Sağlık Turizmi ile Türkiye’de son yıllarda önemli adımlar atılmıştır. Türkiye’nin sağlık alanında başarısını Dünya’ya duyurmak, tanıtımını yapmak ve yurtdışından hasta getirmeyi sağlamak tabiî ki bizlerin elinde.  Sağlık Turizmi alanında yapılan yatırımlar ile ülkemizin dünya çapında tercih edilen bir marka olmasını sağlamak ve bu gelişmeler ülkemizdeki birçok sağlık kuruluşunun dünya çapında bir rekabet gücüne ulaşmasına katkı sağlayacaktır.

Sağlık Turizmi ile ilgilenen bu konuda çalışmalar yapmak isteyen tüzel kişilerin, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TURSAB) tarafından belirtilen şartları sağlaması gerekmektedir.

1- BAŞVURU DİLEKÇESİ VE UNVAN TALEP FORMU

Seyahat acentası işletme belgesi talebine esas olacak acenta unvan talebinde bulunmak isteyen tüzel kişiler, Bakanlıkça hazırlanmış dilekçe veya istenilen bilgilere uygun olarak başvuru sahibince hazırlanmış dilekçe ve varsa isim tesciline ilişkin belge ile seyahat acentası unvanı almak üzere Bakanlığa başvurur.

Bakanlıkça hazırlanmış veya başvuru sahibince hazırlanacak Acenta Unvan Talep Formu öncelik sırasına göre doldurulur. Bakanlıkça değerlendirme sıra ile yapılacak olup, uygun görülen unvan belirlenince talep edilen diğer ünvanlara bakılmayacaktır.

2- BAŞVURU EKLERİ

Şirkete ait Ticaret Sicili Gazetesi sayfalarının birer örneği, Ticaret Sicil Gazetesinde henüz yayımlanmamış olması durumunda Ticaret Sicil Tasdiknamesi aslı veya örneği.

İşlem sürecinde yeni acenta kurmak isteyen tüzel kişilerin talebinin değerlendirilmesi için dilekçe, unvan talep formu ve eklerin elden veya posta yolu ile Bakanlığa bildirilir. Bakanlıkça uygun görülmesi halinde; talep sahibine ve Türkiye Seyahat Acentaları Birliği’ne (TÜRSAB) yazılı olarak bildirilir.

Bakanlık tarafından uygun görülmesi halinde; 30 gün içerisinde Türkiye Seyahat Acentaları Birliği’ne (TÜRSAB) müracaat edilmesi veya eksik belge düzenlemesi var ise bildirim tarihinden itibaren 30 gün içinde işlemlerin tamamlanamaması halinde başvuru işlemden kaldırılır.

Bakanlık tarafından uygun görülmesi halinde Türkiye Seyahat Acentaları Birliği’ne (TÜRSAB) müracaat edilmesi ve istenilen şartların yerine getirilmesi gerekmektedir.

Acenta Başvuru İşlemleri
Formlar

– Başvuru dilekçesi

– Acenta Unvan Taahhütnamesi EK-1

– T.C. Kimlik Numarası ve Adli Sicil Beyanı EK-2

– Çalıştırılacak Personele İlişkin Beyan EK-3

– Talebe İlişkin Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve Sayısının Belirtildiği Beyan EK-4

– Başvuru Sahibi Tüzel Kişi Bilgileri formu

– Teminat Mektubu Örneği