21. yüzyılda tüm pazarlarda olduğu gibi sağlık turizm sektöründe de yoğun bir rekabet yaşanmakta ve bu rekabet ortamında sağlık hizmetinden gelen liderlik gücü, yerini pazarlama ve tanıtım çalışmalarının başarısından gelen liderliğe bırakmaktadır. Çünkü küreselleşme süreci, bilgi iletişim teknolojilerinde yaşanan hızlı gelişmeler, hizmet olanaklarının çok genişlemiş olması, sağlık sektöründeki gelişmeler gibi sebeplerle sağlık tesisleri, aracı kuruluşlar ve doktorların ortaya çıkardığı en hızlı, kaliteli ve düşük maliyetli bir hizmetin yöntemi, çok kısa bir süre içerisinde diğer rakipler için de bir hizmet standardı oluşturmakta ve hizmet kalitesi açısından rakipler arası farklar giderek yok olmaktadır.

Bu tip gelişim ve değişimlerin yaşandığı bir dönemde artık hastaların zihninde farklı bir konum ve değer yaratabilen sağlık tesisleri, doktorlar ve aracı kuruluşlar pazardaki paylarını koruyabilmekte ve ilerleme kaydedebilmektedir. İşte bu noktada sağlık tesisleri, doktorlar ve aracı kuruluşların yürüttükleri pazarlama ve tanıtım aktivitelerinin çok önemli bir rolü bulunmaktadır. Böylesi bir pazar ortamında da sağlık turizm fuarlarına katılım, sağlık tesisleri, aracı kuruluşlar ve doktorlara oldukça önemli avantajlar sunmakta ve hem pazarlama hem de tanıtım aktivitelerini bir arada yürütmelerine olanak sağlamaktadır.

Sağlık turizmi fuarları hizmet verenlerin belli zaman ve mekân dilimi içeresinde buluştukları bir pazar niteliği taşımakta ve fuarların belirli bir konuya yönelik olması katılımcı sağlık tesisleri, aracı kuruluşlar ve doktorlar “ilgili talebini” doğrudan, kısa sürede ve en etkili biçimde yakalama imkânı vermekte ve bu sayede de hem satış hem tanıtım açısından önemli kazanımlar elde edilmesini sağlamaktadır. Bu açıdan fuarlar, tanıtım kapsamlı olmakta katılımcıların etkili hizmet grafiğinin bire bir pazarlama ilişkileri ile artmasına aracılık etmektedir.

Sağlık turizm fuarları, mevcut ilişkiler üzerindeki faydasının yanında yeni yüzlerle karşılaşmak adına da önem kazanmaktadır. Sağlık turizm fuarları, yüksek ilgi düzeyine sahip ziyaretçileri bir araya getirerek ortak çalışma yürütme standına çekmesi açısından bulunmaz bir fırsat olarak görülmektedir.

Sağlık tesisleri, doktorlar ve aracı kuruluşların sağlık fuarlarına katılarak mevcut sağlık sektörü ile bir araya gelebildikleri ve iş ilişkilerini geliştirebildikleri gibi ilerde iş bağlantıları kurabilme ihtimali olan rakipler ile de karşılaşma şansına sahip olmaktadır.

Sağlık turizm fuarları, fuarın düzenlendiği sektöre ait pek çok katılımcıyı fuar alanında bir araya getirmekte ve böylece sağlık sektöründeki katılımcılar arasında geleceğe yönelik bilgi paylaşımlarının yapılmasına ve iş ortaklıklarının kurulmasına olanak sağlamaktadır.

Sağlık tesisleri, aracı kuruluşlar ve doktorlar amaçlarının gerçekleştirilmesi konusunda coğrafi alan farklılıklarını da göz önünde bulundurmalıdırlar. Sağlık tesisleri, aracı kuruluşlar ve doktorlar katılacakları fuarın bölgesel, ulusal ve uluslararası bir organizasyon mu olması gerektiğini, hangi ölçekte coğrafi alana yayılmak istediklerini belirlemelidirler. Coğrafi alan olarak farklılık gösteren farklı tiplerdeki fuarlara gelen ziyaretçilerin yapıları da birbirinden farklılık gösterir.

Sağlık tesisleri, aracı kuruluşlar ve doktorlar  belirli bir bölgede faaliyetlerini sürdüren sektörlere ulaşmak istiyorsa o noktada bölgesel fuarlara katılabilir, bu amaca sahip bir sağlık tesisi, aracı kuruluş ve doktorların uluslararası bir fuara katılması gereksiz harcamaya sebep olur.

Katılımcı sağlık tesisi, aracı kuruluş ve doktorlar hedef pazarlarına ulaşma ve onlara doğrudan hizmet satma şansını bulabilecekleri hedef pazarına ilişkin katılımcı ve ziyaretçilerin potansiyelinin yüksek olduğu fuarları tercih etmelidirler. Sağlık tesisi, aracı kuruluş ve doktorlar katılım kararı verirken daha önceki yıllarda yapılmış istatistiklerden yararlanarak hedef kitlenin hangi fuara daha çok ilgi   gösterdiğini tespit etmelidir.

Sağlık tesisi, aracı kuruluş ve doktorlar katılabilme ihtimali bulunan fuarların daha önceki yıllara ait ziyaretçi profili istatistiklerini inceleyerek sayılan hedef gruplara hangi fuar ile daha kolay ulaşabileceklerine karar vermelidir. Bir fuarın çok ziyaretçisinin olması, o fuarın katılımcı için uygunluğunu göstermez. Önemli olan katılımcı için uygun olan hedef kitlenin daha yoğun olduğu fuarda yer almak ve hedef grubuna ulaşabilmektir.

Katılımcı sağlık tesisi, aracı kuruluş ve doktorlar hizmetlerini sektörün hangi dallarına ulaştırmak istediğini belirlemesi gerekir. Katılımcı geniş çaplı yatay ziyaretçileri mi hedefliyor yoksa daha dar ve sınırlı olan dikey ziyaretçi grubunu mu hedefliyor bunu belirlemelidir.

Yatay ziyaretçilerin bulunduğu fuarlar, yeni pazarı ya da yeni bir hizmetin  kullanım talebini test etmek için değerlendirilir. Dikey ziyaretçilerin bulunduğu fuarlarsa özel hedef gruplara ulaşmak için uygundur.

Fuar organizasyonların katılımcı sağlık tesisi, aracı kuruluş ve doktorlar için bu kadar önem arz eden bir çalışma haline gelmesinin nedenlerinden bir tanesi de bu tipteki organizasyonların çok sayıdaki hizmet verenleri bir araya getirmesi; bu sayede de katılımcılara “rakiplerini izleme” şansı vermesidir. Sağlık turizm fuarındaki katılımcılar, sektördeki rakiplerinin birçoğuyla aynı alanda hatta yan yana ya da karşı karşıya olan fuar standardına da sahip olmakta, onları yakından gözlemleme fırsatı bulmaktadır. Bu sayede de rakiplerin ulaştıkları mevcut durumu görme rakiplerin  sektördeki ilişkileri ve iş yapma yöntemlerini takip edebilme gibi sektörle ilgili bilgi toplama açısından son derece önemli çalışmaları yürütebilmektedir.