Her ekonominin temeli üretim(yetiştirme-imalat), tüketim ve bu bağlantıyı sağlayan dağıtım üzerine kurulmuştur. Bu üçlüden herhangi birinde aksama oluşması diğerlerini de etkilemektedir. Tüketim azaldığında talep düşeceğinden üretim de düşecek, tüketim arttığında ise üretim de yine aynı sebepten artacaktır. Dağıtım ise bu ikiliye bağlı olarak iniş ya da çıkışlar gösterecektir.

Üretim, Tüketim ve Dağıtımı Etkileyen Faktörler
Üretim: Doğal ve beşeri olmak üzere iki şekilde etkilenmektedir.
Hammaddeye yakınlık, su kaynaklarına yakınlık, iklim koşulları ve yer şekilleri doğal sebeplerin başlıca örnekleridir.
Üretimi etkileyen beşeri faktörleri ise sermaye, teknolojik gelişmeler, tarımsal faaliyetler, sanayideki gelişmeler olarak sıralayabiliriz.

Tüketim: Temel ihtiyaçlar, tanıtım ve reklam, kitle iletişim araçları, moda ve gelir düzeyleri, tüketimi etkileyen faktörlerdir.
Dağıtım: Ulaşım yolları, iletişim teknolojileri, sermaye birikimi, insan kaynakları, yerleşim özelliklerinin etkisi.

Üretim, dağıtım ve tüketim süreci yukarıda belirtilen  sebeplere bağlı olarak dönem dönem sekteye uğramaktadır.
Teşvik, devletlerin üretim,tüketim ve dağıtım sürecinde oluşacak bu aksamaları azamiye indirmek ya da  zinciri güçlendirmek amacıyla yardımlarda bulunduğu sistemin bütünüdür. Teşvik sistemine kesinlikle sadece üretimi artıran bir sistem olarak bakılmamalı. Üretimi ile birlikte tüketimi de artırırken, bu ikiliyi bağlayacak olan dağıtımı da güçlendiren bir sistemdir teşvik.