İhracat Teşviki Nedir?

 • Teşvikkelimesi, Türk Dil Kurumu’na göre “isteklendirme, özendirme, cesaret verme, sevk, gayretlendirme, belirli bir işin yapılmasına vesile olmak için sağlanan dürtü” anlamına gelmektedir.
 • İhracat teşvikleri ile ilgili literatürde geçen bazı kavramlar aşağıdaki gibidir.
 • -Ekonomi ve toplum menfaatleri ön planda tutulmak kaydı ile ekonomi içerisinde belirli sektörler veya ürünler için önem derecesine göre devlet tarafından gizli ya da açık olarak yapılan desteklere ihracat teşvikleri denir. (Harun Terzi ve Arzu Erol)
  İhracat teşvikleri, küçük üretim yapan satıcılara özel üretim yapmaları veya ihracata yönelik üretim yapmaları doğrultusunda devlet tarafından verilen destek veya tahsistir. (Afshin Rahnama)
  -Ülke ekonomisine katkı sağlayan bazı alanların diğerlerine nazaran daha çabuk gelişmesini sağlamak için devlet tarafından çeşitli yöntemler ile maddi açıdan verilen maddi ya da gayri maddi yardımlar ve destekler teşvikleri oluşturur. (Ahmet Aktürk ve Hasan Şenol)
  -Ülkelerin sahip olduğu kalkınma stratejileri doğrultusunda, sosyo ekonomik ve toplumsal yapısı göz önüne alınarak belirli faaliyetlerin yapılması ya da yapılmaması için özendirme amacıyla devlet tarafından sağlanan nakdi ya da nakdi olmayan destekler paketi teşvik olarak ifade edilir. (İlhami Dürüs)
  -İhracat teşvikleri, fabrikaya gelen bir hammaddenin işlendikten sonra ürün haline getirilip satışını ve satış sonrası hizmetleri de kapsayacak şekilde bütün maliyet unsurlarını ve bir kısmını hesaba katarak bunun sonucunda ihracattan elde edilecek döviz gelirlerini arttırarak ihracatta karlılık sağlamaktır. (O. Barbaros Kemer)
  -İhracat teşvikleri kısa dönem açısından ihracatın arttırılmasını dolayısı ile döviz gelirlerinin arttırılmasını, uzun dönem açısından ise bir ülkenin maddi veya gayri maddi kaynaklarının ihracatın yoğun olduğu endüstrilere kaymasını sağlamak amacıyla alınan önlemlerdir. (Uğur Sandalcı)
 • Yukarıda yapılan bazı alıntılarda da görüldüğü gibi, teşviklerin amacı, kaynakların ülke ekonomisine en faydalı olacağı biçimde kullanılacağı alanlara yönlendirilmesidir. Temel nokta, teşviklerde ulaşılmak istenen hedeflerin en başında belirlenmesi ve bu hedefler doğrultusunda hareket edilmelidir.
 • İhracat teşviklerinin özellikleri,
  -Devlet tarafından sağlanır.
  -Devlet için ayrı bir maliyettir.
  -Özel sektörün yanı sıra kamuya da sağlanır.
  -Dolaylı ya da dolaysız olarak verilebilir.
 • İhracatta uygulanan teşvikler, istikrarlı olmalıdır. Buradaki temel amaç ihracatçının güvenini kazanmaktır.
 • İhracat teşvikleri, ekonomik kalkınmayı ve toplumsal refahı sağlamak, bölgesel ve toplumsal dengeyi sağlamak, istihdamı arttırmak, işsizliği engellemek, üreticiyi ihracata yöneltmek gibi sebeplerle verilen teşviklerdir.

Elif Gizem Aydın
Teşvik Uzmanı-KOBİ Danışmanı

#ihracat #teşvik

Table of ContentsBir yanıt yazın