Bir meslek dalında fizik, kimya, matematik v.b. bilimlerden elde edilen verileri iş ve yapım alanında uygulamak için görüşüne başvurulan kişiye teknik müşavir denir. Hepimiz biliyoruz ki, aldığımız eğitimle, edindiğimiz bilgi ve becerilerimiz arasında bir bağlantı olabilir ya da olmayabilir ancak Müşavir’in gerçekte bir uzman olduğunu, ama bununla birlikte, deneyimi eğitim içersin ya da içermesin bu deneyimlerden bilgi ve beceri geliştiren, etkin ve iyi bir öğrenici olmasının şart olduğunu söyleyebiliriz. Bu teorik açılımının yanında kamu ihale kanununda geçen tanımında bilgi ve deneyimini idarenin yararı için kullanan, danışmanlığını yaptığı işin yüklenicileri ile hiçbir organik bağ içinde bulunmayan, idareden danışmanlık hizmeti karşılığı dışında hiçbir kazanç sağlamayan ve danışmanlık hizmetlerini veren hizmet sunucuları olarak tanımlanmıştır.

İkinci tanımda organik bağ istenmemesinin ana nedeni yapılacak işin idaresinde yüklenici kişilere karşı oluşturulan iş akışının aksi bir görüşünü dile getirmekten çekinmeyecek bir müşavirlik hizmeti için gerekli görülmektedir.

TOKİ ihale yönetmenliğinde geçen tanımı ise Kanun, tüzük ve yönetmeliklere göre çalıştırılan aylıklı, ücretli, yevmiyeli ve sözleşmeli personel istihdamı hariç olmak üzere, gerçek kişi veya tüzel kişi veya gerçek kişiler ve/veya tüzel kişilerden oluşan ortak girişim gruplarına, ücret karşılığı yaptırılan plânlama, projelendirme, mimarlık mühendislik etüd, fizibilite, harita tasarım, metraj, keşif, idari ve teknik şartname ile ihale dosyası hazırlama, ihale değerlendirme, mesleki kontrollük, inşaat kontrollüğü, tasarım kontrollüğü, işletmeye alma, proje ve yatırım yönetimi ve benzeri her türlü hizmetleri kapsayan çalışmalara teknik müşavirlik denir.

Uluslararası mühendis ve müşavirler federasyonu (FIDIC) teknik müşavirliğin etik tarafına dikkat çekerek “sosyal sorumluluk, yetkinlik, bütünleşme, tarafsızlık, adil davranış, usûlsüzlük karşıtlığı” olarak özetlemiştir.

Teknik müşavirler ne yapar?
– Planlama / Değerlendirme
–Zemin Etüdleri
–Fizibilite (Olabilirlik) Etütleri
–Araştırma ve Planlama işleri
–Mimarlık – Mühendislik Tasarım İşleri
–Kredi raporu hazırlanması
–İhale Dokümanlarının Hazırlanması
–İhale Değerlendirme ve Sözleşme Akdine Yönelik Teknik Yardım Hizmetleri
–Teknoloji, malzeme ve teçhizat seçimi ve standartlarının belirlenmesi,
–İnşaat Yönetimi
–Proje Yönetimi
–Mesleki, teknik, mali inşaat kontrolörlüğü ve denetimi
–İşletmeye Alma Danışmanlığı
–Personelin Teknik Eğitimi
–Kurumsal yapılanma ve özelleştirme faaliyetlerine yönelik danışmanlık,
–Anlaşmazlıkların Giderilmesi – Hakemlik görevlerinin bir kısmını veya hepsini birlikte üstlenmek Teknik Müşavirliğin yukarıda hizmet alanları haricinde yeni yönetmelikler sebebiyle eklenen yeni hizmet alanları da ortaya çıkmıştır.
– Yapı Tesisat Tasarımı ve İşletme Yönetimi
– Trafik ve Sinyalizasyon Mühendisliği ve Kapasite Ölçüm Hizmetleri
– Risk Analizi ve Yönetimi
– İş ve İşçi Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri
– Akustik ve Termik Yapığı Fiziği Çalışmaları
– Geoteknik Mühendisliği Hizmetleri
– Tekno-ekonomik İşletme Yönetimi
– Coğrafi Bilgi Sistemleri
– Bilgi Yönetimi
– Kalite Kontrol ve Yönetimi Hizmetleri

Bir müşavirin yeni ve eski tüm bu hizmetlerde bilgi ve tecrübe birikiminin yüksek olması planlanan işin en kısa zamanda, en yüksek kalitede, optimum maliyetle tamamlanmasını sağlar ki bu da teknik müşaviri sektörde en fazla aranan kişi konumuna getirir. Sektörde bir vesileyle sıkça kullanılan “Proje yaptıran – Proje iptal ettiren – Proje ertelettiren” kişi olma vasfı en fazla teknik müşavirlerde olması gerekmektedir.