URGE ve Hiser Danışmanlığı

Sektörel anlamda bireysel aksiyonların dışında firmaların ve o sektörde çalışan tarafların bir araya gelerek oluşturacağı ve dünya ile rekabetin sektörel ya da bölgesel olarak kolaylaşmasını sağlayacak projelerle fiili destek programıdır.

Uluslararası Relabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (UR-GE) projesi nedir?

Sektörel anlamda bireysel aksiyonların dışında firmaların ve o sektörde çalışan tarafların bir araya gelerek oluşturacağı ve dünya ile rekabetin sektörel ya da bölgesel olarak kolaylaşmasını sağlayacak projelerle fiili destek programıdır.

Proje yaklaşımını ve kümelenme yaklaşımını esas alan yerel dinamiklerin harekete geçirilmesine olanak sağlayarak, iş birliği kuruluşlarının önderliğinde ihracat seferberliği başlatmaktır.

Urge Hiser Proje Danışmanlığı
Bilgilendirme Toplantısı
Üyelerin belirlenmesi
Dosya Oluşturma
Proje Yazma
Proje Teklifi ve Proje Sunumu
100.000+KDV
Proje Kabulü ve Proje Yönetim
Aylık 20.000 +KDV ve %5 Bonus
Yada Tüm süreç boyunca Alınan Teşviğin %7 si

UR-GE nasıl kurulur?

“Bir sektörel iş birliği kuruluşu tarafından”

Türkiye İhracatçılar Meclisi
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu
İhracatçı birlikleri
İl ticaret ve sanayi odaları
Organize sanayi bölgeleri
Endüstri bölgeleri
Teknoloji geliştirme bölgeleri
Sektörel üretici dernekleri
Sektörel dış ticaret şirketleri
İmalatçı dernek ve birlikler
Kooperatifler
önderliğinde o sektörden en az 10 firmanın bir araya gelerek bir proje ile müracaat etmesi ve bunu TİCARET BAKANLIĞI’nın kabul etmesi ile kurulur.

UR-GE projesinin amacı nedir?

Firmaların, iş birliği kuruluşları önderliğinde ihracata yönelik ortak eylem ve faaliyetlerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır.

Ortak ihtiyaç analizi
Öğrenme (eğitim ve danışmanlık)
Pazarlama (tanıtım, marka, ticaret heyeti, eşleştirme)
Aynı ya da benzer iş kolunda faaliyet gösteren, coğrafi olarak birbirine yakın, birbiriyle iş birliği ve rekabet hâlinde olan hizmet ya da üretici firmaların, yan sanayi firmalarının, üretim tedarikçilerinin ve kurumların (örneğin üniversiteler, kalkınma ajansları, odalar, sektör dernekleri) bir araya geldiği bir çalışma modelidir.

UR-GE süreci nasıl ilerler?

Amacı, kapsamı, süresi, bütçesi, hizmet sağlayıcıları, uygulayıcıları ile öngörülen çıktıları belirlenmiş faaliyetler bütünüdür.

Firmaların, iş birliği kuruluşları önderliğinde:

• Ortak ihtiyaç analizi,
• Ortak öğrenme (eğitim ve danışmanlık)
•Ortak pazarlama (tanıtım, marka, ticaret heyeti, eşleştirme) gibi ihracata yönelik eylem ve faaliyetlerinin desteklenmesi
Başvurular iş birliği kuruluşu tarafından Ticaret Bakanlığı İhracat Geliştirme Müdürlüğü’ne yapılır.

Açık başvuru dönemi.
Proje başlangıç tarihinden en az 2 ay önce başvuru yapılır.
Başvurular iki aşamalı olarak yapılır:
Ön başvuru – İhtiyaç Analizi (eğitim ve danışmanlık ihtiyaç analizi, rekabetçilik analizi, pazar analizi, sektör analizi vb.)
Eğitim ve/veya danışmanlık, yurtdışı pazarlama ve/veya alım heyeti ve istihdam desteği başvurusu

URGE’de hangi destekler alınır?

Eğitim ve danışmanlık
Yurtdışı pazarlama programları
Ortak pazar araştırmaları
Pazar ziyaretleri
Küme tanıtım faaliyetleri
Ticaret heyetleri
Yurtdışı fuar ziyaretleri
Eşleştirme vb. organizasyonlar
Alım heyetleri
Bireysel danışmanlık
İşbirliği kuruluşuna istihdam desteği
İhtiyaç analizi, eğitim, danışmanlık faaliyet giderleri ile organizasyona yönelik giderlerin en fazla %75’i 400.000 dolara kadar desteklenir.

Program organizasyonuna yönelik faaliyet giderleri
Eğitim/danışmanlık hizmet bedeli
Eğitmen/danışmanların konaklama ve ulaşım giderleri
Tercümanlık, doküman çoğaltımı, salon kirası, kırtasiye, çay-kahve ikram giderleri
Eğitim programlarında katılımcı sayısı en fazla 25 kişidir.

Eğitim ve Danışmanlık Konuları (Örnek)

AR-GE ve yenileşim süreçleri
Kurumsal yönetim süreçleri
Bilgi ve iletişim teknolojileri danışmanlığı
İş planı ve ihracat stratejilerinin hazırlanması
Ulusal ve uluslararası pazarlama
Dış ticaret
Standart ve mevzuatlara uyum
Eko-yenileşim
Yurt dışı pazarlama programları kapsamında en fazla 5 faaliyet, %75’i 150.000 $/ faaliyet olarak desteklenir.

BROP illerinde en az 5, diğer illerde 8 şirket katılımı
Bir şirketten en fazla 2 kişinin giderleri
Program faaliyetlerinin koordinasyonunu yapmak üzere iş birliği kuruluşunca yut dışında görevlendirilen 2 kişiye ait giderler
Her bir faaliyet için ayrılan süre, yol hariç, en fazla 10 gün
Alım heyeti programları kapsamında en fazla 10 faaliyet, %75’i 100.000 $ / faaliyet olarak desteklenir.

Desteklenen Giderler

Ulaşım giderleri
Konaklama (oda-kahvaltı) giderleri
Tercümanlık giderleri
Seminer, konferans, toplantı ve ikili görüşmelerin yapıldığı yerlerin kiralama giderleri
Görsel ve yazılı tanıtım giderleri
Halkla İlişkiler Hizmet Giderleri (İş Birliği Kuruluşunun Organizatör Şirket ile Çalışması Durumunda Organizatör Şirkete Ödenecek Hizmet Bedeli)

Programa katılan şirketler, Bakanlık tarafından uygun görülen konularda, program bitiminden sonra en geç 2 yıl içinde bizzat başvurarak bireysel danışmanlık alabilirler.
Eğitim veya danışmanlık programı ile yurt dışı pazarlama veya alım heyeti faaliyetlerine katılım şartı aranır.
3 yıl boyunca %70 oranında en fazla 50.000 $ / yıl destek.
Danışmanlık hizmeti Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş danışmanlardan veya doktor unvanına sahip kişilerden alınır.

İSTİHDAM DESTEĞİ

Projede ilk defa istihdam edilecek 2 uzman personelin istihdam giderlerinin en fazla %75’i desteklenir.

Destek proje süresince toplamda 3 yılı aşmamak üzere verilir.
İş birliği kuruluşunun emsal personeline brüt ücreti tutarı kadar destek verilir.
Uzman personelin üniversite mezunu olması, özel sektör veya kamu deneyimi bulunması ve yabancı dil bilmesi gerekir.
Uzman personelin değerlendirmesinde proje yönetimi, küme yönetimi, organizasyon ve iletişim becerileri, sektör/ bölge ve dış ticaret alanındaki deneyimleri dikkate alınır.

UR-GE projesinde maksimum destek örneği:

İhtiyaç analizi, eğitim programı ve/veya danışmanlık faaliyeti
En fazla 400.000 $
3 adet yurtdışı pazar araştırması, 2 Adet küme tanıtım faaliyeti
5 * 150.000 $ → 750.000 $
10 adet alım heyeti faaliyeti
10 * 100.000 $ → 1.000.000 $
10 firmanın bireysel danışmanlık gideri
10 firma * 50.000 $ → 1.500.000 $
Toplam 3.650.000 $ destek

URGE danışmanlığı nedir?

UR-GE danışmanlığı A’dan Z’ye tüm süreci yönetmeye talip olmaktır. Aşağıdaki kriterler baz alınarak yapılan başvurudan proje süresince ihtiyaçların tespitine kadar sürer.

Başvuru, Proje Değerlendirme Komisyonu tarafından aşağıdaki ölçütler esas alınarak değerlendirilir:

Şekle Uygunluk
Projenin Tahmini Maliyeti
Proje İçeriği
Faaliyetlerin proje amaç ve hedefleri ile uygunluğu
Katılımcı şirketlerin yapısı, aynı değer zincirinde yer almaları ve birbirlerini tamamlayıcılıkları
Faaliyetlerin süresinin faaliyet içeriği ile uygunluğu
Projenin Uygulanabilirliği
Mali ve fizikselkKaynakların yeterliliği
Aktif görev alan kişi sayısı
Benzer proje tecrübesi

URGE danışmanlığı süreci nasıl işler?

Yapılacak proje başvurularında deneyimli bir “kolaylaştırıcı” ve “sürece odaklı uygulamacı” vasfıyla;

Projenin hazırlanması,
Projeye katılacak firmaların belirlenmesinde yol gösterici olunması,
YENKAP modeli ile ihtiyaç analizinin gerçekleştirilmesi,
Eğitm ve danışmanlık programının koordine edilmesi,
Uzmanlık alanımıza giren konularda eğitim verilmesi,
Yurt dışı alım ve satım heyeti organizasyonu
Dâhil tüm sürecin danışmanlığıdır.

UR-GE danışmanlığı
İGEME tarafından yapılmaktadır.

UR-GE proje hazırlık danışmanlık bedeli 50.000 TL + KDV’dir. Yönettiğimiz sürece sistem içinde aktif rol alarak koordinasyonunu sağlamak temellidir.

T.C. Ticaret Bakanlığı’nın 2010/8 sayılı Tebliği kapsamında desteklenen sektörel kümelenme projeleridir. Kümelenme projeleri ile firmaların, iş birliği kuruluşları önderliğinde;

Ortak ihtiyaç analizi,

Öğrenme (eğitim ve danışmanlık),

Pazarlama (tanıtım, marka, ticaret heyeti, eşleştirme) gibi ihracata yönelik ortak eylem ve faaliyetlerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır.

Aynı sektörde faaliyet gösteren firmaların bir araya getirilerek ve 3 yıl boyunca birlikte hareket etmesi sağlanarak uluslararası arenada rekabet gücünün artırılması hedeflenmektedir.

Proje kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler 2010/8 sayılı Tebliğ kapsamında T.C. Ekonomi Bakanlığı tarafından %75 oranında desteklenmektedir. Tüm faaliyetler iş birliği kuruluşlar tarafından prefinanse edilmektedir. Proje kapsamında seçilen sektörde faaliyet gösteren firmaların, gelişme hızı yüksek ve Türkiye’nin nispeten düşük pazar payına sahip olduğu ülkelere yönelik ihracatlarının sürdürülebilir olarak artırılması, şirket içi yapılanmanın ihracat stratejilerine uygun hâle getirilmesi, şirketlerin ihracata yönelik insan kaynağı yetkinliğinin artırılması, şirketlere sistematik dış ticaret ve pazar araştırması yetkinliği kazandırılması ve hedeflenen yeni pazarlarda ihracata başlamalarının sağlanması amaçlanmaktadır.

Projeye katılan firmaların, projeyi hazırlayan kuruluş önderliğinde, ortak ihtiyaç analizi, ortak öğrenme (eğitim ve danışmanlık) ve ortak pazarlama (tanıtım, marka, ticaret heyeti, eşleştirme) gibi ihracata yönelik eylem ve faaliyetleri yerine getirmeleri beklenmektedir. Proje maliyetinin %75’i Ekonomi Bakanlığı, kalan %25’lik kısım ise projeye katılan firmalar tarafından karşılanmaktadır.

Bir firma aynı zamanda iki ayrı UR-GE projesinde yer alamamakta, TURQUALITY® programında yer alan firmalar UR-GE desteğinden faydalanamamaktadır. Projelere katılımcı sayısı en az 10 firma olup, başarılı bir proje için beklenen 15-30 firmanın bir araya gelerek küme oluşturmasıdır.

UR-GE proje danışmanlığı, birçok fonksiyonel süreci içermektedir. Proje yazma, proje paydaşlarını bilgilendirme, proje süreç yönetimi konusunda süreç tecrübesi ile Bakanlık koordinasyonu sağlama, sürecin fayda ve geri bildirimi başarılmalıdır. Sektör bilgisi, ticari istihbarat, pazar analizi ve sektör raporlarına hâkimiyet ve coğrafyayı tanımak UR-GE proje danışmanlığının olmazsa olmazlarıdır.

#urgevehiserdanışmanlığı #danışmanlık #turquality #igeme