Eğitimler

Kosgeb Rehberlik ve Teknik Danışmanlık Programı

BU PROGRAM; MYK KOBİ DANIŞMANI (SEVİYE 6) SINAVINA HAZIRLAR. DANIŞMANLIK YADA REHBERLİK STATÜSÜ KAZANDIRMAZ. KOBİ REHBERİ YA DA TEKNİK DANIŞMAN OLMANIZ İÇİN
KOBİ DANIŞMANI (SEVİYE 6) SINAVINI KAZANDIKTAN SONRA, KOSGEB TARAFINDAN İLGİLİ KURUM VE KURULUŞLAR İLE YAPILACAK PROTOKOL KAPSAMINDA HAZIRLANANACAK OLAN EĞİTİM PROGRAMINI BİTİRMEK VE YÖNETMELİKTE BELİRTİLEN SAHA DENEYİMİNİZİ TAMAMLAMANIZ GEREKMEKTEDİR.
Biz iyi bir danışmanın yetişmesinde ve sınavı kazanmak için hazırlık programı uygulamaktayız.
Kosgeb Rehberlik ve Teknik Danışmanlık Programı
Kosgeb 5 Şubat 2019 Genelgesine uygun
Kosgeb Rehber ve Danışmanlık Programına başvuru ve akreditasyon süreç yönetimi
Kosgeb Rehberlik ve Teknik Danışmanlık Programı
Eğitim – Staj ve Fiili Danışmanlık tecrübesi programı
yıllardır beklenen uygulama ve geleceğin kobileri için geleceğin mesleği

Kosgeb Rehberlik ve Teknik Danışmanlık Programı

24 Günlük eğitim Mini MBA
25 kişi kontenjan 7.500 yerine 4.999TL KDV dahil
Aynı anda Antalya – İzmir – İstanbul ve Ankara da…
Tel: 0212 216 22 360543 216 22 36 igeme@www.igeme.com.tr
İşletme Yönetimi
Finans Yönetimi
Dijitalleşme
Dijital Pazarlama
Kurumsal Kimlik Markalaşma ve Reklam
Devlet Destekleri ve Uygulama
İnovatif Düşünce
Rehberlik ve Eğitim
Danışmanlık ve Diyalektiği
Yol Haritası ve İş Planı Hazırlama
AB Proje Hazırlama ve Yönetimi
İş Planı Hazırlama
İş PLanı Yönetimi
Sunum Teknikleri
İLGİLİ YÖNETMELİK
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığından:
KOBİ REHBERLİĞİ VE TEKNİK DANIŞMANLIK
HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; küçük ve orta ölçekli işletmelerin mevcut durumlarını analiz etmek, sorunlarına çözüm aramak, ihtiyaçlarını belirlemek, beceri ve kabiliyetlerini geliştirmek ve yurt içi ve yurt dışı pazarlarda rekabet edebilir düzeye gelebilmelerini sağlamak için Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı tarafından sağlanan destekler kapsamında yararlanacakları rehberlik ve danışmanlık hizmetlerine ilişkin esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı tarafından sağlanan destekler kapsamında, küçük ve orta ölçekli işletmelerin yararlandıkları rehberlik ve danışmanlık hizmetlerini sunacak KOBİ rehberlerinin ve teknik danışmanların; niteliklerinin ve sunacakları hizmetlerin belirlenmesi, yetkilendirilmesi, sınıflandırılması, izlenmesi, değerlendirilmesi ve denetlenmesine ilişkin esasları kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 15/7/2018 tarihli ve 4 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 227 nci ve 234 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

 1. a) Başkanlık: Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığını,
 2. b) Değerlendirme komisyonu: Yetkilendirme başvurularını değerlendiren ve karar alan komisyonu,
 3. c) Destek programı: 15/6/2010 tarihli ve 27612 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan KOSGEB Destek Programları Yönetmeliği kapsamında Başkanlık tarafından yürütülen destek programlarını,

ç) İşletme: 19/10/2005 tarihli ve 2005/9617 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik kapsamında yer alan ve 5/8/2009 tarihli ve 2009/15431 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile tespit edilen sektörlerde faaliyet gösteren küçük ve orta büyüklükteki işletmeleri (KOBİ),

 1. d) KOBİ rehberi: İşletmelere rehberlik hizmetleri sunmak üzere bu Yönetmelik kapsamında yetkilendirilen kişileri,
 2. e) KOBİ rehberi ve teknik danışman taahhütnamesi: KOBİ rehberleri ve teknik danışmanların, işletmelerin meslek sırları ve ekonomik durumları ile ilgili bilgi ve belgeleri gizli tutacaklarına ve ilgili mevzuata ve etik değerlere uyacaklarına ilişkin, KOSGEB’e verdikleri idari, mali ve hukuki taahhütlerini içeren belgeyi,
 3. f) KOSGEB: Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığını,
 4. g) Teknik danışman: İşletmelere finansman, uluslararasılaşma, teknoloji/yenilik/dijitalleşme ve büyüme alanlarında danışmanlık hizmetleri sunmak üzere bu Yönetmelik kapsamında yetkilendirilen kişileri,

ğ) Veri tabanı: KOBİ rehberleri ve teknik danışmanların yetkilendirilmelerine ve bu Yönetmelik kapsamında sunacakları hizmetlere ilişkin süreçlerin yürütüldüğü veri tabanını,

 1. h) Yükseköğretim kurumu: 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda ifade edilen yükseköğretim kurumlarını, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
KOBİ Rehberleri
KOBİ rehberi adaylarında aranan şartlar
MADDE 5 – (1) KOBİ rehberi olmak isteyen adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekir:

 1. a) Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yürürlüğe konulan KOBİ Danışmanı (Seviye 6) Ulusal Meslek Standardı kapsamında Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmak.
 2. b) KOBİ rehberliği eğitimini tamamlamak.
 3. c) En az ikiyüzkırk saat danışmanlık tecrübesine sahip olmak veya büyük ölçekli işletmelerde son on yıl içerisinde en az üç yıl üst düzey yönetici (genel müdür, genel müdür yardımcısı ve bunların emsalleri ile üstleri) olarak görev yapmış olmak.

KOBİ rehberlerinin sınıflandırılması
MADDE 6 – (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen şartları taşıdığı değerlendirme komisyonu tarafından uygun bulunanlar, Başkanlık tarafından KOBİ rehberi olarak yetkilendirilir.
(2) KOBİ rehberi, sunduğu hizmetlere ve Başkanlık tarafından yürütülecek izleme ve denetim sonuçlarına göre yetkilendirme tarihinden üç yıl sonra kıdemli KOBİ rehberi olarak yetkilendirilebilir.
(3) Sınıf değişikliklerine ilişkin hususlar, Başkanlık tarafından hazırlanacak usul ve esaslarda belirlenir.
KOBİ rehberleri tarafından sunulacak hizmetler
MADDE 7 – (1) KOBİ rehberleri tarafından sunulacak hizmetler aşağıda belirtilmiştir:

 1. a) İşletmelerin mevcut durumlarının analiz edilmesi, sorunlarının ve ihtiyaçlarının belirlenmesi.
 2. b) İşletmelere tavsiyelerde bulunulması ve yönlendirme yapılması.
 3. c) İşletmelere proje hazırlama ve yürütme süreçlerinde rehberlik edilmesi.

ç) İşletmelerin genel yönetim, mali işler ve finans, üretim, pazarlama ve insan kaynakları konularındaki temel bilgi ve yönlendirme ihtiyaçlarının karşılanması.

 1. d) Başkanlık tarafından belirlenecek rehberlik hizmetlerinin yürütülmesi ile ilgili diğer hizmetler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Teknik Danışmanlar
Teknik danışman adaylarında aranan şartlar
MADDE 8 – (1) Teknik danışman olmak isteyen adayların başvuru yaptıkları alanlarda aşağıdaki şartlardan en az birini taşıması gerekir:

 1. a) Yükseköğretim kurumlarında profesör veya doçent olarak görev yapmak veya yapmış olmak.
 2. b) Doktora mezunu ve en az yüzyirmi saat danışmanlık tecrübesine sahip olmak.
 3. c) Yüksek lisans mezunu ve en az ikiyüzkırk saat danışmanlık tecrübesine sahip olmak.

ç) Büyük veya orta ölçekli işletmelerde orta düzey yönetici (birim müdürü, işletme müdürü ve bunların emsalleri) veya üst düzey yönetici (genel müdür, genel müdür yardımcısı ve bunların emsalleri ile üstleri) olarak son on yıl içinde en az beş yıl görev yapmış ve en az lisans mezunu olmak.

 1. d) Danışmanlık hizmeti veren işletmelerin son on yıl içinde en az beş yıl sahibi, ortağı veya çalışanı olmak, en az ikiyüzkırk saat danışmanlık tecrübesine sahip ve en az lisans mezunu olmak.

 

 1. e) 15/2/2013 tarihli ve 28560 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bireysel Katılım Sermayesi Hakkında Yönetmelik kapsamında Bireysel Katılım Yatırımcısı Lisansına sahip ve aynı Yönetmelikte tanımlanan tecrübeli yatırımcı olmak.

Teknik danışman tarafından sunulacak hizmetler
MADDE 9 – (1) Teknik danışmanlar tarafından sunulacak hizmetler aşağıda belirtilmiştir:

 1. a) Finansman, uluslararasılaşma, teknoloji/yenilik/dijitalleşme ve büyüme alanlarında Başkanlık tarafından belirlenen ve yetkilendirildikleri konularda, işletmelere danışmanlık hizmetlerinin sunulması.
 2. b) Başkanlık tarafından belirlenecek danışmanlık hizmetlerinin yürütülmesi ile ilgili diğer hizmetler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Başvuru, Değerlendirme ve Yetkilendirme
Başvuru
MADDE 10 – (1) KOBİ rehberi ve teknik danışman olmak isteyen adaylar, bu Yönetmelikte belirtilen şartları taşıdıklarını gösteren belgeler ile elektronik ortamda Başkanlığa başvurur.
Değerlendirme
MADDE 11 – (1) Adayların başvuruları KOSGEB, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve yükseköğretim kurumları tarafından görevlendirilen üyelerden oluşan değerlendirme komisyonu tarafından değerlendirilir.
Yetkilendirme
MADDE 12 – (1) Değerlendirme komisyonu tarafından başvurusu uygun bulunan adaylar Başkanlık tarafından yetkilendirilir ve veri tabanına kaydedilir.
(2) Yetkilendirmenin geçerlilik süresi üç yıldır.
(3) Yetkilendirme geçerlilik süresinin bitiminden sonra, Başkanlık tarafından hazırlanacak usul ve esaslarda belirtilen şartları taşıyanlar, başvurmaları halinde yeniden yetkilendirilir.
 
BEŞİNCİ BÖLÜM
İzleme, Değerlendirme ve Denetim
İzleme ve değerlendirme
MADDE 13 – (1) KOBİ rehberleri ve teknik danışmanlar tarafından, KOSGEB destekleri kapsamında işletmelere sunulan rehberlik ve danışmanlık hizmetleri Başkanlık tarafından izlenir ve işletmelere etkileri değerlendirilir.
Denetim
MADDE 14 – (1) Başkanlık, rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinin bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak yürütülmesini sağlamak amacıyla işletmeleri, KOBİ rehberlerini ve teknik danışmanları denetime tabi tutabilir.
(2) Denetim sırasında yetkililerce talep edilen her türlü bilgi ve belge ilgililerce ibraz edilir ve gerekli kolaylık sağlanır.
ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Genel hükümler
MADDE 15 – (1) Başvuru süreci ve adayların danışmanlık tecrübelerine ilişkin hususlar, değerlendirme komisyonunun oluşumu ve çalışma usulleri, KOBİ rehberleri ve teknik danışmanların görev, yetki ve sorumlulukları ile izleme, değerlendirme, denetim ve bu Yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin diğer hususlar Başkanlık tarafından hazırlanacak usul ve esaslarda belirlenir.
(2) KOBİ rehberleri ve teknik danışmanlardan, yetkilendirme öncesinde, işletmelerin meslek sırları ve ekonomik durumları ile ilgili bilgi ve belgeleri gizli tutacaklarına ve ilgili mevzuata ve etik değerlere uyacaklarına ilişkin KOBİ rehberi ve teknik danışman taahhütnamesi alınır.
(3) Yetkilendirme sürecinde gerçeğe aykırı belge ibraz edildiği veya beyanda bulunulduğunun, bu aşamalarda veya daha sonradan tespiti halinde yetkilendirme Başkanlık tarafından doğrudan iptal edilir ve yetkili yargı mercilerine suç duyurusunda bulunulur.
(4) İzleme, değerlendirme ve denetim sonuçlarına göre yetkilendirme Başkanlık tarafından iptal edilebilir.
(5) KOBİ rehberleri ve teknik danışmanlar tarafından sunulacak rehberlik ve danışmanlık hizmetleri için KOSGEB tarafından işletmelere verilecek desteklere ilişkin hususlar destek programlarında ve Başkanlık tarafından hazırlanacak usul ve esaslarda belirlenir.
(6) KOBİ rehberleri ve teknik danışmanlar tarafından KOSGEB destekleri kapsamında sunulacak rehberlik ve danışmanlık hizmetlerine ilişkin standartlar Başkanlık tarafından ilgili kurum ve kuruluşlar ile yapılacak işbirliği ile belirlenir.
(7) KOBİ rehberi ve teknik danışman olarak yetkilendirilecek kişilerin; 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmaması gerekir.
Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanı yürütür.