması gerekmektedir.

  - İhracatçının, ithalat bedelleri ve görünmeyen işlemlere ilişkin giderleri ile yurt dışından sağladıkları döviz kredilerinin (faizi dahil) kısmen veya tamamen mal ve/veya hizmet ihracı bedeli dövizlerle mahsuben ödenmesi (ihracat bedelinin TL'ye çevrilmeden) herhangi bir süre kısıtlaması olmadan bankalarca gerçekleştirilebilir.

  - Aracı ihracatçı tarafından yapılan ihracatta ihracat bedeli ihracatçının onayıyla imalatçının veya tedarikçinin döviz ödemelerinde kullanılabilir. Firmalarca talep edilmesi halinde DAB/DSB düzenlenebilir.

  - Peşin dövizler mahsuben ödemede kullanılamaz.

 • 1. Belgeli işlemler nelerdir?
   

  İhracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetler:

  1. Yatırım programında yer alan kamu yatırımlarından uluslararası ihaleye çıkarılanların (yerli ve yabancı firmaların ayrı ayrı veya birlikte iştirakine açık olmak üzere) ihalesini kazanan veya yabancı para ile finanse edilenlerin yapımını üstlenen firmaların,
  2. Yerli firma olması halinde, uluslararası ihalelerde tamamı üzerinden, yabancı para ile finanse edilenlerde ise yabancı paraya isabet eden oranda yapacakları hizmet ve faaliyetler ile yerli imalatçı firmaların, mükerrer olmamak kaydıyla bahse konu işte kullanılmak üzere bu işin yapımını yüklenen firmaya üreterek yapacakları mal ve malzeme ile hizmet satış ve teslimleri,
  3. Yabancı firma olması halinde, yabancı firmanın bu işte kullanacağı mal ve malzemeyi üreten yerli imalatçı firmaların (işi taahhüt eden firmalar dahil)yapacakları satış ve teslimleri,
  4. Yerli ve yabancı firmaların ortaklığı şeklinde olması halinde, yerli firmaya kendi faaliyeti oranında, yabancı firmaya ise bu bölümün (2) numaralı alt bendi çerçevesinde yerli imalatçı firmaların üreterek yapacakları satış ve teslimleri,
  5. Bu bölümün (1), (2) ve (3) numaralı alt bentleri çerçevesinde proje sahibi kamu kurumları ile bu projeleri üstlenen firmalara yapılacak teknik müşavirlik,mühendislik vb. hizmet satışları,
  6. Savunma sanayii alanında,
  7. Savunma Sanayii Müsteşarlığınca onaylanan savunma sanayii projelerini üstlenmiş yerli imalatçı firmaların üreterek yapacakları satış ve teslimleri,
  8. Savunma Sanayii Müsteşarlığınca savunma sanayii açısından önem arz ettiği belirtilen savunma araç ve gereçlerini üreten yerli imalatçı firmaların, ülkenin savunması ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına üreterek yapacakları satış ve teslimleri,
  9. Firmalara, yerli imalatçı firmaların üreterek yapacakları satış ve teslimleri,
  10. Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yer alan yatırım mallarını üreterek Yatırım Teşvik Belgesi sahibi yatırımcılara teslim eden yerli imalatçı firmaların yapacakları satış ve teslimleri,
  11. Yerli imalatçı firmaların, Ekonomi Bakanlığı’nca yayımlanan Tebliğ eki yatırım malları listesinde belirtilen malları üreterek yapacakları satış ve teslimleri,
  12. Yerli imalatçı firmaların, Yatırımlarda Devlet Yardımları Mevzuatı çerçevesinde CKD ithal edebilecek firmalara ithal edebilecekleri bu aksam ve parçaları üreterek yapacakları satış ve teslimleri,
  13. Kamu kurum ve kuruluşlarınca uluslararası ihaleye (sabit sermaye yatırımı nitelikli olanlar) çıkarılan, yatırım malına, sınai mamullere ve yazılım hizmetlerine yönelik ihaleleri kazanan yerli imalatçı firmaların üreterek yapacakları satış ve teslimleri,
  14. Kamu kurum ve kuruluşlarınca yaptırılan uluslararası taşımalar ile bu kurum ve kuruluşlar tarafından uluslararası ihaleye çıkarılmış yurt içi taşımaları yüklenen yerli firmaların bu faaliyetleri,
  15. Yurt dışına yönelik olarak gerçekleştirilecek müteahhitlik, müşavirlik, yazılım ve mühendislik hizmetleri gibi döviz kazandırıcı hizmet projeleri,
  16. Uluslararası ikili veya çok taraflı anlaşma hükümlerine göre yurt içinde bulunan yabancı kuruluşların yurt dışından getirme imkanına sahip bulundukları sınai mamulleri teslim eden yerli imalatçı firmalar ile uluslararası kuruluşlar, yabancı ülke temsilcilikleri ve kuruluşlarına ait tesislerin yapımını ve onarımını üstlenen müteahhit firmaların faaliyet ve teslimleri,
  17. Yabancı uyruklulara (diplomatik temsilcilikler ve mensupları dahil), turistlere veya yurt dışında çalışan Türk vatandaşlarına ülkemizde bulundukları sürede,bedelleri yurt dışındaki sağlık ve sigorta kuruluşlarından tahsil edilmek kaydıyla döviz karşılığı verilecek sağlık hizmetleri,
  18. Yerli firmalarca, ihraç ürünlerimizin pazarlanması amacıyla yurt dışında mağaza açılması veya işletilmesi,
  19. Yap-İşlet Modeli çerçevesinde yapılacak yatırım projelerini üstlenen yerli firmaların yapacakları hizmet ve faaliyetleri,
  20. Kamu kurum ve kuruluşlarınca uluslararası ihaleye çıkarılan maden havzalarından rödövans karşılığında maden çıkarımı ve işletmesi ile ilgili üretim faaliyetleri,
  21. Uluslararası taşımacılıktan döviz olarak kazanılan navlun bedellerinin yurda getirilmesi kaydıyla kara, deniz veya hava ulaştırma hizmet ve faaliyetleri,
  22. Turizm müesseseleri ile seyahat acentelerinin yurt içindeki ve yurt dışındaki turizm faaliyetleri sırasında yaptıkları döviz karşılığı hizmet satışları,
  23. Bedelleri döviz olarak alınmak kaydıyla yurt dışında yerleşik firmalar adına garanti kapsamında gerçekleştirilen bakım ve onarım hizmetiyle, yabancıbandıralı gemi, uçak veya tırların bakımı ve onarımı ile bunlara yapılan mal(yakıt ve madeni yağlar hariç) ve hizmet satışları,
  24. Yurt içinde yerleşik haber ajanslarınca, yurt dışındaki yayın organlarına görüntülü veya görüntüsüz haber satışlarıdır.
 • 2. Destek verilecek fuarlarda aranan şartlar nelerdir?
   

  Fuarda başvuru sahibi tarafından stand açılması zorunludur. Standın en az 9 m² büyüklüğünde olması gerekmektedir.

 • 3. Nasıl destek başvurusu yaparım?
   

  Fuarın bitiş tarihinden sonra en geç 3 ay içinde Ekonomi Bakanlığı tarafından belirlenecek ihracatçı birliklerine gerekli belgeler hazırlanarak başvuru gerçekleştirilir.

 • 4. Yurt dışı birim, marka ve tanıtım faaliyetlerinin desteklenmesi nedir?
   

  Şirketler tarafından yurt dışında tanıtım birimlerinin (depo, ofis, showroom veya reyonu) açılması, tanıtım faaliyetleri, reklam, tanıtım ve pazarlama çalışmaları ile şirketlerin sahip oldukları markalarını yurt dışında tescil edilmesine ilişkin sağlanan desteklerdir.

 • 5. Destekten faydalanmak için kimler başvuruda bulunabilir?
   
  • Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDŞ),
  • Dış Ticaret Sermaye Şirketleri (DTSŞ),
  • İş birliği kuruluşları,
  • Sınai ve ticari şirketler,
  • Yazılım şirketleri.
 • 6. Destek sağlanacak uygun faaliyet konuları nelerdir?
   
  • Birim kira giderleri (yurt dışında açılacak olan depo, ofis, showroom/reyon/teşhir salonunun her biri bir birim olarak kabul edilir),
  • Tanıtım faaliyetleri (reklam, tanıtım, pazarlama),
  • Yurt dışı marka tescil faaliyetleri.
 • 7. Destek miktarı, oranı ve süresi ne kadardır?
   

  Kira desteğinden en fazla 15 birim için yararlanılabilir.

  Kira desteği, tanıtım desteği ve marka tescili ve korunması desteği süreleri 4

  yıldır.

 • 8. Ekonomi Bakanlığı’nın hangi destekleri bulunmaktadır?
   

  Ekonomi Bakanlığı, kendisine bağlı birimler ile yetki vermiş olduğu İhracatçı Birlikleri, TTGV gibi kurumlar aracılığıyla destek programları yürütmektedir.
  Yetki verdiği kurumlara destek programı için finansman sağlamakta ve programın yürütülmesini kontrol etmektedir.
  Ekonomi Bakanlığı destekleri genelde ihracatın artırılmasını sağlamaya yönelik araçlar olup, mevcut destekleri 3 alt başlık atlında toplamak mümkündür.

  1. Destek Programları:
   a. Uluslararası Nitelikteki Yurt İçi İhtisas Fuarlarının Desteklenmesi,
   b. Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi,
   c. Araştırma-Geliştirme (AR-GE) Yardımı,
   d. İstihdam Yardımı,
   e. Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesi,
   f. Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi,
   g. Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY®’nin Desteklenmesi,
   h. Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği,
   i. Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi,
   j. Tasarım Desteği,
   k. Teknik Müşavirlik Firmalarının Yurt Dışındaki Faaliyetlerinin
   Desteklenmesi,
   l. Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımları,
   2. Özel Statülü Şirketler,
   3. Dâhilde ve Hariçte İşleme Rejimleri ile Vergi, Resim ve Harç İstisnası
   Uygulaması:
   a. Dâhilde İşleme Rejimi,
   b. Hariçte İşleme Rejimi,
   c. Vergi, Resim ve Harç İstisnası Uygulaması.
 • 9. Desteklerin tamamını bakanlık kendisi mi uygulamaktadır?
   

  Hayır, tüm destekler Bakanlık tarafından sağlanmasına karşın, uygulayıcı kuruluşlar arasında Ekonomi Bakanlığı’na bağlı birimler ve İhracatçı Birlikleri ile TTGV gibi kuruluşlar yer almaktadır.

 • 10. Uluslararası nitelikteki yurt içi ihtisas fuarlarının desteklenmesi nedir?
   

  Bu destek; Türkiye’de uluslararası nitelikte ihtisas fuarları düzenleyen ve Bakanlıkça belirlenecek kriterlere uygun yerli organizatörlerin fuar öncesinde ve fuar süresince gerçekleştirecekleri tanıtım ve promosyon faaliyetlerine ilişkin giderlerin belli bir oranının “Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan karşılanmasını kapsamaktadır.
  Ülke içinde düzenlenecek, uluslararası nitelikteki ihtisas fuarlarının yurt dışında tanıtımlarının sağlanması ve bu fuarlara yurt dışından katılımların artırılmasını sağlamak için düzenlenecek olan fuarın öncesinde ve fuar süresince tanıtım ve promosyon faaliyetlerine verilen destektir.
  Başvuru Yapılacak Mercii: TRA2 Bölgesi için Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği’dir.

 • 11. Destek miktarı ve oranları nelerdir?
   

  Fuar öncesi yapılan yurt dışı tanıtım faaliyetleri % 50 25.000
  Fuara davetli önemli yabancı alıcıların ulaşım giderleri % 50 15.000
  Fuar süresince düzenlenecek çeşitli faaliyetler % 50 5.000

 • 12. Destek verilen ihtisas fuarları hangileridir ve destek verilen fuarlarda aranan şartlar nelerdir?
   

  Destek Verilen Fuarlar;
  • Tekstil-konfeksiyon-halı,
  • Deri (ayakkabı dâhil),
  • Taşıt araçları ve yan sanayi,
  • Gıda ve gıda teknolojisi,
  • Elektrik/elektronik sanayi,
  • Madeni eşya sanayi,
  • Toprak sanayi,
  • İnşaat malzemeleri,
  • Mobilya sanayi.

  Destek Verilen Fuarlarda Aranan Şartlar;
  • Fuar en az 3 defadır düzenleniyor olmalıdır,
  • Fuara en az 25’i yabancı, 75’i yerli olmak üzere toplam 100 firmanın katılıyor olması gereklidir.

 • 13. Nasıl destek başvurusu yaparım?
   

  Fuarın başlangıcından en az 2 ay önce fuarı düzenleyecek olan organizatör firmanın başvuru formu ve istenen diğer evrakları bağlı bulundukları İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri’ne vermeleri gerekmektedir. Birliğin başvuruyu olumlu sonuçlandırması halinde başvuru destekleme kapsamı altına alınır.

 • 14. Çevre maliyetlerinin desteklenmesi nedir?
   

  Tarım, sanayi, ticaret ve yazılım sektörlerinde faaliyet gösteren şirketlerin yurt dışında istenen çevre, kalite, insan sağlığı konularındaki teknik mevzuatlara uyum sağlayabilmeleri için akredite kurum/kuruluşlardan alacakları belgelendirme işlemleriyle ilgili harcamalarına verilen destektir. İhracatçı Birlikleri tarafından yürütülür.

 • 15. Destekten faydalanmak için kimler başvuruda bulunabilir?
   
  • Türkiye’de sanayi ve ticaret alanlarında faaliyet gösteren işletmeler,
   • Yazılım sektöründe iştigal eden şirketler,
   • Tarım sektöründe iştigal eden şirketler,
   • Dış Ticaret Sermaye Şirketleri (DTSŞ),
   • Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDŞ).
 • 16. Destek miktarı ve oranları nelerdir?
   

  Sertifika/Belge/test raporu, vd. % 50 25.000

 • 17. Nasıl destek başvurusu yaparım?
   

  Başvuru sahibi belgeyi/sertifikayı aldıktan sonra en geç 6 ay içinde üyesi olduğu İhracatçı Birliği Genel Sekreterliği’ne başvuru yapmalıdır.

 • 18. Araştırma-geliştirme (AR-GE) yardımı nedir?
   

  Türkiye Teknolojiyi Geliştirme Vakfı (TTGV) tarafından yürütülmekte olup,rehberde TTGV destekleri altında ayrıntılı şekilde açıklanmıştır.

 • 19. Destek sağlanacak uygun faaliyet konuları nelerdir?
   

  Ürünlerle ilgili belge ve sertifikaların alımı, belge veya sertifika alımıyla ilgili yapılan testler/test raporları, belge/sertifika yenilemedir. Buna göre TSE ve/veya akredite kuruluşlardan;

  • ISO 9000 serisi,
  • ISO 14000 serisi,
  • CE işareti,
  • Uluslararası nitelikteki diğer kalite, çevre belgeleri ile insan can, mal emniyeti ve güvenliğini gösterir işaretler,
  • ISO 22000 gıda güvenliği yönetimi sistemi belgeleri,
  • Tarım ürünlerine ilişkin belgelendirme işlemleri ve olumlu sonuçlanmak kaydıyla laboratuvar analiz raporlarını alma masrafları (sadece belgelendirme masrafları) için destek verilmektedir.

  TEŞVİKLER  S12. Uygun olmayan faaliyetler nelerdir?

  • Eğitim,
  • Danışmanlık,
  • Yol masrafları,
  • Gözetim bedeli,
  • Üretim dışında kalan, montaj, vb. işler için sertifika, belge alımı,

  • Belge/sertifikayla ilgisi olmayan test raporları.

 • 20. İstihdam yardımı nedir?
   

  “Sektörel Dış Ticaret Şirketi” (SDŞ) unvanına sahip olan firmalarda nitelikli yönetici ve personelin istihdam edilmesini sağlamak için verilen destektir.

  Ekonomi Bakanlığı’na bağlı İhracat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülür.

 • 21. Destekten faydalanmak için kimler başvuruda bulunabilir?
   

  Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDŞ) başvuru yapabilir.

 • 22. Destek sağlanacak uygun faaliyet konuları nelerdir?
   

  Toplam bir yöneticinin ve 2 elemanın brüt maaşları üzerinden maaş ödemeleri yapılmasıyla ilgili verilen destektir.

  İş deneyimi 3 yıldan az olan elemanların İstihdam edilecek elemanların, yurt içi ya da yurt dışında işletme, ekonomi, iktisat, idari bilimler, iş idaresi, uluslararası ticaret, hukuk, dış ticaret vb. konular ile mühendislik veya yabancı dil alanında yüksek öğrenimli olmaları gerekmektedir. 3 yıldan fazla iş deneyime sahip olanlar için bölüm şartı aranmaz.

 • 23. Destek miktarı, oranı ve süresi nedir?
   

  PERSONEL AZAMİ DESTEK MİKTARI (USD)/YIL

  Yönetici 18.000

  1 Eleman 9.000

  Maaş destek oranı brüt ücretin % 75’ini geçemez.

  Destek süresi 1 yıldır.

  Buna göre 1 yöneticiye program kapsamında yıllık maaşının 18 Bin Amerikan doları karşılığı Türk Lirası destek kapsamında Bakanlıkça karşılanır.

 • 24. Nasıl destek başvurusu yaparım?
   

  Ekonomi Bakanlığı’na bağlı İhracat Genel Müdürlüğü’ne gerekli belgeler hazırlanarak başvuru gerçekleştirilir.

 • 25. Destek verilen fuarlar hangileridir?
   

  Destek kapsamında yer alan fuarlar Ekonomi Bakanlığı tarafından her yıl belirlenerek web sayfasında duyurusu yapılmaktadır.

 • 26. Nasıl destek başvurusu yaparım?
   

  Başvuru sahibi ilgili evrakları hazırlayarak bağlı bulunduğu İhracatçı Birliği Genel Sekreterliği’ne başvuru yapar.

  Başvurusu olumlu sonuçlanan şirketlerin belgelerini yurt dışındaki ticaret müsteşarlıkları, ataşelikleri ve konsoloslukları onaylar.

 • 27. Türk ürünlerinin yurt dışında markalaşması, Türk malı imajının yerleştirilmesi ve TURQUALITY®’nin desteklenmesi nedir?
   

  Türkiye’de üretilen ürün ve hizmet,sektörlerinde faaliyet gösteren firmaların yurt dışında tanıtımı, Türkiye’de ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan şirketlerin ürünlerinin markalaşması, firmaların yurt içinde ve yurt dışında markalaşması,

  Türk markalarının pazara giriş ve tutunmalarına yönelik gerçekleştirilecek faaliyet ve organizasyonlar, olumlu Türk Malı imajının oluşturulması ve yerleştirilmesi için yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirecek her türlü harcamaların karşılanmasıyla ilgili sağlanan bir destek programıdır. Türk mutfak kültürünün yurt dışında tanıtılmasına yönelik faaliyetler de destek kapsamındadır.

 • 28. Destekten faydalanmak için kimler başvuruda bulunabilir?
   
  • İhracatçı Birlikleri,
  • Üretici Birlikleri,
  • Üretici Dernekleri,
  • Dış Ticaret Sermaye Şirketi (DTSŞ),
  • Sektörel Dış Ticaret Şirketi (SDŞ),
  • Türkiye’de ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan şirketler,
  • Gastronomi sektöründe faaliyet gösteren zincir restoranlar (kendi sahipliğinde faaliyet gösteren yurtiçinde en az 5 lokanta/kafe ile yurtdışında en az 1 lokanta/kafeden oluşan),
  • Lokanta / kafeler (Türk kültür unsurlarını barındıran; ilk başvuru esnasında menüsü asgari %50 nispetinde Türk mutfağını temsil eden yemeklerden oluşan yemek ve bu yemeklere uygun servis hizmetinin sunulduğu mekânları olan).
 • 29. Destek sağlanacak uygun faaliyet konuları nelerdir?
   
  1. İhracatçı birliklerinin tanıtım, reklam, pazarlama, ürünlerin yurt dışında markalaşması çalışmaları:
  2. Üretici dernekleri / birliklerinin tanıtım, reklam, pazarlama, ürünlerin yurt dışında markalaşması çalışmaları:
  3. Marka destek kapsamı altından yer alan şirketlerin,
  • Patent, faydalı model, endüstriyel tasarım ve marka tescil harcamaları,
  • Tanıtım, reklam ve pazarlama faaliyetleri,
  • Yurt dışı birimlere (şirket, ofis, depo, mağaza, lokanta/kafe, şube, büro, yedek parça ve tamir hizmeti veren servisler) ilişkin giderler,
  • Reyonların (büyük mağazalarda veya gıda ürünleri için marketlerde sadece destek kapsamına alınan markalı ürünlerinin satılması amacıyla kiraladıkları ve/veya kiralayacakları reyon/gondol / köşe, dekorasyonlu köşe, kiosk, stand vb. tahsis edilmiş satış alanları) açılması,
  • Showroomların desteklenmesi,
  • Kalite belgeleri ile insan can, mal emniyeti ve güvenliğini gösterir işaretlere ilişkin harcamalar,
  • Franchising,
  • Danışmanlık,
  • Moda/endüstriyel ürün tasarımcısı ile aşçı/şef giderleri desteklenir.
  1. Turquality destekleri kapsamına alınan şirketlerin;
  • Patent, faydalı model, endüstriyel tasarım ve marka tescil harcamaları,
  • Kalite belgeleri ile insan can, mal emniyeti ve güvenliğini gösterir işaretlere ilişkin harcamalar,
  • Moda/endüstriyel ürün tasarımcısı ile aşçı/şef giderleri,
  • Tanıtım, reklam ve pazarlama faaliyetleri,
  • Yurt dışı birimlere (şirket, ofis, depo, mağaza, lokanta/kafe, şube, büro, yedek parça ve tamir hizmeti veren servisler) ilişkin giderler,
  • Danışmanlık hizmetleri ve harcamaları, desteklenir.
 • 30. Destek miktarı, oranı ve süresi ne kadardır?
   
  • İhracatçı Birlikleri, Üretici Birlikleri, Üretici Dernekleri ve marka destek programında yer alan şirketlere sağlanan azami destek süresi 4 yıl,

  TURQUALITY destek programında yer alan şirketlere sağlanan destek süresi 5 yıldır.

  • “Marka Destek Programı’ndan “TURQUALITY® Destek Programı’na geçen bir şirketin yararlanabileceği toplam destek süresi 72 ayı geçemez.
 • 31. Nasıl destek başvurusu yaparım?
   

  Başvuru sahibi ilgili evrakları hazırlayarak Ekonomi Bakanlığı’na bağlı İhracat Genel Müdürlüğü’ne başvuruda bulunur. Bazı desteklerin başvuru öncesinde ve/veya sonrasında ilgili ülkelerdeki ticaret müsteşarlıkları veya ataşeliklerin onayı gerekmektedir.

 • 32. Yurt dışı pazar araştırması desteği nedir?
   

  Şirketlerin ve yazılım firmalarının yurt dışına yönelik pazar araştırmaları için yaptıkları yurt dışı gezilerin giderlerinin karşılanması için sağlanan bir destek türüdür.

 • 33. Destekten faydalanmak için kimler başvuruda bulunabilir?
   
  • Sınai ve ticari şirketler,
  • Yazılım şirketleri.
 • 34. Destek sağlanacak uygun faaliyet konuları nelerdir?
   
  • Ulaşım (uluslararası ve şehirlerarası ekonomi sınıfı uçak, tren, gemi, otobüs bileti ücretleri ile araç kiralama)
 • 35. Destekten faydalanmak için kimler başvuruda bulunabilir?
   
  • Sınai ve ticari şirketler,
  • Yazılım şirketleri.
 • 36. Destek sağlanacak uygun faaliyet konuları nelerdir?
   
  • Ulaşım (uluslararası ve şehirlerarası ekonomi sınıfı uçak, tren, gemi, otobüs bileti ücretleri ile araç kiralama),
  • Konaklama.
 • 37. Pazar araştırması ve pazara giriş desteği nedir?
   

  Şirketlerin ve yazılım firmalarının yurt dışı pazar araştırmaları için yaptıkları yurt dışı gezilerin giderlerinin karşılanması,

  Şirket ve işbirliği kuruluşları ile döviz kazandırıcı hizmet sektörlerinin yurt dışına yönelik pazara giriş stratejileri ile eylem planlarının oluşturulabilmesi amacıyla uluslararası kuruluşlara yaptırılan ve satın alınan sektör, ülke, yabancı şirket veya marka odaklı raporlar (mali ve hukuki raporlar dahil) ile yabancı şirket alımlarına yönelik danışmanlık hizmetleri giderlerinin karşılanması,

  Döviz kazandırıcı hizmet veya faaliyetlerle iştigal eden kuruluşların yurt dışı tanıtım faaliyetlerinin desteklenmesi,

  Organizatör Kuruluşların sektörel ticaret heyeti ve alım heyeti raporlarının desteklenmesi,

  Şirketlerin e-ticaret sitelerine üyelik için sağlanan bir destek türüdür.

  Kendi içinde 4’e ayrılmaktadır.

  1. Yurt Dışı Pazar Araştırması Desteği,
  2. Pazara Giriş Desteği,
  3. Rapor ve Danışmanlık,
  4. Yurt Dışı Tanıtım,
  5. Sektörel Ticaret Heyeti ve Alım Heyeti Programlarının Desteklenmesi,
  6. E-Ticaret Sitelerine Üyelik Desteğidir.
 • 38. Destek miktarı, oranı ve süresi nedir?
   
  • Araştırma gezisinin en az 2 (yol hariç) en fazla 10 günü desteklenir.
  • En fazla 2 şirket çalışanı destekten faydalanabilir. Bir takvim yılı içinde aynı ülkeye en fazla 2 araştırma gezisi desteklenir. Bir takvim yılı içerisinde en fazla 10 adet gezi desteklenir.
  • Coğrafi konumu yakın olan 3 ülkeye yapılacak araştırma gezileri de destekten

  faydalanabilir.

 • 39. Nasıl destek başvurusu yaparım?
   

  Başvuru sahibi ilgili evrakları hazırlayarak Ekonomi Bakanlığı’na başvuru yapar.Yurt dışı pazar araştırması desteğinden yararlanmak isteyen şirketlerin destek başvurularını 2011/1 Sayılı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ EK-A’da (Başvuru Belgeleri Listesi) belirtilen belgelerle birlikte ilk ödeme belgesi tarihinden itibaren en geç 6 (altı) ay içerisinde doğrudan veya posta ile yapmaları gerekir. Başvuru, şirketlerin yerleşik oldukları şehire göre Ekonomi Bakanlığı’na (İhracat Genel Müdürlüğü) ya da Bakanlığın (EK E)’de belirtilen Bölge Müdürlüklerine yapılır.

 • 40. Pazara giriş desteği nedir?
   

  Kendi içinde 2’ye ayrılmaktadır.

  • Rapor ve Danışmanlık

  Şirketler ile işbirliği kuruluşlarının yurt dışına yönelik pazara giriş stratejileri ile eylem planlarının oluşturulabilmesi amacıyla satın alacakları raporlar ile yabancı şirket alımlarına yönelik olarak uluslararası kuruluşlardan alınacak danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderler.

  • Yurt Dışı Tanıtım

  Döviz kazandırıcı hizmet veya faaliyetlerle iştigal eden kuruluşların (Türkiye’de yerleşik yükseköğretim kuruluşları, sağlık sektöründe tedavi amaçlı faaliyet gösteren kuruluşlar, film sektöründe faaliyet gösteren şirketler ile yazılım sektöründe faaliyet gösteren şirketler) yurt dışında tanıtıma yönelik faaliyetlerine ilişkin ulaşım, konaklama ve tanıtım giderleri desteklenir.

 • 41. Pazara giriş rapor ve danışmanlık desteği nedir?
   

  Şirketler ile işbirliği kuruluşlarının yurt dışına yönelik pazara giriş stratejileri ve eylem planları oluşturulabilmesi için uluslararası kuruluşlara yaptırılan ve satın alınan sektör, ülke, yabancı şirket veya marka odaklı raporlar (mali ve hukuki raporlar dahil) ile sadece yabancı şirket alımlarına yönelik olarak uluslararası kuruluşlardan alınacak danışmanlık hizmetlerine (mali ve hukuki danışmanlık dahil) ilişkin giderlerin karşılanmasına yönelik destektir.

 • 42. Destekten faydalanmak için kimler başvuruda bulunabilir?
   
  • Sınai ve ticari şirketler,
  • İşbirliği kuruluşları (İhracatçı Birlikleri, İl Ticaret ve Sanayi/Sanayi Odaları, Sektör Dernekleri ve Kuruluşları, Organize Sanayi Bölgeleri veya imalatçıların kurduğu dernek-birlik veya kooperatifler).
 • 43. Destek sağlanacak uygun faaliyet konuları nelerdir?
   
  • Uluslararası kuruluşlara yaptırılan ve satın alınan sektör, ülke, yabancı şirket veya marka odaklı raporlar (mali ve hukuki raporlar dâhil)
  • Sadece yabancı şirket alımlarına yönelik olarak uluslararası kuruluşlardan alınacak danışmanlık hizmetlerine (mali ve hukuki danışmanlık dâhil) ilişkin giderler.
 • 44. Destek miktarı, oranı ve süresi nedir?
   
  • Destek süresi azami 3 yıldır.
 • 45. Nasıl destek başvurusu yaparım?
   

  Başvuru sahibi ilgili evrakları hazırlayarak Ekonomi Bakanlığı’na başvuru yapar.

 • 46. Pazara Giriş Yurt Dışı Tanıtım Desteği nedir?
   

  Döviz kazandırıcı hizmet veya faaliyetlerle iştigal eden kuruluşların yurt dışında tanıtımı amacıyla yapılan faaliyetlerin desteklenmesidir.

 • 47. Destekten faydalanmak için kimler başvuruda bulunabilir?
   
  • 20011/1 sayılı Tebliğin 10 uncu maddesi uyarınca döviz kazandırıcı hizmet veya faaliyetlerle iştigal eden kuruluşlar;
  • Yükseköğretim kuruluşları,
  • Sağlık sektöründe tedavi amaçlı faaliyet gösteren kuruluşlar,
  • Film sektöründe faaliyet gösteren şirketler,
  • Yazılım sektöründe faaliyet gösteren şirketler.
 • 48. Destek sağlanacak uygun faaliyet konuları nelerdir?
   
  • Ulaşım (uluslararası ve şehirlerarası ekonomi sınıfı uçak, tren, gemi, otobüs bileti ücretleri ile araç kiralama),
  • Konaklama (günlük 300 $’ı geçmemek kaydıyla),
  • Tanıtım ve organizasyon giderleri (tercümanlık giderleri, seminer, konferans,toplantı ve ikili görüşmelerin yapıldığı yerlerin kiralama giderleri, görsel ve yazılı medyada yapılan tanıtım ve reklam giderleri, halkla ilişkiler hizmeti giderleri, fuar ve sergi katılımı giderleri, katalog, broşür, eşantiyon ve tanıtım malzemeleri giderleri).
 • 49. Destek miktarı, oranı ve süresi nedir?
   
  • Destek süresi azami 3 yıldır.
  • Tüm harcamalar için verilen destek 300 Bin USD’yi geçemez.
  • Konaklamada günlük azami destek miktarı 300 USD’yi geçemez.
 • 50. Nasıl destek başvurusu yaparım?
   

  Başvuru sahibi ilgili evrakları hazırlayarak Ekonomi Bakanlığı’na başvuru yapar.

 • 51. Sektörel ticaret heyeti ve alım heyeti desteği nedir?
   

  Organizatör kuruluşlarca düzenlenen sektörel ticaret heyeti ile alım heyeti programlarına ilişkin giderlerin karşılanması için sağlanan destektir.

 • 52. Destekten faydalanmak için kimler başvuruda bulunabilir?
   

  Organizatör kuruluşlar başvurabilirler.

 • 53. Destek sağlanacak uygun faaliyet konuları nelerdir?
   

  Ulaşım;

  • Uluslararası ve şehirlerarası ekonomi sınıfı uçak, tren, gemi, otobüs bileti ücretleri ile araç kiralama),
  • Organizatör kuruluşun en fazla 2 (iki) çalışanının sektörel ticaret heyeti organizasyonuyla ilgili koordinasyonu sağlamak üzere gerçekleştirileceği ön heyet ve/veya sektörel ticaret heyet programı kapsamında uluslararası ve/veya şehirlerarası ulaşımda kullanacağı ekonomi sınıfı uçak, tren, gemi,otobüs bileti ile araç kiralama giderleri (Döviz Kazandırıcı Hizmet veya Faaliyetlerle İştigal Eden Kuruluşlara yönelik olarak düzenlenecek ön heyet programları desteklenmez.).

  Konaklama;

  • Tanıtım ve organizasyon giderleri (tercümanlık giderleri, seminer, konferans,toplantı ve ikili görüşmelerin yapıldığı yerlerin kiralama giderleri, görsel ve yazılı medyada yapılan tanıtım ve reklam giderleri, halkla ilişkiler hizmeti giderleri, katalog, broşür, eşantiyon ve tanıtım malzemeleri giderleri) .
 • 54. Destek miktarı, oranı ve süresi nedir?
   
  • Bir takvim yılında bir organizatör kuruluşun yaptığı en fazla 5 (beş) sektörel ticaret heyeti ve 10 (on) alım heyeti programı desteklenir.
  • Şirket başına en fazla 2 kişinin ulaşım masrafları destek kapsamında ödenir.
  • Konaklamada günlük destek miktarı şirket başına 300 USD’yi geçemez.
  • Program başına verilen destek 150 Bin USD’yi geçemez.
 • 55. Nasıl destek başvurusu yaparım?
   

  Başvuru sahibi ilgili evrakları hazırlayarak Ekonomi Bakanlığı’na başvuru yapar.

  Başvuru Süreci:

  Destekten yararlanmak isteyen Organizatör Kuruluşların, sektörel ticaret heyeti programı veya alım heyeti programı için EK C’de (Başvuru Belgeleri Listesi)belirtilen ön başvuru belgeleri ile birlikte program başlangıç tarihinden en az 3(üç) ay önce Bakanlığa ön başvuruda bulunmaları gerekir. Ön başvuru dosyasında katılımcı şirket bilgi formu ile katılımcı şirket talep yazılarının bulunmaması halinde heyet talebi değerlendirmeye alınır, ancak söz konusu belgelerin program başlangıç tarihinden bir ay önce tamamlanması gerekmektedir. Ön başvuru dosyası aynı zamanda CD ile teslim edilir.

  Sınai ve/veya ticari şirketlere yönelik sektörel ticaret heyeti programları ile alım heyeti programları başvuruları Ekonomi Bakanlığı’na (İhracat Genel Müdürlüğü)yapılır.

  Döviz Kazandırıcı Hizmet veya Faaliyetlerle İştigal Eden Kuruluşlara (Türkiye’de yerleşik yükseköğretim kuruluşları, sağlık sektöründe tedavi amaçlı faaliyet gösteren kuruluşlar, film sektöründe faaliyet gösteren şirketler ile yazılım sektöründe faaliyet gösteren şirketler) yönelik sektörel ticaret heyeti programları ile alım heyeti programları başvuruları Ekonomi Bakanlığı’na (Serbest Bölgeler,Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü) yapılır.

 • 56. E-Ticaret sitelerine üyelik desteği nedir?
   

  Şirketlerin nihai tüketiciye yönelik olmayan e-ticaret sitelerine üyelik giderlerinin karşılanması için sağlanan destektir.

 • 57. Destekten faydalanmak için kimler başvuruda bulunabilir?
   

  Ticari ve sınai şirketler başvurabilirler.

 • 58. Destek sağlanacak uygun faaliyet konuları nelerdir?
   

  E-ticaret siteleri üyelik ücretleri desteklenmektedir.

 • 59. Destek miktarı, oranı ve süresi nedir?
   
  • Bir şirketin en fazla 5 e-ticaret sitesine üye olmasına destek verilir.
  • E-ticaret sitesi başına destek süresi 3 yıldır.
 • 60. Nasıl destek başvurusu yaparım?
   

  Başvuru sahibi ilgili evrakları hazırlayarak Ekonomi Bakanlığı’na başvuru yapar.

  Başvuru Süreci:

  Desteğe konu e-ticaret sitesi ön onay almamış ise; şirketlerin EK D-3 (Ön Onay Başvuru Formu) ve EK D-4 (E-Ticaret Sitesi Ön Onay Formu), e-ticaret sitesinin ise EK D-4 (E-Ticaret Sitesi Ön Onay Formu) ile Ekonomi Bakanlığı’na (İhracat Genel Müdürlüğü) başvurmaları gerekir.

  Desteğe konu e-ticaret sitesi ön onaylı bir site ise, şirketlerin destek başvurularını EK-D’de (Başvuru Belgeleri Listesi) belirtilen belgelerle birlikte ilk ödeme belgesi tarihinden itibaren en geç 6 (altı) ay içerisinde doğrudan veya posta ile yapmaları gerekir.

  Başvuru, şirketlerin yerleşik oldukları şehire göre Ekonomi Bakanlığı’na (İhracat Genel Müdürlüğü) ya da Bakanlığın (EK E)’de belirtilen Bölge Müdürlüklerine yapılır.

 • 61. Uluslararası rekabetçiliğin geliştirilmesinin desteklenmesi nedir?
   

  Şirketlerin, yazılım firmalarının ve iş birliği kuruluşlarının uluslararası pazarlarda rekabet güçlerini artırmak için şirket personelinin alacağı eğitim giderlerinin karşılanması, proje bazlı eğitim, danışmanlık, yurt dışı pazarlama, alım heyeti ve bireysel danışmanlık programları ile istihdam giderlerinin desteklenmesi için sağlanan bir destek programıdır.

  2 türlüdür:

  1. Eğitimcilerin Düzenleyeceği Eğitim Programları
  2. Proje Bazlı Eğitim, Danışmanlık, Yurt Dışı Pazarlama, Alım Heyeti Ve Bireysel Danışmanlık Programları İle İstihdam Giderlerinin Desteklenmesi Programıdır.
 • 62. Eğitimcilerin düzenleyeceği eğitim programı desteği nedir?
   

  Şirketlerin ve yazılım firmalarının uluslararası pazarlarda rekabet güçlerini artırmak için şirket personelinin alacağı eğitim giderlerinin karşılanmasıdır.

 • 63. Destekten faydalanmak için kimler başvuruda bulunabilir?
   
  • Sınai ve ticari şirketler,
  • Yazılım şirketleri.
 • 64. Destek sağlanacak uygun faaliyet konuları nelerdir?
   

  Aşağıda belirtilen eğitim konuları destek kapsamında yer almaktadır:

  • Avrupa Birliği ve Dünya Ticaret Örgütü Mevzuatı,
  • Dış Ticarette Anlaşmazlıkların Çözümü ve Uluslararası Tahkim,
  • Dış Ticaretin Finansmanı ve Dış Ticaret Muhasebesi,
  • Dış Ticarette Fiyatlandırma,
  • Dış Ticaret, Gümrük ve Kambiyo Mevzuatı,
  • Dış Ticarette Kullanılan Belgeler ve Ödeme Şekilleri,
  • Dış Ticarette Sözleşmeler ve Teslim Şekilleri,
  • Tedarik Zinciri Yönetimi ve Lojistik,
  • Uluslararası Pazarlama ve Elektronik Ticaret,
  • Yenilikçilik ve Kümelenme,
  • Bakanlıkça uygun görülen diğer konular.
 • 65. Destek miktarı, oranı ve süresi nedir?
   
  • Her bir eğitim programına, bir şirketten en fazla 4 (dört) kişi katılabilir.
  • Eğitimlerin süresi 60 saati geçmemelidir.
  • Eğitimler yurt içinde düzenlenmelidir.
  • Eğitimleri sadece Ekonomi Bakanlığı’na bağlı İhracat Bilgi Platformu Başkanlığı tarafından eğitimci statüsü verilen şirketler verebilir.
 • 66. Nasıl destek başvurusu yaparım?
   

  Başvuru sahibi ilgili evrakları hazırlayarak Ekonomi Bakanlığı’na bağlı İhracat Bilgi Platformu Başkanlığı’na (www.ibp.gov.tr) başvuru yapar.

 • 67. Proje bazlı eğitim, danışmanlık, yurt dışı pazarlama, alım heyeti ve bireysel danışmanlık programları ile istihdam giderlerinin desteklenmesi programı desteği nedir?
   

  İşbirliği Kuruluşlarının uygun görülen proje bazlı giderlerinin desteklenmesidir.

 • 68. Destekten faydalanmak için kimler başvuruda bulunabilir?
   

  İşbirliği Kuruluşları (Üyeleri için işbirliği faaliyeti gerçekleştiren İhracatçı Birlikleri, İl Ticaret ve Sanayi/Sanayi Odaları, Organize Sanayi Bölgeleri,Endüstri Bölgeleri, Sektörel Üretici Dernekleri ile Sektörel Dış Ticaret Şirketleri(SDŞ) veya imalatçıların kurduğu dernek-birlik veya kooperatifler)

 • 69. Destek miktarı, oranı ve süresi nedir?
   
  • İstihdam desteğinin süresi azami 3 yıldır.
  • Bir takvim yılında bir Organizatör Kuruluşun yaptığı en fazla 5 sektörel ticaret heyeti ve 10 alım heyeti programı desteklenir. Destekler program başına verilir.
  • Proje Bazlı Bireysel Danışmanlık Programının süresi azami 3 yıldır.
 • 70. Nasıl destek başvurusu yaparım?
   

  Başvuru sahibi ilgili evrakları hazırlayarak Ekonomi Bakanlığı’na bağlı İhracat Bilgi Platformu (İBP) Başkanlığı’na başvuru yapar.

 • 71. Tasarım desteği nedir?
   

  Tasarımcı şirketleri, tasarım ofisleri ile birlikler, tasarım dernekleri-birliklerinin gerçekleştireceği tanıtım, reklam, pazarlama, istihdam, danışmanlık harcamaları ile yurt dışında açacakları birimlere ilişkin giderlerinin desteklenmesidir.

 • 72. Destek sağlanacak uygun faaliyet konuları nelerdir?
   
  1. Proje Bazlı Eğitim ve/veya Danışmanlık Programları:

  İşbirliği Kuruluşlarına aşağıda belirtilen konularda sağlanan eğitim ve danışmanlık faaliyetleri, program organizasyonu giderleri;

  • Eğitim ve/veya danışmanlık ihtiyacının analizi,
  • İş planı ve ihracat stratejilerinin hazırlanması, izlenmesi,
  • İhracat potansiyelinin belirlenmesi ve ihracat yapmaya hazır hale getirilmesi,
  • Süreç iyileştirme ve yönetimi,
  • Bilgi ve iletişim teknolojileri danışmanlığı,
  • Aynı değer zincirinde yer alan, birbirleriyle ilişki içinde olan ve coğrafi yakınlık içinde bulunan şirketlerin uluslararası rekabetçilik yönünde yol haritalarının hazırlanması,
  1. İstihdam Desteği
  • İşbirliği Kuruluşunca görevlendirilen en fazla 2 uzman personelin istihdam giderlerinin karşılanması.
  1. Proje Bazlı Yurt Dışı Pazarlama veya Alım Heyeti Programları

  İşbirliği Kuruluşunca düzenlenen 5 adet yurt dışı pazarlama programları (ortak pazar araştırmaları, pazar ziyaretleri, küme tanıtım faaliyetleri, ticaret heyetleri,yurt dışı fuar ziyaretleri, eşleştirme vb. organizasyonlar) ve 10 adet yurt dışındaki alıcı firmaların Türkiye’den alım yapmaları amacıyla düzenlenen alım heyeti programlarıyla ilgili sağlanan destektir.

  Karşılanan giderler:

  • Ulaşım (uluslararası ve şehirlerarası ekonomi sınıfı uçak, tren, gemi, otobüs

  bileti ücretleri),

  • Konaklama,
  • Tanıtım ve organizasyon giderleri (tercüme, seminer, konferans, toplantı,ikili görüşmeler, kira, reklam, halkla ilişkiler hizmeti, fuar ve sergi katılımı,Katalog, broşür, eşantiyon ve tanıtım malzemeleri giderleri) .
  1. Proje Bazlı Bireysel Danışmanlık Programı Proje bazlı faaliyetler kapsamında, eğitim ve/veya danışmanlık programına /programlarına ve yurt dışı pazarlama veya alım heyeti programına/ programlarına

  katılan şirketlerin, Bakanlıkça uygun görülen konularda proje bazlı bireysel danışmanlık hizmeti almaları için sağlanan destektir.

 • 73. Destekten faydalanmak için kimler başvuruda bulunabilir?
   
  • Tasarımcı Şirketler,
  • Tasarım Ofisleri,
  • İhracatçı Birlikleri,
  • Tasarım Dernekleri ve Birlikleri.
 • 74. Destek sağlanacak uygun faaliyet konuları nelerdir?
   

  Tasarım Şirketleri ve Tasarım Ofislerinin:

  • Yurt dışına yönelik olarak gerçekleştirecekleri reklam, tanıtım, pazarlama vb.

  faaliyetlerine ilişkin giderleri,

  • Yurt dışında açacakları birimlerin demirbaş, dekorasyon, brüt kira giderleri,
  • Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tesciline ilişkin harcamaları ile

  markalarının yurt dışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri,

  • İstihdam edilen tasarımcıların brüt maaş giderleri,
  • Danışmanlık giderleri,
  • Yazılım ürünlerinin satın alınması, kiralanması,
  • Eğitim,
  • Dış kaynak harcamaları

  Birlikler, Tasarım Dernek ve Birliklerinin:

  • Görsel ve yazılı tanıtım giderleri,
  • Sergi, bienal, tasarım fuarı;
  • Tasarım yarışması katılımları ve organizasyonları ile bu faaliyetlerin tanıtımı,
  • Marka-promosyon ajansı, stratejik danışmanlık gibi tanıtım, reklam ve

  pazarlama faaliyetlerine ilişkin harcamaları

 • 75. Destek miktarı, oranı ve süresi ne kadardır?
   
  • Tasarım şirketleri ve ofisleri için destek süresi azami 4 yıldır.
  • Birlikler, tasarım dernek-birlikleri ise faaliyet bazında desteklenir.
 • 76. Nasıl destek başvurusu yaparım?
   

  Başvuru sahibi ilgili evraklarını hazırlayarak bağlı olduğu İhracatçı Birliği Genel Sekreterliği’ne başvuru yapar. Başvurular, Bakanlık, TİM, İhracatçı Birlikleri,tasarım dernek-birliklerin temsilcilerinden müteşekkil Tasarım Destek Komitesi tarafından değerlendirmeye alınır.

 • 77. Teknik müşavirlik hizmetlerine sağlanan devlet yardımlarının amacı nedir?
   

  Ekonomi Bakanlığı tarafından hedef pazar olarak belirlenen ülkelerde müteahhitlik sektörüne yönelik mal ve hizmet ihracatının artırılması amacıyla Teknik Müşavirlik Şirketleri, Müteahhitlik Şirketleri ve İşbirliği Kuruluşlarınca yurt içi ve yurt dışında gerçekleştirilen bazı faaliyetlere ilişkin harcamaların desteklenmesi amaçlanmaktadır.

 • 78. Sağlanacak yardımlardan kimler yararlanabilir?
   
  • Teknik Müşavirlik Şirketleri,
  • Müteahhitlik Şirketleri,
  • Sektörel Kuruluşlar (İşbirliği Kuruluşları),
  • Sektörel Fuar Şirketleri.
 • 79. Destek başvurusu nasıl yapılır?
   

  Başvuru sahibi ilgili evraklarını hazırlayarak Ekonomi Bakanlığı’na başvuruda bulunur. Bazı desteklerin başvuru öncesinde ve/veya sonrasında ilgili ülkelerdeki ticaret müsteşarlıkları veya ataşeliklerin onayı gerekmektedir.

 • 80. Tarımsal ürünlerde ihracat iadesi yardımları desteği nedir?
   

  İhracatı desteklenen tarım ürünlerine sağlanan destek programıdır. Buna göre ihracatı desteklenen tarım ürünlerini ihraç eden firmalara ürünlerin ihracat bedeli kadar vergi, SGK indirimi, haberleşme ve enerji indirimi uygulanmaktadır.

 • 81. Teknik müşavirlik hizmetlerine sağlanan devlet yardımları nelerdir?
   
  1. Yurt dışı Ofis Desteği,
  2. Reklam; Tanıtım ve Pazarlama Desteği,
  3. Pazar Araştırması Desteği,
  4. Fuar Desteği – Organizasyon,
  5. Fuar Desteği – Katılım,
  6. Seminer ve Konferans Desteği – Organizasyon,
  7. Seminer ve Konferans Desteği – Katılım,
  8. Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Heyet Desteği,
  9. Teknoloji Desteği,
  10. Yurt dışı Eğitim Desteği,
  11. Fizibilite Etüdü ve Nazım Planı Desteği,
  12. Sözleşme Desteği.
 • 82. Destekten faydalanmak için kimler başvuruda bulunabilir?
   

  Tarım ürünlerini ihraç eden şirketlerdir.

 • 83. Nasıl destek başvurusu yaparım?
   

  Başvuru sahibi ilgili evraklarını hazırlayarak bağlı olduğu İhracatçı Birliği Genel Sekreterliği’ne başvuru yapar.

 • 84. Özel Statülü Şirketler bakanlık desteklerinden ne derece faydalanır?
   

  Bazı desteklerden sadece özel statülü şirketler yararlanabilmekte ve diğer bazı desteklerde ise normal destek limitlerinin üzerinde destek oranlarından faydalanabilmektedirler. Bunun yanında özel statülü şirketler devlet desteklerinden öncelikli yararlandırılmaktadır.

  Özel statülü şirketler; Dış Ticaret Sermaye Şirketi (DTSŞ) ve Sektörel Dış Ticaret Şirketleridir (SDŞ). Şirketlerin bu unvanları alması için yerine getirmesi gereken koşullar bulunmaktadır. 2013 yılı itibarıyla Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars illerinde bu ünvanları almış firmalar bulunmamaktadır.

 • 85. Dış Ticaret Sermaye Şirketi (DTSŞ) statüsü için istenilen şartlar nelerdir?
   

  Şirketlerin;

  • Ödenmiş sermayelerinin en az 2 milyon TL olması,
  • Bir önceki takvim yılında gümrük beyannamesi bazında; en az (FOB) 100 milyon ABD doları veya eş değerdeki fiili ihracatı gerçekleştirmesi (transit ve bedelsiz ihracat hariç)

  • Anonim şirket olması gerekmektedir.

 • 86. DTSŞ statüsü nasıl alınır?
   

  Uygun koşullara sahip olan şirketlerin her yılın Ocak ayının son gününe kadar istenilen bilgi ve belgelerle birlikte Ekonomi Bakanlığı’na başvuru yapması gerekmektedir.

 • 87. Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDŞ) statüsü için istenilen şartlar nelerdir?
   

  Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin (KOBİ) ihracat sektörü içinde bir organizasyon altında toplanarak ihracat ve ilgili konularda (finansman, tedarik,nakliye, sigorta, gümrükleme vb.) hizmet sağlayarak dış ticarette uzmanlaşmalarını ve daha etkin faaliyet göstermelerini sağlamak için kurulan şirketlere, “Sektörel Dış Ticaret Şirketi (SDŞ) Statüsü” verilmektedir.

  Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars illerinin dâhil olduğu Kalkınmada Öncelikli Yörelerde SDŞ için istenilen şartlar;

  Aynı veya ayrı üretim dalında faaliyette bulunan asgari 5 KOBİ tarafından şirketin kurulması,

  En az 250 Bin TL’lik bir sermaye büyüklüğüne sahip olması,Kurulan şirketin anonim şirket olması, veya

  Aynı üretim dalında faaliyette bulunan Üretici Dernekleri ve Üretici Birlikleri tarafından şirketin kurulması,

  En az 500 Bin TL’lik bir sermaye büyüklüğüne sahip olması,

  Kurulan şirketin anonim şirket olması gerekmektedir.

 • 88. SDŞ statüsü nasıl alınır?
   

  Uygun koşullara sahip olan şirketlerin istenilen bilgi ve belgelerle birlikte Ekonomi Bakanlığı’na başvuru yapması gerekmektedir.

 • 89. Dâhilde işleme rejimi nedir?
   

  İhraç edilen işlem görmüş ürünün elde edilmesinde kullanılan, ithali vergiye tabi eşyalara uygulanacak dâhilde işleme tedbirleri olup; ihraç edilecek ürünün üretiminde kullanılan girdilerin ithalinde sağlanan destek tedbirleridir.

  Uygulanan 2 tedbir bulunmakta olup, bunlar;

  1. Şartlı Muafiyet Sistemi Tedbiri,
  2. Geri Ödeme Sistemi Tedbiri.
 • 90. Dâhilde işleme rejiminin sağladığı avantajlar nelerdir?
   
  • İthalatta Gümrük Vergisi, KDV, ÖTV ile Diğer Vergi ve Fonlardan Muafiyet
  • Vergi, Resim ve Harç İstisnası ile KKDF İstisnası
  • Ticaret Politikası Önlemlerine Tabi Olmama
  • Yurt İçi Alımlarda KDV’de Tecil-Terkin Uygulaması
  • Yurt İçi Satış ve Teslimlere Müsaade edilmesi
  • İthalatta Alınması Gereken Vergilere İlişkin Teminat İndirimi
 • 91. Geri ödeme sistemi tedbiri nedir?
   
  • Dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında,
  • Serbest dolaşıma giren,
  • Hammadde, yardımcı madde, yarı mamul, mamul ile değişmemiş eşya,ambalaj ve işletme malzemesinden elde edilen işlem görmüş ürünün ihracıhalinde,
  • İthalat esnasında alınan verginin (işletme malzemesine ilişkin katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi hariç) geri ödenmesidir.
 • 92. . Dâhilde ve hariçte işleme rejimleri ile vergi, resim ve harç istisnası uygulaması nedir?
   

  Bakanlığın ihracatın geliştirilmesine yönelik vermiş olduğu destekler dışında ihracatın artırılmasını sağlamak üzere yürütmüş olduğu politika araçlarıdır. İhracatı artırmak, ihraç ürünlerine uluslararası piyasalarda rekabet gücü kazandırmak, ihraç pazarlarını geliştirmek ve ihraç ürünlerini çeşitlendirmek

  amacıyla; ithal girdi kullanılan işlem görmüş ürünün ihracı ile ihracat sayılan satış ve teslimlerin belirlenmesi, yönlendirilmesi ve geliştirilmesine ilişkin tedbirlerdir.

  Desteklere benzer özellikler gösteren bu araçlar 3 türlüdür:

  1. Dahilde İşleme Rejimi,
  • Şartlı Muafiyet Sistemi Tedbiri,
  • Geri Ödeme Sistemi Tedbiri
  1. Hariçte İşleme Rejimi,
  2. Vergi, Resim ve Harç İstisnası Uygulaması
 • 93. Şartlı muafiyet sistemi tedbiri nedir?
   

  Dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında İhracı taahhüt edilen işlem görmüş ürünün elde edilmesinde kullanılan (belge/izin sahibi firma ve/veya yan sanayici firma tarafından), serbest dolaşımda bulunmayan hammadde,yardımcı madde (katalizör olarak kullanılanlar dahil), yarı mamul, mamul ile değişmemiş eşya, ambalaj ve işletme malzemesinin, Türkiye Gümrük Bölgesinde(serbest bölgeler hariç) yerleşik firmalarca, ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmaksızın, vergisi teminata bağlanmak suretiyle bedelli ve/veya bedelsiz ithal edilmesi ve ihracat taahhüdünün gerçekleşmesini müteakip, alınan teminatın iade edilmesidir.

 • 94. Dâhilde işleme izni verilecek haller nelerdir?
   
  1. Elyaf, iplik, ham ve mamul mensucat (astar dahil) gibi temel tekstil hammaddeleri ile tekstil ve deri kimyasal maddeleri dışında kalan yardımcı maddelerin (tela, etiket, düğme, fermuar, çıtçıt, rivet, askı, kuşgözü, şerit,kordela, lastik vb.) ithalatını müteakip, ihraç ürünlerinin elde edilmesinde kullanılması,
  2. Kıymetli maden ve taşların, 32 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Karar hükümleri çerçevesinde ithalatını müteakip, işlendikten sonra ihraç edilmek üzere işçiliğe tabi tutulması,
  3. Eşyanın korunması, görünüş ya da satış kalitesinin iyileştirilmesi, yeniden dağıtım veya yeniden satış için hazırlanmasına yönelik işlemler,
  4. Eşyanın montajı, kurulması, diğer eşyayla birleştirilmesi, bir araya getirilmesi veya ihraç edilecek eşyanın tamamlanması dahil olmak üzere işçiliğe tabi tutulması,
  5. Eşyanın yenilenmesi ve düzenli hale getirilmesi dahil olmak üzere tamir edilmesi veya boyanması,
  6. Eşyanın elden geçirme ve ayarlar da dahil olmak üzere onarımı,
  7. Eşyanın baskı işlemine tabi tutulması, asorti edilmesi, etiketlenmesi,ambalajlanması, temizlenmesi, elenmesi, fiziksel boyutunun değiştirilmesi,kavrulması veya kabuğundan ayrılması,
  8. Fide ithalatını müteakip, ihraç edilmek üzere kesme çiçek yetiştirilmesi,
  9. Filmaşin ithalatını müteakip, ihraç edilmek üzere çivi ve tel üretimi,
  10. Rulo sacın ithalatını müteakip, ihraç edilmek üzere kesilmiş sac elde edilmesinde kullanılması,
  11. Bedelsiz olarak ithal edilen eşyanın işleme faaliyetine tabi tutulması (“Aktif matris sıvı kristal tertibatlı olanlar (LCD)” isimli maddenin bedelsiz ithalatı hariç olmak üzere).
 • 95. Belge almak için nasıl başvuru yaparım?
   

  Türkiye Gümrük Bölgesi’nde (serbest bölgeler hariç) yerleşik firmaların; dahilde işleme izin belgesi almak için Bakanlığa bağlı İhracat Genel Müdürlüğü’ne elektronik ortamda; istenen bilgi ve belgelerle de Gümrük İdaresi’ne başvuru yapması gerekmektedir.

 • 96. Belgenin süresi nedir?
   

  Dâhilde işleme izin belgesinin/dâhilde işleme izninin süresi sektörüne göre azami 12 aydır. Ancak, gemi inşaat, komple tesis vb. ile üretim süreci 12 (on iki) ayı aşan ürünler ve savunma sanayi alanına giren ürünlerin ihracına ilişkin düzenlenen belgenin/iznin süresi, proje süresi kadar tespit edilebilir.

 • 97. Hariçte işleme rejimi nedir?
   

  Serbest dolaşımdaki eşyanın işlenmek veya yenilenmek üzere Türkiye Gümrük Bölgesi dışına veya serbest bölgelere geçici olarak ihraç edilmesi ve işlem görmüş ürünün tam veya kısmi muafiyetten yararlanarak serbest dolaşıma girmesi ve standart değişim sistemi kapsamında ithali ile ilgili faaliyetleri ile

  ilgili faaliyetlerin desteklenmesidir.

 • 98. Belgenin süresi nedir?
   

  Hariçte işleme izin belgesinin/dâhilde işleme izninin süresi azami 12 aydır.

 • 99. Vergi, resim ve harç istisnası uygulaması nedir?
   

  İhracat, transit ticaret, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerde vergi, resim ve harç istisnası uygulanmasıdır.

 • 100. Hariçte işleme faaliyetinden yararlandırılacak haller nelerdir?
   
  1. Hammadde, yardımcı madde, yarı mamul, mamul ve ambalaj malzemelerinin daha ileri bir düzeyde işlem görmek üzere Türkiye Gümrük Bölgesi dışına veya serbest bölgelere gönderilmek istenmesi halinde,
  2. Maden cevheri ve konsantrelerinin izabe edilmesi ve işlenmesi; maden ve metallerden mamul eşyanın izabe ve ayrıştırmaya tabi tutulması ve/veya bu işlem sonucunda yenilenmesi; kıymetli maden ve taşların işlenmesiamaçlarıyla Türkiye Gümrük Bölgesi dışına veya serbest bölgelere gönderilmek istenmesi halinde,
  3. Tamirat amaçlı, garanti hükümleri uyarınca, ithal edilecek eşyada ambalaj malzemesi olarak kullanılmak üzere veya bir imalat hatası nedeniyle Türkiye Gümrük Bölgesi dışına veya serbest bölgelere gönderilen eşya (stüdyo banyo ve post-prodüksiyon işlemleri için geçici olarak ihraç edilecek sinematelevizyon filmleri ve ses bantları dahil) ve/veya bu eşyanın ihracından önce ikame eşyanın ithalatı içindir.
 • 101. Belge almak için nasıl başvuru yaparım?
   

  Türkiye Gümrük Bölgesi’nde (serbest bölgeler hariç) yerleşik firmaların; hariçte işleme izin belgesi almak için;

  1. Hammadde, yardımcı madde, yarı mamul, mamul ve ambalaj malzemelerinin daha ileri bir düzeyde işlem görmek üzere izin istenmesi halinde Ekonomi Bakanlığı’na,
  2. Maden cevheri ve konsantrelerinin izabe edilmesi ve işlenmesi; maden ve metallerden mamul eşyanın izabe ve ayrıştırmaya tabi tutulması ve/veya bu işlem sonucunda yenilenmesi; kıymetli maden ve taşların işlenmesi için izin istenmesi halinde maden ihracatçı birliklerinin bağlı olduğu ihracatçı

  birlikleri genel sekreterliklerine,

  1. Eşya (stüdyo banyo ve post-prodüksiyon işlemleri için geçici olarak ihraç edilecek sinema-televizyon filmleri ve ses bantları dahil) ve/veya bu eşyanın ihracından önce ikame eşyanın ithalatı için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ına istenen bilgi ve belgeler hazırlanarak başvuru yapılır.
 • 102. İstisna kapsamı nedir?
   
  • İhracat, ihracat sayılan satış ve teslimler, döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetler ile transit ticaretin finansmanında kullanılmak kaydıyla bankalarca kullandırılan her türlü sevk öncesi ve sevk sonrası krediler ve firmaların sağladıkları prefinansmanlar ile bunların geri ödenmesi,
  • İhracatla ilgili işlem yapan bankaların, faktoring şirketlerinin, sigorta şirketlerinin, noterlerin ve diğer kuruluşların ihracat, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerle ilgili olarak yapmış oldukları bütün hizmet ve muameleler dolayısıyla nakden veya hesabına aldıkları paralar ve kambiyo işlemleri,
  • Dahilde işleme rejimi kapsamında yapılan ithalat ve/veya yurt içi alımlar ile ilgili işlemler ve bunların finansmanı amacıyla kullanılan krediler,
  • İhracat karşılığı yapılacak her türlü ödemeler, ihracat, ihracat sayılan satış ve teslimler, döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetler ile transit ticaretle ilgili işlemler ve bu işlemler sebebiyle düzenlenen kağıtlar.
 • 103. İstisna uygulaması için belge/izin almak gerekli midir?
   

  Dâhilde işleme rejimi kapsamında yapılan ithalat ve/veya yurt içi alımlar, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerin vergi, resim ve harç istisnasından yararlandırılabilmesi için Ekonomi Bakanlığı’ndan belge alınması zorunludur. Bu çerçevede kullandırılan krediler ve uygulanan istisnalar için izin belgesi gereklidir.

  Bunlar dışında kalan hususlarda vergi, resim ve harç istisnası, ilgili kurum ve kuruluşlarca resen uygulanır ve herhangi bir belge ile irtibatlandırılmaz.

   

 • 104. Belgesiz işlemler nelerdir?
   

  İhracatla ilişkili olduğunu kanıtlamak koşuluyla;

  1. İhracat karşılığı yapılacak ödemeler (Taahhütnameler ile temliknameler ve Sosyal Sigortalar Kurumu prim borçları ile genel bütçeli idarelere olan borçların mahsubu dahil),
  2. İhracattan doğan alacağın ihracatçı tarafından temliki,
  3. İhracat bağlantıları için düzenlenecek anlaşmalar,
  4. Transit ticarete konu malın satın alınması ve satılması,
  5. Tedarik edildikleri şekliyle ihraç edilmek üzere mal alımı,
  6. 4458 sayılı Gümrük Kanununun 131 inci maddesine istinaden ithalat vergilerinden tam muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimine tabi ambalaj malzemesi ithali ile kati ihraç edilen mallara ait ambalaj malzemesinin geçici ihracı ve ithali,
  7. Dahilde işleme izni kapsamında yapılan ithalat,
  8. Vergi, resim ve harç istisnası belgesi almak amacıyla proje formu ekinde verilecek taahhütnameler,
  9. Yurt dışı ve uluslararası yurt içi ihaleler, yap-işlet modeli çerçevesinde yapılacak yatırım projelerine ilişkin sözleşme safhasından önceki teminat mektupları ile ilgili işlemler (teminat mektupları dahil) ve diğer işlemler ve bu konuda düzenlenen ihale kararları,
  10. Gerçekleştirilen mamul ürün ihracatı karşılığı olarak bu ürünlerin üretiminde kullanılan girdilerin Toprak Mahsulleri Ofisinden veya T.C. Şeker Kurumunca tespit edilen şeker fabrikalarından alımıdır.
 • 1. Ticaret Fuarları ve Sergileri Nelerdir?
   

  Ticaret fuarları ve sergiler; belirli ve önceden tespit edilmiş bir zaman diliminde mal veya hizmetlerin ticari amaçla sergilendiği uluslararası pazarlamada giderek daha fazla önem kazanan, en etkin ticareti geliştirme araçlarından biridir.

  Ticaret fuarları ve sergilerine katılım, firmaya satış, iletişim, araştırma ve stratejik açıdan pek çok yarar sağlamaktadır.

  Ticaret fuarları ve sergileri; ülke, ürün/hizmet, firma imajının tesisi, yeni ürün veya hizmetin tanıtımı, piyasaya yerleştirilmesi, ürün ve fiyat kalitesinin test edilmesi, alıcı taleplerinin/tepkilerinin değerlendirilmesi, rakip firmaların, ürün/hizmet ve stratejilerinin rekabetin izlenmesi, hedef kitle veri tabanı oluşturulması, yeni temasların kurulması, mevcutların geliştirilmesi gibi kısa bir zaman diliminde pazarlama hedeflerinin gerçekleşmesine zemin hazırlamaktadır. Uluslararası fuar/sergiler genel bir tasnifle; her türlü mal ve hizmetin sergilenebildiği 'genel ticaret fuarları' ve sektör bazında sanayi ürün veya hizmetlerinin sergilenmesine olanak sağlayan, genellikle işadamlarının ziyaretine açık 'ihtisas fuarları' olmak üzere ikiye ayrılabilir. bununla birlikte fuarcılık sektöründeki gelişmeler daha ayrıntılı bir sınıflandırmayı gerektirmektedir.

  'Tüketici fuarları' çeşitli tüketim mallarının sergilendiği halka açık, nihai tüketiciyi hedef alan fuarlardır. 'Solo fuarlar' bir ülkenin tek başına katıldığı, genel nitelikli veya belirli bir ürün veya ürün grubuna yönelik fuarlardır. İnternet kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte zaman kısıtlamasını ortadan kaldıran, maliyet avantajı, vb. fırsatlar sunan 'sanal fuarlar' gündeme gelmiştir. Ancak sanal fuarlar yüz yüze görüşme olanağı sunan , tüketici ilişkilerinin kurulduğu, müşteri bağımlılığının inşaa edildiği fuarların yerini alamamıştır.

 • 2. Fuar Seçiminde Nelere Dikkat Edilir? Fuar Seçiminde Göz Önünde Bulundurulması Gereken Hususlar Nelerdir?
   

  Bir pazarlama karması elemanı olarak fuarları, etkin bir şekilde kullanmak için, öncelikle hedeflerin belirlenmesi ve bu hedeflere yönelik en uygun fuarın seçilmesi gerekmektedir.

  Genel olarak fuar seçimi sırasında derlenmesi gereken bilgiler, incelenme ve değerlendirilmesinde fayda görülen hususlar şunlardır;

  - Fuarda sergilenecek ürünler ve fuardaki ürün sektörleri

  - Fuarın hitap ettiği coğrafi bölge

  - Yer kirası ve ödeme tarihi, yer rezervasyonu için son başvuru tarihi

  - Fuarın destek kapsamında olup olmadığı

  - Fuarın açık ve kapalı toplam sergi alanı, bu fuarda ne kadarının kullanıldığı

  - Fuarın ziyaretçi profili (fuarın sadece profesyonellere açık olup olmadığı)

  - Ziyaretçi sayısı ve analizi

  - Fuarda ortalama bağlantı tutarı

  - Fuarın kaç yıldan beri düzenlendiği

  - Alternatif fuarlara göre avantaj ve dezavantajları

  - Fuarın teması ve yan etkinlikler

  - Fuar planı, tahsis edilen stand konumunun firma ve ürünlerin tanıtımı için uygunluğu

  - Stand konstrüksiyonu, dekarasyonu, teknik hizmetler ve maliyeti

  - Yerel personelin temini ve maliyeti

  - Sigorta ve güvenlik düzenlemeleri

  - Lojistik hizmetleri

  - Sergi ürünlerinin perakende satışı, fuarda veya fuar sonunda toptan satışı veya bırakılmasıyla ilgili düzenlemeler

  - Fuar idaresi tarafından sağlanabilecek reklam imkanları, ziyaretçi promosyon kampanyası

  - Konaklama imkanları

  - Fuarın önceki yıllardaki özet sonuç raporları

  - Bu fuara daha önce katılan firmaların görüşleri

  - Bu pazar ürün/hizmetler için önemli bir pazar mıdır?

  - Ürün/hizmetler pazar standartlarını/ihtiyaçlarını karşılamakta mıdır?

  - Firma; muhtemel veya sürekli bir talebi karşılayacak ölçüde yeterli üretim yapabilecek düzeyde midir?

  - Fuardan sonra bu pazarın geliştirilmesi yönünde gerekli finansman ve zaman yatırımı yapılabilecek midir?

  - Firma için en etkin çözüm yolu fuara katılım mıdır?

  - Bu fuar katılınacak en uygun fuar mıdır?

  - Sergilemedeki  öncelikli hedefler nelerdir?

  - Etkin bir katılımın maliyeti nedir?

  - Katılımın fayda/maliyet analizi

 • 3. Fuarlara Katılımının Maliyetleri Nelerdir?
   

  Maliyet katılacak fuara göre değişiklik göstermektedir. Gereksiz harcamaların önlenmesi amacıyla, detaylı bir bütçe hazırlanması ve bu bütçe dahilinde kalınması ok önemlidir. Geniş kapsamlı ve gerçekçi bir bütçe hazırlanması aşağıdaki aşamaları gerektirmektedir:

  Fuara katılım ile ulaşılabilecek amaçların belirlenmesi

  Bu amaçlara ulaşabilmek için yapılacak işlerin belirlenmesi

  Masrafların dahil edilmesi.

  Katılımcının gereğinden fazla veya az harcama yapmasının önlenmesi için muhtemelen harcama kalemlerinin belirlenmesi ve kaynakların harcama kalemlerinin önemi oranında dağıtılması gerekmektedir. Fuara katılımla ilgili belli başlı harcama alanları aşağıda belirtilmiştir.

  Stand masrafları: Yer kirası, stand dizaynı ve konstrüksiyonu, ürün yerleşimi, grafik çalışmaları, elektrik, mobilya, yer kaplaması, ekipmanlar, çiçek, telefon ve faks bağlantıları, sigorta, depo ve güvenlik, temizlik, televizyon, gerekiyorsa su, atıklar, gaz basınçlı hava vs.

  Sergi ürünleri: Fuarda sergilenecek ürünlerin tespit edilmesi, fuar için özel numuneler ve ambalajlar hazırlanması, dökümantasyon için gerekli ekipman ve malzemenin temini.

  Nakliye: Sergi ürünlerinin nakliyesi, nakliye ambalajı, gümrükleme masrafları, ve gümrük ithal vergileri, sigorta ücretleri, depolama vs.

  Personel Masrafları: Fuara gidecek temsilcilerin yol, konaklama vs. masrafları stand elemanları için ödenecek ücretler.

  İkramlar: Fuar süresince standda sunulacak yiyecekler ve içecekler, yemek davetleri vs.

 • 4. Fuarlarda Başarılı Olmanın Anahtarı Nedir?
   

  Araştırmalar göstermiştir kiracıların birçoğu yıllık satın alımlarına karar verirken bilgi kaynağı olarak ilk önce ticaret fuarlarını kullanmaktadırlar. Bir firmanın standı, firmanın etkinliği, kapasitesini, yeteneklerini ve sorumluluklarını gösterir. Başlangıç olarak ilk önce stand yerini düşünün: ilk bakışta iyi bir intiba bırakıyor mu? Çok büyük alanı olmayan firmalar, iyi bir tasarım ve iyi eğitilmiş elemanlar kullanarak önemli avantajlar sağlayabilirler. Küçük firmaların da kullanabileceği, kalabalık arasında seçebilmek için basit teknikler vardır.

   

  Firmanın ticaret fuarındaki standı, kendisinin bir ifadesidir ve tasarım da firmanın imajını yansıtacak şekilde yapılması gerekir. Stand ziyaretçinin gözüne hitap edebilmeli ve ilk bakışta firma ve ürün hakkında iyi bir imaj verebilmelidir. Bir yandan firmanın ürün ve hizmetlerini gösteren ekin bir şov niteliğine olup, diğer yandan da görüşmeler, gösteriler ve satışlar için etkin bir platform olmalıdır. Araştırmalar, ticaret fuarlarında standın önünden geçen birisinin ilgisini çekebilmek için firmanın sadece 7 saniyesinin olduğunu göstermiştir. Mobilyanın standın görünümünde belirgin bir etkisi vardır. Genelde sandalye ve koltuklar stand da hareketli, dinamizmi sınırlamaktadır. Unutulmamalıdır ki, oturulacak yerler müşteriler içindir. Profesyonelce ve iyi tasarlanmış tanıtım metaryelleri kullanılmalıdır. İnsanların ürünle iç içe olabilecekleri ürün hakkında her türlü bilgiyi alabilecekleri gösteri ve tanıtım materyallerin sergilendiği yerler standın odak noktasıdır. Stand dağınık görünmemelidir. Yeterince boş alan bulunmalı ve ziyaretçiler standlara gelip sergilenen ürünlere bakabilmelidir. Mümkünse; ziyaretçiler ürünleri denemeye teşvik etmelidir. Eğer ürünün çalışması ile ilgili bir gösteri yapılacaksa gösteri rahatlıkla görülebilecek bir yerde yapılmalıdır. Eğer ürünlerinizin denemesi veya dokunulmasını istemiyorsanız onları teşhir etmeyin. İnsanlar, ürünlerini 'dokunmayın' yazısıyla sergileyen firmalardan çekinir.

  Fuardaki başarının önemli bir bölümü de stand temsilcisine bağlıdır. Temsilci müşterilere dostça yaklaşmalı, kolay iletişim kurabilmeli, firma ürün ve hizmetleri katılım amaçları ile ilgili yeterince bilgiye sahip olmalı, ziyaretçi asla küçümsememeli, konuşmayı ürün konusunda pozitif bir görüşme meydana getirecek şekilde başlatmalı, ziyaretçinin işini ve amacını doğru tespit edebilmeli ve muhtemel bir müşteri olarak önemini belirleyebilmeli, tüm sorulara tam olarak cevap verebilmeli, fuar sonrası takip (follow-up) için gerekli notları almalı, fuar sona erdikten sonra önemli görüşmeleri sürdürebilmek için zaman ayırabilmeli, standı boş bırakmamak şartıyla diğer katılımcılarla da temas kurmalı, mümkün olan en kısa süre içinde söz verdiği bilgileri sağlamalıdır.

   

  Bazı ip uçları

  Fuar katılımının başarıya ulaşması fuar bittikten sonra yapılacak çalışmalarla yakından ilgilidir. Fuar dönüşünde standı ziyaret eden firmalara bir teşekkür mektubu yazılması, yazı ekinde firma ve ürünleri ile ilgili ayrıntılı broşür ve bilgi gönderilmesi hatırlatma niteliği taşıyacağından çok önemlidir. Ziyaretçi kayıt formları değerlendirilerek potansiyel alıcı olabilecek ziyaretçilere ilgilendikleri konularda söz verilen ayrıntılı bilgi, teklif, numune v.b. gönderilmelidir. Başarılı iş ilişkilerinin kurulabilmesi zaman içinde oluşacak karşılıklı güvene bağlıdır. Bu nedenle, sabırlı olmalı, istenen bilgileri geciktirmeden ve kolay anlaşılabilecek şekilde karşı tarafa ulaştırmalıdır.

   

  1. FUAR SEÇİMİ VE KATILMA KARARI

  Ürünlerini yurtdışında pazarlamak isteyen firmalar için uluslararası fuarlara katılmak doğru bir karardır. Bu amaçla, ilk aşamada bir ön araştırma yapılarak hangi fuarın daha uygun olacağına karar vermek gerekir. Firmanın katılacağı fuarı seçmesinde, o fuarın kaç yıldır düzenlendiği, yıllara göre katılımcı ve ziyaretçi sayıları, bu sayılardaki artış veya azalış, yabancı katılımcı ve ziyaretçilerin oranı, metrekare olarak büyüklüğü gibi fuarın uluslararası olma niteliğini belirleyen kriterler dikkate alınmalıdır. Karar aşamasında firmanın katılmayı düşündüğü fuarı imkan olursa önceden ziyaret etmesinde de fayda vardır.

  1.1. Amaçlar ve Süreklilik

  Firmalar fuarlara pazar bilgilerini artırmak, ürünlerinin uluslararası pazarlarda kabul görme durumunu ve ihracat kabiliyetini öğrenmek, rakiplerini ve rakip ürünleri tanımak, eski müşterilerle olan ilişkileri kuvvetlendirerek yeni müşteriler edinmek, fiyat, kalite ve servis hizmetleri açısından pazarlama politikalarını yaymak, yeni ürünlerini tanıtmak, yurtdışında temsilci bulmak veya dağıtım ağı kurmak amaçlarıyla katılırlar.

  Uluslararası nitelik taşıyan fuarlara talebin yoğun olması nedeniyle firmaların katılmak istedikleri fuarların son başvuru tarihlerini öğrenerek başvuru formlarını vaktinde fuar idaresinin ilgili Proje Müdürlüğü’ne ulaştırmaları gerekir. Başvuru süresi fuar başlamadan 1 – 1,5 yıl veya daha önce sona erebilir. Her yıl düzenlenen uluslararası fuarlar olduğu gibi 2, 3 ve hatta 4 yılda bir yapılan fuarlar da vardır. Uluslararası fuarların önemli bir özelliği firma katılımlarının devamlılık arzetmesidir. Firmalar uluslararası fuarlara katılımlarını bir prestij olarak gördüklerinden her fuarda aynı standı korurlar. Bunun sonucu olarak bazı fuarlar devamlı doludur ve yeni katılımcılar için uzun bekleme listeleri söz konusudur. Bu amaçla, böyle önemli bir fuara bir defa katılma imkanı bulduktan sonra sürekliliğe önem vermeli ve kopukluklar olmamasına dikkat etmelidir. Fuar katılımına ara verildiği zaman fuara yeniden kabul edilememe veya stand konumunun istenildiği gibi olmama ihtimalleri yüksektir.

   

  1.2. Devlet Teşviği

  Uluslararası nitelik taşıyan fuarlara katılan Türk firmalarına devlet teşviği verilmektedir. Devlet böylece uluslararası fuar katılımının getireceği finansal yükü taşımada üreticiyi destekliyor. Teşvik almak isteyen firmanın gerekli belgelerle bağlı bulunduğu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’ne fuar başlamadan önce başvurması gerekir. Fuar bittikten sonra yapılan başvurulara teşvik verilmemektedir. Devlet teşviği ile ilgili güncel bilgi almak üzere www.dtm.gov.tr internet sitesini ziyaret edebilirsiniz. Bu sitede her yıl Aralık ayında bir sonraki yıl teşvik kapsamında olacak yurtdışı fuarların listesi yayınlanır.

  1.3. KDV

  Alman fuarlarına Türkiye'den katılan firmalara KDV'siz fatura gönderilmektedir.

  1. ORGANİZASYON

  2.1. Başvuru

  Fuara resmi başvuru, fuar başvuru formunun fuarı düzenleyen kuruluştan veya Türkiye temsilcisinden temin edilerek ya da internetten online doldurulması ve fuar idaresinin ilgili Proje Müdürlüğü’ne fuarın başvuru süresi dolmadan önce imzalanıp kaşelendikten sonra gönderilmesi ile yapılır.

  Firmalar dilerlerse fuara aynı standda birlikte katılabilirler. Bu durumda, bir firma ana katılımcı olarak başvuruda bulunur, diğerleri ise birlikte alt katılımcı (Mitaussteller/Coexhibitor) olarak ilgili formu doldururlar. Ana katılımcı talep ettiği metrekare üzerinden stand kirası öderken, alt katılımcılar da belirli bir ücret (Mitausstellergebühr/Coexhibitor fee)) öderler. Grup katılımlarında ise organizatör firma ilgili formu doldurarak fuarda istediği büyüklükte bir standın rezervasyonunu sağlar. Daha sonra da grup katılımında yer alacak firmaların başvurularını doldurup gönderir. Bu durumda, firma başına belirli bir ücret ödenmez. Bazı fuarlarda grup katılımları için özel başvuru formları bulunur.

  Fuar başvuru formu doldurulmadan önce fuar başvuru dosyası içinde yer alan tüm bilgiler (fuar katılım koşulları, ürün listesi v.b.) dikkatle incelenmelidir. Ürün listesinde yer almayan ürünlerin fuarda sergilenmesine izin verilmez. Daha sonra fuar başvuru formu ile diğer formlar (fuar kataloğu başvuru formu, ürün listesi v.b. gibi) belirtilen son gönderme tarihleri dikkate alınarak doldurulmalı ve firma kaşesi basılarak imzalanmalıdır. Fuar başvuru formunda firmanın adı, adresi, faaliyeti (üretici, ithalatçı v.b.), stand tipi, sergilenecek ürünler v.b. gibi önemli bilgiler yer alır. Bazı fuarlarda tercih edilen stand tipine göre fuarın metrekare fiyatı değişebilir. Ada (4 tarafı açık), 3 tarafı açık ve köşe (2 tarafı açık) standlar sıra standlarına (1 tarafı açık) göre daha pahalı olabilir.

  Fuara katılmak isteyen firmanın kiralamak istediği standın fuar alanındaki konumu ile ilgili taleplerini içeren bir yazıyı başvuru formu ile birlikte fuar idaresine göndermesinde fayda vardır. Yoğun talep alan fuarlarda firmalara tercih ettikleri yerlerde stand verilememe ihtimali gözardı edilmemelidir. Fuarlarda genellikle firmalara stand tahsisi, son başvuru tarihinden önce Proje Müdürlüğü’ne ulaşan başvurulardan başlayarak eski katılımcıların bir önceki fuardaki yerlerini koruma talepleri dikkate alınarak fuarda sergileyecekleri ürünler, talep ettikleri standın büyüklüğü ve fuarın yerleşim durumu gözönünde bulundurularak yapılır. Başvuru tarihi geçtikten sonra Proje Müdürlüğü’ne ulaşan başvurular ise daha sonra değerlendirilir. Eğer fuarda yer kalmamışsa bu firmalar bekleme listesine alınır. Uygun yer açıldığında ilgili firmaya bilgi verilir. Başvuru tarihinden sonra yapılacak müracaatlarda önceden Proje Müdürlüğü veya Türkiye temsilciliği ile görüşülerek fuarda boş yer olup olmadığının mutlaka öğrenilmesi gerekir. Fuarın hangi bölümünde stand tahsis edilirse edilsin kesin olarak katılmaya kararlı firmalar bekleme listesine girmek üzere başvurularını göndermelidirler.

  Doldurularak fuar idaresine gönderilen başvuru formları fuar idaresi ile fuara katılmak üzere başvuruda bulunan firma arasında düzenlenen bir ticari anlaşmadır. Fuara katılmaktan vazgeçen firma, bu anlaşmayı tek taraflı olarak bozmuş olacağından fuar katılım koşullarında yer aldığı üzere tazminat ödemekle yükümlüdür. Genellikle tazminat bedelini fuarda firmaya tahsis edilen stand kirasının tamamı oluşturur. Ancak fuar idaresi sözkonusu standı başka bir firmaya kiralayabilirse tazminat miktarı stand kirasının % 25’ine düşebilir. Fuarın başlamasına çok az zaman kala ortaya çıkan iptallerde standı başka bir firmaya kiralama ihtimali oldukça zayıftır. Tazminat durumu sözkonusu fuarın başvuru dosyasında yer alan katılım koşullarının ilgili maddesi ile düzenlenmiştir. Firmaların kendilerine verilen standın yerini beğenmemeleri nedeniyle fuara katılmaktan vazgeçmeleri halinde de tazminat ödemeleri zorunludur.

   

  2.2. Fuar İdaresinin Sunduğu Hizmetler

  Fuar idaresi fuara katılmak üzere başvuran firmaya fuara kabul edildiğini belirten teyit yazısı ile fuar katılımını kolaylaştırmak amacıyla sunulan hizmetlerin yer aldığı internet sitesine girişleri için özel bir şifre gönderir. Stand dekorasyonu, standda kullanılmak üzere mobilya, buzdolabı, mutfak aletleri gibi ekipmanın kiralanması, fuar alanında reklam verme, standa elektrik, su, gaz, basınçlı hava v.b. altyapı tesisatının kurulması, yangın söndürme araçları temini, telefon, faks v.b. bağlanması, stand temizliği, çöplerin toplanması, sigorta, stand personeli temini, otel rezervasyonu, ek fuar giriş kartları satışı belli başlı hizmetler olarak sayılabilir. Fuar idaresi katılımcı firmaya standının büyüklüğüne göre stand personeli için belirli miktarda ücretsiz giriş kartı yollamaktadır.

  Bu hizmetler çok iyi incelenerek faydalanılacak olanların belirlenmesi ve yine son gönderme tarihlerine dikkat edilerek ilgili formların fuar idaresine veya fuar idaresince belirlenen firmalara zamanında gönderilmesi gerekir. Fuar tarihi yaklaştıkça sipariş edilen hizmetlerin fiyatı da artabilir.

  Katılımcılar ayrıca fuar sırasında yararlanacakları ek hizmetler için fuar idaresine bir avans öderler. Fuara ilk kez katılan firmalardan avans bedeli olarak m² başına 20 – 30 € civarında bir bedel alınır. Fuar bittikten sonra fuar sırasında yapılan harcamalar bu bedelden düşüldükten sonra kalan meblağ firmaya iade edilir. Bu amaçla, banka hesap bilgilerinizi fuar idaresine bildirmeyi unutmayınız. Eğer firma borçlu olursa yine fuar sonrasında kendisinden bu borcun ödenmesi istenir.

   

  2.3. Fuara Hazırlık

  Firmada fuar katılımı ile ilgili işleri yürütmek üzere bir yetkili görevlendirilmelidir. Bu kişi, firmanın fuara katılma amacına uygun olarak sergileyeceği ürünlerin seçiminden, bu ürünlerin fuar alanına nakliyesine, stand personeli seçiminden konaklamaya kadar yapılması gereken herşeyi bir plan, program ve zaman çizelgesi ile organize etmelidir.

   

  2.3.1. Nakliye

  Fuar katılımını konularında deneyimli firmaların yardımıyla gerçekleştirmek çok önemlidir. Bu nedenle, malların nakliyesini üstlenecek olan firmanın fuar malı taşımada deneyim sahibi olmasına dikkat edilmelidir. Seçeceğiniz nakliyecinin fuar alanında yerleşik bulunan nakliyecilerle bağlantılı çalışmalıdır. Malınızı firmanızdan alıp fuar standınıza teslim etmeli ve yine aynı şekilde geri getirmelidir.

   

  2.3.2. Fuar Standı

  Fuarı düzenleyen firma katılımcılara, fuar standının dekorasyonu için fiyatı stand metrekaresi bazında belirlenmiş standart seçenekler sunar. Standart stand teklifi belirli bir dekorasyonu ve ekipmanı içerir. İlave olarak talep edilen ekipman için ek ücret ödenir.

  Özel bir stand dekorasyonu yaptırma imkanı da vardır. Bunu yine fuar idaresinden ya da stand dekorasyon firmalarından teklif alarak yaptırmak mümkündür. Fuar standının görünümünün firmanın fuara katılım amacına uygun olması gerekir. Firma bu konuda belirlediği konsepti fuar standının projesini hazırlayacak olan kuruluşa ayrıntılı olarak aktarmalıdır. Her fuar için ayrı olarak belirlenen stand kurma ve sökme tarihlerine ve saatlerine de dikkat edilmelidir. Fuarın son günü resmi fuar kapanış saatinden önce standdaki malları boşaltmak ve stand dekorasyonunu sökmek yasaktır. Böyle bir durumda katılımcı firma ceza ödemek zorunda kalır.

   

  2.3.3. Stand Personeli

  Fuarda firmayı temsil eden ve ürünlerin tanıtımını yapan stand görevlilerinin hem teorik hem de pratik açıdan bilgi sahibi olmaları çok önemlidir. Bu kişilerin çok iyi derecede Almanca veya İngilizce bilmeleri, kendilerinden emin, sorumluluk sahibi, güleryüzlü ve uyumlu olmaları, fuar deneyimine sahip bulunmaları ve sağlık durumlarının seyahat etmeye uygun olması gerekir.

   

  2.3.4. Stand Güvenliği

  Fuar katılımcılarının standlarında bulunan mallar, fuarın kapalı olduğu saatlerde fuar idaresinin görevlendirdiği salon bekçileri tarafından korunmaktadır. Standda bulunan maddi değeri yüksek eşyaların korunmasını sağlamak amacıyla ayrıca özel bir gece bekçisi tutulması gereklidir. Fuar başlamadan önce, özellikle stand kurulması, mal taşıma ve yerleşme sırasında fuar alanına çok fazla kişinin girip çıkması nedeniyle her zaman tam bir güvenlik sağlamak mümkün olamadığından üzücü hırsızlık olayları yaşanabilir. Ayrıca stand personelinin fuarın kapanış saatinden önce standı terk etmesi nedeniyle de benzeri hırsızlık vakalarıyla karşılaşılmaktadır.

   

  2.3.5. Tanıtım

  Fuara firma ve ürünleri için bol miktarda tanıtıcı bilgi ve broşür ile stand personeli kartvizitlerini götürmekte fayda vardır. Ayrıca fuara gitmeden önce standı ziyaret edecek potansiyel müşteriler ile ilgili bilgilerin kaydedileceği bir ziyaretçi kayıt formu hazırlamak da çok önemlidir. Bu formlar standı ziyaret eden kişilerle görüşülürken dikkatle doldurulmalıdır. Yoğun fuar günlerinde standa bir çok kişinin geleceği düşünüldüğünde yapılan tüm görüşmelerin akılda kalmayacağı kesindir. Fuar sonrasında bu formların kıymeti daha çok anlaşılacaktır.

   

  2.3.6. Vize, Seyahat Organizasyonu, Konaklama ve Ulaşım

   

  Almanya, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına vize uygulamaktadır. Fuara katılmak üzere Almanya’ya gidecek olanların ticari vize almaları gerekir. Seyahate çıkacak kişiler vize işlemleri için seyahat tarihinden 1 – 1,5 ay önce bulundukları bölgedeki Alman Elçiliği veya Alman Konsolosluğu’nun Vize Bölümü’ne en az 6 ay geçerlilik süresi bulunan pasaportları ile başvurmalıdırlar. Ticari vize için gerekli olan evrakları öğrenmek üzere bulunduğunuz yeri dikkate alarak aşağıdaki ilgili internet sitesini ziyaret edebilirsiniz:

  Almanya Federal Cumhuriyeti Büyükelçiliği, Ankara: www.ankara.diplo.de

   

  Almanya Federal Cumhuriyeti Başkonsolosluğu, İstanbul: www.istanbul.diplo.de

   

  Almanya Federal Cumhuriyeti Başkonsolosluğu, İzmir: www.izmir.diplo.de

  Türkiye temsilcisi bulunduğumuz fuarlara katılan firmaların personeli Alman Büyükelçiliği veya Konsolosluğu’nun Vize Bölümü’ne hitaben firmanın fuara katıldığını belirten bir yazı düzenliyoruz. Bilgi niteliği taşıyan bu yazının normal vize işlemlerini etkileme veya yönlendirme özelliği bulunmamaktadır. Fuar katılımcıları bu amaçla, firmalarının tam ünvanını, vize için başvuracak firma görevlilerinin adları ve soyadlarını, İngilizce olarak firmadaki görevlerini, TR ya da U ile başlayan pasaport numaralarını, Almanya’ya giriş çıkış tarihlerini, Almanya Federal Cumhuriyeti’nin hangi şehirdeki konsolosluğuna ( İstanbul, İzmir) ya da büyükelçiliğine (Ankara) başvuracaklarını, daha önce Schengen vizesi alıp almadıklarını, hazırlanacak yazının gönderileceği adres bilgisi ile telefon numarasını info@tezulas-fuar.com adresine bildirebilirler.

  Ayrıca vize başvurusu için talep edilen evraklara, firmanın fuara kabul edildiğini ve fuardaki stand yerini gösteren fuar idaresinin teyit yazısı ile fuar katılımı ile ilgili olarak yapılan ödemelerin banka dekontları da eklenebilir.

  Stand görevlilerinin uçak bileti ve otel rezervasyonu güvenilir bir seyahat acentası kanalıyla yapılmalıdır. Uluslararası büyük fuarlara diğer ülkelerden olduğu gibi Türkiye’den de çok sayıda katılımcı ve ziyaretçi gitmektedir. Bu nedenle, yaklaşık 1 yıl ila 6 ay önceden doğrudan veya seyahat acentası kanalıyla rezervasyon yaptırılmadığı takdirde fuar tarihlerinde uçaklarda veya otellerde yer bulmak çok zordur. Son dakikada ancak fuar alanına oldukça uzak yerlerde hatta yakın şehirlerdeki otellerde yer bulunabilir. Bu durumda, fuar alanına ulaşmak hızlı trenlerle veya araba kiralamak yoluyla mümkün olacaktır. Belli fuarlara düzenli olarak gidenler bir sonraki fuar için otel rezervasyonlarını Almanya’dan dönmeden yaparlar. Fuar giriş bileti veya stand personeli giriş kartı ile Düsseldorf ve Köln’de şehir içi tramvaylarda ücretsiz olarak yolculuk edilebilir. Normal trenlerde ise şehir sınırına kadar ücret ödenmez, buradan varış noktası arasındaki mesafe için bilet alınır. Ancak hızlı trenler (Intercity) ücrete tabidir.

   

  1. Fuar Sonrası

  Fuar katılımının başarıya ulaşması fuar bittikten sonra yapılacak çalışmalarla yakından ilgilidir. Fuar dönüşünde standı ziyaret eden firmalara bir teşekkür mektubu yazılması, yazı ekinde firma ve ürünleri ile ilgili ayrıntılı broşür ve bilgi gönderilmesi hatırlatma niteliği taşıyacağından çok önemlidir. Ziyaretçi kayıt formları değerlendirilerek potansiyel alıcı olabilecek ziyaretçilere ilgilendikleri konularda söz verilen ayrıntılı bilgi, teklif, numune v.b. gönderilmelidir. Başarılı iş ilişkilerinin kurulabilmesi zaman içinde oluşacak karşılıklı güvene bağlıdır. Bu nedenle, sabırlı olmalı, istenen bilgileri geciktirmeden ve kolay anlaşılabilecek şekilde karşı tarafa ulaştırmalıdır.

   

 • 5. İhracatçı Fuara Nasıl Hazırlanır?
   

  Bir ticaret fuarına katılımın başarılı olması için iyi bir planlama gerekir. Başarılı bir planlama ve katılım için bir kişi fuar koordinatörü olarak tespit edilmelidir. Bu kişi fuar bütçesinin hazırlanması ve takibi, organizasyon prosedürlerinin yürütülmesi, stand rezervasyonunun yaptırılması, sergilenecek malların seçimi, stand konstrüksiyon ve dekorasyonunun organizasyonu, nakliye, gerekli stand elemanlarının bulunması, organizasyonu, eğitimi ve görev tanımlarının belirlenmesi, ziyaretçi promosyonu, ziyaretçi kayıtlarının tutulması, fuar sonrası müşteri takibi, değerlendirme gibi işlerden sorumlu olacaktır.

  Fuara katılımın başarıya ulaşmasında olmazsa olmaz faktörlerden birisi fuardaki standımızı belirleyen hedef kitleden yeteri sayıda kişinin ziyaret etmesinin sağlanmasıdır. Promosyon kampanyasının temel amacı hedef kitlenin katılımınız hakkında bilgilendirilmesi ve bu kişilerin standımızı ziyaret için motive edilmesidir. Bu amaçlara ulaşmak için belli başlı yöntemler şunlardır:

  Hedef Kitlenin Belirlenmesi

  Genel olarak hedef kitle ithalatçılar, acentalar, distribütörler, toptancılar, perakendeciler, satın alımcılar, ürünlerin kullanıcıları, satın almada bilgisine başvurulan teknik personel, Ticaret Odaları, konuyla ilgili kamu ve meslek kuruluşları, dernek ve birlikler, tüketiciler ve basından oluşur.

  Fuar İçin Yayınlar Hazırlama

  Katılımcı firmalar tarafından hazırlanabilecek basılı materyal genel olarak firma broşürü, ürün katalogları, ürün ve fiyat listeleridir. Yayınların fuarın düzenleyeceği ülkede kullanılan lisanda hazırlanması önemlidir.

  Direkt Postalama

  Tespit edilen hedef kitle için fuar açılmadan makul bir süre önceden bir davet yazısı hazırlanmalı ve mümkün olduğunca kişi ismine gönderilmelidir. Ekinde firma broşürü, ürün katalogları, fiyat listeleri vs. ücretsiz giriş biletleri yer almalıdır.

  Fuar Kataloğuna Giriş

  Giriş için son gün kaçırılmamalıdır.

  Kişisel Temaslar

  Fuar öncesinde ve sırasında telefonla veya bizzat ziyarete giderek olabilir.

  Basınla İlişkiler

  Basında yer almak özellikle direkt postalama listesinde olmayanlara da ulaşılabilmesi açısından önem taşır. Basın bülteni hazırlanmasındaki temel prensipler; kısa olması, bir sayfayı geçmemesi, genellemelerden kaçınılması, firmayı ve ürünleri tanıtan kısa fakat etkili bilgi verilmesi, fuarın adı, tarihi ve stand numarasının mutlaka belirtilmesidir. Basın bülteni fuardan altı-sekiz hafta önce tanıtıcı fotoğraf eşliğinde gönderilmelidir.

  Reklam

  Bireysel olarak katılımcılar için nispeten pahalı olmakla birlikle reklam ziyaretçi promosyonunu açısından önemli bir yöntemdir. Reklam fuar kataloğuna, ticaret ve ekonomi dergileri veya günlük gazetelere verilebilir.

  Fuarın Elektronik Enformasyon Sistemine Giriş

  Birçok fuarda elektronik bilgi sistemleri bulunmakta ve ziyaretçiler katılımcı firmalar, stand numaraları, ürünleri, hizmetler gibi bilgilere bunlar vasıtayla ulaşabilmektedirler. Bu hizmet genelde ücretsizdir.

 • 6. Fuarlarda destekleri nelerdir?
   

  Uluslararası Nitelikteki Yurt İçi İhtisas Fuarlarının Desteklenmesi

  Uluslararası nitelikteki yurt içi ihtisas fuarlarının dış dünyaya tanıtımının

  yapılması ve söz konusu fuarlara uluslararası düzeyde katılımın artırılması amacına yönelik bir destektir. Müsteşarlıkça belirlenecek kriterlere uygun yerli organizatörlerin fuar öncesinde ve esnasında gerçekleştirecekleri tanıtım ve promosyon faaliyetlerine ilişkin giderleri belli bir oranda DFİF’ndan karşılanmaktadır (Uluslararası Nitelikteki Yurt İçi İhtisas FuarlarınınDesteklenmesine İlişin Tebliğ, Sayı:95/7, Madde:2).

  Bu destek için başvuru mercii; İhracatçı Birlikleri olup, Yerli Fuar Organizatörleri % 50 oranında destekten yararlanmaktadırlar. Desteğin

  Kapsamı: Yurt dışı tanıtım faaliyetleri 25.000 ABD Dolarına kadar % 50

  oranında, önemli alıcıların ulaşım giderleri 15.000 ABD Dolarına kadar % 50 oranında, Fuarın konusuyla ilgili seminer, konferans, panel ve ödüllü yarışma giderleri 5.000 ABD Dolarına kadar %50 oranında desteklenmektedir.

   

  Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesi

  Desteğin amacı, Türkiye’de yerleşik şirket, kurum veya kuruluş ile

  Üretici/İmalatçı Organizasyonlarının yurt dışı fuarlara iştiraklerine ve sektörel nitelikteki uluslararası fuarlara bireysel katılımlarına ilişkin harcamalarının belirli miktar ve oranlar çerçevesinde DFİF’ndan karşılanmasıdır (Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ, Sayı:2009/5, Madde:1).

  Türkiye’de Uygulanmakta Olan İhracat Teşvikleri Yurt dışında düzenlenen fuarlara DTM tarafından verilen teşvikler organizatöre ve katılımcıya yönelik olarak düzenlenmiştir. Organizatör; DTM’ndan izin alarak fuar organize eden işletme ve kuruluşlardır. Katılımcı ise;

  yurt dışı fuarlara katılan veya Müsteşarlıkça belirlenen Desteklenecek Sektörel Nitelikteki Uluslararası Fuarlar listesinde yer alan fuarlara bireysel katılım sağlayan Türkiye’de yerleşik şirket, kurum veya kuruluş ile Üretici/İmalatçı Organizasyonunu ifade eder. DTM haricinde KOSGEB de yurt dışı fuarlara yönelik olarak katılımcıya destek sağlamaktadır.

  Yurt dışı fuar organizasyonunu düzenlemek üzere Müsteşarlıkça görevlendirilen organizatöre katılımcı tarafından ödenecek katılım bedelinin %50’si katılımcıya ödenmektedir.

  Destek tutarı; Yurt dışı fuarın genel nitelikli Milli Katılım veya Türk İhraç

  Ürünleri Fuarı olması halinde 10.000 ABD Dolarına, Sektörel nitelikli Milli

  Katılım, Yabancı Katılımlı Sektörel Fuar veya Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarı olması halinde ise 15.000 ABD Dolarına kadardır.

  Sektörel nitelikli uluslararası fuarlara bireysel iştirak gerçekleştirilmesi

  durumunda; Sektörel nitelikli uluslararası fuarlar için, katılımcının ödeyeceği standart donanımlı stand kirasının ve nakliye harcamalarının % 50’si, 15.000 ABD Doları’nı aşmamak üzere, Sektörel nitelikli uluslararası fuarlara bireysel iştirak gerçekleştiren katılımcının Sektörel Dış Ticaret Şirketi (SDŞ) olması durumunda, boş stand kirasının tamamı ve nakliye harcamalarının % 75’i, 15.000 ABD Doları’nı aşmamak üzere desteklenmektedir.

  Destek oranı, hedef ülkelerdeki fuarlara katılım için % 70, 30/12/2009 ile

  30/12/2010 tarihleri arasındaki tüm fuar katılımları için % 60, Gen

  mühendisliği/biyoteknoloji, uzay ve havacılık teknolojileri, ileri malzeme

  teknolojileri, nano teknoloji, teknik tekstil, yenilenebilir enerji, donanım

  (hardware), yazılım (software), bilişim ve elektronik konularında üretim yapan firmalar için % 75 olarak uygulanmaktadır.

  Diğer taraftan;

  Organizatör tarafından yurt dışında fuar için yapılan tanıtım faaliyetlerine

  yönelik harcamalar %75 oranında; yurt dışı fuarın genel nitelikli milli katılım veya Türk İhraç Ürünleri Fuarı olması halinde 80.000 ABD Dolarına, Sektörel nitelikli Milli Katılım, Yabancı Katılımlı Sektörel Fuar veya Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarı olması halinde ise en fazla 120.000 ABD Dolarına kadar, Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarları ve sektörel nitelikli Milli Katılımlarda, Müsteşarlığa sunulacak tanıtım projesine verilecek ön uygunluğa istinaden, proje kapsamında yapılacak harcamalar azami % 75 oranında 80.000 ABD Dolarına kadar karşılanmaktadır.

   

   

   

   

   

   
1
İgeme olarak size yardımcı olmak isteriz. İstek ve sorularınızı yalın bir şekilde bekliyoruz.
Powered by