KOBİGEL, Kobi destek başvurusu ile 1 milyona kadar destek.

KOBİ – KOSGEB  –  KOBİGEL – NACE REV 2. – ASLINDA NE DEMEK İSTİYOR

Küçük ve orta büyüklükte işletme diye KOBİ,

Kobi Nedir: Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler, yıllık 250 kişiden az işçi istihdam eden ve yıllık mali bilançosu 250.000.000 (iki yüz elli milyon) TL’yi aşmayan ve bu yönetmelikte mikro işletme, küçük işletme ve orta büyüklükteki işletme olarak sınıflandırılan firma ve işletmelerdir.

KOSGEB Nedir: Türkiye’deki küçük ve orta ölçekli işletmelerin ekonomideki rolünü ve etkinliğini artırmak, rekabet güçlerini artırmak ve sanayide entegrasyonu ekonomik gelişmelere uygun biçimde gerçekleştirmek amacıyla kurulmuş kamu kurumudur. KOBİ statüsündeki firmaların teşvik muhatap kuruluşudur.

Kobigel nedir? Kosgeb’in sunmuş olduğu kobi desteklerinden birisidir. Proje hazırlık aşaması onayı ile sonuçlanan 2015 ten beri uygulanan, tematik proje çağrılı kobilere yönelik devlet desteğidir.

NACE REV 2 sınıflandırması Nedir? 2015 yılından sonra hazırlanan ululslararası mal ve hizmet sınıflandırmasının Türkiye tarafından tanımlanmasıdır. Her ürün ve hizmet için bir iş kodu oluşturarak o işin n,itelik ve nicelik yönünden sınıflandırması standartıdır.

11 Eylül Kobigel Projesinden Kim desteklerden Faydalanabilir.

Kimsenin söylemediklerini söylemek ve dikkat etmenizi sağlamak.

1: Geçen yıl minimum 300 bin satış  yapmak gerekiyor.

2: En az 3 kişi istihdam ediyor olmak gerekiyor.

3: Vergi ve sigortada gecikmiş borç bulunmaması gerekiyor. (yapılandırma olabilir)

4: Orta yüksek ve yüksek teknolojili sektörlerdeki tüm işletmeler başvurabilisiniz. Sıradan üretim ve projeler bundan faydalanamaz.

5: Proje yazmayan alamaz.

6: SANAYİ 4.0 konunuz ise bu destek ize göre, Üretimde nesnelerin interneti uygulamaları, İnternet / intranet / kablosuz ağ şebekeleriyle birbirine bağlı nesneler (makineler, robotlar, araçlar, sensörler, çalıştırıcılar, kontrolörler) arasında iletişim ve/veya bu nesnelerden merkezi veri tabanlarına ve bulut sistemlerine veri transferi altyapısı oluşturularak imalat – lojistik – tesis yönetimi – kalite kontrolde dijitalleşme düzeyini arttıracak sistemlerin kurulumu ile işletimi desteklenecektir.

7: Orta yüksek ve yüksek teknolojili sektörlerin üretim ve ihracattaki ağırlığının arttırılması hedefi olan orta ileri teknoloji projesi olanlar alabilir.

8: Katma değeri yüksek üretim yapısına geçiş , Tasarım ve işçilik niteliği ile ürüne katılan katma değerin geliştirilerek ürünün müşteriye sağladığı faydada artış sağlayacak faaliyetler ve bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli altyapının oluşturulması desteklenecektir. Tasarım ofisi kurmak, mühendislik, arge başlangıç, teknolojik inovasyon konusu olmalı

9: İhracat kapasitesinin arttırılması ve yeni pazarlara açılım · Hedef dış pazarın genişletilmesi, dış pazar payının arttırılması, yurt dışı müşterinin kalite beklentilerini karşılamak için ihtiyaç duyulan teknolojik kabiliyetlerin edinilmesi, dış pazar standart ve belgelendirme şartlarının karşılanması ya da ihracata başlanması konularından biri veya birkaçını birlikte içeren faaliyetler desteklenecektir.

10: Mikro ölçekli işletmelerde tasarım – mühendislik imkan ve kabiliyetlerinin geliştirilmesi ve ölçek büyütme · Mikro ölçekli işletmelerin tasarım – mühendislik – ürün geliştirme imkan ve kabiliyetlerin güçlendirilmesi ile imalat kapasitesinin arttırılması, satış hacminin ve pazar payının genişletilmesine yönelik bütüncül gelişim ve büyüme vizyonu içeren projeleri desteklenecektir. Bu kadar mühendisi nasıl işe yerleştireceğiz diye düşünüyordum…

11: Yazılımda CRM – EPR – SAP ve üst versiyon sürdürülebilirliği destekleyen teknoloji, Bilişim teknolojisi alt yapısının güçlendirilmesi · Malzeme ihtiyaç planlaması ve stok kontrolü, üretim planlama, kurumsal kaynak planlama, müşteri ilişkileri yönetimi ve karar destek süreçlerinden biri veya birkaçını birlikte içeren sistemlerin kurulumu ile işletimi desteklenecektir.

12: Enerji verimliliğinin arttırılması · İmalat süreçlerindeki enerji kayıplarının azaltılması, enerji verimliliği sağlayacak teknolojilerin edinilmesi, yenilenebilir enerji sistemlerinin kurulumu konularından biri veya birkaçını birlikte içeren faaliyetler desteklenecektir.

13: Yeşil üretime geçiş · İmalat süreçlerinin çevresel etkilerinin azaltılması, ürünlerin yaşam döngüsü boyunca çevreye olan etkisinin azaltılması, imalatta kaynak tasarrufu ve atıkların bertarafı konularından biri veya birkaçını birlikte içeren faaliyetler desteklenecektir.

14: 300 bini geri ödemesiz 700 bini geri ödemeli, Toplam KOSGEB KOBİGEL Bütçesi 500 bin,

15: Neler desteklenecek

Personel Giderleri · Proje ile ilişkilendirilmiş olmak kaydıyla yeni istihdam edilecek ve işletmede tam zamanlı çalışacak personel desteklenebilir. Proje başlangıç tarihinden itibaren son 4 ay içinde işletmede çalışmayan veya proje başlangıç tarihi (taahhütname teslim tarihi) itibariyle son 30 gün içinde istihdam edilmiş olan personel yeni sayılacaktır. · Proje Kapsamında en fazla 4 personel desteklenebilir. · Desteklenmesi uygun görülen her bir personel için ödenebilecek aylık destek üst limiti: – Lise ve altı öğretim kurumu mezunlarına 1.500 TL – Ön Lisans mezunlarına 1.750 TL – Lisans mezunlarına 2.000 TL – Yüksek lisans mezunlarına 2.750 TL, – Doktora mezunlarına 3.500 TL

Makine-Teçhizat Giderleri (kalıp dahil) · Destek kapsamında satın alınacak makine-teçhizatların ve kalıpların yeni olması şartı aranır. 150.000 TL’ye kadar proje üst limiti içinde  600.000 TL’ye çıkabilir.

Yazılım Giderleri · Yazılım Lisans Giderleri (Proje süresi içindeki zaman sınırlı lisanslama dahildir) · Yazılıma İlişkin Eğitim-Danışmanlık Giderleri 50.000 TL’ye kadar Sadece yazılım lisans giderleri için 100.000 TL’ye kadar

Hizmet Alım Giderleri 100.000 TL’ye kadar X · Eğitim giderleri · Danışmanlık giderleri · Proje hazırlama danışmanlığı gideri · Belgelendirme giderleri · Tanıtım giderleri · Seyahat (yurt dışı ulaşım ve konaklama) · Fuar giderleri · Test ve analiz giderleri · Proje, faaliyetlere uygun olarak en az 2 gider grubundan oluşmalıdır.

  • Tanıtım Giderlerinin ödenebilmesi için ödeme aşamasında Yurt İçi Marka Tescil Belgesi şartı aranır.
  • Fuar giderlerine, alan kirası, fuar kataloğu, stand, nakliye ve depolama giderleri de dahildir.
  • Yukarıda sayılan giderler, Kurulun uygun bulması halinde KDV hariç olarak desteklenir.
  • Gayrimenkul alım, bina inşaat, tefrişat, taşıt aracı alım ve kiralama, proje ile ilişkilendirilmemiş personel giderleri ve diğer maliyetler ile vergi, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri desteklenmez

Destek Oranı % 60 (tüm bölgelerde) Not: Makine-Teçhizat giderleri için; Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yayımlanan SGM 201

Proje Süreci;

Proje başvurusu 11 Eylül – 20 Ekim 2017 (40 gün)

Kontrol süreci İlk kontrol: 23 – 27 Ekim 2017 (5 iş günü)

İşletme düzeltme: 30 Ekim – 3 Kasım 2017 (5 iş günü)

Son kontrol: 6 – 10 Kasım (5 iş günü) Kurul değerlendirmesi

17 – 30 Kasım 2017 (1 . safha – çevrimiçi değerlendirme, 10 iş günü)

4 – 22 Aralık 2017 (2. safha – toplantılar, 15 iş günü)

2 Ocak 2018 Kabul edilen projelerin bildirilmesi

Başvuru Formunun ekinde yer alacak belgeler:

  • Destek konusu gider kalemlerine ilişkin proforma faturalar/fiyat araştırmaları Not: Gider kaleminin özelliği gereği proforma fatura/fiyat araştırması temin edilemeyen durumlarda İşletme tarafından hazırlanacak maliyet çizelgesi eklenmelidir.
  • Destek konusu gider kalemlerinin özelliği/kapsamı/süresi vb. hususları içeren dokümanlar (proforma veya fiyat araştırma dokümanında bulunmuyor ise)
  • KDV hariç tutarı 50.000 TL ve üzeri olan gider kalemleri için en az 3 proforma fatura/fiyat araştırması veya maliyet çizelgesi verilmelidir.
  • 2016 yılı Kurumlar Vergisi veya Gelir Vergisi Beyannamesi
  • Belgelendirildiği takdirde ikinci aşama kurul proje değerlendirmesinde ek puan getirecek hususlar: – İşletme sahibinin veya %50’den fazla hisseli ortağının kadın girişimci olması durumunda 5 puan (Sicil gazetesi fotokopisi başvuruya eklenmelidir) – Orta yüksek teknolojili sektörde faaliyet gösterilmesi durumunda 5, yüksek teknolojili sektörde faaliyet gösterilmesi durumunda 10 puan (KOSGEB Veri Tabanındaki ana faaliyet kodu esas alınacaktır) – İşletmenin KOSGEB ve diğer kamu kurumlarından aldığı proje desteğinin, çağrı ilan tarihinden geriye son 3 yıllık süre içinde başarılı tamamlanmış olması durumunda 5 puan (İlgili kurumun yazısı başvuruya eklenmelidir. Tamamlanma yazısının tarihi esastır.) · Ek puanların toplamı 10’u geçemez.