İhracatın Ülke Kalkınmasındaki Rolü

İhracat, tek tek şirketlerin büyümesinin anahtarı olduğu gibi ülkelerin kalkınmasında da oldukça önemli bir role sahiptir. Ticaretin serbest olduğu bir küresel konjonktürde, ihracat ülkelerin gelişmesi, zenginleşmesi ve kalkınması için kritik önemdedir. Japonya, Almanya, Çin, Güney Kore gibi son 100 yılın en önemli ekonomik başarı hikayelerine bakıldığında ihracatın bu kalkınmalarda ne denli kritik bir rol oynadığı çok daha iyi gözlemlenmektedir.

İhracatın bir ülkenin kalkınmasına katkısı madde madde aşağıdaki gibi açıklanabilir:

  • Ekonomik Büyüme ve Gelir Artışı: İhracat, bir ülkenin milli gelirini artırarak ekonomik büyümeye katkı sağlar. Dış satışlar, üretici firmalara yeni pazarlar açar ve daha fazla mal ve hizmetin üretilmesine olanak tanır.
  • İstihdam Olanakları ve Yoksulluğun Azaltılması: İhracat, iş dünyasının büyümesini destekleyerek iş imkanlarını artırır. Bu da işsizliği azaltır ve gelir dağılımını iyileştirerek yoksulluğun azalmasına katkıda bulunur.
  • Teknolojik İlerleme ve İnovasyon: Uluslararası ölçekte rekabet, şirketleri daha yenilikçi ve verimli olmaya yönlendirir. İhracat yapan firmalar, uluslararası standartlara uygun üretim süreçleri ve teknolojiyi benimseme konusunda teşvik edilir, bu da ülkenin teknolojik kapasitesini artırır.
  • Döviz Kazançları ve Dış Ticaret Dengesi: İhracat, bir ülkenin döviz kazanmasını sağlar. Bu döviz, ithalat ödemeleri için kullanılabilir ve dış ticaret dengesinin sürdürülebilir olmasına katkıda bulunur. Sağlıklı bir dış ticaret dengesi, ekonomik istikrar açısından önemlidir.
  • Endüstriyel Çeşitlenme ve Rekabet Gücü: İhracat, ülkenin ekonomisini çeşitlendirmeye ve farklı sektörlere yayılmaya teşvik eder. Bu, ekonominin dayanıklılığını artırır ve tek bir sektöre bağımlılığı azaltarak rekabet gücünü artırır.
  • Altyapı Gelişimi ve Yatırımları Çekme: İhracat, lojistik ve altyapı gelişimini teşvik eder. Limanlar, yollar, demiryolları ve havaalanları gibi altyapı projeleri, dış ticaretin artması için önemlidir. Ayrıca, ihracat potansiyeli olan ülkeler, yabancı yatırımcıları çekme konusunda avantaj elde edebilir.
  • İş birliği ve Diplomatik İlişkilerin Güçlenmesi: İhracat, ülkeler arasındaki ticaret ilişkilerini güçlendirir ve diplomatik bağlantıları artırır. Karşılıklı ekonomik çıkarlar, ülkeler arasında daha güçlü bir iş birliği ve diplomatik diyalog oluşturabilir.
  • Eğitim ve Yetenek Geliştirme: Uluslararası pazarlarda rekabet etmek, iş gücünün uluslararası standartlara uygunluğunu gerektirir. İhracat, eğitim ve yetenek geliştirmeye yönelik politikaların teşvik edilmesine katkıda bulunabilir.

İhracat Türkiye’de de önemini hızla arttıran bir alandır. Özellikle döviz kurlarının artması ve iç talebin durağanlaşmasının akabinde Türkiye Cumhuriyeti kalkınmanın anahtarını ihracat olarak görmeye başlamıştır. İhracatın bu anahtar rolü yıllık ihracat verilerine de yansımış, Özellikle son yıllarda ihracatta hızlı bir artış gerçekleşmiştir. Son açıklanan 2022 verilerine göre Türkiye’nin gerçekleştirdiği ihracat, %13’lük artışla 254 milyar dolar seviyesine ulaşmıştır.

Türkiye’nin gerçekleştirdiği ihracatla ilgili en önemli eksiklerden bir tanesi ihracat hacminin büyük şirketlerde yoğunlaşmış olmasıdır. Türkiye’de 100 bini aşkın ihracatçı firma olsa da ülke ihracatının %55’ini en büyük 1000 ihracatçı şirket gerçekleştirmektedir. Dolayısıyla Türkiye’nin ihracatını geliştirmesinin ve bu yolla kalkınmasının en önemli araçlarından bir tanesi daha fazla KOBİ’nin daha yüksek hacimle ihracat yapmasını sağlamaktır.

İGEME- İhracatı Geliştirme Merkezi olarak misyonumuz tam da budur. 20 yılı aşkın süredir özellikle küçük ve orta ölçekli şirketlerimize ihracat danışmanlığı hizmeti veriyoruz. Hem daha fazla üreticimizin daha fazla ihracat gerçekleştirmesini hem de bu yolla ülke ekonomisinin kalkınmasını hedefliyoruz.

İGEME’nin sunduğu ihracat danışmanlığı hizmeti bir yıllık bir süreç olarak tasarlanmıştır. Sürecin ilk iki ayı, ürün ve pazar analizlerinin gerçekleştirilmesi, hedef pazarın tespit edilmesi, gerekli veri tabanlarının oluşturulması ve ihracat operasyonunun kurgulanmasına ayrılmıştır.

Ardından gelen on aylık dönemde ise kurgulanan ihracat stratejisinin uygulaması gerçekleştirilmektedir. Bu dönemde gerçekleştirilen faaliyetlerin bazıları potansiyel alıcılarla ilk iletişimin sağlanması, sosyal medya stratejisinin uygulanmaya koyulması, web sitesiyle ilgili gerekli düzenlemelerin yapılması, gerekli görülen kilit paydaşlar ve kurumlarla iletişime geçilmesi, ciddi alıcılar, ithalatçılarla sürecin ilerletilmesi, hedef pazar seyahatinin organize edilmesi, katılınacak fuarlarla ilgili gerekli planların yapılması olarak sıralanabilir.

İhracat, bir ülkenin ekonomik büyümesi ve kalkınması için hayati bir öneme sahiptir. Türkiye’nin ihracat potansiyeli, son yıllarda önemli ölçüde artmış olsa da, bu alanda daha fazla çaba gerekmektedir. Özellikle KOBİ’lerin ihracata daha fazla katılımının sağlanması, ülkenin ekonomik çeşitliliğini artırarak rekabet gücünü artırabilir.

Bu bağlamda, İGEME’nin sunduğu ihracat danışmanlığı hizmeti, KOBİ’lerin ihracata adım atmalarında önemli bir rol oynamaktadır. Sürecin ilk aşamasında, ürün ve pazar analizleri titizlikle yapılarak hedef pazarlar belirlenmekte ve stratejiler oluşturulmaktadır. Bu, şirketlerin doğru pazarlara odaklanmalarını ve kaynaklarını verimli bir şekilde kullanmalarını sağlar.

İGEME’nin danışmanlık sürecinin ikinci aşamasında ise stratejilerin uygulanması ve pazarlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ön plandadır. Potansiyel alıcılarla iletişim kurulması, dijital pazarlama stratejilerinin hayata geçirilmesi ve uluslararası fuarlara katılım gibi adımlar, şirketlerin ihracatlarını artırmalarına yardımcı olur.

Ancak, Türkiye’nin ihracat potansiyelini tam anlamıyla değerlendirebilmesi için sadece şirketlerin değil, devletin de destekleyici politikalar geliştirmesi gerekmektedir. Vergi avantajları, finansal destekler ve ticaret kolaylıkları gibi önlemler, KOBİ’lerin ihracata olan ilgisini artırabilir ve ülke ekonomisinin daha da büyümesine katkı sağlayabilir.

Sonuç olarak, İGEME’nin ihracat danışmanlığı hizmeti, Türkiye’nin ekonomik kalkınmasına önemli bir katkı sağlamaktadır. KOBİ’lerin ihracata daha fazla katılımı ve devletin destekleyici politikalarıyla birlikte, Türkiye’nin uluslararası alanda rekabet gücünü artırması ve sürdürülebilir bir ekonomik büyüme sağlaması mümkün olacaktır.

İhracat

#ihracat #ihracatdanismanlik #igemeihracat #danismanlikhizmetleri #ihracatislemleri



Bir yanıt yazın