Sağlık Turizminin gelişmesi, markalaşma yolunda adımlar atılması, döviz kazandırıcı önemli bir faaliyet kapsamına girmesi, bu yönde çeşitli teşviklerin verilmesine imkan sağlamıştır. Ülkemizde sağlık turizminin istenilen düzeyde yol katetmesi üzerine yapılan düzenlemeler ile çok sayıda destek bulunuyor. Bu destekler: Tescil ve koruma desteği, belgelendirme desteği, rapor ve yurtdışı şirket alımına yönelik danışmanlık desteği, yurtdışı birim desteği, reklam, tanıtım ve pazarlama alanına yönelik destek, acenta komisyon desteği, danışmanlık desteği, hasta yol desteği, tercümanlık hizmeti desteği ve son olarak münhasıran yurtdışına yönelik olarak yurtiçinde gerçekleştirilmekte olan tanıtım ve eğitim faaliyetlerine yönelik desteklerden oluşmaktadır. Sağlık turizmi teşvikleri birbirlerine göre farklı oranlarda desteklenir.

Ayrıca;

Kurumlar Vergisi Açısından Sağlanan Faydalar:

6322 sayılı Kanunla Kurumlar Vergisi Kanununun 10’uncu maddesine eklenen (ğ) bendi ile 15.6.2012 tarihinden itibaren uygulanmak üzere “Türkiye’de yerleşmiş olmayan kişilere hizmet veren işletmelerin münhasıran bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazancın % 50’sinin beyan edilen kurum kazancından indirilebileceği hüküm altına alındığı” ifade edilmiştir.

Ayrıca 28514 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “ 7 Nolu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği”de; “İndirimden faydalanabilecek şirketlerin ana sözleşmelerinde yazılı esas faaliyet konusu” bölümünde; “Sağlık Bakanlığınca ruhsatlandırılmış olmak şartıyla sağlık turizmi ile uğraşan işletmelerin de indirimden faydalanmasının mümkün olduğu” ifade edilmiştir.

Gelir Vergisi Açısından Sağlanan Faydalar:

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 89. Maddesinde 15.06.2012 tarihinde yapılan bir değişiklik ile;  “İlgili bakanlığın izni ve denetimine tabi olarak eğitim ve sağlık alanında faaliyet gösteren ve Türkiye’de yerleşmiş olmayan kişilere hizmet veren işletmelerin münhasıran bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazancın % 50’si gelir vergisi matrahının tespitinde, gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden indirilmektedir”.

Türkiye’ de faaliyet gösteren Sağlık Kuruluşları ve Sağlık Turizm Acentalarına ilişkin giderler kısmi olarak destek kapsamındadır.

Sağlık Turizm Teşvikleri:

Hasta Yol Desteği

Sağlık kuruluşlarının, Bakanlığın belirlediği hedef ülkelerden Türkiye’deki sağlık kuruluşlarına sağlık turizmi kapsamında getirdikleri hastaların uçuş giderleri %50 oranında karşılanır. Ancak, hasta başına ödenecek destek miktarı hastanın toplam tedavi masraflarının %20’sini ve hasta başına 1.000 ABD Doları’nı geçemez. Bir sağlık kuruluşu bir hastanın Türkiye’ye her gelişi için belirtilen oran ve koşullarda destekten faydalanabilir. Bu madde kapsamındaki destekten Bakanlığın protokol yaptığı sağlık kuruluşları yararlanabilir.

YURTDIŞI TANITIM DESTEĞİ

Yurt dışında düzenlenen fuar, kongre, konferans ve/veya bağımsız tanıtım programı kapsamında yapılan tanıtımlara ilişkin sponsorluk, reklam, tanıtım, danışmanlık, katılım ve organizasyon giderleri; sağlık kuruluşları veya sağlık turizmi şirketleri için %50 oranında ve yıllık toplam en fazla 300.000 ABD Doları tutarında, işbirliği kuruluşları için ise %70 oranında ve yıllık toplam en fazla 500.000 ABD Doları tutarında karşılanır.

Bu madde kapsamında aşağıda belirtilen giderler desteklenir:

a) Fuar, kongre ve konferanslarda yapılan sponsorlukların giderleri,
b) Tercümanlık giderleri,
c) Seminer, konferans, toplantı ve toplu ikili görüşme organizasyonlarının yapıldığı yerlerin kira giderleri (yemek ve ikram giderleri hariç),
d) Görsel, yazılı ve işitsel medyada yapılan reklam giderleri,
e) Halkla ilişkiler hizmeti giderleri,
f) Fuar, kongre ve konferanslara katılım maliyeti,
g) Katalog, broşür ve tanıtım malzemesi giderleri,
h) Danışmanlık giderleri.

Katalog, broşür ve tanıtım malzemelerine verilen desteğin toplam miktarı, her bir faaliyet için 5.000 ABD Dolarını aşamaz.

Organizasyon Desteği

Sağlık kuruluşları, sağlık turizmi şirketleri ve işbirliği kuruluşlarının yurt dışında düzenlenen fuar, kongre veya konferanslara ilişkin katılım maliyetleri; faaliyet başına %70 oranında ve en fazla 15.000 ABD Doları tutarında karşılanır. Bu madde kapsamında bir sağlık kuruluşu, sağlık turizmi şirketi veya işbirliği kuruluşu bir takvim yılı içerisinde en fazla 10 (on) kez destek alabilir.

ARAMA MOTORU DESTEĞİ

Sağlık Kuruluşları, Sağlık Turizm Şirketleri ve İş Birliği Kuruluşlarının arama motorlarında yapacakları, arama ağı reklamları da dahil olmak üzere reklam ve tanıtım giderleri; %50 oranında ve sağlık kuruluşu, sağlık turizmi şirketi veya işbirliği kuruluşu başına yıllık en fazla 100.000 ABD Doları tutarında karşılanır.

Bu madde kapsamında desteklenecek arama motorları aşağıda belirtilmiştir.

a) Google
b) Yahoo
c) Yandex
d) Baidu

Yurt Dışı Birim Desteği

Yararlanıcıların doğrudan veya yurt dışında faaliyet gösteren şirketleri ya da şubeleri aracılığıyla açtıkları birimlerin kira giderleri 4 (dört) yıl süresince karşılanır. Bu madde kapsamında; sağlık kuruluşları ve sağlık turizmi şirketleri her bir birim başına %60 oranında ve yıllık en fazla 200.000 ABD Doları tutarında, işbirliği kuruluşları her birim başına %70 oranında ve yıllık en fazla 300.000 ABD Doları tutarında desteklenir.

Sağlık kuruluşları ve işbirliği kuruluşları yurt dışında açtıkları ön tanı merkezleri ve ofisler, sağlık turizmi şirketleri ise yurt dışında açtıkları ofisler için destek alabilir. Yararlanıcı, Tebliğ’in yayımlandığı tarihten önce açmış olduğu birimler için de bu destekten yararlanabilir.

Belgelendirme Desteği

Sağlık kuruluşlarının uluslararası teknik mevzuata uyum sağlamak veya yurt dışı pazarlara girmek amacıyla aldıkları belge, sertifika veya akreditasyonlara ilişkin aşağıda belirtilen giderler; her bir belge, sertifika veya akreditasyon türü için %50 oranında ve en fazla 50.000 ABD Doları tutarında karşılanır.

a) Müracaat ve doküman inceleme giderleri,
b) Belgelendirme tetkik giderleri,
c) Belge kullanım ücretleri,
d) Kayıt ücretleri,
e) Danışmanlık giderleri,
f) Gözetim giderleri,
g) Yenileme giderleri.

Bu madde kapsamında desteklenecek belge, sertifika ve akreditasyonlar aşağıda belirtilmiştir.

a) JCI (Joint Commission International) Akreditasyonu
b) TEMOS Sertifikaları
c) QHA Trent Akreditasyonu
d) Accreditation Canada
e) Australian Council on Healthcare Standards International (ACHSI)
f) TÜV Belgeleri

Ticaret ve Alım Heyeti Destekleri

Bir ticaret heyeti veya alım heyeti programı kapsamında; her bir katılımcının ulaşım ve konaklama giderleri ile programa ilişkin reklam, pazarlama, danışmanlık, tanıtım ve organizasyon giderleri %70 oranında ve program başına en fazla 150.000 ABD Doları tutarında karşılanır.

Bu madde kapsamında aşağıda belirtilen reklam, pazarlama, tanıtım, danışmanlık, katılım ve organizasyon giderleri desteklenir.

a) Tercümanlık giderleri,
b) Seminer, konferans, toplantı ve ikili görüşme organizasyonlarının yapıldığı yerlerin kira giderleri (yemek ve ikram giderleri hariç),
c) Görsel, yazılı ve işitsel medyada yapılan reklam giderleri (yapım giderleri karşılanmaz),
d) Halkla ilişkiler ve danışmanlık hizmeti giderleri,
e) Katalog, broşür ve tanıtım malzemeleri giderleri,
f) Toplu transferler.

Bu madde kapsamında bir ticaret heyeti veya alım heyeti programı kapsamında organizasyonu yapan işbirliği kuruluşunun ve organizasyona katılım sağlayan her bir yararlanıcının en fazla 2 (iki) temsilcisinin aşağıda belirtilen ulaşım ve konaklama giderleri karşılanır.

a) Ulaşım: Uluslararası ve/veya şehirlerarası ulaşımda kullanılan ekonomi sınıfı uçak, tren, gemi, otobüs bileti,
b) Konaklama: Katılımcı başına günlük 150 ABD Dolarına kadar, konaklama (oda+kahvaltı) giderleri.

Bakanlık tarafından koordine edilen ticaret heyeti ve alım heyeti programları hariç olmak üzere, en az 8 (sekiz) yararlanıcının katılım sağladığı bir ticaret heyeti veya alım heyeti programı desteklenir.

Bakanlık tarafından hedef ülkelere yönelik koordine edilen bir ticaret heyeti veya alım heyeti programı için bu madde kapsamındaki destek %90 oranında uygulanır.

Bakanlık Türkiye’nin uluslararası sağlık turizmi gelirlerini arttırmak, pazara girişi sağlamak ve ülke tanıtımı yapmak amacıyla hedef ülkelerde ticaret heyetleri kapsamında sosyal yardım projeleri koordine edebilir. Sosyal yardım projesi içeren ticaret heyetleri için bu madde kapsamındaki destek %100 oranında uygulanır. Söz konusu sosyal yardım projeleri kapsamında yardım amaçlı malzemeler ile yardım için gerekli olan profesyonel ve yerel personelin taşıma, ulaşım, konaklama ve hizmet giderleri de karşılanır.

Bakanlıkça organize edilen bir ticaret heyeti programı, alım heyeti programı veya sosyal yardım projesi; Bakanlığın protokol yaptığı yararlanıcılar ile birlikte de gerçekleştirilebilir.

DANIŞMANLIK DESTEĞİ

Sağlık kuruluşları veya sağlık turizmi şirketlerinin Bakanlığın ön onay verdiği konularda satın aldıkları danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderler %50 oranında ve yıllık en fazla 200.000 ABD Doları tutarında karşılanır.

Sağlık kuruluşları ve sağlık turizmi şirketleri; pazarlama stratejisi, akreditasyon ve yurt dışı pazar yapısı konularında danışmanlık hizmeti alabilirler.

ÜRÜN HİZMET TESCİL DESTEĞİ

Ürünün/hizmetin yurtdışında tescil ettirilmesine ilişkin;
• Marka/patent bürosu hizmetleri,
• Danışmanlık,
• Ürünün/hizmetin o ülkede başka bir şirket/kuruluş adına tescil ettirilip ettirilmediğine ilişkin olarak yapılacak araştırma, inceleme vb. zorunlu giderler desteklenir.
Destek başvurusunun, ödemenin gerçekleştiği tarihten itibaren en geç 18 (on sekiz) ay içerisinde Genel Müdürlüğe ibraz edilmesi gerekir.

MARKA YURTDIŞI TESCİL VE KORUMA DESTEĞİ

Bu destek kapsamında olmak için yurt içi marka tescil belgesine sahip olmak gerekir.
Markanın yurt dışında tesciline yönelik;
• Yönelik marka/patent bürosu hizmetleri,
• Danışmanlık,
• Markanın o ülkede başka bir şirket/kuruluş adına tescil ettirilip ettirilmediğine ilişkin olarak yapılacak araştırma,
• Markanın yurtdışında korunmasına ilişkin hukuki danışmanlık giderleri, incelemeler vb. zorunlu giderler desteklenir.
Tescil yenileme destek kapsamında değildir.
Destek başvurusunun, ödemenin gerçekleştiği tarihten itibaren en geç 18 (on sekiz) ay içerisinde genel müdürlüğe ibraz edilmelidir.

REKLAM, TANITIM VE PAZARLAMA DESTEĞİ

• Televizyon, radyo, internet ve havayolu şirketi yayınları gibi kitle iletişim araçları yoluyla, sadece yabancı dilde gerçekleştirilecek tanıtım harcamaları desteklenecektir. (Türkçe dilinde de yapılan ve/veya yurtiçine yönelik gerçekleştirilen tanıtım harcamaları destek kapsamında değerlendirilmez)
• Destek süresi 48 aydır.

Yurtdışına yönelik olarak gerçekleştirilen reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine yönelik giderler
• Yapılan reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetine ilişkin tanıtım malzemesi örneği (katalog, broşür, tanıtım malzemesi, reklam verilen gazete, dergi, fotoğraf, video kaydı, CD)
• Elektronik ortamdaki reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetleri (yayınlandığı tarih ve URL nin görüneceği ekran görüntüsü)
• E-ticaret sitelerine üyelik (profil sayfası çıktısı ve başvuru sahibinin web sayfasına ait yabancı dil arayüz çıktısı)
• Televizyon ve radyo reklamları
• Arama motorlarındaki tanıtımlar (işlem geçmişi raporu)
• Destek başvuruları, reklam, tanıtım ve pazarlama giderlerinin gerçekleştirilmesini müteakip yapılır. Destek başvurusunun, ödemenin gerçekleştiği tarihten itibaren en geç 6 (altı) ay içerisinde Genel Müdürlüğe ibraz edilmesi gerekir.

ACENTA KOMİSYON DESTEĞİ

• Sağlık turizmi sektöründe ülkemize uluslararası hasta getirilmesine yönelik acentalara yapılan komisyon harcamalarının desteklenmesini kapsar.
• Destek süresi 48 aydır.
• Ödeme belgelerinin, ödemenin gerçekleştiği tarihten itibaren en geç 6 (altı) ay içerisinde başvurmak gereklidir.
• Ödemenin; yararlanıcı, işbirliği kuruluşu veya başvuru sahibi ile organik bağı bulunan yurtdışı birim tarafından 2 bankacılık kanalı ile gerçekleştirilmesi zorunludur. Yurtdışı birim tarafından gerçekleştirilen ödemelerde destek ödeme tutarının hesaplanmasında, yararlanıcı veya işbirliği kuruluşunun yurtdışı ortaklık oranı dikkate alınır.

YURTİÇİ TANITIM DESTEĞİ

(Münhasıran yurtdışına yönelik olarak yurtiçinde gerçekleştirilen tanıtım ve eğitim faaliyetlerinin desteklenmesi)
• Yurtdışından davet edilen akademisyen/uzman/ilgili kişi veya kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılımı ile münhasıran yurtdışına yönelik olarak yurtiçinde düzenlenen tanıtım ve pazarlama/eğitim etkinliklerine ilişkin giderlerinin desteklenmesini kapsar ve ön onay gerektirir.
• Bu madde kapsamında aşağıda belirtilen giderler desteklenir (b, c, ç, e 5 gün süreyle) ;
• a) Organizasyona iştirak eden yabancı davetlilerin ekonomi sınıfı ulaşım ve transfer giderleri,
• b) Organizasyona iştirak eden yabancı davetlilerin günlük 150 ABD Dolarına kadar konaklama (oda ve kahvaltı) giderleri,
• c) Tercümanlık giderleri,
• ç)Tanıtım/eğitim organizasyon giderleri (yer kirası, ilgili teknik araç ve gereçlerin kira giderleri, yemek ve ikram giderleri, vb.),
• d) Halkla ilişkiler ve danışmanlık hizmeti giderleri,
• e) Yurtdışından davet edilen eğitimciye/konuşmacıya ödenen ücret,
• f) Katalog, broşür ve tanıtım malzemeleri giderleri.
• Destek başvuruları, yurtiçi tanıtım/eğitim etkinliğinin gerçekleştirilmesini müteakip yapılır. Destek başvurusunun, ödemenin gerçekleştiği tarihten itibaren geç 6 (altı) ay içerisinde Genel Müdürlüğe ibraz edilmesi gerekir.
• Ödemenin; yararlanıcı, işbirliği kuruluşu veya başvuru sahibi ile organik bağı bulunan yurtdışı birim tarafından bankacılık kanalı ile gerçekleştirilmesi zorunludur. Yurtdışı birim tarafından gerçekleştirilen ödemelerde destek ödeme tutarının hesaplanmasında, yararlanıcı veya işbirliği kuruluşunun yurtdışı ortaklık oranı dikkate alınır.